Goudsche Courant, woensdag 11 mei 1887

December door Pretoria getrokken is op weg naar Barberton heeft eenige schetsen op weg gemaakt die ook in de Graphic z u opgenomen Daaronder bevindt zich eeu schets dor Trausvaalsche Volkslaadzaal met drie ezels op de stoep De Zuid Afrikaan ergert zich hierover en meent dat de kunstenaar die ezels op zijne schets als eene ongepaste aardigheid aangebracht heeft Dit gelooTen wij niet zegt de Volksstem daar t werkelijk een feit is dat m den laatsten tijd drie ezels dikwijls op de stoep der Volksraadzaal te zien zijn Bovendien wjj slaan er pret uit Een Engelschman vroeg dezer dagen aan een ingezetene van Pretoria of hij die schets gezien had en wat hij er van dacht Ja was het antwoord van den bufger hij hadze gezien en ze heeft hem doen denkeu aan hetverschil tusschen den Engelschen tijd en nu Wat was dat verschil wilde de Engelschmanweten Wel was het antwoord toen waren de donkeys binnen nu zijn zy buiten de Volksraadzaal Do redactie van de Graphic sch nt ook min of meer van dat gevoelen te zqn want zij aegt omtrent de schets t Is een curieus feit fiat drie donkeys bijna alt d voer de deur staan By het Westminster Paleis het Engelsohe Parleméntshuis zijn die dieren bmnen het huis en in veel grooter aantal Staten Oeneraal Tweede Kamer Zitting ran Maandag 9 Mei Het debat werd voortgezet over de wijzigingen in het Ve Hoofstuk der Grondwet en wel over de paragrafen 16 en 17 Hooge Baad en de daarop voorgestelde amendementen van den heer Greeve om benoeming van raadsheoren te doen plaats hebben op voordracht van den Hoogen Baad in plaats van op voordracht der Tweede Kamer De heeren Schimmelpenninck van Nijenbeek Van Baar Lohman en Beelaerts van Blokland ondersteunden het amendt dat door den heer Van Houten bestreden werd De Minister van Justitie verklaarde dat de Bogeeriug de beslissing aan de Kamer overliet enverdedigde hei regeeringsartikol dat sedert tal vanjaren goed heeft gewerkt J De heer Greeve verdedigde nader zijn amende menten en gaf den heer Van Houten die hem verweten had dat zijn amendementen illiberaal waren de verzekering nog steeds liberaal te zijn De heer Blussé verklaarde zich tegen het systeem om de kiezers invloed te doen uitoefenen op de benoeming van de Rechterlgke macht De heer De Banitz noemde een volkomen objectieve keuze voor leden van den Hoogen Raad niet denkbaar en achtte de Tweede Kamer wel geschikt om een voordracht op te maken Hot Leger des beils opende Zondag in het voormalige lokaal van Emmanuel in de Ga ard Donstraat te Amsterdam thans herdoopt in Volkstaal de reeks zijner samenkomsten Er werden op dien dag een viertal vergaderingen gehouden waarvan de eerste reeds te 7 ure in den morgen aanving Allen die er heengingen alleen met het doel iets buitengewoons te aanschouwen of zich aan buitensporigheden te vergapen zagen zich teleurgesteld Wel ging het er zeer vreemd toe maar van de bespottel kheden en het lawaai die naar veler beweren met een optreden van het Beddingsleger steeds samengaan was niets merkbaar wellicht ook dat men ze om zekere redenen wijselijk achterwege liet De zaal dor samenkomsten is van tamelijke grootte en overal aan de muren met rood doek behangen waarop spreuken met witte duidelijk sprekende letters zijn aangebracht die op den Heiland wijzen of naar het streven van het heilsleger Op den achtergrond is een platform aangebracht waar zich de leiders der oefeningen bevonden als stafkapitein Tyler met zyn vrouw luitenant Govaars een Nederlander en do heeren Bailton en Schoch De twee eerstgenoemde mannelijke personen droegen de uniform van het leger een rood vest en blauw buis met een koperen letter S d w z Saved gered op den kraag De twee Engelsche dames waren in het zwart met omslagdoeken on tuithoeden mot rooden band De zaal was telkens gevuld Vooral des namiddags liep het zeer druk en moesten ten laatste 4 agenten van politie do buiten staande volksraenigte tegenhouden die ander ongetwijfeld de deur had ingeitrongen De samenkomsten werrlen geopend met eene korte toespraak en een gobo l alles in het Nederlandsch Des morgens sprak luitenant Govaars over de ontmoeting van den Hoero Jezus en den blinde op den weg naar Jericho Onder bespeling van vijjol werden ervolgens ettelijke liederen gezongen op eenvoudige en opwekkende wijzen zoodat de gehecHe vergadering heel spoedig althans het refrein kon meezingen De liederen zelf werden in een klein net gedrukt tekstboekje tegen 5 ets te koop aangeboden en hebben wat den inhoud betreft veel weg van die van Moody en Sankey hoewel ze in schoonheid hier niet bij halen zegt de Standaard Naar de heer Govaars liet verluiden denkt het leger vooreerst nog niet aan vertrekken mogelyk blijft het hier wel yoor goed gpvestigd Dr Junker verhakt dat de negers in MiddenAfrika op de volgéide wijze te werk gaan bijde jacht op wildel dieren welke daar zeer talrijk zijn I Tegen den herfst als het gras droog is en voor de regentijd begint zoeken de negers een plek op waar de wilde dieren met hunne jongen in groeten getale b eengekomen Als de nacht begint te vallen stoken zij hot gras en de struiken rondom die plek in brand De dieren verlaten hunne jongen niet en blijven onbeweeglijk Naarnjiate de brand zich uitbreidt ziet men van alle kanten kruipehde dieren van allerlei soort en zwermen insecten uit het brandende gedeelte van het bosch komen 1 De jagers kunnen t hunne pijlen dood I rekiger een schouwzioh geen vooi Duizenden vogels kpmen op den rijken buit van insecten aan en de roofvogels snellen van alle kanten toe om de slangen en andere kruipende dieren te verslinden De wild4 diereu aan alle kanten door het vuur omgeven vorderen jijch eindelijk tegen de vlammeii en blenden tó poo hen dan zoild r moeite schieten i i j Het is z gt de spel waarvat de European ling Hunnen maken hetilnpl u etMi Veertig jaiin geleden was TJJ geenmeer in gebrnik dan bij het I ngel8ch is er oen wet gekonïen waarbij hij die zili arfij lueen tn éëgevocht doodt terechtstaat als m ordé aai ten officieren die zich nuhü een vraagstuk j rm makeUf voldoen aan dol eeruoor elkaar mn blauwoog of epn bloedenden neus te slaan of Sagen e kaar vqgr de rechtbank Uit den bloeit d ivan betduel loepen nog twee i rhalen van beroemde twto vechten i l Het mH is van den hoofdredacteur Bate van de Morning Poat in wiens blad en artikel had gestaan beleedigend voor de eer eener vrouw OB van een kapitein Stoney genaamde Zij vochten in een afgesloten kamer van een hotel eerst met pistolen toen met den degen Men liep op het rumoer dat zy maakten toe opende de deur met geweld en vond toen d o kapitein aan arm en borst en den heer Bate aan het been gefrond De vechtersbazen reikten elkaar de hand eq een week later was Stoney gehuwd met de damej wier eer hg verdedigd had Een ander geval ia dat van Dr Young met een huzaren officier Toug voer met dames op de Theems de huzaar ook Y speelde op de fluit en de huzaar vond het zoo mooi dat hij toen Dr Young die geen ander auditorium dan zijne dames verlangde ophield dreigde hom aan te ziUlen varen en over boord te werpen De dokter die niet zwemmen kon floot verder doch toen zij ergens aan land waren gestapt daagde hij den offieier uit tot eeu tweegevecht op den degen zander getuigen De zoon van Mars versoheen op de afgesproken plaats doch was niet weinig verbaasd toen Young een fluit en een pistool uit de zak haalde en hem beval te dansen zoo hij niet overhoop geschoten wilde worden De officier twijfelde en danste Young floot erbij Toen het genoeg was zoide de dokter Gisteren heb gij m j gedwongen te fluiten nu heb ik u gedwongen te dansen Wilt gij nu nog vechten my goed maar dan in tegenwoordigheid van getuigen De huzaar begreep echter dat hij ongelijk had gehad en liet het er by Dr Schliemann keerde dezer dagen van zyn reis langs den Nijl te Athene terug Vandaar geeft hy in een langen brief aan een zyner vrienden zijn gemoed lucht over de machtige indrukken op zijn tocht ondervonden Het is de heerlykste reis zegt hij die men ondernomen kan De schoone wolkenlooze hemel de lentegeuren de oneindige rust de onophoudelijke afwisseling van de prachtigste natuurtooneelen de reusachtige tempels uit de verste oudheid dat alles werkt zoo weldadig op geest on lichaam Geen botere reis was te bedenkon voor jonggehuwden Daar ik toch van jonggehuwden sgreek moet ik hierbij opmerken dat evenals een gelukkig echtpaar zich altijd met genot den huwelijks lag herinnert men by het zien van de vlakte van Abu Simblzulk een geweldigen indruk ontvangt dat men den dag waarop men het gezicht genoot altijd evenzoo tot de gelukkigsten van zijn loven zal rekenen Bij Abu Simbl vergclekeff zijn de grootste werken van Grieken en Bomeinen kinderspel Daar heeft koning Eamses II in de woestyn in een afgezonderde rot veertien eeuwen voor het begin onzer jaartelling twee reuzentempcls doen uitbouwen met hun zuilen tot zelfs het kleine lief gehouwen met e en beschilderd Bewonderenswaardj jaren oude kleuren evenzoo uit de rots standbeelden van d is mede met beeldl gesierd Verder schryft di ook voor het Schli geweest en het i derd oud Ëgyptisd ik van Cairo uit dat zij wolkam 2ull seum heeft dergeli Pharaos Men ziet pan wijdt de ondo tit over de schaam lerken die men feindigt aldus bukt den gee li v jh en nooflig om A rie maanden afk tft en beeldengroepen Twee tempels waarvan e era veertien zalen bevat waaronder een van zeventien meter lengte zestien meter breedte en twaalf meter hoogte De voorstellingen van beeldengroepen en de inschrit ten die zolders en wanden van de zalen plekje bedekkep zijn en redunne kalklaag overtrokken is de fnschheid der 3200 e kleine tempel waarvoor zes houwen negen meters hooge koning en zijn gemalin staan iwwerk en muurschilderingen thousiaste reiziger Vt beu nn museiim te Berlijn bezig ij gelukt omstreeks driefiouazen bij elkaar te krijgen die Berlyn stuur Ik denk wel lyn want geen Egyptisch muaardewerk uit den tijd der n den Nijl waarlijk te veel ker der oudhtlid nog weder tuiiif en Ie rijktfom der kunstdei Kijlstrekei aantreft en otervloed vA schoondjeid 1 Men heefp oigenlyl tn ziet4 vrat men taling dei verptfej i tfng verzwht vail fli schuldenaren n i iero eniBg van aahvrage n betllii i staait bij Wijze t Bn f voorschot teH li fi dstuil V di r S sb rootin4 Inkanker igiweigèw omklat de wèj ijkl T be4Ungl do0r denjstaal niet aankezig MSnistdi va iP fnetfandsche Zaken itén wlaarj p flet taat b houdjljlis De famUiebetrekkilujn VAn een i het krai k itioh t t Utif lH jojKenomeil lyile l wei pt lilvcr is go st n tW Ide besturen van krii kzinnigengestichteu piiora def zekerheid te geven dat bij opname van padienten oi bevel van den Burgemeester als ib casu de koeten van verpleging zul len worden betaald en abioo te voorkomen dat de besturen dier gestichten om reden van geldelyken aard de opname zouden weigeren Die zekerheid kon niet anders worden gegeven dan zooals b j art 40 der wet ia geschied namelijk dat bij niet tijdige voldoening der verpleegkosten op andere wijze d betaling door den Staat zal geschieden Thans is aan de Staten Generaal voorgesteld de Bokenkamer tot verevening te machtigen Het Comité van uitvoering voor de nationale tentoonstelling van Oude en Nieuwe Kunstnyverheid te houden te Gravenhage in Mei October 1888 he eft de volgende circulaire verzonden De groote vooruitgang in andere hinden op het gebied van kunstnijverheid hoeft velen in on Vaderland het wenschelyke doen inzien om den kunstzin in Nederland met alle gepaste middelen Is steunen Het Departement Qravenhage van de Nederlandsohe Maatschappy ter beverdering van Nijverheid gaf den wensch te kennen te dien einde eene tot heden nog niet op zulke wijze ingenchte Tentoonstelling van Oude en Nieuwe Kunstnijverheid te houden dat men zou kunnen vergelijken wat onze voorvader in lang vervlogen eeuwen konden en wy in onzen t kunnen tot stand brengen Als een uitgezochte plaats om zulk eene Tentoonstelling op uitgebreide schaal te houden is de Koninklgke Residentie zeker hy uitnemendheid geschikt zoo door hare schoone omgeving als omdat zy door duizende landgenooten en vreemdelingen jaarlijks wordt bezocht en zy tal van kunstenaars en bemiimaars van kunst en kunstnijverheid onder hare ingezetenen telt Doch zal nu die Tentoonstelling slagen en t gansohe Vaderland in het algemeen zoo mede het vorstelyk Gravenhage waardig zijn dan moeten noch moeite noch opoffering gespaard worden om dat tehoone doel zoo goed mogelyk te bereiken Het Comité is zijnerzyds bereid zg n beste pogingen aantewonden om dit groote werk tot stand te brengen maar is er van overtuigd dat het dringend behoefto heeft aan den krachtigen steun van allen wion de ontwikkeling en rto bloei der Vaderlandsche kunstnijverheid ter harte gaan Daar nu de baton die deze Tentoonstelling kan opleveren onzeker zijn wenscht het Comité een waarborgfonds bij elkailr te brengen ten bedrage van minstens zeventig duizend gulden in aandeelen elk van ƒ BO Hot komt thans tot hen die zoo dikwijls reeds getoond hebbon elk nuttig streven te willen bevorderen met het dringend verzoek helpt ons in de taak die wij dp ons namen en verblydt ons met Je terugzending zoo spoedig mogelijk van bijgaand billet ingevuld en van uwe handteekening voorzien op welk bUlet de bepalingen voorkomen die omtrent het waarborgfonds door het Comité zijn vastgesteld Is aan die bepalingen voldaan en blijft er dtórna nog een batig saldo over dan zal dit bestemd worden voor hel binnm tOra venhage opterkkten Kunstnijverheids Museum Bij algemeene medetcerking zal dus de ontworpen tentoonstelling ook het tot sUnd komen van deze zoo zeer geweuschte stichting aanmerkelijk kunnen steunen Waar de naburige Staten in den hjatsten tijd zooveel voor de ontwikkeling van de kunstnijverheid over hebben daar mag men met grond vertrouwen dat in ons Vaderland velen zullen gevonden worden die blijken zullen geven er prijs op te stellen dat de kunstindustrie m Nederknd tot grooter ontwikkeling kome waarvan talrijke landgenooten niet het minst de nijvere werkinan de zegenrijkste gevolgen zullen ondervinden Daartoe kan de ontworpen tentoonstelling zeker in allen opzichte bijdragen Biilteiilanclsch Overzicht Nauwelijks is het gevaar verdwenen waarmede de hoer Schuaebelé den vrede tusschen Frankrijk en Duitéohland gedurende een paar dagen ernstig bedreigde of de Fransche rogeering wordt bedreigd door een nieuw geschil met de Kamer over de fiuancieele aangelegenheden j Gelijk men weet heeft e heer Goblet zich bereid verklaard in zoover rekAing te houden met de wensSien der meerderheid dat hij d begroeting met 12 50t 0O0 francs heelt vlfjrrainderd n wel door het invoeren van bezuipigiiigp waarvan 9 000 000 fr op het ministerie van oflirlog en 1 000 090 op dat van kolomen De heeren Jroblet en Dauphin lichtten zelven deze wijzigingen tffe in een byeenkomst der begrootingscommiasie maatkonden haar niet over tuigen De commissie achite de plannen der regeering teijS eenenmale onvoldoende en nam met 25 stemineii der 32 leden bleveQ buiten stemming een voorstel aan van den radicalen af gevaardigde C amille PeUetad dat aldus luidde De bogrootingscommissie van oordeel dat het ontwerp tór begrootinic voor 1888 noch wat de bezuinigingen noch wat het herstel van het financieel evenwicht lietreft voldoet aan hetgeen de toestand der geldmiddelen eischt en hetgeen het volk verlangt overtaigd dat zy bet recht heeft van het ministerie te verlangen dat dit een initiatief neme overeenkomstig zijn bevoegdheid en verklaringen Boodigt haar voorzitter uit der regeeriug te verzoeken nieuwe voorstellen te doen Dit besluit dat gelykstaat met de geheele verwerping dor finanrieele pUnnen van den minister Dauphin is door den heer Bouvier den voorzitter der commissie ter kennis gebracht van don presi dentminister De heer Goblet antwoordde dat de ministerraad aanstaanrien Maandag over de zaak zou beraadslagen Naar hg verwachtte zou een nieuw geschil tusschen de regeering en de commiaaie vermeden worden Anderen zyn echter minder optimistisch en houden het ontslag van den minister van financiën althans voor een uitgemaakte zaak Ook du buitengewone uitgaven van de suppletoire begrooting zgn gisteren door den Duitsohen Bykadag goedgekeurd een reden te meer voor Frankryk om voorzichtig te zijn De Keizer heeft een zeer hartelijken brief aan den Paus geschreven in antwoord op een door hem ontvangen telegram ter gelegenheid van de aanneming der kerkwet door den Pruisischen Landdag In dien brief betuigt de Keizer den Paus zijn dank voor zgn wijze en verzoenende bemoeiing in dezen en spreekt hy de hoop uit dat de godsdienstvrede nimmer moge worden verstoord Over de nieuwe alcohol belasting wordt nog weinig gezegd door de Duiteche bladen wat men wel daaraan moet toeschrijven dat het ontwerp zoo ingewikkeld is De belasting door de producenten te betalen zal op zeer uiteenloopende wgze geheven worden naarmate de spiritus gefabriceerd wordt in brandergen op landgoederen waar de bijproducten als veevoeder of meststoffen gebruikt worden in fabrieken die hoofd en byproducten verkoopen in branderyen die vruchten of dergelyke grondstoffen in plaats van granen of aardap ielen gebruiken Al deze soorten van spiritus van welke herkomst ook zullen bovendien getroffen worden door een belasting te betalen door den kooper zoodra de spiritus van den producent en het op hem rustende bolastingtoezicht in het vrye verkeer overgaat Die belasting zal 50 pf per liter bedragen voor zoover de geproduceerde spiritus niet meer dan 4 liter per hoofd der bevolking bedraagt 70 pf voor hetgeen daarboven geproduceerd wordt de spiritus uit gistfabrieken en graanbranderijen zal het voorrecht der lagere belasting van 50 pf niet ten volle genieten De spiritus die uitgevoerd of voor industrieele doeleinden gebruikt wordt blijft van die Masting vrij Het inkomend recht vnu buitenland schen spiritus wordt op 180 mart per 100 Kg vastgesteld te rekenen van 1 Oct e k Na 1 April 1888 zal de geheele wet in werking moeten treden de spiritus die zich op dien datum in het vrije verkeer bevindt woijlt met 60 pf per liter belast De opbrengst der nieuwe belasting wordt 96 millioen hooger dan de oude geraamd Het Engelsche Lagerhuis zou gisteren de beraadslaging over de lersche wet voortzetten Vermoedelijk zullen weldra maatregelen warden genomen ten einde het obstructionisme der oppositie welke ongeveer 400 amendementen voorstelde te doen ophouden De conservatieve partij dringt er op aan dat de regeering vooratelle een dag te bepalen waarop het ontwerp ter tweede behandeling bij het Parlement worde ingediend De verkiezingen voor de Zwcedsche Tweede Kamer zijn thans geheel bekend De nieuwe Kamer telt 139 tegenstanders en 81 voorstander der graanrechten die door de ontbonden Kamsr met 111 tegen 101 stemmen waren aangenomen Daar de EersteKamer ze met een zij het ook kleine meerderheidverworpen had en de fiegeering evenmin protectionistischgezind is zal er vooreerst niets komen vande graanrechten De steden vaardigden 69 tegen en 6 voorstanders der graanrechten af het platteland 70 tegen en 76 voorstanders Zaterdag werdende Kilmers geopend met een troonrede waarin cpde beslissing van de tolquaestie door de verkiezingenwerd gewezen TWEEDE CORRESPONDENTIE PARTIJ tusschen Gouda en Utrecht Gouda Wit Utrecht Zwart 1 E 2 E 4 1 E 7 E 5 2 G 1 F 3 2 B 8 C 6 3 B 1 C S 3 G 8 F 6 4 F 1 B 5 4 A 7 A 6 E B B A 4 5 F 8 C 5 6 0 0 6 B 7 B 5 7 A 4 f B S 7 D7 D6 8 A 2 A 4 8 B 5 B4 C 3 E 2 9 C 8 G 4 10 C 2 C 8 10 D 8 D 7 11 A 4 A6 11 B 4 X C 3 12 B 3 A 4 12 ü 3 C 2 IS D 1 X C 2 IS 0 0 14 D 2 DS 14 G4 XP 8 15 G 2 X f 8 15 C 6 B4 16 C 2 D 1 16 C7 C 6 17 D 3 D 4 17 E5XD4 18 E 2 X ♦ K D 7 B 7 1 A 1 A S M C6 X D ao D 1 X D r 20 F6 E 8 21 A S B S 21 C fl C5 22 D 4 C 4 22 A 8 B 8 23 C 1 D ï 2S E 8 F 6 Aan het bureau van politie gedeponeerd een vervolgbundel op de Evangelische gezangen uurceriljke stand ClEHORB N A Mii Aatoiis CilbiriM ooilera C Tta Vut T C HlaklHil 7 Willemiiu Muii oadera D rritwa a M dt Vrind S Johaaafi ouden C 3 Kok eo I Ridix 9 HcudrikM JoMpb ouden J btnfcr eg K H S Spijkmun OVBKI KUKN 7 Mei 1 fieat 44 j Z de Jong 8 j 4 8 D d KooiJ hbievr ven W F Weiiermen 84 j C ds Kaegl 8 j 6 m J I T KDalmaOD 8 j 6 m APVERTENTIËN Heden overleed ons ondste Zoontje JOHANNES JOSEPHÜS THEODORUS in den aanvalligan teeitgd van roim 3 jaar F F KNaLMANN G KNaLMANNGouda 8 Mei 1887 Jonkhiis ♦ ♦ De Beer en Mevrouw van NIJMEGEN SCHONEGBVEL van FaANCKBiiaiHO en Pbosohlitz bedanken voor de talrjjke bewgzen van belangstelling ondervonden bg de geboorte hunner Dochter Kraamvisiten worden bg voorkeur afgewacht Donderdag en Vrgdag a s De ondergeteekende betuigt zgnen hartelgken dank aan de Heeren K JONKER bn Zonen voor de mllde gift hem geschonken bi gelegenheid van zgne 25 JARIGE WERKZAAMHEDEN op 6 Mei M LOUMAN Dankbetuiging Dankbaar en erkentelijk voor de bnitengevrone deelneming in de herdenking van den 5 Mei den dag waarop ik vóór 25 jaren in dienst trad bjj de Firma J van BENTUM KOON is het mg eeu aangename plicht mgnen weigemeenden dank te betuigen aan m jne ze r gewaardeerde Patroons het Personeel der drukkerij het Bestuur van het Zieken en Wednwenfonda cProvidentia der Coöperatieve Winkelvereeniging Voorzorg en verdere Ingezetenen die mij als werkman daarmede zoo ruimschoots blgken gaven Bjj deze onverdeelde blgken van achting en toegenegenheid mag ik de hoop koesteren dat de Gondscbe werklieden steeds mgn voetspoor mogen blijven volgen J Th IMHOLZ Gouda 5 Mei 1887 Berplaatting wegens misstelling Een ouderloos MEISJE zag zich gaarne voorzien van eenige I AAIHlJIZEi Adres letter B aan den Oitgever dezer Conrant TE HUUB een GEMEUBILEERDE Voor en Binnenkamer met Alkoof des verkiezende met Rost en Bediening Adres onder No 1492 aan het Bureau dezer Courant I Dagelijks versch voorhanden I SLEEP ASPERGES JONGE WORTELEN I teer fijne CHINA S APPELEN Ualtha Nieuwe Aardappelen j a 15 Cent per POND I BLIKGROENTEN a 50 Cent per Blik inhond I 1 £ ilo I Blaauwe KASDR tlVEiV I ƒ 2 25 per pond I J GERRITSEN GroenendaaL Openlare Verkooping op VRIJDAG 13 MEI 1887 des morgens te 9 uren aan de Geuzenstraat wgk L No 35 te Gouda van Onlewerkt Meuw Hout TIMMERMANS en METSELAARS GEREEDSCHAPPEN als een Houtwagen Kelderwindeo Handhei Ladders Trappen Schoppen Honweelen IJzeren Spaden Touwwerk gerplaoken Jnffers Kolders Kortelingen KUktonnen en Bakken Kruiwagens Brandhout enz Voort eene partg als Sloten Knieren Hangen Spgkers Draadnagels Deurknoppen Houtschroeven enz en een zoo goed als nienwen Winkelopstand en Toonbank Alles daags te voren te zien Nadere inlichtingen geeft Notaris FORTÜLIN DROOGLEEVER te Gouda Geen grijs Haar meer ne nieuwe LONDON is de beste van alle bestaande parfnmerien om het grgze haar binnen enkele dagen te doen verdwgnen Maakt het haar glansrgk en zacht en verft niet Prijs 85 cent pei flaooa eu 1 50 per dubbele flacon Alleen verkrijgbaar te Gouda bg J H C flüINCK F Uz 122 Hoogstraat 123 i