Goudsche Courant, vrijdag 20 mei 1887

Binnen en Buitenlandsche Boekhandel Zondag 22 Mei m 3550 1887 GOUDSCHE COURANT JSieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Lange Tiendeweg D 60 GOUDA Lange Tiendeweg D 60 Alle BOEKXSy en T J i SCfl iïji T y worden binnen den kortst mogeljjken tgd geleverd BOEK ES STEEIDEÏÏEWEEE tegen zeer billijken prijs Heeft mede voorhanden alle soorten van j ID V e kTteistt I e 3sr in alle BINNEN en BÜITENLANDSCHB COURANTEN worden dadeip opgezonden waarvoor één aischrift voldoende is A lzoaderlgke Nommers VIJF CENTEN 0 inzeadiag van adrertentlöa kan geschieden tot itfn wax des nanüddags van den dag der uitgave OGNAC FINte CHAMPAGNE per flacon ƒ 2 VIEUX COGNAC per Liter 1 80 per Fl 1 50 COGNAC per Liter 1 50 per Flesch 1 25 bij Slotefflaker en Co AANDOENINGEN iriii HWI Ü Bö S W N VAN NOOTEN te Schoonhoven verschijnt een nieuw vtyik getiteld € 0urnl ert Noiifru te Haarlem bestrijder der Gereformeerde Predikanten ten tijde van Prins Willem I LEVENS EN KAKAKTEEfcCHETS door F D J MOORREES Predikant te Vianen Een rojjaal oct boekdeel van 236 bladz Prijs ƒ 2 25 Bij alle Boekhandelaren te bekomen PUIK BEST G roote Afslag Nieuwe Maltha AARDAPPELEN 20 Cent per Kilo J GERRITSEN Groenendaal LAGHH Gff il8TK de beste kwaliteit Tafelbier per flesch 12 et peir Ys flesch 6 et Bierbottelarij db Posthoohn Zeugstraat No 85 J H BOOOË HH Rookers maakt kennis met het fabricaat ran Sigaren van LEOIX VAN JPKAAG Lang e Tiendeweg D 12 en détail verkrijgbaar Alles zonder INLANDSCHE TABAK f ergunning UIT DE HAlMiTTE KOOP wegens ziekte van den eigenaar een nat KOFFIEHUIS met bovenzaal en netten inventaris voor en achterterrein alles met Vergunning en Uitspanning staande in een groot en welvarend dorp in de provincie ZuidHoUand Gemeld kofiSehuis ia bgzonder geschikt en wordt ook steeds gebruikt voor het honden van sociëteiten vergaderingen verkoopingen etc Te bevragen met ranco brieven onder letters A Z aan het Hnlppostkantoor Charloia W SARDEMANN ARNHEM Xnsroc HacM n tui Lftder Appretanr ledersmeer en lederoUe Cidlederorime f ne iworte lederUk Glaiukleiinel ▼ oor brain leder Prima Kaaimaohineolie een ea ander 1b dooun sn flacons Thenn e Fatent Foete Paeta Onv nteeftk jke Kaohelclans Heabelglans Prima Wagenameer u na Heeoren WinJceliera tot Wederverkoop aanba Tolan Op aanvrace Priit CooranL H J POLET Gouda LEVERT Grafzerken en Monufflenteo tegen bill ke prijzen Steenhouwerij in de Zak L 298 NIEUWE DASSEN A van OS Az Kleiweg E 73 Mej VAN CITTERT PLANTSO EN vraagt tegen half JUNI of 1 JULI eene nette DIENSTBODE Inlichtingen Attesten en Prgscouranten gratis Wie eenmaal Abshaubbins of Anti tthumatische BVatlen goed gebruikt heeft erkent derzelver onmisbaarheid in dit land van vocht en koude tegen alle Rhnmatische aandoeningen of zoogenaamde gevatte koude door de leden Sedert 25 jaren algemeen gebruikt en verkrijgbaar 30 ets per pakje bjj T A 6 ran Deth Hej de Wed Bosman Gouda W F J denUijl Schoonh A Prins Zevenhuizen M J Goudkade Boskoop O Hoogendijk Cappelle 8 V d Kraats Bleiswijk O B Verheul Oudewater A Bos Berkel J van Dorp Zoetermeer A Kauling Alphen Oebr Kauling Bodegraven K Oosterling Haastrecht Gebi Kauling Woerden G v d Geur Waddinxveen BijC vanTOMEIlLOO Korte Groenendaal Witte Suiker per ö or 24 Cent Voor puike kwaliteit en goed gewicht wordt door mij ingestaan van t Holl Bijen Park Wit zwart en rood Alleen verkoop voor Gouda Th SCHMIDT voorheen Wed B0ELSÜM3 Hoogstraat Gouda 8 IJ POLAK ÜPTK IËN Groenendaal G een grijs Haar meerll iDe nieuwe LONDON ia de beste van alle bestaande parfnmerien om het grgze baar binnen ra Sk enkele dagen te doen verdwjjnen g l Maakt het haar glansrijk en zacht RSBHaTlen verft niet Prjjs Soccjtf er flacon en 1 50 per dnbbele fiacoi Alleen verkrijgbaar te Gouda bü J H C HÜINCK F Hz 122 Hoogstraat 123 lilJK8 ZEGEL 8 alsmede Flsulkcze els zjjn te bekomen in den Boekhandel van A URlL KillAiV Teg en JICHT RHCJMATIËK Terkrijgbsar te Oouda Wed Boshah Tiendeweg O Ubelsti Blauwstraat Alphen L Vakossiad Zn Bodegraven B G F Beinkh P Vkesloot Boskoop J GOÜDKAD P Loom AM Harmeien W G EüRTiiag Hazerswoude J Gaarkeuken Kamerik van Ebüwbn Oudewater 3 Lieïiasd Rijndijk A C Post Stolwijk A Natzijl Waarder Wed BotlTHOOEl Woubrugge A bk Wildi iNHHUMATISCHL Op voordeelige voorwaarden worden Depots geplaatst aanvraag aan het Hoofd Depot bg M J C HAM te Utrecht Suelpersdruk van A BBINKiMAN te Gouda De uitgave dezer Cooraut geschiedt ZONDAO WOENSDAG en VBIJDAG In de Stad geschiedt de nitj ave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prgs per drie maanden it 1 25 franco per post 1 50 By deze Courant behoort een EUvocfMl BINNENLAND GOUDA 21 Mei 1887 Blijkens het in dit o Toorkomende raadarersUg is bij den Gemeenteraad ingekomen eene begrooting voor de Giisfabriek betr de exploitatie vsn 1 October tot 31 December e k Daarby wordt voorgesteld de gsspr js te brongen op 8 centa per M zoodat deze met 2 et reriaagd zou worden Naar wy vernemen is ook hier ter stede besloten tot oprichting xan eene doleerende gemeeste De heer P van Ryk alhier deed met gonstigen fiitslag examen voor de akte L O In de WoeaadagsTond K hoeden Algsmaaa ver gadering van Leden en Begunstigers der Werhttrichting tot Kering der iedelarg werden berkinen als bestuurders de hh A H van Dillen en L P Hoogendgk en ab comniissarissen de hh A DortUnd A Smits 1 M NoothoVen van Goor n H O Hoefhamer Tot commissarissen werden gekozen de hh J Biezenaar C G van der Post W Begeer en C van Berkel Zouditg jl overleed alhier de beer H G Emeis gepensioneerd hoofd dor school van Sluipwyk Hij W8 een der oudste leden der onderwijjorsvereeniging in het voormalige 7e district van Z H later arroud Gouda Alhoewel hij bij eene latere wijziging der districten er van afgenomen word bleef hy altijd lid van gemelde vereeniging en ook een getrouw bezoeker der vergaderingen Woensdag werd zyn lijk grafwaarta gebracht Door de dos namiddags te geven normaallessen in verschillende deelen van het arrondissement waren vele onderwijzen verhinderd de begrafenis bij te wonen Aan de geopende groeve omringd door de zes zonen en verdere familie van dea overledene hield de arrond schoolopziener Dr D Terpstra eene trefende rede waarin hy den overledene schetste als een goed vader trouw onderwijzer en braaf mensch De heer 1 O Emeis broeder van den overledene dankte namens de familie daar de door droefheid overstelpte kinderen hiertoe ongeschikt waren Met diepen weemoed in het hart verlieten allen de begraafplaats Benoemd tot controleur l klasse de heer W F H van Amerom controleur 2 kl te 8ampang residentie Madoera De oahings opgerichte Soherra afdeeling der gymnastiekvereoniging Excelsior alhier zal medewerken op de uitvoering welke laiitstgenoemdo voraeniging op Maandag l S Juni in de sociëteit Oni Genoegen zal geven Als gewoonlijk wordt de uitvoering gevolgd door bal Bil de Wet van 17 April 1887 Stmttüad no 64 welke mot 1 Mei II in werking is getreden is aan art S der Patentwet een onderdeel toegevoegd letter IJ wnarby van patontrecht zijn vrügostold zy die zonder werklieden alleen of mot hunne vrouwen i en kinderen de bedrijven en handwerken vermeld In de tabellen I en Xil ui fenon en niet krachtens vorige bepalingen van dat artikel waren vrijgesteld Indien de vrystelliag door aanschaffing van werklieden in den loop van het diens aar vervalt ia behuting naar tijdsgeUiiig rerschnldigid Overigens betreft de nieuwe vrijstelling uitsluitend de rechten geregeld in de tabellen I en XII daaronder begrepen die wegyns kuipen persen rollen en cilinders door de vrijgestelden genoemd onder n 6 7 en n 16 ÏO van de eerste afdeeUng van tabel I gebezigd maar niet het recht naar tabel IV wegens dé i Olens en evenmin dat lüa winkelier of koopman t Valk door sommige handwerkslieden wegens het doen vaa leverantie of wegens verkoop der door hen gefabriewrde of verwerkte waren verachttldigd kan zijn Naar aanleiding van de geruohten omtrent het oprichten van eene doleerende kkrk te Haastrecht wordt ona nader gemahl dat daatsAa niela anders bekendis dan dat de te Haastrecht sinds eenige jaren bestaande evangelisatie zich althans wat de meerderheid van haar bestuur betreft bij de beweging doordr Kuyper in bet leven geroepen heeft aangesloten Bq den kerkeraad der hervormde gemeente te Haastrecht die geheel uit modernen bestaat is echtertot heden nog slechts van drie lidmaten der gemeente bekend dat zij aan de ajruode de gehoorzaamheid hebben opgezegd Het is dus wol wat voorbarig vande stichting eener Nederduitscb gerefonueerde kerkte spreken fX B Ct Donderdag is te s Hage op 75 jarigen ouderdom overleden het lid der Tweede Kamer Mr F Blussé van OudAlblas de nestor van dit hooge staatscollege Maandag jL woonde de heer Blussé nog de Kamerzitting bij maar verliet die voor het einde daar hij zich onwel gevoelde Intusschen scheen zgn toestand volstrekt niet bedenkelijk doch moet plotseling verergerd zijn door een hevigen schrik daar er Dinsdagavond een begin van brand in zijne woning is ontstaan Gelijk bekend ia was de heer Blussé jarenlang lid der Tiveede Kamer meerendeels voor zijne geboorteplaats Dordrecht doch in de laatste jaren zijns levens vaardigde het district Deventer hem af Kuim anderhalf jaar maakte hy deel uit van het laatste ministerie Tborbecke Waarin hq de portefeuille van Financien had Ofschoon hij ook in die betrekking belangrijke diensten bewees slaagde hij er niet in zijn inkomstenbelasting tot wet te zien verheven Blussé behoorde tot de oude garde der liberale partij 1 maakte tot zijne laatste levensdagen een uitstekend figuur in de vertegenwoordiging Sprak hij in lateren tijd weinig nog steeds tintelden zijn redevoeringen van humor terwijl zjjn adviezen berustten op oprechte overtuiging degelijkheid van inzicht en helder doorzicht In handels en finantieelo zaken vooral was Blussé een man van gezag Naar wy vernemen zal er binnenkort een postpakketdienst op Ned Indië in werking treden Do paketten tot een maximum van 5 kilogram zullen mot de stoomschepen van de Maatschappij Nederland en de Kotterdamsche Lloyd worden verzonden en in Indie door die maatschappijen verder ADVERTENTIÊN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GBOOTB LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentien gratia opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnt phiatsen van bestemming worden geéxpe naar de dieerd De uit Indie verzonden pakketten worden hier telande verder per post bezorgd K R Ct Het hoofdbestuur der rMaatschappij tot nnt van t algemeen heeft het bekende voorstel betreffende het Sociaal Weekblad bij circulaire aan de departementen ingetrokken Ofschoon nog altijd van oordeel dat de maatschappij door de aanneming van het voorstel langs de lijn van haar eervol verleden zou voortarbeiden geenszins in strijd maar veeleer ia loffelijke overeenstemming met artt 1 en 2 der herziene wet meent het hoofdbestuur het voorstel tegenover de vrij eenstemmige tegenkanting der departementen te moeten terugnemen nu de verwerping zeker schijnt en er dus slechts een onvruchtbaar debat zou plaats hebben Het Hoofdbestuur werd tot deze intrekking in staat gesteld door den uitgever den be r Tjeeuk Willink te Haarlem die eeiat zijn toestemming gaf om het voorstel terug te nemen omdat het succes aanvankelijk met het Sociaal Weekblad verkregen veel grooter is dan hij had durven hopen zoodat de steun van t jNut niet meer volstrekt onmisbaar is terwijl hij later zelf t verzoek deed om tot de intrekking van het voorstel te besluiten in het belang van het blad zelf dat door den beoogden band niet vrij zou zijn gebleven in die mate als de uitgever zelf wenschte al was hy over dit bezwaar heengestapt in het belang van het doel Zekere vrouw H die wegens wanbetaling gerechtelijk uit hare woning op de Marnixkade te Amsterdam is gezet is krankzinnig naar het Buitengasthuis gebracht Onder haren inboedel vond men twee blikken trommels gevuld met effecten die gezamenlijk een vrij groot kapitaal vertegenwoordigden In haren zak had ze nog 53 gulden terwijl bovendien nog vele zilveren voorwerpen als lepels vorken messen enz gevonden werden Zij zal waarschijnlijk naar een rqks krankzinnigengesticht overgebracht worden Staten Generaal Twkede Kakzk zitting van Woensdag 18 Mei De heer Cremer den Minister van Waterstaat interpelleerende over den toestand van de overkappüig van het Central station te Amsterdam en de indienststelling v n het station vroeg of er reeds een nieuw plan bestond om de verzakking van de fundeering dier overkapping tegen te gaan en of eene spoedige indienststelling van het station dat na reeds 2 s millioen heeft gekost spoedig was te gemoet te zien De Minister van Waterstaat antwoordde dat door ambtenaren buiten het corps Rijksingenieurs een idssw plan was ingediend dat reeds in onderzoek is en waaromtrent hy spoedig rapport verwacht De heer Van Kerkwijk wilde de verdere uitvoering van het werk aan de Holl Spoorw Maatsch opgedragen hetgeen de Minister wel wüde doen wanneer die Maatschappij zich daartoe nog bereid verklaarde Over de conclusie van het rapport betreffende de iriichtingen op bet adres van den heer Salomon omtrent het bebecr van het gesticht de Kruisberg is de discussie geschorst daat de Minister nadere geheime stukken wilde overleggen Deze stukkon zijn in handen gesteld eener commissie Bij het wetsontwerp tot onteigening voor een