Goudsche Courant, zondag 15 mei 1887

Zondag il Nel J887 N ï 3547 Werving voor Oost Iodië Voor Handgeld bIJ zes Jarlge verbintenis f 300 Nederlaoders Aanbrengpremie 10 Zij die zich willen verbinden moeten zich aanmelden bij een dei l Plaatselijke of Garnizi ens Commandanten of bij deri Commandara van het werfdépót fl i Inlichtingen kunnen gevraagd worden aan alle Burgemeesters eu ongefrankeerd aan 1 iet Departement v n IKoloniën i Zg worden kosteloos gegeven GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken oxsm Ies zxiwa oer uooniBiD ctenezen rf verlichten de dooflieid waardoor zij ook ontstaan mocht zijii 2 opmenentmaaritgHt gentttHoen htölKn plaatt gehai Men zend 13 1 1 cents om rranco een geelUustrcerd werk ran 80 bladz In de hoUandsohe ftansche of dultsche taal Ie outvan en dat werk bevat l elangrijke beschrijvingen der prttóven die ondenpomen zijn geworden om de dooiitotd te geneienf Het bevat tevens aanbetellngsbrfeven van Doctors Advoka en BoekuMge Wsto and e aanzienlijke ptrsoncn diecJoordeie XroiumelTUii eazijn senezen geword en ze zeer aanbeirelcn HuKlirll aaiiil roi a u ual ann J H IIICHOU01l 4 r llrouohl ABUi tijjrtÖLËT Goudai ni HOnWENINGI SMALT i Wijnhandel Ie Amsterdam is gevestigd BOI EJlRAlliT 38 PIlIJS COÜRAlNTEiX op aanvraag verkrijgbaar Zich aan te melden LEVERT i T Gr r érken en i l Mii D enten I 5i 1 tegen billjke prijzenu i Steenhouwerij in de kak z 298 fl nIbüWTdasIë A v OSj Az Kleiweg i 7i mt wwL De ondergeteekende acht zich verplicht wegensde vele aanmerkingen op de geplaatste advertentiën Dankbetuiging J T IMHOLZ geplaatst in de 6 Couranten van Sen llMeij l te berichten dat die letterlijk zijn geplaatst Toljgens gedane opgaaf van den Boekhandelaar H C EDAÜW J alhier zoodat er geen sprake is van tllerplaatsing wegene müitelling maar van herplaatsing wegens verkeerde opgave A BRIF KMAIM Uitgever der Goudsche Courant of MEISJE gevraagd spoedig die goed ipet jonge kinderen kan omgaan en netjes Naaien kan Adres Mevrouw SAUERBIER Oosthaven 19 Mejuffrouw ROND Zeugstraat vraagt een DIENSTMnSJE F Suelpersdmk van A Brinkhan te Gouda Siiosirs A kg 0 60 ets p van Sf ngbeek W SAÏDËM N ARNMEM EnsToB Maea tt van Xied r Appratnar Isdiksmaet en lederoUCi Cidlederonne Ajne iwarte lederlak Glanj klearsel TOor bt n leÜM Fn Maaunacbineohe en ei ander in dooien ea flamu TliMm s Patent Poettt Fa tflii Onovartnffel Jte KMUb glan Meabelglana PriniA WikensmMr en WmJceherB tot WedeHerko aanbs O BAnvraae Priji Courant LAGER GERSTE de beste kwaliteit Tafelbier f er flesch 12 et per 7 flesch 6 et Bierbottelarij de Posthoorn Zeugstraat No 85 I H koodk OpenlDare Verkooping De Notaris A KLUIT te Moordrecht is voornemens op WOENSDAG den 18 MEI 1887 des voormiddags ten 11 ure te Gouda in het Koffiehuis de cIldRiiüMiE bg Veiling Verhooging en Afslag te Verkoopen Een HUI8 en ERF zgnde het voormalige TOLHUIS staande en gelegen onder de Gemeente Gouda aan den hoogen Schielandschen Zeedgk Kadaster Sectie E nummer 608 groot 60 Centiaren Aanvaarding bg de betaling der kooppenningen op den 15 JUNI 1887 Te bezichtigen lederen werkdag tot den dag van den verkoop toe Informatiën z n te bekomen ten Kantore van genoemden Notaris BURGEMEESTER en WETHOUDERS der Gemeente Zevenimizen brengen ter algemeene kennis dat kun door Ged Staten dezer Provincie machtiging is verleend tdt b t AFSLUITEN van de DORPSTRAAT voor de Passage voor RIJTUIGEN en VEE van af den IS MEI e k lot den 1 JULI daaraanvolgende j dat tijdens de AFSLUITING jie passage Jtan ge8chie4en langs den Bermweg van d i Zuidplaspolder en gebruik worden gemaakt vi de Brug liggende tegenover de woning woond door den Heer B TUINZAAJD Burgemeester jen Wethouders I voornoemd De SéVTfitijntr De Bur emeei P ELSeóüT P p 8Ï0 8 H POLAK ÜPTIIIIËN Groenendanl flBen OfilDERWlJZEBES vraagt losi en Inwoni ig met vrije Kame iBrieven met opgaaf van conditiè u ond Litter l i aan den Boekhandel van A KOJf SifOMf te Oouda l Er wordt GEVRAAGD een Boerenkneclit F Q goed kunnende Melken Adres P DONKER Landbouwer Prins Alexanderpolder te Kralingen Mevrouw CHERIEX BLEEKERSSINGEL vraagt een beneden de 15 jaren voor 12 uur KRAEPELIEN en HOLM S EIKEL GAGAO AaiigeDame gezonde versterkende voedende en lii j t verteerbare drank voor jong en oud voor zwakken en kinderen zeer aan te beveleö Scheiku ndig onderzocht door Dr V HAMEL KOOS Bnreau voor Chemisch en Microsc onderzoek te Armterdam Microscopisch onderzocht door Dr F J DÜPONT te Motterdam Verkrijgbaar in bnssen èi f 1 70 ƒ 0 90 en ƒ 0 50 bij HH Apothekera Drogisten etc Kisch op het Etiket de haiiriteekening der fabrikanten KHAEPELIEN en HOLM Ap te 7 ewl BINNENLAND GOUDA 14 Mei 1887 By Zqner M esteits besluit van 12 Mei is met ingang van 20 Mei a st benoemd tot kantourechterplaataverranger in het kanton Gouda mr E Opzoomer advocaat te Gouda De heer 8 Posthumos hoofd der tweede kostelooze school alhier is benoemd tot lid van de Commissie die dit jaar te Amsterdam het examen zal afnemen tor verkrigging van de akte van hoofdonderwqzer en Jioofdonderwijzerei Morpnavond woidt het IZ i jarig bestaan van et Ziekenen Wednwenfonds nPrmidentia feestelijk gevierd Er zal o a I j die gelegenheid een feestrede worden uitgeaproken door den heer Th de Bot uit Botterdam Voorts zullen verschillende liedereu worden gezongen eu de bekende prestidigitateur D Th Schramado zal een reeks amusante voordrachten houden die zeker zeer aardig en genotvol zullen zyn Na afloop ia er bal terwyl verder Zondag 22 Mei e k van A tot 9 ure een tombola zonder bieten zal worden gehouden De feestcommissie bestaat uit de hh J de Grauw A van Hertum S M de Jong F A Lobach J van der Steen en J Th Imholz secretaris Bq de herstemming voor een lid van den gemeenteraad te Onderkurk a d Usel is gekozen de heer W Hoogendyk van Capellen candidast der liberalen met 6S van do 126 uitgebrachte geldige stemmen Tot hoofdingelanden van de Krimpenerwaatd zyn herkozen de heeren D Booken te Zuidbroek en A Berkouwer t Lekkerk k tot hoofdiDgeh ndyh atu Ha ngers de henwi J Verborg Jz te Stolwijk en A Bijkaart te Ouderkerk a d IJseL De aandacht van de muzieklievende inwoners onzer gemeente wordt gevestigd op de advertentie waarin de uitvoering der Ooudmhe Zanjveretmging op 17 Mei e k wordt aangekondigd Het hoofdnummer van het programma mag wel genoemd worden Der Boêe Püger akrt van Bobert Schumann een werk dat krachtens zijn meer idyllischen dan geweldigen inhoud juist op een matig bezet koor berekend is terwql ook de begeleiding niet oorspronkelijk voor orkest maar voor piano geschreven is Het Mahrchen behoort tot de nste en dichterlgkste scheppingen van den grooten romanticus Schumann De inhoud is in t kort deze Een roos wordt op haar verlangen door de elfenkoningin in een jonkvrouw herschapen Lief te hebben en bemind te worden evenals de menschen ia hare begeerte Dat echter liefde lijden meebrengt worat haar openbaar wanneer zy de begrafenis bqwoont van een meisje wier hart de liefde gebroken heeft Door de ouders van dit meisje opgenomen en bemind door een edel jongelipg brengt haar daarentegen de liefde het hoogste geluk Dat geluk oifert zy echter aan baar kind op dat uit hare handen een roos ontvangt waaraan voor den bezitter het geluk ia verbonden maar die de roos wegschenkt moet sterven Deze ietwat sentimenteele inhoud levort echter heerlyke episoden voor de muziek De lentenaoht waarin de roos tot jonkvrouw wordt de begrafenis de liefdesliederen de bruiloft de laatste oogenblikken van Boza dit alles wordt geschilderd in muziekstukken waarin het zoete van de tekst in een ideale sfeer wordt overgebracht waarin wel het liefelüke de overhand heeft maar grootsohheid en diepte waarlyk niet ontbreken Vele en belangryke solo s komen in het werk voor en er bestaat reden te verwachten dat de uitgenoodigde solisten volle recht aan de oompositie zuUen doen weervaren In t bizonder vestigen wg de aandacht op de welwillende medewerking eener hoogstbegnafde stadgenoote Bij Zulk een uitstekende medewerking zal het velen gewis welkom zgn dat eenige der solisten zich ook nog in zelf gekozen stukken zullen doen hoeren Het koor zal ook nog afzonderlijk optreden met drie goede oude bekenden Dat directie en begeleiding in uitstekeude handen zullen zqn is b jna overbodig op te merken In de Woensdag avond gehouden vergadering van het departement Oudewater werden de punten van beschrijving voor de algemeene vergadering der Maatschappij behandeld Wat het voorstel betreft om het Sociaal ff eeiilad voor rekening der Maatschappij te nemen daaraan meende de vergadering hare goedkeuring te moeten onthanden In dezelfde vergadering werden nog verkozen tot afgevaardigden ter algemeene vergadering de heeren A C van Aelst en Kiewit de Jonge tot voorzitter de heer J Boer Jzn tot bibliothooarissen de heeren J Vriesman en A 0 van Aelst Het klassikaal bestuur van Oonda benoemde in de hervormde kerk te Oudewater tot ouderlingen de heeren 6 Verweij J v d Dool G de Vries A Uittenbogaard J Gaikhont en tot diakenen de heeren H Teisterman J van Ameide H Berkhof en H Hontijn Do oorsprong van Artia te Aitsterdam is wellicht aan velen onbekend Zij ontstond uit de meuaCvan Martin en van Aken bij ouderen van welbekend De beer G F Westerman toeu bookverkooper en eigeoaar van eeue verzameling zeldzame vogels vernam is 1836 dat Van Aken zijne dieren wilde verkoopen ontwierp het plan voor de vorming van een vennootaehap kocht de menagerie eu opende in bet vooijaar van 38 de diergaarde vArtia Natura Magistra thana onder de leiding van dr Weatennan de lehopaste van Europa geworden Men verneemt nu dat men het halve eeuwfeest zi 1 vieren en dan ook aan den grgzen Westerman de welverdiende hulde hoopt ie kunnen brengen Martin was later directeur van den Dierentuin te Botterdam en h j de vermaarde dierentemmer stierf te Overaehie als rozenkweeker De Amerikaaaache tentoonstelling is te Londen geopsnd Heel veel a d4ia af d bateekenen maar toch belooft z j menachen te trekken aX waa het alleen maar door het Initistnacha Kamp Hen zal daar het kr jgsgeschreeuw der wilden hoeren als ze op hun vurige paardje voorbq rennen men zal proeven zien van hun bedrevenheid in de rijkunst men zal zien hoe ze in alle mogelijke en onmogelijke houdingen maar alt jd in vollen galop kleine zwevende glazen boUeyes stuk schieten men zal echte scalpen en echte scalpeurs zien Een andere aantrekkeUjkhoid zal het geliefde apel der Canadeezen het toboganning vormen Het toboganning bestaat in het afglijden in aleden van besneeuwde hellingen Bij gebrek aan sneeuw heeft men nu te Londen een helling gemaakt van planken welke door vet glad gehouden worden Het afglijden dier helling waarbq de slede een snelheid kr jgt als die van een spoortrein ia niet geheel zonder gevaar zoodat op elke slede ook de waarschuwing staat dat de ondernemer niet aansprakelijk is voor mogelnke ongelukken I Nog eene bqzonderheid van deze tentoonstelling zal z jn dat men er voor teerat een verzameling Amerikaansche kunat zal zien Aan die kunatgalerq wordt zeer veel zorg besteed Staten Oeneraal Twiehk Kambe Zittingen van Donderdag 12 en Vr jdag 13 Mei Zitting van Donderdag De diacussie werd voortgezet over art 171 bebistingen met de daarop voorgestelde amendementen van de heeren De Ruitor Z jlker o a om het beginsel van eene inkomstenbelasting in de Grondwet op te nemen met afschaffing van de accgnzen op de eerste levensbehoeften Door de heeren Buma en Van Diggelen medevoorstellers werden de amendementen nader toegelicht door den heer Smeenge werden zg wat het beginsel betrof toegejuicht en door de heeren Van Baar en Sanders bestreden De Minister van Binnenl Zaken bestreed de amendementen als onnaodig en zonder nut en de aanneming bovendion nadeelig voor de geheele herziening omdat het in atrgd zou zgn met het beginsel den toekomstigeu wetgever zooveel mogelgk vrgheid te laten Het opnemen in de Grondwet van belastingen welke niet geheven warden noemde de Minister zeer schadelgk omdat men vrg moet blgven in het kiezen van de belasting welke noodig geacht wordt Ook de heer Gleichman bestreed op nagenoeg dezelfde gronden de amendementen die wat het be ginsel batrof verdeeling van de beUsting overeenkomstig de draagkracht der ingezetenen een warm verdediger vonden in den heer Lioftinck die als amendt voorstelde te bepalen dat de ingezetenen naar hunne draagkracht in de gezameulijke lasten zullen bgdragen Door de Begeering werd het eerste amendtZijlker c s eenigszins gewijzigd overgenomen De beide andere amendementen inkomsteubehiating en afschaffing van accgnsen werden verworpen eveneens het amendt Lieftinck waarna het geheele Hoofstuk VII werd aangenomen met 42 tegen 22 stemmen Zitting van Vrijdag Het debat is aangevangen av het voorstal tot wijziging in het VlIIe Hoofdstuk defensie der Grondwet Aan den heer Cremer werd vooraf verlof verleend op een nader te bepalen dag aan den Minister van Waterstaat inlichtingen te vragen betreffende de indienststelling van het Centraalstation te Amsterdam in verband met de overkapping van dat station Bij het debat over het VlIIe Hoofdstuk bestreed de heer Beuther het Begeeringavoorstel en gaf de vooikeur aan de bestaande bepalingen zooveel mogelgk uitgebreid zoodat in hoofdtiekken in de Giendwet de dions ilichten van de bevolking zgn omschreven De heer Booaeboom daarentegen verdedigde het Begeeriugsvooratel en zag daarin een schrede tot voorbereiding van eene betere regeling onzer levende strijdkrachten De heeren Schimmelpenninck van der Ojre en Seret verklaarden voor het ontwerp te zullen stemmen de laatste evenwel onder voorbehoud dat de bepaling zon vervallen dat miliciens tegen hun wil naar Indië kunnen worden gezonden De heer Viruly Verbrugge verdedigde de antimilitariaten dia eenvoudig willen toot no ü mogelijk geld en zoo weinig mogelgk persooidgke lasten de beste verdediging des hmds De Minister van Oorlog verdedigde het Begeeringsontwerp Het groote voordeel van deze herziening is dat de levende strijdkrachten beter geregeld zullen kunnen worden met vermgding van de reeds zoo hing bestaande twiatvraag of de Grondwet dit toelaat Na repliek van de heeren Beuther Booseboom en Viruly werd het algemeen debat gesloten 2 op verlangen van den heer Beuther in stemming gebracht werd aangenomen De volgende week voortzetting Maandag 1 uur andere ontwerpen Tot predikant bij de Ned Herv gemeente te Berg Ambacht ia beroepen Da J W H Kalkman te Monster Op Dinsdag 17 Mei a s zal te Lekkerkerk eene verkering worden gehouden van de afdeeling Krimpenerwaard der Holl Maatschappij van Landbouw waarin behandeld zal worden het rapport der Commissie tot onderzoek naar de middelen tot verbetering van den toestand der afdeeling Een nieuwe bgdrage tot de rol welke door melk wordt gespeeld b j het overbrengen van de besmettelijke ziekten wordt gegeven door den heer Power in een rapport aan den Local Government Board over een door dien geneeskundige ingesteld onderzoek naar de oorzaken van een epidemie van diphteritis te ïorktown en Chamberly In het eerste gedeelte van het rapport wordt aangetoond dat geen schadelijke uitwasemingen van riolen of wateren tot ontwikkeling van de epidemie hebben kunnen medewerken In dit opzicht bleek het district uit een sanitair oogpunt niets te wenI schen over te laten Daarentegen leidde het onderzoek tot oen sterke verdenking van de qualiteit der melk van een bepaalde boerderg afkomstig Van de gezinnen van 176 woningen in gemelde plaatsen vernam men dat 94 hun melk kregen van de verdachte boerderg 82 van andere leveranciers Van deze twee groepen van huizen werden 48 in de eerste groep door diphteritis aangetast terwg l slechte 9 woningen in de tweede groep door de ziekte werden bezocht Verder bleek dat de bewoners van de laatstbedoelde 9 huizen diphteritia hadden gekregen of door aanraking met aangetasten in een van de 94 wonin gen öf door het gebruik van melk buitenshuis