Goudsche Courant, zondag 15 mei 1887

S @ S @191 1 1 3548 1887 Woenstfag 18 Mei FINALE UITVERKOOP van ILUraTACTUREN en QemaaUe ElEESmCfSTÏÏOZH Alle Goederen zallen Ter beneden den prgs worden OPGERUIMD wegens verplaatsing d r zaak K MKIJER TIENDEWEG D 15 Zuivere BORDEAUX WIJNEN bij SLOTEMAKER Co GOUDSCHE COURANT JVieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Alzoaderlgke Nommers VIJF CENTEN De ixuieading yaa adrertentiöa kan geschifiden tot éto uut des namiddags van den dag der uitgave Uithoofde van den HEMBLVAARTSOAG OAGwordt de volgende Courant een dag vroeger uitgegeven Advertentièn voor dat Nummer worden ten spoedigste ingewacht t KAHT ®® WêM van H0DWENIN6E SMALT Wijnhandel e Amsterdam is gevestigd BIl l El RAi T 38 PRIJS COÜRAINTEN op aanvraag verkrijgbaar Openbare Verkeepiug De Notaris A KLUIT te Moordrecht is Toornemens op WOENSDAG den 18 MEI 1887 des voormiddags t n 11 nre te Gouda in het Koffiehais de cMaruonie bg Veiling Yerhoogingen Afslag te Verkoopen Een HUIS en ERF zgnde het voormalige TOLHUIS staande en gelegen onder de Gemeente Gouda aan den hoogen Schielandschen Zeedgk Kadaster Sectie E nummer 608 groot 60 Centiaren Aanvaarding bg de betaling der kooppenningen op den 15 JUNI 1887 Te bezichtigen lederen werkdag tot den dag van den verkoop toe Informatiën zgn te bekomen ten Kantore Tan genoemden Notaris Openbare Vrijwillige Verkooping te GOUDA in het Verkooplokaal van het Koffiehnis HtT Schaakbord ten overstaan van den Notaris Mr I MOLENAAR te Waddinxveen opNAANDAGden16MËll887 s morgens ten 11 nre van Perceel Een EEN EEEBEUHÏÏIS met ERF en TUINGROND geteekend R No 593 staande en gelegen aan den Flnweelensingel binnen de Gemeente Gouda kadaster Sectie A nnmmero 1677 groot 90 Centiaren Te aanvaarden op den 1 Augustus 1887 Perceel Twee Een kapitaal PAKHUIS en annex KANTOOR gemerkt wgk P nummers 93 en 94 staande op den hoek der Korte Akkeren aan den Turfsingel binnen de Gemeente Gouda kadastraal bekend in Sectie E nndmer 1093 groot 3 Aren 84 Centiaren Te aanvaarden direct bg de Toewgzing Betaling der Kooppenningen op den 1 Juli 1887 Nadere iuformatiën bg de Eigenaren van perceel I de Heeren NEDERHORST en TOORNVLIET en van perceel II den Heer TOORNVLIET te Gouda en ten kantore van geuoemden Notaris MOLENAAR t Waddinxveen NIEUWE DASSEN A van OS Az Eleiweg E 73 De ondergeteekende heeft de eer aan de ingezetenen van Gouda en Omstreken bekend te maken dat hg door aankoop eigenaar is geworden van het IDE k i = Buitentuin en Kinderspeelplaats welke opnieuw is gerestaureerd en veilig is gemaakt voor alle mogelgke ATHlusementen voor Bruiloften en andere Partijen enz en zal voor prompte en nette bediening en goede consumptie zorg worden gedragen Mg beleefd aanbevelende W C VISSER Koffiehuis VB KAP Gouda 1887 Openbare Vrijwillige Verkooping ia WADDII XVEEK van een WOON EN WINEELSUIS en Houtdraaijerijy geteekend Wgk D 167 en 168 met flink OPEN TERREIN gelegen aan de Zuidkade langs de rivier de Gouwe binnen Waddinxveen kadaster Sectie F No 18 groot 4 Aren 90 Centiaren SilSÏJopWocnsdagi fjSSiK ten 12 ure in het Koffiehuis van A VERHEUL aan de Zoidkade Te veilen in 2 perceelen en gecombineerd Breeder in billetten Aanvaarding en betaling op 1 Juli 1887 UIT DE HAND TE KOOP Nader onderricht bg den Eigenaar A HOOGEN DOORN en Notaris MOLENAAR beiden te Waddinxveen Direct GEVRAAGD een knap DAGMEISJE die netjes kan Werken Adres onder No 1498 aan het Bureau dezer Courant Snelpersdmk van A BRINKMAN Ie Gouda Lokaal IVut en Vermaak OOSTHAVEN Ooudsclie Zangvereeniging isgl op DINSDAG 17 MEI 18S7 des avonds ten 8 ure Programma DER ROSE PILQBRPAHBT Mahrcben SCHUMANN Koren Gesang der Geister über den Wa sern HILLEK Die Placht der heiligen Familie BRUGH Solo s waaronder ConcertAria voor Sopraan van BEETHOVEN Koor nit PAULUS Solisten Mevr v K Sopraan Mej M S MessoSopr Mej G v o L Alt de Heeren J H v d H Z Bariton Dr J A v W uit RoUerdam Bas Onder Directie van den Heer v MILLIGËN en met begeleiding door den Heer SPAANDERMAN Tekstboekjes te verkrggen des avonds aan het bureau of op den dag der uitvoering bü J v BENÏUM KN ZOON Markt 20 Ct Aanmelding van buitengewone Leden contr 3 50 Donateurs en Donatriées minstens ƒ 5 sjaars bg bet Bestuur Donateurs en Douatrices hebben toegang met twee Dames werkende en buitengewone Leden met ëéne Dame Introdnctie van meer Dames tegen 0 49 Aanmelding voor het nienwe Vereenigingsjaar bg HET BE8TUDE Openlare Verkooping ten overstaan van den Notaris G CFOETÏÏUN DEOOGLEEVEE op DINSDAG 31 MEI 1887 des morgens ten 10 uren in het Koffiehuis Vrbdkbsst aan de Wgdstraat bg de Markt te Ooada van No 1 Een goed onderhouden op gnustigen stand gelegen WINKELHUIS waarin de KRUIDENIERSZAAK gedreven wordt SCHUUR ERVEN en 2 open PLAATSEN aan de Westhaven nabg het Veerstal te Gouda Wgk B No 141 Het HUIS bevat behalve deu Winkel beneden 2 Vertrekken en boven 2 Kamers Zolder en vele gemakken Het is te aanvaarden 1 JULI 1887 No 2 Een WINKELHÜIS en ERF in de Keizerstraat te Gouda Wgk K No 141 Te aanvaarden 15 JUNI a s En No 8 Een HUIS en ERF naast het vorige perceel Wgk K No 1 42 Verhuurd bg de week voor ƒ 1 50 Nadere inlichtingen geeft voornoemde Notaris FÜRTÜIJN DROOGLEEVER te Gouda GEVRAAGD met AUGUSTUS aanstaande te Gouda bg jongelieden eene nette DIENSTBODE als MEID ALLEEN gned kunnende kokenen netjes werken Zich te vervoegen bg Mevr V D WEG Stolinijkerilui Spreekuur van 10 12 des morgwis D nitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRLJDAG Inde Stad geschiedt de nitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prgs per drie maanden is 1 25 ücanco per post 1 50 GOUDA 17 Mei 1887 Door Z M ia met IS Mei aan E Blok op z n verzoek eervol ontslag verleend als burgemeester van Lekkerkerk met dankbetuiging voor de door hem aan den lande langdurig bewezen diensten De heer R A den Ouden alhier deed met gunstig gevolg het acte eumen L O Door dijkgraaf en haogheemradeB Vm BeMhuxl i opgemaakt een dubbeltal voor do benoeming van eenen secretaris rentmeester voor ilat hoogheemraadschap vacature ontstaan door het overlijden van den heer J H Kouwenberg Eerste candidaat is de heer P i V Modderman O I ambtenaar met verlof Uatst bewaarder van hot kadaster te Ssmarang tweede candidaat is de heer 3 Post van der Bnrg secretaris rentmeester van de Krimpcnenraard De benoeming zal plaats hebben door de vereenigde vergadering op 2 Juni a s Heden morgen werd in het gebouw Arti Legi aanbesteed ten behoove van de genie het vervangen van gemetselde waterdorpela door hardsteenen aan het Hospitaal en het doen van eenige herstellingen aan drie woningen voor gehuwden alhier Raming ƒ 1650 Ingekomen 5 biljetten Ingeschreven werd door H J Nederhorst te Oouda voor ƒ 1795 W Bokhoven te Oouda voor 1766 B Hoogerwaard te Gouda voor ƒ 1664 C J Koot te Gouda voor ƒ 1489 W van den Broek te Utrecht voor ƒ 1440 Zondag middag is in de Vierde Kade het 5jarig loonde van den spoorwegwerker van der Linden in het water gevallen en verdronken Zondag middag is zekere Goudriaan die aan toevallen lijdendn is in het water aan de Raam gevallen doch gelukkig gered Staten Oeneraal Tweede Kaheb Zitting van Maandag 16 Mei In desse zitting werden ns korte of zonder disQumie aangenomen de navolgende wetsontwerpen Crediet ten laste der begrooting van Nederl Indië over 1887 ter betaling van tot afgeslotendienstjaren behoorende onverevende vorderingen öoedkeuring der op 21 Mei 1886 te Parijs vastgestelde verklaring ten aanzien dor internationale overeenkomst van 14 Maart 1884 tot beschermingvan onderaeesche telegraafkabels Verhooging en aanvulling dar Wet van 20 Januari 1886 Stbl no 16 tot regeling der ontvangsten en uitgaven van het Pensioenfonds voorburgerlijke ambtonaren over het jaar 1886 Wijziging van Hoofdstak V der Staatobegrooting over 1886 5 Verhooging van Hoofdstuk V der Staatsbcgrooting over 1887 De discussie is aangevangen over het ontwerp tot onteigening van eigendommen voor den aanleg ran eene waterleiding uit de Veeht nabij Xigterecht naar Amsterdam Ingekomen was eene Aiissivs van den Raad van Ministore handende modedeelittg dat m machtiging des Konings het voorstel tot wijziging van het Vle Hoofdstuk der koadwet Godsdienst is ingetrokken Kene te Meissen gevestigde Bgverheidsvereeniging heeft sedert lang het knoopen van tapijten aldaar ingevoerd als een zeer geschikte tak van nijverheid voor vrouwen en meisjes Ken groot aantal dames heefl zich thans deze kunst eigen gemaakt doch alleen mot het doel om als belangelooze onderwijzeressen op te treden en aan tiehoeftige vrouwen en meisjes daarin onden cht te geven iiaa l igt zich thiuu voonMoe op het maken van Smyma tapijtwerk Van de dames die aan dezen cursus deelnemen wordt slechts eene bijdrage van 6 mark 3 60 gevorderd en in dezen prijs is dan nog wel inb repen al het benoodigde De cursus duurt trouwens slechts kort Met den geregelden verkoop van de vervaardigde kleedjes is men nog niet goed op dreef maar men hoopt ook daarmede spoedig te zullen slagen en aldus een nieuwen tak van vrouwelijke nijverheid te hebben gevestigd die de moeite loont fSuimrome J Dr Rabow beveelt in het April nnmmer van het Therapeutisch maandschrift keukenzout als een middel tegen migraine aan Rabow had een jongen man die aan deze kwaal leed geraden keukenzout bij zich te dragen en er terstond een willekeurige dosis van in te nemen zoodra hij een nieuwen aanval vreesde De patient deed naar hem geraden was en steeds met het gewenschte gevolg Een bloedverwante van hem die sedfrt jaren door herige migraineaanvallen werd gekweld waaraan telkens een ongesteldheid der maag voorafging greep nu ook naat het keukenzout Ze nam wanneer de kwaal zich weder eens openbaarde een theelepel zout in en dronk er wat water op Zoo gelukte het haar geregeld den laatigen aanval te voorkomen of wanneer de hoofdpijn zich reeds gevoelen deed haar binnen een half uur te doen bedaren Rabow heeft het middel in nog zes andere gevallen toegepast Waar de migraine door maag ongeateldheid werd aangekondigd was het keukenzout ter rechter tijd ingenomen steeds van verrassende uitwerking De Japanners zijn eigenlijk grooter liefhebbers van de vischvangst dan van de jacht on hun voornaamste voedingsmiddel is de zalm dien zij in effen wateren met knuppels doodslaan Maar zij eten toch ook gaarne een wildbrnad en het wild vangen zij nteestal in strikken Op het eiland Jesso schiet de laagste menschenklasso op wild Zij gebruiken geweren van de primitiefste soort bestaande uit een lang zwaar dik gesmeed roer dat omdat het geen kolf hoeft evenals een pistool gehanteerd moet worden Hagel is bij de Japanners niet bekend kogels gieten zij zelvon en hun gewreven kruit ia weinig waard De oorspronkelijke bewoners de Ainos verstaan de kunst om het wild te overvallen Zy ge I ADVERTENTISN worden geplaatst van 1 5 regels ik 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Ad verten tien gratit opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnt bruiken meestal gebrekkige bogen en pijlen de laatste dikwijls vergiftigd Het daarmee geschoten wild wordt echter nadat de wonde uitgesneden is zonder nadeel voor de gezondheid gebruikt De Japansche honden half wilde dieren zonder eenige getrouwheid hebben over t algemeen met hunne spitse snoeten ingedrukte ooren en ruige staarten veel overeenkomst met onze herdershonden Zij zijn nauwelijks voor de jacht te gebruiken en kenmerken zich door een ontzettend gehuil Hérten zijn er in menigte In den winter als zij eerst door zware sneeuwvallen veel geleden hebben beginnen de Japanners ware strooptochten tegen hen met het gevolg dat er bij menige jacht omstreeks 5000 van die dieren gedood zijn echter niet geschoten maar met knuppels doodgeslagen Het hertenvleesch is dan ook zeer goedkoop Zwijneiyachten worden op een dergelijke wijzegehouden De voorname Japanners gewennen dewilde zwijnen aan een bepaalde plaats door ergedurig voeder te strooien tptdat zij eenigermate tam geworden xi Dan noodigen zij 20 of 30 gastnt begeven zich naar de achietplaats en schieten metbuksen onder de dieren zonder te mikken Dangast men weder naar binnen en vermaakt zich gedurende den nacht Den volgenden ochtend gaanallen met knuppels en speren gewapend naar dekampplaats om da doodelijk gewonde dieren af temaken Het gevogelte dat zoo overvloedig is dat het zich zelfs in de millioenen stad Jeddo ophoudt wordt in netten gevangen of door don lijmstok Twee booten varen om een troep eenden terwijl zij met lijm bestreken touwen of rieten uitwerpen Elk dier dat daarop komt kleeft er aan vast en wordt gevangen Veel nobels ziet men is er in deze sport niet ZondagMad De eerste verkoopdag der Fransche kroondiamanten heeft de tien eerste partgen van den catalogus omvat Z zijn verkocht tegen de volgende prijzen No 1 Twee knoppen van haarspelden 324 brillanten 150 karaat voor 40 000 francs verkocht aan den heep Doutrelon die naar men beweert de zaakgelastigde der familie Orleans is No 2 Twee sohouderstrikken 1341 brillanten 290 j karaat voor 84 000 francs aan den heer Doutrelon No 3 Nestels en haken style Marie Antoinette 281 brillanten 144 karaat voor 25 100 francs aan den heer Bonnynge No 4 Drie haagrozen 522 brillanten 129 karaat 133 roosjes voor 44 100 francs aan de inweliers Rouvenat en Desprès deze zuUen naar men beweert deze steenen gebruiken om er eene reusachtigen en buitengewoon fr taien steen dien zij reeds boritten en die zijn gelgke onder de kroondiamanten niet heeft mede te omzetten No 5 Een strik en twee kwasten 2438 brillanten 136 karaat 196 roosjes voor 42 000 francs aan deu heer Schlosinger No 6 Een chaton met een brillant voor 16 100 francs aan den heer Doutrelon No 7 Een halve maan 89 brillanten 40 karaat voor 21 400 francs aan den heer Schlesinger No 8 Een afhangend sieraad voor het kapsel 177 brillanten 65 karaat 100 rocsjes voor 17 000 francs aan den Doutrelon Vl