Goudsche Courant, zondag 22 mei 1887

ONTVANGEN eène groote zending Engelsche Tricot Jongeh en Kinder Pakjes Toor de leeftnd Tan 2 3 jaren 1 50 TOor de leeftgd Tan 3 4 jaren 1 75 4 5 2 5 6 2 25 6 7 2 50 TeTens enkele TRICOT PANTALONS in alle afmetingen Kleeding Mag azijii de STAD PARIJS Markt 62 Gouda SLOTEMAKER en Co Gouda LEVEREN steeds met succes hunne Bordeaux Rijn Moezel Champagne Madera en Port Wijnen BB mm ummmm compaiüy sew ïorr Eeii e Fabrikanten der ecbte Slu er Kaaimacbines MEUWSTE lJITVL DIl G DE MWW Mil MEINES met oscUleerend rlngspoeltje en hoogen arm Op de Internationale Tentoonstelling te EDINBURGH in October 1886 ontvingen van alle geëxposeerde Naaimachines slechts de OKIGINEELE SINGER den hoogsten prtis Pe Gouden Medaille Kenig Depot te GOUDA Dubbelde Binirt B o 4 poorweg van Cromiroirt naar s Hertogenbosoli en daarmale m verband staande werken was door de heeren Van Kerkwijk c s een amendement voorgesteld om slechts een gedeelte van het werk uit te Toeren waardoor eene bezuiniging van 2 millioen H u verkregen worden Dit amendement werd door de heeren Van der Sohrieok Vos de Wael en Van Baar ernstig bestreden terwyl ook de Regoering de aanneming er van ontried Het amendL Van Kerkwijk c s om het werk te beperken tot aanleg eener verbinding Zwaluwe s Bosoh werd aangenomen met 38 tegen 22 stemmen Het geheele ontwerp werd aangenomen met H tegen 16 stemmen Omtrent de conclusie van de commissie in zake het rapport der laatst ingezonden Tjiomas stukken luidende aanneramg voor kennisgeving en niet doen drukken dier stukken werd conform beslist Ben Minister van Financien dank te zeggen voor de door hem gegeven inlichtingen omtrent de Conversiewet gelijk de conclusie der commissie luidde daartoe kon de heer Ciildemeester niet besluiten Hij constateerde dat de Minister bij de behandeling der Conversiewet in de Eerste Kamer anders gesproken had dan in de Tweede In de Eerste Kamer is gebleken dat het contract met Kothschild slechts Yoor een bedrag van 100 mUlioen was terwijl uit s Ministers rode in de Tweede Kamer was op te maken dat het volle bedrag 338 millioen verzekerd was Als lid der Eerste Kamer zou hij nimmer voor de Conversiewet hebben gestemd De Minister van Financien verklaarde dat het nimmer zijn bedoeling was geweest den indruk te vestigen dat het volle bedrag verzekerd was Dat zou eene misleiding zijn geweest beneden de waardigheid der Begeenng De conclusie der commissie is daarna aangenomen De Kamer is gescheiden tot Maandag a s l j ure Dan is aan de orde de voortzetting der Grondwetsherziening en wel over Hoofdstuk VIII Dezer dagen had in tegenwoordigheid van verscheiden journalisten te Parys in de Salie des Toltes Serffère een proeve van hypnotisme plaats even stuitend als nieuw Zij geschiedde namelijk in een groote kooi waarin zich twee leeuwinnen Saida en Sarah en een 4jarige leeuw Eomulus bevonden De kooi was vooraan op het toonoel geplaatst De leeuwin scheen angstig en gehoorzaamde ternauwernood Bomulus bleef onbeweeglijk in een hoek staan maar Sarah gaf blijk van haar gewone luidruchtige ondeugendheid De temmer Giacometti dwong haar over zy n gestrekten arm te springen en over zijn gebogen mg en liet ook Jo overige dieren met buitengewone stoutheid allerlei evolutien uitvoeren De t rreat atlractimt echter was het optreden van den hypnotiseur de Torcy met zijn lyet te midden der weinig vertrouwbare familie Lucia een 20jarige brunette was gekleed in het wit en hare dichte lokken rolden los over haar schouders kortom een leeuwenbruid De Torcy stelde haar met eenige woorden aan de toeschouwers voor waarna hij zonder verdere verklaringen over het magnetisme zijn sujet in een soort voorkooi duwde grenzend aan die waar de leeuwen in een hoek in bedwang werden gehouden Lucia staat als het ware te slapen De Torcy treedt de leeuwenkooi binnen en gebiedt haar hem te volgen Met schokkenden gang nadert het sujet de dieren die roerloos blijven Bomulus slaapt Sarah is bang alleen Saida brult De Torcy doet Lucia eenige poses aannemen hj laat haar knielen met opgeheven armen Eerst drukt het gelaat van het meisje verbazing daarna vreugde uit Giacometti legt alsnu de zweep over Saida en Sarah die om de als in een standbeeld veranderde vrouw rennen Saida gaat op haar achterste pooten staan Giacometti opent haar muil en De Torcy gelast het siyet naderbij te komen aan welk gebod wordt voldaan Eindelijk worden twee zware leuningstoelen in de kooi geplaatst De Torcy en Giacometti leggen het lichaam van het sujet zoo stijf als een paal op de leuningen der fauteuils Door de zweep er toe gedreven springen de leeuwinnen over dezen levenden slagboom Er wordt een zonnetje aangestoken dat een regen van vonken verspreidt en nog altijd duurt het huiveringwekkend tooneel v rt Bü den laatsten sprong werpt Saida Lucia oiOTer Het meisje valt als een zieUooze massa ter aarde De proeven duurden in het geheel ongeveer 20 minuten Om er een einde aan te maken deed De Torcy zyn si jet ontwaken in do kooi zelve door haar op het voorhoofd te blazen Lucia scheen meer verbaasd dan verschrikt Van de journalisten die het vreeselijk tooneel bijwoonden heeft geen enkele naar bet schijnt geprotesteerd Aan eene beschrijving van het dezer dagen te Nijmegen beproefde stoomrijtuig Noviomagum ont worpen en vervaardigd dooor den heer P van Ryn werktuigkundige te Injmegen is het volgende ontleend Genoemd rijtuig heeft eene totale lengte van 2 80 M eene doorgangsruimte van 1 40 M noodig en is bestemd tot vervoer van vier personen onder welke de bestuurder is begrepen De bestuurder met een daarnaast zittend persoon rijden vooruit de twee overige personen achteruit De bestuurder zit rechts van de machine en bestuurt mot het aldaar geplaatste handel het voertuig Hy kan met de linkerhand eiken handel yan de machine bedionen en tevens don ketel stoken De wijze van sturen is gelijk aan die van driewielige velocipedes en het voorstel als dat van een gewoon rijtuig Het geheele rijtuig met inbegrip van ketel en machine is bevestigd aan en op een geslagen ijzeren raam rustende op vier wielen waarvan de voorste als stuurwielen en de achterste als drijfwielen gebezigd worden De middellijn van de stuurwielen is 76 c M en die van de drijfwielen 1 20 M De krukas is geplaatst op het voorste gedeelte van het raamwerk rustende deze in gegoten ijzeren stoelen welke met de fondatieplaat van de machine een geheel maken Aan belden uiteinden van de krukas bevinden zich kettingschijfjes welke de beweging der machine door middel van kettingen overbrengen op eene onder den ketel zich bevindende tusschenos waarop de overbrengof tusschenwielen zijn geplaatst De daarnaast geplaatste kettingschijven brengen de beweging verder op de voor of drijfwielen over en daar de som der verhouding van de verschillende kettingschijven is als 1 3 s wordt eene snelheid aan den omtrek vau de voorwielen verkregen van 509 M per minuut makende de machine bij eene drukking van den ketel van 4 atm 475 omwentelingen Door het aanbrengen van de bij het voertuig zich bevindende kleinere kettingscbijven kan de verhouding met weinig moeite verwisseld worden tot eene mindere snelheid als 1 B g De ligging der machine is hellend en bevindt zich onder don ketel De op en neergaande beweging der zuigers wordt dobr drijfstangen op de krukas overgebracht Genoemde krukas bestaat uit twee gedeelten welke aanen ontkoppeld kunnen worden naar gelang de krommingen of draaiing die het rjjtuig heeft te volgen De ketel is gelijk ia vorm als een locomobielketel de romp is vervaardigd van ijzer de vuurkist en pijpplaat van roodkoper met roodkoperon vlampqpen en heeft eene verwwnangsoppervlakte van 1 12 vierkante meters Zij is bj roafd om op eene drukking van 7 atm te kunnen werken Tot berging van het benoodigde voedingswater zijn onder den ketel en onder do ftjtuigbak twee reservoirs geplaatst waari4t tet voedingswater hetwelk door den afgewerktenj stoom die ook tevens door den schoorsteen afgeleid kan worden verwarmd wordt en door middel van eene aan de machine zich bevindende voedingspomp naar den ketel gebracht wordt Ook kan b j eventueel gebrek aan de maphinepomp het voeden voor den ketel door middel van een aan het voertuig zich bevindend handpompje geschieden Verder bevindt zich nog achter den ketel eene berging voor brandstof Voorts zij nog aarlgemerkt dat bij onverhoopte omstandigheden het rytuig voorzien is van een remtoestel zoodanig ingericht dat dit door middel van den voet in werking is te brengen Volgens het verslag over het middelbaar onderwijste Wagoningen over 1886 telde de rijkshindbouwschool bij den aanvang van dat jaar 148 leerlingenen 6 toehoorders in den loop van het jaar hebben 35 leerlingen en toehoorders de school om verschillende redenen verlaten Bij het einde van 1886 bedroeg het getal leerlingen 141 onder welke 7 toehoorders Voorts leest men in het verslag Do vroegeruitgesproken wensoh om meerdere uitbreiding vangrond voor boschbouw en houtteelt bleef ook ditjaar onbevredigd Dat de leerlingen die het onderwijs van den heer Tutein Nolthenius volgen het nuten voordeel inzien kan men eenigszins nagaan uitden ijver waarmede zij dit onderwys volgen en steedstegenwoordig zijn bij de te maken uitstapjes naar deEdesche bosschou tot het nemen van proeven met denieuwere werktuigen om boomen te vellen te snoeienof wel andere bewerkingen practisch mede te maken Het gymnastieklokaal komt der commissie voor te klein en ongeschikt te zijn yoor de oefeningen Goudsche Zangvereenig ing Het was een genotvoUe avond dien de Goudsche Zangvereeniging j 1 Dinsdag aan hare leden bezorgde Reeds had het programma ons gezegd dat men zeer gelukkig was geweest in de keus der stukken Vóór de pauze hadden wij het voorrecht he lieve Mahrchen van Hom te hooren der Roee Pügerfahrt een meesterstuk van zachte en reine muziek Het is alsof Schumann in deze compositie al wet daar liefelyks is in het rijk der lonen heeft bijeengebracht Een roos wil meer zijn dan een bloem zy wenscht nog iets anders dan te bloeien en te geuren Zij wil beminnen en gelukkig zijn Haar wensoh wordt vervuld De roos wordt Rosa Maar als zij ergens aanklopt om huisvesting wordt zij ruw afgewezen Welk een bittere teleurstelling I Zij komt aan op een doodenakker waar een meisje wordt begraven dat in den bloei harer jaren van hartzeer is bezweken daar hy wien zij zoo innig lief had haar schandelijk bedroog Baart trouwe liefde zooveel lijden I zucht Rosa droef De oude doodgraver erbarmt zich over de zworvoling en neemt haar op onder zijn dak Maar hij doet meer Door ziju bemiddeling wordt zij de aangenomen dochter van de ouders die eenige dagen te voren hun kind hadden moeten missen Thans is Rosa gelukkig en haar geluk bereikt zijn toppunt als de zoon des Forsters aan des Mullers Tochterlein hart en hand biedt Hot Opwekkend bruiloftslied verkondigt alras hoe ieder zich in het geluk van het jonge paar verheugt Dat zij na aan eene dochter het leven geschonken te hebben niet tot het bloemenrijk terugkeert maar als een engel in den hemel wordt opgenomen is naar onze bescheiden meening een misgreep van den dichter een slot dat bij het sprookje niet past Toch indien dit ook al een oogonblik ons een gevoel gaf van onbevredigd te zijn weldra waren wij weder onder den aangrijpenden indruk van het geheel Zachte aandoeningen had het in ons opgewekt Het had ons beurtelings met liefelijke en met weemoedige herinneringen vervuld Het had ons toogesproken in de schoone en reine taal van het gevoel Dat deze taal op uitnemende wijze werd vertolkt hierover was maar ééne stem De bescheidenheid gebiedt ons slechte in bedekte termen van de solisten te spreken Wanneer een programma geene namen maar alleen initialen vermeldt dan waarschuwen deze den verslaggever voorzichtig te wezen Immers dan zijn het geen artisten in den gewonen zin van het woord die zich laten hooren maar dilettanten Ook al zjjn zg dit in eene ongewone beteekenis Zóó was het hier Laat ons hun do verzekering geven dat het niet aUoen erkentelijkheid wa voor de bereidwilligheid waarmede zy hunne medewerking verleenden maar veel meer dan dit oeua wairme hulde aan hun talahf toen er van alle djden zulke hartelijke bijvalsbetuigingen opgingen Geldt dit in de eerste plaats de drie solisten welke wij na de pauze nog een en andermaal mochten hooren het zij niet minder gezegd tot de overigen inzonderheid tot de Dame M S en G v d L De eerste vervulde haar bescheiden taak met de haar eigene liefelijkheid en zuiverheid de laatste deed niet alleen de alcsoli geheel tot hun recht komen maar betoonde zich ook ten volle berekend voor den moeilijken eisch om in vereeniging met de eerste sopraan de duo s in hot tweede gedeelte te doen uitkomen als de glanspunten van het kunstwerk De koren in dit stuk zijn niet talryk en op eene enkele uitzondering na ook klein Maar zy werden goed en zuiver gezongen en vooral ook con amore iets wat het publiek terstond gevoelt en altyd hoog waardeert Het mannenkoor Bist Du im Wald gewandelt klonk inzonderheid treffend schoon Na de pauze werd ditmaal voldaan aan het verlangen van hen die voor zulk oen avond gesteld zyn op afwisseling Eerst hoorden wij tweemaal hot koor Er waren er die Hillers compositie verkozen misschien mede ter wille van Goethe s heerlijke woorde i Er waren er ook die meer nog genoten van Bruchs Flucht der heUigen Familie woorden van J von Eichendorff In dit verschil van smaak lag tevens eene stilzwijgende hulde opgesloten aan het koor Immers wanneer men het oneens ie aan welk stuk de voorrang moet worden toegekend dan begint men met het hierover eens te zijn dat boide werken ieder in hun soort voortreffelijk zyn weergegeven en zoo was het inderdaad Na deze beide koren mochten wij achtereenvolgens drie der solisten hooren De hoer T B M 9 van Amsterdam zong da Serenade van Franz Abt en Rubinsteins Du iisi leie eine Blume Was onze verwachting hoog gespannen nadat wy hem in de tenorpartij vhu der Rosa Pilgerfahrt hadden gehoord zyn geluid en zijne voordracht beiden overtroffen haar nog in deze liederen en bovenal kwam deze laatste uit in De Mol s Ik kon oen lied waarmede hij de luide toejuichingen die hem ten doel vielen beantwoordde De Heer J A v W uit Rotterdam was een goede bekende voor de meesten onzer De partij Tan den doodgraver had hij nitstekend gezongen en in die Uhr van Lówe deed hij ons nog telkens daaraan denken Maar toen hij Doms Schtweglöckchen voordroeg en hiermee bewees hoezeer zijn stem ook in een geheel ander genre thuis is oogstte hij zooveel betuigingen van sympathie in dat hij zijne erkentelijkheid hiervoor niet beter kon bewijzen dan door het laatste couplet te bisseeren Ten laatste trad Mevr van K op Men wist vooruit dat men eene niet alledaagsche stem zou hooren eene zeer verdienstelijke zangeres uit de Fransche school Met groot genot hadden wy haar reeds als Rosa gehoord maar de Scena ed Aria van V Beethoven deed ons eerst haar techniek in haar volle kracht bewonderen De moeilijkste passages droeg zij voor met die gemakkolijkheid en met dat eigenaardig zelfvertrouwen dat een oningewijde doet twüfelen aan hun moeilijkheid maar voor den kenner het getuigenis medebrengt van eene buitengewone kunstvaardigheid en een niet te miskennen meesterschop Aan de blijken van erkentelijkheid en waardeering zoowol van de zijde der Zangvereeniging als van de toehoorders kwam geen einde voordat zij ons nog Susanna s Aria uit de Figaro ten beste had gegeven Dat was een waardig slot van een avond vol kunstgenot Wegens het vergevorderde uur werd het koor uit de Paulus dat ook nog op het programma vermeld was uitgesteld tot een volgende gelegenheid Een ieder verliet de zaal onder den vernieuwden indruk van de macht en de heerlijkheid der tonen welke nooit hun bezielende uitwerking missen wanneer zij worden gewekt door de Wm van een mensch die in zijn zang ook iets van zijn hart weet te leggen Aan den heer J Spaanderman die het Pianoaccompagnement van der Bote Fdgerfatirt in handen had komt een woord van lof toe en aan den heer S van Müligen den directeur der Zangvereeniging brengen wij onzen hartelyken gelukwensch met deze zoo welgeslaagde uitvoering I W O B C0BKE8P0NDENTIE Nur ftIlleldlo van bet oolanft id dezs coorant gepliatite Hoofdirtikïl ooder deo tiUl Een T dêehr t arUM tettift eeu onzer sud enoolea er onze aaadaeht op met verzoek ao mededeeliD in dit blad dat de redeetear van het Pharmaceuitêch W eekÜad bd xyDe lezera beeft medegedeeld d t bg bet artikel Bd Dr H Simoaa id de Frasen de T ds Dtet ui beaiitwoordeD zooeU cervt zijo vooroMoeB waa dMf hg van oordeel ia dat ïo dat artikel zooveel dooreeogabaapeld wordt en niet tliean apptbekvra tour ook geocef kundige inapecteura en raden eo vok exaoieD coaiiaiaBiöa io dia mate bekl d worden dat by in deze aprekeo geen zilver maar zwegen goud acht Uellicht xmI du eau ender deakuudige de xuk opaieaw ter aprake breBgeo ADVERTENTIÈN Voorspoedig beTallen Tan een Meisje I M BËSZËLZËN geliefde Echtgenoote van F STROEVE Gouda 20 Mei 1887 Voorspoedig bevallen van eene Dochter G TAM DBE WOLF Gouda 21 Mei IBS Koolhkes Nog treurende orer het veriiea Tan onze jongste lieveling ANTONETTA werd heden ons ouderhart opnieaw getroffen door het oTerIfjden Tan onzen oudsten Zoon JOHANNES GIJSBERTDS HORDIJK in den ouderdom Tan 24 jaar en 10 maanden Zgne droeTÏge Ouders Broeders en Zusters Gouda 20 Mei 1887 Voor de Tele blgken Tan deelneming gedurende de ziekte en het overlgden Tan onze Zuster Bebuwdznster en Tante Mejuffrouw A L B BRINKMAN onderTonden betuigen w j onzen hartelg en dank Uit aller naam U M BRINKMAN V Voor de bewgzen Tan deelneming ontTangen tijdens de ziekte en bjj het oTerljjden van Mej AÜRIANA FRANCKEN weduwe Tan den Heer P Hooglakd bet igen de nagelaten betrekkingen hun weigemeenden dank J Ondergeteekende betuigt bg deze zjjnen harteiykeu dank aan den Heer ROEDOLP die zich gekleed te water heeft begeven en verder aan allen die pogingen hebben aangewend om ham uit het water te redden waarin hij door een ongelukkig toeval viel C GOÜDRIAAN Bjj mfln Tertrek naar elders roep ik mgne rrienden en bekenden een hartelgk VAARWEL en tot WEOEBZIEN toe H LAMBERT Allen die iets te vorderen hebben Tanvertiehuldtffd zgn aan of papieren onder zich hebben behoorende tot de nalatenschap Tan den Heer ANDREAS MOONS Az in leTen Grondeigenaar en Landbouwer en Koopman gewoond hebbende te Gouda en aldaar OTerleden den 13 Mei jl worden verzocht daarTan TÓór den 1 Juni as opgave betaling of afgifte te doen aan den Heer J M MOONS te Heeuwijk of ten Kantore van M I MOLENAAR Notaris te Waddinxveen ZiJ die iets te vorderen hebben Tan of verschuldigd zjjn aan CORNELIS GROENENDIJK Mr Timmernjan vroeger gewoond hebbende te Gouda worden verzocht daarTan opgaaf of betaling te doen Toor of uiterljjk op den 28 dezer maand ten Kantore Tanden Heer MOZES tan DANTZIG Practizgn Turfmarkt te Gouda ie POSTHOOB Rolterdam Brouwerij de Amstel Amsterdam Alle mogelgke Begersch Lager en Gerste soorten uit borenstaande Brouwerijen zijn steeds Gebotteld en per Fust Terfcrggbaar in bet Depot Zeugstraat G a5 J H ROODE Prgscouranten en Analysen gratis u CfOUDSCHE ZANaVEEEENIGING De Heeren die zich opgegeren hebben of nog wenschen op te geren Toor de aan de Goudsche Zangvereeniging Terbonden Koorklasse worden uitgenoodigd zich DINSDAG den 24en MEI des aTonds ten 8 ure te TerToegen bg den Heer tak MILLIGEN Gouwe C 33 tot bespreking van voor de oefeningen noodige maatregelen Het bestuur PUIKE QUALITEIT 3 CENTS SIGAREN Merk LAS GRACIAS 2 CARAMBOLACE 2 UNION A DERCi SE Korte Groenendaal Zie de ETALAGE ÏW Diverse gebakjes TOMPOÜCES CHIPOLATA S EPINES Fransch BANKET KATTBNTONGEN WELLINGTONS enz enz dagelgks Terach Toorhanden bg W SCHALEKAMP Firma RAAIJMAAKERS Tegen AUGUSTUS aanstaande wordt GEVRAAGD een nette fatsoenlgke DIEl STBODE Adres MeTr BIEZENAAR Gouwe Het fijnst nieuw en smakelgkst klein gebak is PALAIS de DAMES H J H KABEL CUISINIER PATISSIER Oosthaven B 36