Goudsche Courant, woensdag 11 mei 1887

y Woensdag 11 Nel N 3545 1887 zwaren tegen de gevraagde vergunning in te brengen eu dat gedurende drie dagen vóór dien dag op de Secretarie der Gemeente Tan de ter zake ingekomen Schrifturen kan worden kennis genomen Gouda den 7 Mei 1887 Burgemeester en Wethouders Toomoemd VAN BERGEN IJZENDOOBN I e Secretaris BEOUWEB Herziening der belastbare opbrengst van de gebouwde Eigendommen 4 KADASTRALE GEMEENTE GOÜDaT De BUEGEMEESTER van Gouda Gelet op art 22 der Wot ran den 26 April 1879 Staatsblad no 89 Brengt ter kennis van de belanghebbenden dat tot de herziening ia voltooid oen afschrift van de vastgestelde schalen en eene opgaaf vah de vastge stelde belastbare opbrengst van de als typen geschatte eigendommen ter Secretarie der Gemeente voor een ieder ter inzage zgn nedorgelegd Gouda den 6 Mei 1887 De Burgemeester voornoemd VAN BERGEN IJZENDOOBN GOUDSCHE COURANT JVieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken üurKorlljke Stand OEBOBEN 6 Mei Johanna Maria ouden J Orooteodorat m l M tan der Linden 6 Pleootje Johanna otdera G J fan der Linden en 0 Jongeneel OVEBLEDEN 4 Hei J C VVenrman 3 j i Blokland hni r van T Feijgeman 87 j N E van Vegteo 3 w 6 D Sandera O E Bietbergeu huiarr lao H Nooder 33 j ONÜERTBOUWD 6 Mei H Hoogendoorn Ie Botterdam Ui en O i van gtavel i j ADVEBTEI TIE V A JOIVKHËID Stalhouder en Uitspanning geeft bjg deze kennis aan het geachte publiek dat hy zyne STALHOUDERIJ heeft overgedaan aan fle Beeren SCHWEMMER en WËURMAN dank zeggende voor het genoten rertronwen beveelt hy zjjn opvolgers ten minzaamste aan Jf Jf Befereerende aan bovenstaande hebben wjj hinrmede de eer U£d te berichten v g de STALHOUDERIJ en UITSPANNING in de Crabethstraat hebben overgenomen van den Heer A JONKHEID UEd verzekerende wg niets onbeproefd zullen laten door aanschaffen van moderne en soliede Rgtnigen en goede Paarden om het rertronwen dat onze voorganger genoten heeft rnimschoots waardig te maken UEd Dw Dienaren SCHWEMMEK WEÜRMAN Gouda Mei 1887 n Ondergeteekende beveelt zich aan tot het leveren en plaatsen van MicroJonen Telefonen en XHectrische Schellen Alle onderdeelen voor Ulectrotechniek Reparatiën aan Eleclrische Apparaten worden soiled en spoedig uitgevoerd Ook worden alle soorten Toren Uurwerken uit een der beste Baiteulaadsche Fabrieken tegen billgke conditiën en concarreerenden prjs geleverd en geplaatst door J UITTENBOGAARD Horloge en Instrumentmaker Gouda April 1887 HH ROOKERS worden opmerkzaam gemaakt dat het geheele fabrikaat van LEON N v PRAAG verkrügbaar bj D M NETER Korte Tiendeweg D 12 alhier zonder Inlanduche TABAK is gefabriceerd Snelpersdmk Tan A BRINKMAN te Gonda ZLIVKllK FltANSCHK WIJi KIN De bekende BORDEAUX i 27 per 48 Flessohen met accijuB franco huis geheel Nederland ook per proefflesch kwart en half ankers belegen verkrijgbaar Voorts alle MERKEN Prijscouranten gratis en franco Van alle merken zijn proefflesschen verkrijgbaar Adres WIJDSTRAAT A 172 GOUWE C 13 Gouda Eenig Depat van Wellens Eoonekamp Elizter J WELTER SpecialiteU U COBSETTEN Ondergoed en de Luiermand GEZONDHEIDS COBSETTEN LAGER BIER per fl 12 Cent per Vi fl 6 BEUERSCH PILSENER MUIHEIR BIER Bierbottelarij de Ghikpioen KLEIWEG 97 A DAM Ondergeteekenden berichten dat hunne WIJNEN en Buitenl GEDISTELEERD in Depot voorhanden zjjn bij den Heer J H SPIERINGS Katten singel te Gouda bj wien Prjjsconranten en Proeven op aanvrage verkrijgbaar zijn GrOENEVBLD VAN DEB KoP Co SCHOONHOVEN NIEUWE DASSEH LEIDSCHE Stoomloot Maatschappïj DE VOLHABDINO De boot naar AMSPERDAM vertrekt voortaan op MAANDAG 2 30 m nachts in plaats van 3 Dre ie naar LEIDEN op VRIJDAG 3 30 m Jt nacht in plaats van 4 ure van Gouda De DIRECTIE A van OS Ai Kleiweg E 73 HAÜTEJNOÜVEAUTE W 8chalekamp Jr Con iêeur Cuuinier beveelt zich beleeft aan tot LEVEREN nn DEJEUNERS DliVERS SOUPERS KOUDE en WARME SCHOTELS en alle wat tot het KOKSVAK behoort KORTE TIENDEWEG heeft de eer aan zjjne geachte Begutwtigers te berichten dat bjj dit jaar bijzonder indege egenheid is gesteld tot het leveren van de nieuwste PARASOLS ENTOÜTCAS Dames Wandelparasols Heerenen Kinder Parasols van de fijnste tot de ordinairste alle tot zeer lage Pr j zen a contant met 5 pCt koiiing Ook Dames Heerenen Kinder PARAPLÜIES in alle soorten welke zeer voordeelig worden verkocht Verder blgft hjj zich aanbevelen voor het overtrekken en repareren van bovengemelde artikelen en hoop door eene prompte bediening de gunst van zijn geëerde Begunstigers waardig te blyven Friedrich Lohmanjn LEIDEN Korte Tiendeweg Hoek Markt Opnieuw Ontvangeen de zoo gunstig bekende Tafel Dessert en Voorsngmessen Rrood Zak en Scheermessen verschillende soorten Scbaren LepeIs Vorken enz Ververij en Chemische Wasscherij AGENTE voor Gouda en omstreken Mcj Wed H B van Luuk Gouda Markt 33 De Goudsche Machiiierabriek te Gouda Schelpen Grind SCHERP en SIQ GELZAND Levering franco aan huis A JOUHEH en Zonen HANDEL in Steenkolen en Bouwmaterialen Kantoor VEST vroeger COSIJN Co Levert 6ASM0T0REN en STOOMMACHINES voor de Klein Industri B DRIJFWERKEN naar stnkprjjzen PIANINO IKIlll lIIllü te koop bg J J van Houweninge te Cfouderak tegeft rembours van Spaansch Koekoek blaauw Andlilusier Padua geelkuif Blaauw met wifrkaif Zwart met witknif Wit Padua met witkuif Patrgs Brahma poutra Grgs Brahma outra Wit Cochin China Goudlaken Hamjurger Boerenkriel Wit Spaansch kriel zeer klein Alesburie eend Bonaan eend Zwartfluweel eend en kleine witte Kwaker Door vertrek naar Indië TE KOOP eene prachtige gebeeldhonwde en kruissnarige PIANINO nog byna niet bespeeld 5 weken geleden gekost 600 Nn te koop voor slechts ƒ 385 Ook nog een fraaie en soliede PIANINO voor 225 beiden met garantie Adres Hnflgenspark 47 Den Haag W DB WIT Vry Transport in kistjnaar elke plaats De Ambachtstand Vereeniging Levert zeer smakelijke grove THEE h 60 et het pond PEER en APPELSIROOP 20 et het pond Beste CITROENEN 2 cent per stuk Een tijdscliriftartikel Dr H Simons wiens naam verscheidene onzer stadgenooten zich nog wel zullen herinneren want hg is uit deze streek geboortig en heeft tgdelgk hier gewoond heeft in de Vragen des tjjds een artikel geschreven over de pharmacie dat onze aandacht getrokken heeft Hjj deelt daarin op grond zijner 20 jarige ervaring een en ander med over den tegenwoordigen toestand der apotheken en apothekers en de middelen om daarin verbetering aan te brengen Gunstig i dit oordeel allerminst daar de scllrgver ten slotte concladeert tot de oprichting van staatsapotheken ten einde voorgoed een einde te maken aan de gebreken van het tegenwoordige stelsel Volgens hem moet de staat niet alleen zorgen voor een volledige opleiding der aanstaande apothekers in rgkainrichtingen maar de geheele pbarmacie moet worden eun tak van staatsdienst de apotheker staatsbeambte gelijk geschiedt bg den post en telegraafdienst De regeering alleen schaffe in bet groot geneesmiddelen aan en stelle die na onderzoek verkrggbaar voor de apotheken Elke gemeente van l 10 000 zielen behoort een staatsapo theek te hebben Ziedaar in hoofdtrekken het plan dat de schrgver opwerpt Wg willen daarover geen oordeel uitspreken Alleen komt het ons voor dat het nog wel eenigen tgd duren zal eer een dergelgke hervorming der pbarmacie eenige kans van slagen heeft vooreerst om de kosten die zelfs bg raming niet te bepalen zgo en ten andere om den tegenstand dien dit denkbeeld zal ondervinden van de zgde der bestaande pharmaceuten Het ideaal van den heer Simons icbgnt ons vooralsnog onbereikbaar toch komt ons zgn artikel belangrijk genoeg voor om er de aandacht op te vestigen Het toebereiden der geneesmiddelen is een zaak van groot gewicht waarbg het publiek gebeel is overgegeven aan den apotheker van wiens nauwgezetheid en bekwaamheid men dus wel verzekerd mag zgn Als nn na 20 jarige practgk een geneesheer die van jongs aan met het bereiden van geneesmiddelen bekend is geweest zgn vader was geneesheer ten platten lande en had dus ook een apotheek moet verklaren de pharmactatiêclie hulp in Niderland u voor groot en klein voor arm en rijk zeer onvoldoende en geeft niet den mintten waarborg van betrouwbaar ieid dan geeft dit wel te denken en mag zeker de vraag stellen of er geen bereikbare en vobr de hand liggende middelen zjjn om althans eenige verbetering in dien toestand te brengen Men zal wel tegen dit oordeel inbrengen en de schrgver zelf verwacht dit ook dat het overdreven is dat de toestand eenigszins zwart is gekleurd Misschien is er wel iets van aan Althans wjj achten hetmogelgk dat de schrgver uit de door hem verzBmel4e gegevens te algemeene gevolgtrekkingen maaki maar dan blgven de feiten zelve toch bestaan welke ook als uitzonderingen niet mogelgk moesten zgn Hoe het zg ieder die tot een oordeel bevoegd is of tot verbetering iets doen kan neme kennis van de door Dr S ingebrachte bezwaren Tegenspraak of bestrgding zal wel niet uitblijven vooral van de zgde der directe belanghebbenden en dan zal wel de meer of mindere gegrondheid van schrgvers oordeel blgken Wg bepalen ons tot een overzicht van hetgeen Dr S aangeeft als oorzaken van den tegenwoordigen gebrekkigen toestand en van de verbeteringen welke hg voorslaat Vooreerst treft de schrgver met zgne afkeuring de tegenwoordige opleiding als leerling bg een apotheker Het jonge menscb leert dan al knoeiende en verknoeiende recepteeren dikwgls van patroons die uit onknnde of achteloosheid soms ook ait winstbejag nieij zeer nauwgezet zgn in het opvolgen van de voorschriften des geneesheers Evenmin als men ooit een violist wordt als men begonnen is met deuntjes te spelen in plaats van met vi igeroefeningen en gamma s evenmin wordt men een werkelgk nauwlettend apotheker als ifen het op die wijze al knoeiende geleerd leeft Ook de eiamens moesten practischer ingericht worden minder laatig en morilgk dan wel de waarborgen gevende dat de candidaat werkelgk aan de eischen ran een goed artsenijmenger voldoet Over bet algemeen acht de schrijver de meening dat door lastige examens knappe lieden aan de maatschappij worden geleverd heel verkeerd niet de moeilgke examens maar wel het grondig ondericht vormt bruikbare en bekwame menschen In de tweede plaats acht de heer S de doctoren schuldig aan den tegen woordi en toestand doordien deze geen genoegzame controle uitoefenen over de geneesmiddelen die op hunne recepten worden afgeleverd Deels kunnen zjj dit niet om dat hun grondige kennis ontbreekt van de pbarmacie in het algemeen en van de apothekerg in het bgzonder doch al kunnen zg het dan is het toezicht uiterst moeiljjk vol te houden omdat zg gaar e met de apothekers op goeden voet blgven Van eigenlijke controle is van deze zgde dus geen sprake Ten derde i het toetiehfe o regeeringswege onvoldoende Wie zelf een apotheek gehad heeft weet dat EuIk i Q et veel beteekent Men let er niet op hoe r ia de apotheek gewerkt wordt en door wi Mlnet welke werktuigen De geheele toestel yp inspectears eu geneeskundige raden die qe zaak behandelen ids gold het pleiziertochtjes door Nederland in het mooist van den zomer levert volgens den schrijver al heel weinig nuttigs Voorts wgst te schrgver op de inrichting der apotheken waar het publiek in en uitloopt als in een koomeng De apotheker die zgn aandacht noodig heeft voor het deugdelijk bereiden van een recept dat voor een zieke van het grootste belang kan zjjn wordt gestoord door iemand die een stuiver boenwas of een doosje tandpoeder komt halen of door een buurman die een praatje komt maken Daarenboven is er geenerlei toezicht op de grossierderg in geneesmiddelen zoodut een nauwlettend apotheker zich door onderzoek behoort te overtuigen van de qualiteit der praeparaten die eer kan uiteenloopen al naar dat zjj van de eenj of de andere fabriek afkomstig zijn En dan de zoogenoemde fondsen of bussen die geheele geslachten van apothekers bederven terwijl de gelgktjjdige uitoefening der drogisterg het bederf is voor een apotheek Voeg hier nog bij de concurrentie die voor de pbarmacie een kanker is omdat zg haar beoefenaars tot allerlei minder oirbare dingen dwingen om aan den kost te komen en de dwaasheid van het publiek dat den apotheker beschouwt als een soort van geleerden kruidenier en onophoudeli k loopt van den een naar den ander om manf goedkoop geholpen te worden dan hebben wij zoo ongeveer alle dingen de revue laten passeeren welke de schrijver beschouwt als de oorzaken van den slechten toestand der hedendaagsche pbarmacie Onze lezers zullen zpker met ons wel vermoeden dftt het portret dat de schrijver van dezen tak van geneeskundige wetenschap levert niet geflatteerd zal zijn Vooral de pharmaceuten zullen hét linet den schrgver eens zgn als hij zich zelven lastig noemt Intusschen kan het geen kwaad indien de tekortkomingen der practgk eens geplaatst worden naast het ideaal van een wezenlgk deskundige Het kan toch niet ontkend worden dat het nauwkeurig bereiden vdn geneesmiddelen een zaak is van het alleruiterste gewicht Wg hebben geheel den indruk gekregen dat het den schrijver te doen is om de zaak zelve Den goeden apotheker draagt hg geen kwaad hart toe Hg neemt zgn booge prgzen in bescherming want het publiek moet den apotheker goed betalen niet zoozeer omdat de medicamenten zooveel waarde hebben maar het moet betalen voor de zekerheid dat ze goed zgn en nauwgezet naar het voorschrift van den medicus gereedgemaakt daarvoor moet het betalen en betaalt het ook niet spoedig te veel Altgd natnuriyk binnen zekere glrenzen die blijkens aangehaalde voorbeelden wel eens overschreden worden Daartegenover staat echter dat het publiek dan ook recht heeft op genoemde zekerheid en juist de groote grief van den schrgver is dat deze bg de tegenwoordige inrichting der pbarmacie niet bestaat Behalve het radicale middel der staatsapotheek geeft de schrgver al vast eenige middelen ter verbetering aan de hand Anders ingericht staatstoezicht verbod aan apotheken om leerlingen te honden drogisterg of huisnering nit te oefenen voor het publiek afgesloten apotheken opleiding van pharmaceuten in ééne staatsinrichting met de noodige laboratoria ziedaar enkele aanwgzingen dia de schrgver geeft Wie er meer van weten wil sla het artikel zelf op in het Meinummer van de Vragen des tgds BINNENLAND GOUDA 10 Mei 1887 De heer E Blok sinds 1858 biirgemecstor van Lekkerkerk heeft ontshig aangevraagd om gezondheidsredenen Het is heden juist 20 jaar geleden dat do Weerbaarheids vereeniging iiBuri erplicit werd opgericht onder het bestuur dor hh D W Westerbaaii voorzitter F C Prince vice voonitter H J Steenbergen secr en kommandant 6 H O de Lange onderkommandant W Kromhout jr penningmeester J C A Pabst en A van Reedt Dorthind Dit feit vordient met een woord vermelding De vereeniging toch is in dia 30 jaren nuttig werkzaam geweest tal van bekwame schutters heeft Kij gevormd op zoo menigen wedstryd buiten Gouda bleek het op ondubbelainnige w m dat de leden hun tijd goed besteed hadden en alom staat Burgerplicht goed aangeschreven Heden middag zal de gewone Dinsdagsche schietoefening de 20 verjaardag zeker door de Leden worden herdacht al zij t dan ook op bescheiden wijze en in intiemen kring doch naar wij veruemen bestaat het voornemen op 28 Juli e k den dag waarop de Vereeniging als rechtspersoon werd erkend het feit meer feestelijk te vieren door een 3daagsch schiet concour Het tegenwoordig bestuur bestaat uit de hh G H G de Lange voorzitter A van Reedt Dortland secretaris J W Boers penningmoester J J van Bommel H van Wijngaarden 1 Hoogendgk en A Geitel Heden morgen is nit hot water van de Kleikade alhier opgehaald het lyk van Piet den Os koopman in pluimgedierte die sedert gisteren avond was vermist De heer Dennis Edwards do teekenaar van hot geïllustreerd Engelsch blad do Graphic die in