Goudsche Courant, woensdag 11 mei 1887

J 3546 Vrijdag 13 Nei 1887 GOUDSCHE COURANT lyieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken FtNALE UITVERKOOP van UMUFACItlREN es GemaalEte ELSEDmaSTUEEEH Alle Goederen zullen ver beneden den prjs worden OPGERUIMD wegens ver plaatsing der maak K MKIJER TIENDEWEG D 15 De ondergieteekende beefii de eet aan de iagnzeteneii ran Gouda en Omatreij bekend te ngfcen dat by door aankoop eigenaar is gewoon Tan bet IDE IT i IP Buitentuin en Kinderspeelplaats welke opnieuw ia gerestaureerd en veilig is gemaakt Yoor alle mogelflke Amusementen voor Bruiloften en andere Partijen enz en zal voor prompte eu nette bediening en goede consumptie zorg worden gedragen Mg beleefd aanbevelende W C VISSEK Kotflehuis DE KAP Gouda 1887 BURGEMEESTER en WETHOUDERS der Gemeente Zevenhuizen brengen ter algemeene kennis dat hun door Ged Staten dezer ProTincie machtiging is verleend tot het AFSLUITEN ran de DORPSTRAAT voor de Passage voor BIJTUIGEN en VEE van af den IS MEI e k tot den 1 JULI daaraanvolgende dat tgdens de AFSLUITING die passagekan geschieden langs den Bermweg van denZoidplaspolder eu gebraik worden gemaakt vande Brug liggende tegenover de woning bewoond door den Heer H TDINZAAD Burgemeester en Wethoudersvoornoemd De Secretaria De Burgemeenter P ELSHOOT P O STOOP Afsluiting der Passage BÜEGEMEESTER en WETHOUDERS van Lange Ruigeweide brengen hg deze ter openbare kennis dat tengevolge de vernieuwing eener brug de PASSAGE voor Rij en Voertuigen over den Langenweidschen Uijk zal zgn van af den 16 tot en met den 21 MEI 1887 Lange Ruigeweide den 9 Mei 1887 De Wethouder De Burgemeester D DE KONING HAENTJEN8 DEKKER Openbare Vrijwillige Verkooping WADDI XVEEI f van een WOON EU WINEELHUIS en Houtdraaijerij geteekend Wp D 167 en 168 met flink OPEN TERREIN gelegen aan de Zaidkade langs de rivier de GoDwe binnen Waddinxveen kadaster Sectie F No 18 groot 4 Aren 90 Centiaren SiSiopWociisdag f S ii ten 12 ure in het Koffiehuis van A VERHEUL aan de Zaidkade Te veilen in 2 perceelen en gecombineerd Breeder in billetten Aanvaarding en betaling op 1 Juli 1887 UIT DE HAND TE KOOP Nader onderricht bij den Eigenaar A H DOGEN DOORN en Notiris MOLENAAR beiden te Waddinxveen Kennisgeving DIJKGRAAF en HOOGHEEMRADEN van RIJNLAND brengen hg deze ter openbare kennis 1 dat bet Gaarderboek voor het loopende jaar ter inzage van Ingelanden zal liggen van den 7den tot den 228ten Mei aanstaande en wel het Gaarderboek in zijn geheel ter Secretarie van Kjjnland te Leiden op eiken werkdag van des morgens 10 tot des middags i ure en uittreksels uit het Gaarderboek op de Gemeente Secretariêa van de hoofdplaatsen der districten en voor zooveel den Haarlemmermeerpolder aangaat in de gebouwen van de stoomgemaalwerktuigen de Cruquiut de Lynden eu de Leeghwater 2 dat de Ingelanden hunne bezwaren binnen acht dagen na de ter inzage ligging en dus vóór den 30sten Mei schriftelijk en met de noodige bewysstukken gestaaid aan de Vereenigde Vergadering kunnen inzenden Opgraaf en Hoogheemraden voornoemd Van dbe BREGGEN Opgraaf EGBERT DE VRIES Secretaris Leiden 5 Mei 1887 BijC ranTOlirGEIlLOO Korte ji oenendaal Witte Suiker per 5 ons 24 Cent Voor puike kwaliteit en goed gewicht wordt door m ingestaan R ES D EN E R BRElHAGHIl FAIiRIEK van LAÖE TIMAEüS Agent voor Nederland HisRM WEBEK Singel 230 AMSTERDAM Breinaalden in voorraad Openl are Aanbesteding Op WOENSDAG den 18 MEI 1887 des namiddags te 1 ure zal op het Raadhuis te Gouda worden AANBESTEED Het maken der fundeeiingen en fundamenten van het Retortenhuis van de Hetorten van den Condenser en van den Scrubbertoren der Stedelijke Gasfabriek te Gouda Bestek en teekening liggen op alle werkdagen van s morgens 10 tot s middags 1 uurter inzage ter Plaatselpe Secretarie en op deStads Timmerwerf J Inlichtingen te verkregen bg den GemeenteBouwmeester De inschrijvingsbiljetten op zegel te schryven door den inschrijver en zjjne borgen te teekenen en behoorlijk te sluiten moeten uiterIp den 17 Mei e k des namiddags 5 uur ter Secretarie te Gouda zijn ingeleverd Snelpersdmk van A Bbinkuan te Gonda Ondergeteekende heeft de eer te berichten dat hfl VMRH UISD is naar de MARKT A ITo 96 nabij het Hotel cde ZALM fijj beveelt zich bjj deze opnieuw aan voor de levering van alle Binnen en Buit nlaDdsche BIEREN zullende steeds zorg dragen voor uitstekende kwaliteiten en lage pnjsnoteering F VAN UTRECHT Woensdagavond 11 Mei OPENINCf van liet BierlokaaL Openbare Vrijwillige Verkooping op VRIJDAG 13 MEI 1887 des voormiddags 10 ure ten huize van PAULUS STOPPELENBURG te Stotuijk van een perceel Bouwland gelegen in die gemeente op de ZuiJzüdo van Bovenkerk Strekkende van Mevrouw Lc FiVBE 08 MONTIONT BiSDOM Zuidop tot Lkendkbt dk Mik tusscben de eigendommen van Klaas van Meijebkn en Jan van dkk PiiL groot 39 aren 60 centiaren Dadeiyk te aanvaarden Betaling der Kooppenningen 16 Juni 1887 Nadere informat en geeft NoUrii SPRUIJT te Ouderkerk a d IJitel TRICOT ONBESQOEBEBEN voor Mannen Vrouwen en Kinderen NB Verkrygbaar Hair ebl KATOEN TRICOT p el SCHENK Ziv Men zoekt IlTWOiniTa met algeheel PENSION voor twee DAMESWEDUWEN bejaarde Moeder en Dochter en eene eigene Dienstbode bg nette menschen liefst z K op goeden stand gewenscht 3 appartementen beneden shuis liefst 1 Tuinkamer Zonder prgsopgave geen regard op de reflectie Adres onder Nn 1494 aan het Bureau dezer GEVRAAGD Voor den VERKOOP van een net artikel zonder stalen oi monsters worden voor Gouda en Ometrektn Jongelui gevraagd uit den fatsoenlijken stand welke goede relatiën hebben Flinke provisie Adres met franco Brieven onder letters B H M aan bet Algemeen Advertentie Bureau van NIJGH 4 van DITMAR Rotterdam NIEUWE DASSEN A van OS Al Kleiweg E 73a Kost en Inwoning AANGEBODEN voor een Heer of Juffrouw met vrije Voorkamer en Slaapkamertje desverkiezende huiselp verkeer Adres franco brieven onder No 1493 aan het Bureau dezer Courant GOUDA 12 Mei 1887 De uitvoering der Zangvereenigiug Apollo waarvan wij in ons voorkiatste nummer melding maakten is tot een later aan te kondigen datum uitgestelf Voor het afbreken van drie woouhuisjes io de Lazaniskade alhier ten dienste van do Gasfabriek werd ingeschreven door V A Ijafelwr voor ƒ 75 25 Ds H P Schiin van der Loeff komt voor op het zestal van predikanten voor de vacature bg de remonstrantsche gemeente t Meppel In de Dinsdagavond gehouden vergadering van het departement Gouda werden de verslagen nitgebracht over de spaar en hulpbank die beide in bloeienden toestand verkeeren Als commissarissen werden berbeooemd b de spaarbank de heerep G C Kortiiijn Üroogleever D Hoogendijk en H Ënno van Gelder bij de hulpbank de heeren I r W Julius A A Kook en C D Julius Daarna werden ie punten van beschrijving voor de aanstaande algemeene vergadering behandeld waarbij natuurlijk hoofdzaak was het bekende vooretel om het Soaaal U eMlad voor rekening der Maatschappij te nemen Omtrent deze zaajc werd namens het departementsbe tuur door den voorzitter Dr Gleuns oen uitotekeud toegelicht praeadvies uitgebracht dat na ampele discussie met bijna algemeene stemmen werd goedgekeurd Het Bettuur had de volgende vragen gesteld Io Is de verschijning van oen periodiek geschrift gewijd aan de zuiver sociale vraagstukken in het belang der Maatichappg tot Kat vtn t Algemeen 2o Voldoet bet Soöaal Wetkblai aan de eischen die de Maatschappij aan dergelijk blad moet stellen 3o Is do overeenkomst met den heer Tjeenk WiUink door het Hoofdbestuur voorgesteld in bet belang der Maatschappij D eerste vj aag werd bevestigend de andere ontkennend beantwoord en in overeenstemming daarmede het volgende besluit genomen Io het mofdbustiiur uit te noodigen bij de behandeling van punt V dor punten van beschrijving ten einde te Icomen tot eene zuivere stemming in de eerste plaats het oordeel der vergadering te vragen omtrent het beginsel van de zaak 2o het beginsel goed to keuren 3o do voorgestelde overeenkomst met den heer Tjeenk Willink af te keuren En ingeval tegen deze wijze van behandeling bg het Hoofdbestuur bezwaren mochten bestaan de volgende motie aan de algemeene vergadering voor te stellen De vergadering met het Hoofdbestuur overtuigd van de wenschelijkheid der verschijning van oen periodiek orgaan ter behandeling der vraagstukken waarby het stoffelijk geestelijk en zedelijk welzijn van de groote menigte des volks betrokken is vnn oordeel dat het Sociaal ft eekhlad zich te veel beweegt op het gebied der politiek te veel het kenmerk draagt van een partijorgaan om den steun der Maatschappij te mogen ontvangen acht de voorgostelda overeenkomst met den heer Tjeenk Willink niet in het belang der Maatschappij eu onthoudt daaraan hare goedkeuring Aan het slot der bijeenkomst werden nog verkozen tot afgevaardigden do heeren D Suyter en H W F Bonte mot de heeren Mr W J fortuija Droogleever en Dr W Juhus als plnatevervangers tot leden van het Departomeiitsbestimr de heeren H W F Bonte en H Groonendnal tot loden van het Hoofdbestuur de heoren Mr A Bloembergen Ezn te Leeuwarden en Mr ft A van Hamel to Amsterdam Aan do verslagen omtrent de Spaarbank on do Hulpbank alhier over 1886 in de vergaderingvan het Departement Gouda der Maatschappij tot Nut van t algemeen 11 Dinsdag uitgebracht ontleenen we het volgende DE SPAARBANK In de 52 zittingen word ingelegd 93882 10 terugbetaald werd 65890 46 waaronder aan interest f 318 05 Blijft 66572 41 Zoodat de aan de Bank toevertrouwde som vermeerderde met ƒ 28309 68 j 246 nieuwe inleggers hebben zich aangemeld waardoor het aantal boekjes klom tot 5138 waarvan er op alt December 1818 liepenEr werd geplaatst Op prolongatie 36500 Op hypotheek 38400 Op obligatie aan de Hulpbsft 1250 l 76150 Op nlt December vashet actief aldus samengesteld Kas ƒ 993 80 Hypotheek 134100 Prolongatie 115500 Voorschot aan de Hulpbank wegens de oorgenomen vereeuigiag der beide instellingen 3072 98 Interest te goed 2278 80 ƒ 265945 68 Aan rente werd verkregen ƒ 8891 74 Tenvoonieeled inleggen verschaifi 5638 34 Blijft 3253 40 Sahirisscn en Onkosten f 778 83 Vermeerdering v h reservefonds i 474 67 Het kapitaal d Bank liedraagtthans 26078 9 Ën de Schuld aan crediteuren 229866 74 ƒ 255945 68 DE HULPBANK Het kapitaal der inrichting bestond uit 110 aandeelen a ƒ 25 ƒ 2750 eigen kapitaal afgeloste aandeelen 800 en afiossingsfonds 95 47 ƒ 3645 47 Daarenboven had de Bank bg de alhier gevestigde Spaarbank een doorloopend crediet van ƒ 4000 waarvan in Februari ƒ 100 in April ƒ 750 en in Mei ƒ 400 werd opgenomen Op 31 December was uit dozen hoofde niets verschuldigd Er werden 71 aanvragen goedgekeurd 18 meer dan het vorige jaar 7 personen hadden vroeger geen leening bg de Bank aangegaan Er werden gesloten 1 leening a ƒ 20 f 20 5 leeningen 40 200 8 50 400 60 180 70 880 6 80 480 13 100 1360 1 leening 110 110 5 leeningen 160 750 8 200 1600 1 leening 220 220 1 240 240 6 leeningen 300 1500 2 350 700 8 400 3200 71 ƒ 11180 I In 1885 was ƒ 9140 ter leen verstrekt Geeiie boeten werden opgelegd doch van een 1 debiteur moesten de borgen aangesprokon worden ♦ De interest ten behoeve der Bank verschonen bedroeg ƒ 428 14 Na aftrek der salarissen en onkosten 257 03 Blijft ƒ 171 11 Van dit bedrag wordt de helft bestemd tot rentebetaling zoodat aan de aandeelhouders kan worden uitgekeerd 3 pCt of 75 per aandeel makende over 109 aandeelen daar een der aandeelhouders zijne rente ter beschikking van de Bank stelde een bedrag van ƒ 81 75 en wordt het overschot in de kas der Spaarbank gestort 89 36 ƒ 171 11 In den loop des jaare kwam eene voorloopige vereeniging van deze instelling met de Spaarbank eveneens opgericht door het Departement Gouda der Maatschappij tot Nut van t Algemeen tot stand De Spaarbank verschafte de fondsen tot aflossing van alle landeelen tegen overgifte der loopende contracten en verstrekte de gelden die de Hidpbank zoo voor voorschotten aU uit anderen hoofde noodig had De door Hulpbank te maken winst Vloeit dan ook voortaan in de kas der Spaarbank Het ontwerp der zomerdienstregeling voor den Bhijnspoorweg is door den minister van waterstaat handel en nijverheid goedgekeurd en zal den Isten Juni worden ingevoerd In de zaak de vorige week medegedeeld deed de Botterdamsche rechtbank dinsdag uitspraak De beklaagde J A D daglooner wonende te Gouda die lieschuldigil was een paar hotlines te hebben weggenomen ten nadeele van zijnea kostbaaa werd vrijgesproken en lijne invrijheidstelling gelast Daarna stond terecht C J koopman wonende te Beeuwijk beklaagd van Io in den aiond of nacht van 5 op 6 Maart jl te Gouda 3 kippen te hebben weggenomen toebehoorende aan L D M 2o in den avond of nacht van 17 op 18 Maart d a V te Beeuwijk 4 kippen te hebben weggenomen toebehoorende aan J v K en wel door het gesloten hok te openen door middel van eenen niet daarvoor bestemden sleutel een en ander met het oogmerk zich die dieren wederrechtelijk toe te eigenen Bekl ontkende deze diefstallen doch zeide de kippen gekocht te hebben resp van de gehoorde getuigen A W en A van R Deze personen spraken dit echter ten stelligste tegen Acht getuigen werden in deze aak gehoord Het O M was van oordeel dat met uitzondering fan de ten laste gelegde gebruikmaking van eenen valschen sleutel de feiten volkomen bewezen waren en vorderde met het oog op de omstandigheid dat bekl reeds lang verdacht staat zich aan strafbare feiten schuldig te maken zijne veroordoeling tot negen maanden gevangenisstraf Bekl s verdediger mr N W Harmens kon zich echter met de vordering van bet O M niet vereenigen z i was beklaagde schuldig aan het opkoopen van sestolen goed maar niet zooals was ten laste gelegd aan diefstal Volgens pleiter waren A W en A ï R do dieven Zij toCh leefden van roof de laatste had zelf reeds een tal van vonnissen te zijneu laste Pleiter geloofde dan ook dat de overtuiging van schuld in deze bij den rechter niet was gevestigd en zag met vertrouwen eene vrijspraak tegemoet Óver 8 dagen in beide zaken uitspraak Door het classicaal bestuur van Gouda doende in de hervormde gemeente te Ondowater wat des kerkeraads is zijn aldaar ouderlingeu en diakenen benoemd LI Zondag had do eerste afkondiging daarvan in de hervormde kerk plaats Naar wij vernemen zal de installatie van den nieuw benoemden burgemeester te Waddingsveen den heer R Tissot plaits hebbeu op Dinsdag den 17deu ilezer i I i m