Goudsche Courant, vrijdag 20 mei 1887

Door den heer Kielstnt werd aangedrongen op betere bezoldiging van de machinisten der Marine en nletafsluiting van de werving voor het korps Mariniers Door den heer Heldt werd nog aangedrongen op eene spoedige indiening van de Pensioenwet voor oude werklieden bij de werven waarbij de heer Seret het verlangen uitdrukte dat ook voor de werklieden by de Landmacht eene pensioenregeling mocht worden getroffen Nadat de Minister vau Marine eene spoedige afdoening van de aangelegenheid voor zoover hom betrof had toegezegd werd de geheele begrooting met algemeene stemmen aangenomen De conclusie der Commissie in zake de verklaring door Nederland en België betreffende de te nemen maatregelen tegen den z g handel in jeugdige vrouwen en meisjes werd aangenomen voor kennisgeving By de conclusien over de adressen van de heeren Do Vos en van Beest houdende klachten over het beheer der gestichten Veenhuizen noemde de heer Borgesius die gestichten een Augias stal terwijl de heer Van der Feltz vroeg of den Minister de vuile toestand in de gestichten bekend was en wat hij daaraan dacht te doen Do Minister van Justitie verklaarde dat het ontslag van de heeren De Vos en Van Beest eerst had plaats gehad na een nauwkeurig onderzoek door een vertrouwd ambtenaar van het Departement van Justitie Ook door de heeren De Eanitz en Kist werd de handelwijze van den Minister van Justitie in deze afgekeurd De conclusie is daarna aangenomen Men schrijft aan de Leidsche Ci Het eeue jaar verschilt niet veel van het andere Als men meent dat d langgerekte winter voorbij is en de lente aanbreekt ontstaat er bij zoelte van enkele uren onweer en de koude die men vergeten achtte neemt weer de overhand Voor een paar weken had men daarbij eene bijiiiaan waargenomen Het is bekend dat verschijnselen als bijzonnen en bymanen ontstaan door de werking van het licht der zon en maan op tallooze ijskristallen die zich in het luchtruim bevinden en koude aankondigen De raad werd daarbij gegeven de kachels niet weg te doen Als op slag liep de wind naar het nqorden waarby hij hard begon te blazen en de beruchte koude Meidagen bezorgde Het is nu sedert veertien dagen over geheel Europa veel te koud en men vraagt daarbij elkander af of de geleerden het nu ernstig meenen dat de aardkorst hoe langer hoe meer afkoelt Ook heeft het niet aan nachtvorsten ontbroken Dat hierbij de toch reeds achterlijke groei stilstaat en de snijdende wind aan het pas ontloken groen en do bloemen schade doet behoeft geen betoog Niet zonder reden wordt er van een voortreffelijk fruit jaar gewag gemaakt en daarvan geeft o a de Betuwe hoog op De kersenboomgaardeu prijken mot eene weêrgalooze pracht van bloesems de perenboomen gelijken een bloemruiker en de appelbooraen beloven niet minder Maar het is te hopen dat van de kersen de peren en appelbooraen naar evenredigheid ook een zoo overvloedigen pluk kan gedaan worden Er ligt tusschen den bloei en den oogst nog een tijdsbestek waarin veel van de te verwachte vracht kan verloren gaan Men kan geen hei roepen zegt men voordat men over de brug is Het Vaderland bevat een artikel over het bekende voorstel in zake het Sociaal Weekblad onder den titel Het Wut eu de Sociale gedachte Het kan niet ontkend worden wordt daarin gezegd dat het Nut wel aan oen verjongingskuur behoefte heeft Minder omdat er woi g voor de Maatschappij te doen zou zijn dan wel omdat het programma ontbreekt en de omvang van het doel in verband met de bekrompenheid der middelen dwingt tot een kiezen dat licht in een weifelend van den hak op den tak springen ontaardt Vergissen wij ons vraagt het blad als wij meenen dat de behoefte om voor zichzelf tot klaarheid te komen en om het doel voor de leden tot klaarhei l te brengen het voorstel van het hoofdbestuur heeft in het leven geroepen Het hoofdbezwaar is dan onzes bedunkens afgezien van de bedenkingen tegen vorm en inhoud van het blad dat men te veel kracht heeft willen concentreeren op een arbeid die slechts middel mag zijn in plaats van doel en van de beperkte financiën van de Maatschappij te veel heeft gevergd Maar de stem tegen dit voorstel mag niet beteekenen laten wij ons op hot gebied der sociale quaestie toch zoo weinig mogelijk bewegen Wie de welsprekende rede heeft toegejuicht waarmede de voorzitter de heer Quack do laatste jaarvergadering heeft geopend herinnere zich hoe hij der MaatBchappy de taak heeft afgebakend die in haar tweeden eeuwkring voor haar ligt Hij bepaalde de aandacht der vergadering by de sociale gedachte die in de stichting der Nieuwenhnyiens ligt opgesloten en die zij voortdurend moet verwerkelijken zoolang er levenskracht is in de Maatschappij Hij herinnerde hoe het uitgangspunt der stichters was het teeder medelijden o ver den staat des gemeenen mans in het vaderland en hoe dit uitgangspunt in onzen democratiachen tijd andere daden eischt dan in de vorige eeuw Hij heeft haar een geheel programma van werkzaamheden voorgespiegeld dat slechts methodische ordening behoefde om voorjaren en jaren den arbeid der Maatschappij te bepalen Om deze woorden tot werkelijkheid te doen worden is het ongewijfeld noodig dat kennis omtrent de sociale vraagstukken wordt verspreid dat de leden van het hooge belang daarvan worden doordrongen dat propaganda worde gemaakt voor hun oplossing Koos het hoofdbestuur niet het rechte middel de hoofdgedachte van zijn voorstel verdient beter lot dan eenvoudige verwerping zonder meer Dat begreep het departement Gouda het eenige zoover wij weten dat deugdelijke opbouwende oritiek leverde door het volgende besmit te nemen Het hoofdbestuur uit te noodigen bij de behandeling van punt V der punten van beschrijving teneinde te komen tot een zuivere stemming in deeerste plaats het oordeel der vergadering te vragenomtrent het beginsel van de zaak het beginsel goed te keuren de voorgestelde overeenkomst met den heerTjeenk Willink af te keuren en in geval tegendeze wijze van behandeling bij het hoofdbestuurbezwaren mochten bestaan de volgende motie aande vergadering voor te stollen De vergadering met het hoofdbestuur overtuigd van de wenschelijkheid der verschijning van een periodiek orgaan tor behandeling der vraagstukken waarbij hot stoffelijk geestelijk en zedelijk welzijn van de groote menigte des volks betrokken is van oordeel dat het Sociaal Weekblad zich te veel beweegt op het gebied der politiek te veel het kenmerk draagt van een partijorgaan om den steun dor Maatschappij te mogen ontvangen acht de voorgestelde overeenkomst met den heer Tjeenk Willink niet in hot belang der Maatschappij en onthoudt daaraan hare goedkeuring Kon zulk een voorstel niet do basis vormen voor nader overleg vraagt het Vaderland En zoo in dit voorstel nog altijd het bezwaar ligt dat ook bij ons weegt dat de Maatschappij in de verleiding komt haar kracht te verspillen op journalistiek gebied ligt er dan ook niet een goede gedachte in het voorstel van Botterdam om jaarlijks een twaalftal kleine volksgeschriften op sociaal en economisch gebied uit te geven al is de vorm waarin het voorstel is gegoten met opdracht van de redactie aan een commissie buiten het hoofdbestuur voor dit hoofdbestuur te krasse motie van wantrouwen om het te aanvaarden P Tot geruststelling en tevens tot waarschuwing maakte voor korten tijd de Veroeniging van geneeskundigen der stad Dusseldorf het volgende bekend Ii den laatsten tyd geven de dagbladen onder hunne gemengde berichten zeer dikwijls verhalen van bloedvergiftiging na schijnbaar onbeduidende verwondingen Nu eens is het de steek van een naald waarmede een bonte natuurlijk met eenegiftige verfstof gekleurde stof genaaid is een anderen keer de steek met eone pen die van arsenicumhoudenden inkt voorzien was Hier is het eene kleine afschaving van het been welke door eene gekleurde kous geïnfecteerd werd daar eene snode welke men met postzegelpapier of ander giftig materiaal in aanraking gebracht heeft Meer dan eens springen gedeelten van luciferskoppen in open wonden of veroorzaken ook brandwonden welke dan doordien de giftige phosphorus er in viel do bron eener bloedvergiftiging vormen ten gevolge waarvan de vingers eener hand ja een geheele arm geamputeerd moesten worden Door zulke berichten wordt het publiek zonder grond angstig gemaakt Al deze verhalen berusten of op geheel valsche beoordeeling van het onderhavige geval of op verzinning Het is waar elke wonde ook de onbeduidendste kan het uitgangspunt eener bloedvergiftiging worden maar de giften welke eene bloedvergiftiging veroorzaken zijn van geheel anderen aard en het publiek als giften gewoonlijk niet bekend Het zijn de scheikundige stoffen welke zich by het roesten verweren gisten enz van dierlijke of plantaardigi ratoffen vormen en die in de geheele atmosfeer in groote hoeveelheid voorkomen Giften zooals phosphorus arsenicum lood zureh nz zijn voor dergelijke wonden niet schadelijk De hrandende phosphorus wordt zelfs niet door het lichaèm opgenomen daar hij zelf door de vorming van de brandkorst de huid bj de plaats der wonde onwerkzaam maakt Arsenicum koper lood enz zullen in zoo buitengewoon gerjnge hoeveelheid zelfs onder de gunstigste omstandigheden in het bloed komen dat van een vergiftiging zelfs geen sprake kan zyn Hot postzegelpapier bevat geen gif Geheel anders werken de zoogenaamde infeotieatoffen die uit het vuilnis enz ontstaan Van deze is de opname in de wonde van eenige slechts met het microscoop zichtbare deeltjes voldoende om by de aanraking met de wondkorst of het bloed in hot ongunstigste geval ook dit aan te tasten eene aantasting welke blijkens de ervaring niet alleen snel om zich heen grijpt maar zich ook weldra in de Inwendige organen vertoout en dikwijls eone spoedige oplossing ten gevolge heeft Gelukkig bezit overigens het menschelijk lichaam tegen deze infectiekiemen een tamelyk groot weerstandsvermogen Wij herhalen het het gevaar van bloedvergiftiging bij bet binnendringen van giften in toevallige wonden bestaat niet Het is echter voorzichtig ook op de kleinste wonden te letten en deze van het begin met zorg te behandelen en zeer zindelijk te houden China zal spoedig voor de eerste maal in zyn geschiedenis eigen munten gaan slaan De heeren Heaton te Birmingham hebben na langdurige onderhandelingen een contract gesloten voor de levering van muntpersen en al wat verder voor een munt noodig is en een en ander moet binnon een jaar in China zyn opgesteld Tot nogtoe zijn do munten die voornamelijk in de circulatie in China gebruikt wonlen kleine koperen stukken ter grootte van een Engelsche hal enny en met een vierlcant gat waardoor men ze aan elkander rijgt De waarde die zij vertegenwoordigen is een duizendste van een dollar of van ongeveer J 3 De specie van hoogere waarde is zilver in ballen of baren waarvan de waarde door wegen berekend wordt Er is ook eenig papiergeld en voorts circuleeren de Mexicaausche dollars vrijelijk Met de nieuwe machinerien zullen dollars en zilverstukken van i Vio i lar alsmede koperstukken van Viooo dollar geslagen worden De persen zullen 2 700 000 muntstukken por dag ter waarde van ƒ 307 800 afleveren en de koperen stukken zullen ook het vierkante gat behouden dat sedert onheugelijke tijden bestaan beeft Op dat punt wilden de Chineezen niet toegeven Eens bezocht ik schrijft een Engelsch correspondent met eenige vrienden Canton en natuurlijk gingen wij overal heen waar iets merkwaardigs was te zien Wij bezochten een aantal pagoden en tempels zijdefabrieken de inrichtingen tot kunstmatig uitbroeien van eendeneieren winkels van ivoor en nephriet pandjeshuizen de winkels van slagers die handen en kattenvleesoh verkochten het wateruurwerk der stad alle deze merkwaardigheden zijn reeds voor onheuglijke tijden beschreven Gedurende onze zwerfeichten door de kronkelende straten der stad tuitten ons de ooren van het geroep om fooien Waar wij ook gingen schreeuwden de nog niet volwassen bezitters van een staart Cunishawl Cumshaw een fooitje hoeren een fooitje en de volwassen Chineezen herhaalden dit Wanneer men aan het verzoek der kinderen niet voldeed dan veranderden zij hun geschreeuw in Fanquail fanquai vreemde duivel vreemde duivel Onder het eentonige geroep van cxnuhatc betraden wij het yamun dor overheid Hier liet men ons de werktuigen zien waarmede de bamboesstraf op de voetzolen van de misdadigers wordt toegediend beneveni rottings en korte knuppels om daarmede het gelaat der valsche getuigen te slaan duimschroeven en pijnbanken om bekentenissen te ontlokken volgens de Chineesche wetten mag geen misdadiger 4er dood worden gebracht alvorens hij zijne daad bekend heeft eanqula een soort van kraag waarby wat grootte en stijfheid betreft de boorden der Londensche dandy s muien nog niet halen Hot zijn rechthoekige bouten vlakken met gaten voor het hoofd en de handen Hot sombere kleine vertrek waar deze foltertuigen geborgen waren scheen ons een beeld toe van een Europeosche gerechtszaal in de Middeleeuwen Weinige oogenblikken later begaven wij ons in onze draagstoelen door een zeer druk gedeelte der stad naar de plaats der terechtstellingen Op onzen weg gingen wij nog voorbij de nieuwe Roomsch Katholieke kathedraal welke reusachtige spitse torens zich in de wolkon verliezen De plaats der terechtstelling was eene kleine rechthoekige omheinde ruimte ongeveer 15 yards by 50 Wy gingen er door een poortje binnon Hechts van den ingang strekte zich een rij kleine huizon uit waarin pottenbakkers schenen te wonen do mwo nog ongebakken voorwerpen welke zij vervaardigd hadden lagen overal op don grond verspreid om in de zon te drogen Wanneer er echter eene terechtstelling moest plaats hebben dan werd dit alles opgeruimd Tegenover do huizen der pottenbakkers was een hooge muur tegen welks voet eenige zeer groote aarden vazen stonden geleund waarvan de openingen op één na met aardo gevuld wareh Nu stelde onzo gids ons voor aan drie armoedig gekleede Chineezen die by onze komst vlak bij het poortje aan een a to tafel zaten te dobbelen De éSa een ruW wezen met een schelmenblik was de scherprechter en de beide andere kleine personen waren zijne helpers Door middel van onzen tolk zeiden wij den schorprechter dat wy de werktuigen wenschten te zien waarvan hij zich in zijn beroep bediende en dientengevolge haalde hij een kort breed zwaard en een lang mes voor den dag Door middel van onzen tolk hielden wij nu hot volgende gesprek met den kerel Hoe gebruikt gij dit zwaard Waar is het blok P Wij gebruiken geen blok Wij laten de gevangenen in twee rijen knielen met het gelaat naar elkander toe en met gebogen hoofden Dan neem ik het zwaard en finks sla ik beurtelings aan weerszijden een hoofd af totdat al de hoofden gevallen zijn Het gaat net alsof gij met uw stok de toppen uit het onkruid slaat Shat gij altoos met én slag het hoofd af Altoos Waartoe dient het mes Dat gebruiken wij voor de litu che of dood doormessteken Wij binden den misdadiger die tot dezendood wordt veroordeeld aan dat kruishout daarginds hierbij wees hij naar twee ruwe geschilderdestukken welke elkander kruisten en wij beginnende oogleden de ooren den neus enz af to snijden eneindigen met een steek in het hart Het aantalsneden verschilt van 8 tot 120 al naar dat demisdadiger een meer afschuwelyke misdaad heeftbedreven Welke soort van misdadigers worden tot de lingche veroordeeld Vadermoorders raoedermoorders en vrouwen die hunne echtgenooten hebben gedood en verminkt maken de meerderheid uit Kunt gij good slapen on eten wanneer gij iemand hebt ter dood gebracht De drie scherprechters grinnikten eens op deze vraag daarom vervolgden wij Hoeveel personen hebt gij wel eens op n dag ter dood gebracht Ik heb zelf in twee minuten twintig hoofden afgeslagen Ziet gij die donkore vlek op den grond daar ginder Dat is van het bloed van de laatste slachting Wat wordt er met de lijken gedaan Do vrienden halen de lichamen weg maar wy bewaren de hoofden in de vazen daar ginds by den muur en wanneer wij er een groot aantal hebben en zij onherkenbaar zijn gewonlen dan begraven wij ze Zoudt gy gaarne eenige van de hoofden zien Wij bedankten hiervoor en daar een myner vrienden zeer bleek werd en zich onwel begon te gevoelen lieten wij ons door onzen gids den terugweg wijzen Heeren geeft ieder twintig ets Am fooi aan de beulen zeide de gids Wy waren blijde daardoor verlost te worden van den starenden scheien blik van den menschenslaohter en zoo eindigde ons onderhoud met de scherprechters van het groote Chineesche ryk Aan eeue correspondentie uit Kotta Bai a ddo S dezer ontleent de Jamhode het volgende Uit mijn laatste brieven en ook uit andere berichten zal u wel zyn opgevallen dat het hier sedert eenigen tijd buitengewoon rustig was Dit tydperk van rast is thans volgens ingewonnen berichten geëindigd Sterke benden gewapende Atjehers moeten zich hebben verzameld om ons op verschillende manieren afbreuk te doen Eenige dagen geleden zoudon zelfs by geheime nota door den kolonelgouverneur aan de officieren de dagen bekend zijn g aakt waarop gedurende de maanden April Mei en Juni aanvallen op onze troepen of posten zullen worden gemaakt Dit zal u misschien wel een weinig onwaarsohijnlyk voorkomen maar toch is het zoo De heeren Atjehers hebben den dienst voor drie maanden uitgemaakt In de zooeven bedoelde nota werd vermeld dat de aanvallen den 3Ien Maart zouden beginnen Het voorgevallene in den nacht van dien datum heeft dit bericht al vast waar gemaakt Eene bende van ongeveer 200 man goed gewapend had zich door de duisternis begunstigd door onze postenliuie weten te dringen Hun doel was Fanteh Perak san te vallen Hun doel werd echter niet bereikt daar de bende iu de nabijheid van Lanyong op eene hinderlaag uit dio benting stuitte Er werd hevig gevuurd doch handgemeen werd men niet Intusschen Was van hier eene kolonne van ongeveer 160 man opgerukt met het doel den aanval op PantohPerak af te weren De troepen welke den vyand eveneens eene hinderlaag legden werden niet verontrust Do troep van Lamjong bekwam een doode en twoo gewonden inlanders De Atjehers echter moeten zware verliezen hebben geleden men spreekt toch van ongeveer 20 dooden behalve de gewonden Heden nocht werd Panteh Perak beschoten doch niet hevig zoodat mag worden verondersteld dat dit door eenige zwervende Atjehers en niet door de zooeven bedoelde bende is gedaaa Op het oogenblik het is 8 uur in den morgen hoeren wij in de richting van Ketapan Doea sedert ongeveer een uur aanhoudend kanonschoten vallen afgewisseld door pelotonsvuren waartusschen ook het vuur van den vijand kan worden waargenomen Er wordt gevochten dat is zeker doch wat er aan do hand is kan ik u nog niet berichten Den 30en Maart keerde per laatste trein alhier terug het op den IBen to voren onder commando van luitenant Gerritsen uitgerukt detachement sterk 15 man Deze troep had zich aan boord van het gouvemomentsstoomschip Tegal naar eene kampong in de nabijheid van de reede van Segli begeven Het doel was de roovers die aan boord van eene clingaleesche brik varende onder Engelsche vlag een bedrag van ongeveer 3000 dollars hadden gestolen op het spoor te komen Gedurende veertien dagen begaf het detachement zich s nachts aan boord van de brik en bleef daar tot s morgens Den veeftienden dag nadat niets was bospeurd kwam het oorlogschip Macwuar daar mede aan de beide schepen namen nu stelling om de kampotigs door welker bewoners de rpof was gepleegd te tuchtigen Het hoofd werd eerst gesommeerd binnen vier en twintig uren het geroofde bedrag te restitueeren zullende anders de nabijgelegen kampongs wonjgn platgeschoten Den volgenden dag kwam hy aan fboord waar het vereischte bedrag door hem en zijne volgelingen den gezagvoerder werd ter hand gesteld Na het ontstolene tel hebben teruggekregen zeilde de clingaleesche brik weg terwijl de oorlogsbodems naar Oleh leh te mgkeerden alwaar onze troepen debarkeerden Bulteolandsch Overzicht De hangende quaestie tusschen de Fransche begrootings commissie en bet ministerie is in de kamer behandeld Met 275 tegen 257 stemmen werd eene voor de regeering aannemelijke motie verworpen zoodat de heer Goblet nkondigde dat het kabinet zyn ontslag nam In België schijnt weer eene werkstaking op groote schaal te worden voorbereid Zoowel in de nabijheid van Luik als in de omstrejien van Charleroi staken de werklieden in fabrtekea en kolenmijnen bij honderden den arbeid zoodat et getal der werkstakers volgens eene soeialistischei raming reeds 10 000 bedraagt De regeering heeft echter üllo voorzorgsmaatregelen genomen ten einde elke rustverstoring te voorkomen Vele gamizooi en worden gereed gehouden om elk oogenbkik naar de bedreigde streken te kunnen vertrekken en te Charleroi is de burgerwacht reeds onder de wapenen De meeste directeurs der kolenmijnen waren reeds op de werkstaking voorbereid waftt Zaterdagavond namen in vele mijnen de werklieden hun houweelen meê naar huis hetgeen een bijna zeker bewijs was dat zij Maandag nfet zouden t ragkeeren Do beweging is het werl van den bekenden opruier Defuisseaux I Oelyk men weet scheidjlen zicb op het jongste congres der sociaal democraten de bedaarde werklieden van dezen leider at daar zij niet langs revolutionairen weg maar uitsluitend door een vredelievende propaganda hun geschillen met de werkgevers willen uitmaken Defuisseaux wil echter zyne plannen niet laten varen eu heeft van uit Frankrijk waar hij sedert zyne veroordeeling verbbjf houdt steeds betrekkingen onderhouden met zijne aanhangers onder de werklieden die nu eene algemeene werkstaking verlangen Ofschoon de onverzoenlijken verreweg in de minderheid zijn hebben zij toch reeds vele werklieden der andere party hetzij door overreding hetzy door bedreiging tot hunne zyde overgehaald De goede uitslag van de pogingen der opruiers wordt tevens zeer bevorderd door het besluit der Belgische kamer tot verhooging der invoerrechten op vee want dezen maatregel die den groeten grondbezitters het meeste zal baten en de vleeschpryzen voor den burger aai merkelyk doen stijgen heeft onder de werklieden groijte ontevredenheid opgewekt waarmede nu do zendelingen van Defuisseaux hun voordeel doen Uit voorzorg heeft het garnizoen van Charleroi op lost der regeering alle kolenmijnen in don omtrek dezer stad bezet terwyl de gewone dienst door do burgerwacht wordt verricht j Evenwel is tot dusver nog nergens de orde verstoord Thans wordt bevestigd dat van 1 Juni af een deel van het Duitsch Éngelsche postverkeer over Vlissingen zal geleid wordeq De mondelinge vertoogen door de te Berlyn oanWezIgB Belgische onderhandelaars daartegen ingebracht mochten te minder baten omdat er juist gedurehde hunne aanwezigheid bijna dagelijks ten gevolge Van het gebrekkige Bel gische transito verkeer postbezendingen op zich lieten wachten Verscheidene bladen melden dat er nog in den loop van deze zitting bij den Duitschen Rijksdag een wetsontwerp zal inkomen tot scherpere vervolging en bestraffing van spionUen Het Engelsche Lagerhuis verwierp na een langdurig debat met 242 tegen 180 stemmen het amendement van Harcourt lip het eerste artikel der lersche Coercion Bill Dit amendement dat eene besnoeiing van het wetsontwerp beoogde ten opzichte van openbare vergaderingen het bewonen en verhuren van grond en het huren van personen voor arbeid werd door Ifalfour bestreden als zijnde eene poging tot boycotting der wet waardoor deze waardeloos zou worden T OLITIE Bureau voor gevonden Voorwerpen geopend van s namiddags 1 tot 3 uur Een gouden mans Horlogeketting MARKTBKRICHTEN Gouda 18 Mei 1887 De aanvoer van granen was heden onbeduidend waarschijnlijk ten gevolge de ongewone dag Voor tarwe bestond goede vraag zoodat die vooral in de puiko soorten 10 cent me r kon opbrengen In de overihe artikelen kwam nipt verandering Zeeuwsche Tarwe ƒ 8 f a ƒ 8 50 Polder Tarwe ƒ 7 60 a ƒ 7 95 Mindere ƒ 7 50 a ƒ 7 60 Afwijkende ƒ 7 a ƒ 7 25J Koode Tarwe ƒ 7 10 a ƒ 7 30 Angel Tarwe 7l60 a ƒ 7 70 Zeeuwsche Bogge ƒ 5 60 a 6 Pólderrogge ƒ 4 60 a 4 85 Buitenlaudsche per 70 KG ƒ 4 60 a f 4 75 Wintergerst ƒ 4 40 a ƒ 4 70 Zomergerst ƒ 4 i ƒ 4 30 Chevali rgerst ƒ 5 a ƒ 5 75 Haver per Heet ƒ 3 10 i 4 20 en per 100 kilo ƒ fi 50 a 7 25 Hennepzaadf Inlandsch ƒ 6 75 i f 7 Buitenlandsch 5 a ƒ 5 50 Bruine boenen ƒ 10 75 a ƒ 11 5 Witte boenen ƒ 8 a f 8 75 Erwten Inlaiidsohe blauwe mesting ƒ 6 10 a 6 40 Buitenlaudsche yoererwten ƒ 6 a ƒ 6 20 Kanariezaad ƒ lO a ƒ 10 25 Duivenboonen ƒ 6 50 a ƒ 7 10 Paardinboonen ƒ 5 75a ƒ 6 20 Spelt niet aangeboden M is Amerikaansche Mixed ƒ 5 70 a ƒ 5 80 Odesba ƒ 5 50 a ƒ 6 Cinquantine ƒ 6 a ƒ 6 10 Alles per 100 kilo De veemarkt met goeden aanvoer en vluggen handel met verhoogde prijzen Vette varkens voor Londen 17 a 18 et magebe varkens en biggen vlug biggen ƒ 1 a ƒ 1 40 per week Lammeren ƒ 7 a 11 per stuk Aangevoerd 43 partijeb Kaas eerste kwaliteit ƒ 19 tot ƒ 21 tvfeede kwaliteit van ƒ 17 i ƒ 19 Noordhollandsche ƒ 21 a ƒ 24 Goeboter ƒ 1 10 a ƒ 1 20 Weiboter ƒ 0 85 a ƒ 1 00 BnrKerllJke Stand GEBOREN 16 April Fi t r Antooie oodera P Tiinr ea C J KUmper Pleuatjo Heodnka oaders i H vtn Kleeff ea C J KwikerDiat Johanoi ouders A NieoweohaÏHQ en A vin der Miu 17 Elizabeth Alida ouden A den Braber en A Verweij Exechiel oudere E de Jong en M A Sluiter OVERLEDEN 17 April C Pietora 2 m GEHUWD E W de Keyier en Bomer C H üenibroek en B Slinken F Kooü en M 8 Tgboot H Hoogendoorn en O J van Stavel ADVERTENTIEN Allen die iets te vorderen hebben vanverachuldlgd zün aan of papieren onder zich hebben behoorende tot de nalatenschap van den Heer ANDREAS MOONS Az in leren Grondeigenaar en Landboawer en Koopman gewoond hebbende te Gouda en aldaar overleden den 13 Mei il worden verzocht daarvan vóór den 1 Jani a s opgave betaling of afgifte te doen aan den Heer J M MOONS te Reeuwijk of ten Kantore van M I MOLENAAR Notaris te Waddinjrveen EL SALTO j ilf30p M KING BUM BUM HAVANA UITSCHOT LA MODA Alles zonder inlandache Tabak Verkrijgbaar in het Depot van LEON N VAK PRAAG Lange Tiendeweg D 12