Goudsche Courant, woensdag 18 mei 1887

Vrijdag 20 Md N 3549 1887 Th SCHMIDT VOORHEEN If Wed BOELSUMS HOOGSTRAAT 126 GOUDA ONTVANGEN TAFELSERVIEZEN ONTBIJT en TflEESERVIEZEN WASCHSTELLEN PORSELEIN GRANIET wit en gedecoreerd 3 ie vxTX7 e s ergre SCZS A T iT13 Zeer nette ETAGÊRE VOORWERPEN OOST INDIE Nederlanders die dienstuemen bij het Indische leger ontvangen bij het aangaan van eene zesjarige verbintenis een liazidgeld van DUIE HOITDEED QULDEIT Aanbrengpremie TIEN GULDEN Nadere inlichtingen zijn gratis te bekomen bij het Departement van Koloniën en hij alle Burgemeesters GOUDSCHE COURANT l ieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De inzeading vaa adrertentiön kan goscbiedea tot één uur des namiddags van den dag der uitgave Bg S W N VAN NOOTEN te Schoonhoven verachgnt beden E00rnljert Notaris te Haarlem httiï n bestrijder der Gereformeerde Predikanten ten tijde van Prins Willem I LEVENS EN KARAKTERSCHETS door F D J MOORREES Predikant te Vianen Een roijaal oct boekdeel van 236 blsdz Prgs 2 25 Bg alle Boekhandelaren te bekomen Een net GEMEUBILEERDE BOVEN VOOEEAMEE met SLAAPKAMER en met riant nitzicht op goeden stand is TE HOUR Adres franco brieren onder No 1500 aan bet Bttreaa dezer Courant Openlare Verkooping op VRIJDAG den 20 MEI 1887 des morgens ten 10 ure aan de Tarfmarkt en aan de Timmermanswerkplaats Tan C GROENENDIJK te Qouda van Onbewerkt Fieuw Hout IJZER 1 ARËI I enz s Morgen vóór den verkoop te bezicbtigen Nadere inlichtingen geeft Dearwaarder B H TAN DB WERVE te Gouda HAABELEÏÏEMIDDEL ZONDER VERGIP Door deze beiicbt ik U dat nw klenrmiddel Theopbile het beste is Tan alle middelen tot heden door mg aangewend Ten dienste Tan O en het pnbliek zg deze getuigenis Amstekdam Is onderteekend 10 Maart 1887 F L FE DL AUeen TerkrijgbaarbijTHBOPHILE Haarknndige Frederiksplein 32 Amsterdam Franco zending f 2 15 per Postwissel of 2 25 aan blauwe Postzegels als ook tegen Rembours Mej VAX CITTERT PLANTSOEN Traagt tegen half JUNI of 1 JULI eene nette DIEI $TBODE EEN FATSOENLIJKE GEVRAAGD bg HUINCK Hoogstraat alhier SpecialUeit i COB8ETTEN en pyjXEBOÖED TfiICÓT TAILLES en BLOUSES voor Damei en Kinderen J WELTER tot groot en kleiner bedrag zgn tegen billgke rente Terkrggbaar bg Notaris MONTIJN te Qouda tegen voldoend onderpand als 1 Hypotheek f 500 betalen wg aan hem die bg het gebruik van Goldmann a Keluter Tandwater ooit weder tandpgn krggt S GOLDMANN en Co Dresdbn Verkrggbaar k 50 cents de flacon te Gouda bii J C ZELDENBIJK Dagelgks Tersch voorhanden SLEEP ASPERGES JONGE WORTELEN ïeer fijne CHINA S APPELEN Maltha Nieuwe Aardappelen h 15 Cent per POND BLIKGROENTEN a 50 Cent per Blik inhoud 1 Kilo Blaauwe KA8DltlJlVEN 2 25 per pond J GERRITSEN Groenendaal in Horloges Brillen Thermomelers enz MARKT 91 GOUDA Eenig Agent voor Gouda en Omntreken van ADOLPH SÏEINER S TOETSSTEENEN Nieuw Met behulp van deze Proefsteenen in étui lang 6 C M kan men oogenblikkelgk het echte Goud en Zilver van het valsche onderscheiden Onmisbaar zoowel voor Ooodwerkers als voor Particulieren J vanWlJIMGAAUDEL Koek en Banketbakker Kleiweg te Gouda beveelt zich beleefd aaa tot den verkoop van IJs ook voor gebruik van zieken aan minvermogenden op bewgs van den Doctor gratis Tevens goede gelegenheid om vleescb en visch in den Ijskelder te plaatsen 2 dagen te bezichtigen niet langer DOOR LIKWIDATIEgaaat Buitengfewoon rijke TOON volstrekt gelgkstaande aan eenVleugelpiano geheel kruisanarig Koper 8temblok en fonkelnieaw Schriftelgke garantie 5 jaren en kist Spotprijs 445 t Kostbaar Instrument 1 Klasse is groot model Muziekdilettanten kunnen zich overtuigen van den kolossalen en uitstekenden toon Heden terstond te bezichtigen Bdtel d8 Zalm te Gouda Een Oude PIANiO wil men overneoieo FORTOsico et umii 0 60 ets p V KG J van Sonsbeek GEVRAAGD in een klein gezin een zindetgk eerlgk DIENSTMEISJE F 9 Loon naar bekwaamheid Adres OOSTHAVEN No 74 AGE1 T gevraagd Een Likenrstokerg en Wgnbandel VRAAGT voor Gouda en Omstreken een flink AGENT tegen ruime provjsie Adres onder No 1497 bg den Uitgever dezer Conrant Sociëteit Ons G enoegezL Aan belanghebbenden wordt bg deze bekend gemaakt dat de eerstvolgende BALLOTAGE voor bet Lidmaatschap der Sociëteit zal plaats hebben op ZATERDAG 4 JONI a s en de Ballotage Lgst aanstaanden ZATERDAG 21 MEI gesloten wordt Namens het Bestuur J C IJSSELSTIJN SecrelarU Gouda 17 Mei 1887 ADVERTËI TIEI I in alle Binnen en Buitenlandache Couranten worden dadelgk opgezondendoorden Boekhandelaar A BRINKMAN te Gouda Snelpersdruk van A BRINKMAN te Gouda De uitgave dezerCourant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRIJDAG Inde Stad geschiedt de oitj ave in den avond yan DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prgs per drie maanden is 1 25 firanco per post 1 50 BINNENLAND GOUDA 18 Mei 1887 VKEGADEEING van den ÖKMEENTEKAAD Vrijdag den 20 Hei 1887 des namiddags ten 1 ure Aan do orde Een Tooretel tot wijziging der Gemeente begrooting dienA 1836 De begrooting der buitengewone inkomsten en uitgaven tun behoeve der Stedelijke Gasfabriek dienst 1887 Het Ontwerp Reglement voor het Progymnasium De benoeming van eenen Begent van net Bestedelingenhuia Heden morgen werd in het gebouw Arti Legi alhier herbesteed het eeiyarig onderhoud van de kazeruegebouwen te Schoonhoven Raming f 1660 Ingeschreven werd door G de Vos te Schoonhoven voor 1670 1 eo 3 Janaeo te Sehoonhoven voor 1498 Ten Saadhuize dezer G eonte werd heden middag aanbesteed het maken dor fundeeringen cnfuudamenten van het Betortenhuis van de Retorten van den Condensor en van den Scrubber toreu der Stedelijke Gasfabriek alhier Ingeschreven werd door W Bokhoven te Gouda voor ƒ 6466 K Holbnder te Gouda voor 6418 i C P W Dessing te Gouda voor ƒ 6290 Ph Veibmggen te WaJddinxveen voor ƒ 6187 J de Jong Wz te Gouda voor 8120 P A Burghout te Gouda voor ƒ 6970 H J Nederhorst te Goud voor 6843 Visser Gz te Papendrecht voor ƒ 66S0 J en M Visser te Papendrecht voor ƒ 6446 Maandag 30 Hei o k 2e Pinksterdag zal het eerste zomerooncert in de Sociëteit Ons Genoegen worden gegeven door de stafmoziek van het 4e Beg Infanterie directeur de beer Mann De volgende concerten zullen bij afwisseling door dit korps en door het Harmoniekorps onder directie van den heer i H Vollmar de zoogenaamde Kleine Kapel van de Stafmuriek van het Regiment Grenadiers en Jagers gegeven worden En wel Zondag 12 Juni Directeur Mann 26 H VöUmar 3 Juli ff Mann 10 ff VóUmar 17 ff Manu 81 Völboar 14 Augustus ff Mann 21 ff VöUmar 28 ff Mann De heer J G van Booijen te Vf addingsveen deed met gunstigon uitslag het acte examen L O In de zitting der Botterdamsohe Arr Reohtbankvan Dinsdagmorgen werd C J oud 33 j koopman te Beeuwijk bekl van diefstal van 3 kippen in den nacht van 6 op 6 Maart ten nadeele van Martens en 4 kippen in den nacht van 17 op 18 Maart ten nadeel van v Kats te Gouda vrijgesproken Vervolgens stonden terecht H J Th K oud 20j hospitaalsoldBat te Gouda J G de V oud 21 j sleeper te Rotterdam en J v d L oud 18 pakhuisknecht te Gomla bekl van op 10 April in dronkenschap tegen het verbod van den chef van de Bbijnspoorwegmaatschappij te Gouda gedrongen te ziju in het stationsgebouw en daar genoemden chef ea den wasmemenden portier te hebbon mishandeUl Eisch 14 dagen gev voor ieder Uitspraak Dinsdag a st Gisteren had te Waddinxveen de installatie plaats van den nieuw benbemden burgemeester den heer B Tisaot Xadat Z E A door de wethouders in de raadzaal geleid was richtte de heer G van I dnge waarnemend burgemeester eene hartelijke toespraak tot hem welke de heerTissot in mannelijke taal beantwoordde Nadat er nog eerst eene stesming plaats had voor ambtenaar van den burgerUjkeu tand waarbij de heer Tiasot met algemeene stommen werd gekozen werd de vergadering gesloten Na afloop dor vergadering werd aan Z E A door den gemeenteraad een dëjeiw aangeboden Op den 19den Mei sal het 24 jaren geleden zijn dat bij de artiUerie instmctie compagnie te Schoonhoven de eerste volontairs in dienst traden Gedurende dat tijdvak zijn tot op beden 2398 volontairs aangenomen terwijl voortdurend een zeer groot oantal om plaatsing vragen Door Gedeputeerde Staten van Zuid HoUand is een adres ingediend aan de Tweede Kamer der StatenGeneraal naar aanleiding van het antwoord der Regoering op hot voorloopig verslag over het wetsontwerp tot bekrachtiging der overeenkomst met de Rgnspoorweg Maatschnppij Hon weet dat de Staten van Zuid Holland in hunne laatste zomervergadering zich tot de Tweede Kamer hadden gewend met verzoek geone nieuwe concessie te bekrachtigen wanneer daarin niet bepaald werd dat do spoorwegbruggen in hot belang der scheepvaart zouden kunnen worden verhoogd zonder dat de SpoorwegMoatsohappij de moordere exploitatiekosten daardoor veroorzaakt in rekening zou mogen brengen Voornamelijk had men het oog op de brug over de Gouwe bij Gouda Thans leggen Gedeputeerde Staten bij hun adres een brief over aan den minister van Waterstaat gericht waarin ontvouwd wordt een plan van vaartverbetering dat zij voornemens zijn aan de Staten in hunne aanstaande zomervergadering voor te stellen Het betreft hot in beheer nemen en verbeteren door do provincie Zuid Holland van hot deel van den waterweg tussohon den IJsol en hot NoordzeoKanaal dat in die provincie ligt nl van de Mallegatsluis bij Gouda tot de Ringvaart vau den Haariemmormeerpolder De vaart zal ingericht worden voor de grootste tjalken en voor die Rijnschopen wier lengte minder dan 46 7 de lengte der MaÜegatsluis bedraagt met dien verstande evenwel dat bij elke coupure of verbroeding en bij elk nieuw te maken kunstwerk op de hoogere eischen die lie toekomst zou kunnen stellen wordt gelet De kosten van allo verbeteringen wonlen geraamd op ƒ 1 573 000 de onderhoudskosten op ƒ 20000 s jaars Onder deze vorbeloringon bekleedt eene eonte plaats de verlogging on verhooging van do brug over de Gouwe nabij Gouda in den Bijnspoorwog Aan die brug zol eens doorvaarthoogte verzekerd ADVEBTENTIËN worden geplaatsi van 1 5 regels ït 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GR 00 TE LETTBES worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentien gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnt Ifzonderlgke Nommers VIJF CENTBN worden van 4 M zoodat 70 pc der vaartuigen dii de Gouwe bevaren bij gesloten brug kunnen doorvaren De kosten van deze nieuwe beweegbare brug met de verlegging van de spoorbaan en verdere bijbehoorendo werken op ƒ 320 000 geraamd zijn in het zooeven genoemde cijfer van ƒ 1 673 000 begrepen Indien dit plan van vaartverbetering tot uitvoering zal komen moet echter meenen Ged Staten de Begeering de zekerheid geven dat de Rijnspoor wegMaatschappij met de beoogde spoorwegverlogging en verhooging volgens door de Regeering goed te keuren ontwerpen genoegen neme sender eenige schadevergoeding of meerdere exploitatiekosten in rekening te brengen De opdracht aan den hoofd ingenieur Van der Vegt gegeven waarvan deze plannen een gevolg zijn werd in do zomorvergtdering van 1886 reeds aan de Staten medegedeeld Daaruit volgen de beginselen die bü dezo plannen tot grondslag strekken Ged Staten plaatsen op den voorgrond dat het denkbeeld om do Gouwe c a tot een Rijkskanaal te maken ten Mnemale ia egeveu Verbetering zou dus tot stand moeten komen als een prorinciaal werk Ge Staten meenen dat nu na de voltooiing van het Merwede Kanaal de grootste Bijnschepen door dat kanaal Amsterdam zullen kunnen bereiken dit ook mogelijk is Na de verbetering van den waterweg tnsschen Rijn en Schie zullen ook de twee thans best i indo gelegenheden tot schutten tusscben IJsel en Gouwe nl de MaÜegatsluis en de sluisen n Gouda hoogst waarschijnlijk voldoende zijn om zonder oponthoud allo vaartuigen te schutten Daarom meenen Gedeputeerde Staten dat eene verandering der Mallearatsluis on der Gouwesluis in de tegenwoordige omstandigheden stellig niet opweegt togen de belangrijke kosten die volgens vroegere plannen daaraan gepaard gaan doch dat de waterweg aan redelijke eischen zal voldoen indien die ingericht wordt voor de schepen welke thans reeds de Mallogatsluis passooron kunnen en daarbij vooral worde gelet op het drukke stoombootverkeer dat op dien vaarweg plaatsheeft Ged Staten voagen hierbij Waar echter in dit stelsel eene kostbare verbetering moet worden aangebracht gebiedt de zorg voor mogelijke latere behoeften dat de nu te besteden golden tevens zooveel mogelijk dienstbaar zijn aan meerdere eischen dio de toekomst nog in het belang van handel en nijverheid zou kunnen stellen Staten Generaal Tweede Kameb Zitting vnn Dinsdag 17 Mei Mot algemoeno stemmen op een na de heer Corver Hooft werd angenoraon het wetsontwerp tot onteigening vnn eigendommen voor do Vechtwaterleiding Bü de algomeone beschouwingen over do definitieve bogrooting voor Marine wees de heer Heldt op do onregelmatige wijze waarop aan de Eijkswerven wordt gewerkt zeer ten nadeele vnn do werkIie lou De Minister van Marine zegde eene lietere regeling toe Bij de verdediging van eene volgende begrooting aoo hij daartoe geroepen werd zou hij daarvan blijk geven De heer Rooseboom vroeg eenige inlichtingen omtrent het materieel terwijl de heer Hartogh de Nodorlandsche industrie in bescherming nam tegenover de buitenlandscho in zake don aanm iak van torpedobooten