Goudsche Courant, zondag 22 mei 1887

ï B i Zondag 2 Mei 1887 Een voorstel tot wijziging der Gemocnte begrooting dienst 1886 Wordt goedgekeurd Aan de orde De begrooting der buitengewone inkomsten en uitgaven ten behoeve der StedeUjke Gaafakriek dienst 1887 De heer Hoefhamer betoogt de wenschohjkheid om daar op deze begrootiug geld is uitgetrokken voor verbetering van de lüofdina op de Gouwe ook geld toe te staan voor verbetering van eenige andere buizen daar dezo in sommige wgken veel te wenschen overlaten Het is wenschelijk dat ook deze verbetering vóór 1 October is uitgevoerd De voorzitter zegt dat de Direoleur zich overtuigen zal Kaar gebrekkige buizen zijn en dat deze zullen worden verbeterd maar misschiee zal dit niet by allen vddr 1 October kunnen g chieden Zoo spoedig mogelijk zal daarin echter Worden voorzien De heer Prince vraagt f de Dirocteurswoning zoo slecht is daar er ƒ 3000 wordt gevraagd om die te herstellen In de memorie van toelichting wordt wel gezegd dat die riem waarschijnlijk niet noodig zal zijn maar spr vraagt waarom wordt die post dan tot dit bedrag uitgetrokken De Voorzitter deelt mode dat die som is overgenomen uit de taxatie van de Commissie van deskundigen belast met het onderzoek der gaszaak en de hoer Oudijk voegt daarbjj dat thans nog bij geen mogelijkheid kan worden gezegd hoeveel noodig zal zijn voor de herstelling vao do Directeurswoning Daarover kan eertt mot grond worden geoordeekl a £ de Fabriek aan de Gemeente is overgegaan De begrooting wordt daarop met algemeene stemmen goedgekeurd Aan de orde Het Qntwerp Seglementjlroor het Progymnasium Pit re emoBt wordt mSaAagemip behaadell en nagenoeg zonder wyziging vsstgest ld Aan de orde De benoeming van eenen Regent van het Bestedelingenhuis Tot R ent wordt benoemd de heer H J Nederhorst met algemoene stemmen Niets meer aan de orde zijnde wordt de vergadering daarop door den voorzitter gesloten Buitenlandsch Overzicht Do zitting der Fransche Kamer waarin de strijd tusschen het ministerie en de begrootingscommissie ten gunste der commissie werd beslist was zeer rumoerig Zoowel voor het Palaii Bourhm als in de couloirs on de veigailorzaal heorschto groote opgewondenheid want algemeen vreesde men de ministericele crisis welke als onvermijdelijk werd beschouwd De strijd was hevig maar kort De ministers haddon aldus do rollen verdoold dat de hoor Dauphin do fiiiancieole plannen der rogeering zou verdedigen terwijl do hoor Goblet zich mot het politieke gedeelte belastte Do minister van tinanciécn betoogde hetgeen reeds moerraulen word medegedeeld dat do rogeering evenzeer bezuiniging wenscht als do commissie hetgeen vohlocude bleek uit do voorstellen welke zy reeds had godaan Het financieel evenwicht is echter niet in govaar want door do opbrengst der voorgestelde inkomstenbelasting on de verhooging der uleoholbelasting wogen uitgaven en inkomsten op do begroeting voor het jaar 1888 volkomen togen elkaar op Deze opvatting dos ministers welke uitvoerig werd toegelicht wenl bestreden door don heer Rouvier den voorzitter der begrootingscommissie Volgens hem liep het evenwicht werkelijk gevaar want tot herstel daar van waren minstens 58 000 000 francs bezuinigingen uoodig on dit achtte do commissie niet moeilgk op een begrooting van 3 000 000 000 francs Daarom verlangde do commissie eon begrooting waarvan de uitgaven 68 000 000 francs minder waren terwijl de inkomsten met 80 000 000 frcs werdoii verhoogd door een strengere inning der belastingen welke nu voel te wenschen laat Na dozen stryd over hot financiëolo gedeelte verdedigde de prosident minjater de algemoene staatkunde der regeoring welke nieuwe belastingen onvermijdelijk achtte tot afdoend herstel van het KLEEDING IAGAZIJN M STAD PABUS UarH A 62 GOUDA Harkt A 62 C Bericht de ONTVANGST eener nieuwe zending Fransche en Ënffelsche STOFFEI I H waarvan in den kortst moget ken tgcT goederen naar maat vervaardigd worden onder leiding van zeer bekwame coupeurs Coupe gegarandeerd Modellen Voor fijne bewerking en goed Passen wordt ingestaan Tevens voorradig eene groote sorteering eigen gemaakte Nieuwste Heeren Joogeli en Kinder COSTUMES H van de goedkoopst tot de allerfijnste soprten a HEBREN COSTUMES van af 8 50 10 11 16 20 25 tot 50 Gulden S g JONGEH 4 5 6 50 7 10 16 tot 25 KINÖER 1 25 1 50 2 3 4 50 7 tot 12 J alsmede eene fijne sorteering TRICOT FANIASIB PAKJES van af 3 4 5 6 50 8 10 12 tot 16 Gulden Si De Heeren en Jongeh COSTUMES zijn eigen gemaakte en solied bej2 werkt in diverse Patronen en laatste Modellen C Vi o O Eene groote sorteering Fraitache en EngeUche PANTALONS C van af 2 75 3 50 4 50 6 7 9 12 tot 18 Gulden allen geheel Wollen stof C j en prachtige dessins Alsmede Dril Lustre Huis en Kantoor JASSEN van J af 1 25 tot de fijnste soorten Tevens worden alle goederen op maat geleverd fl zonder Prgsverhooging in het Heeren en Kinder Kleeder Magazijn de STAD PARIJS Markt A 62 Gouda Goederen gekocht en niet voldoen kunnen ten allen t jden mits niet ge dragen zgnde geruild worden n Gedurende de Pinksterdagen zal het Magazgn geopend zgn van s mor A ens 8 tot s middags 5 ure ook zgn al deze goederen verkrggbaar in onze iliale te Bodegrave naast de Luthersche kerk waar het Magazjn de r Pinksterdagen om 3 ure gesloten zal worden Til SCIEIl IIDT VOORHEEN HOOGSTRAAT 126 GOUDA Ruime keuze in Tafel en Dessërtmessen VOORSNIJMESSEN e n VORKEN PRUITMESJES SAMBALMESJES en SCHAAPJES enz Pynste kwaliteit echt CHRISTOFLB LEPELS en VOÏJKEN THEELEPELS MESSENLEGGERS enz HOTJTVEIUNG TE ROTTERDAM I van Zweedsclie Riga Memel Wijburger Ameriliaansclie DëLE cd PLATE GESCHAAFDE en GEFLOEaDE DELEIT mmi mmmii mm mm EIKEN RIBBEN enz Nieuwe aanvoeren van Geschaarde en Geploegde DELEN Amerihaansche DELEN en PLATE Alles genummerd liotterdam Op WOENSDAG den 25 uur in het CAFÉ FRITSCHY over Notitiën zgn te bekomen bg den Deurwaarder J C LACH Geldersche Kade No 1 Rotterdam ZUIVERE FRANSCHE WIJNEN De bekende BORDEADX ƒ 27 per 48 Flesschen met accijns franco buis geheel Nederland ook per proemescli kwart en half ankers belegen verkrijgbaar Voorts alle MERKEN Prijscouranten gratis en franco Van alle merken zijn proefflesschen verkrijgbaar Adres WUDSTRAAT A 172 GOUWE C 13 Gouda Eenig Depot van Wellens Boonekamp Elizter liggende in de Loodsen Werf Rusland Oostpunt Noorder Eiland de Maasbrug MEI 1887 des namiddags 12V OpeaTïare Verkooping ten overataan Tan den Notaris G C FORTUUN DEOOGLEEVEE te GOUDA p MAANDAG 23 MEI 1887 des morgen te elf uren in het Eoffiehnig Habüonii aan de Markt aldaar ran De Gebouwen en Terreinen der EOTTINGPABEIEK staande en liggende aan den Xurfsingél de Groote Vaart tusschen Atnst erdam en Rotterdam en in de Korte Akkeren te Oouda te samen groot 33 aren 75 centiaren Ed zulks in 7 perceeleo als No 1 Twee HUIZEN m ERVEN met den GROND daarachter aan den Tnrf singel wflk P ns 105 en 106 No 2 Twee HVIZEN en ERVEN met den GROND daarachter naast het vorige perceel wflk P ns 107 en 108 No 3 Twee goed onderhouden fiflZBJ en BJKFJEJV metden TUIN en GROND daarachter te zamen groot S aren 91 centiaren wgk P ns 297 en 298 in de Korte Akkereti No 4 De GEIiOU WEN met den GROND daarvoor en daarachter naast het vorige perceel ter breedte van 13 36 meters No 5 be GEBOUWENmetienStoomketel en de Verwarmingshuixen en den GROND daarvoor en daarachter naast het vorige perceel ter breedte van 8 30 meter No 6 He GRONDenAeGEBOUWMN daarop staande naast het vorige perceel ter breedte van 17 meters 60 centimeters en No 7 Het GEBOUW met den GROND daarvoor en daarachter naast het vorige perceel en langs den daarnaast liggenden Openbaren Weg gelegen ter breedte van 9 meters 3it centimeter De perceelen zijn te aanvaarden 1 Juli 1887 en zullen na afzonderlgke veiling en afslag zoodanig samengevoegd worden geveild en afgeslagen als vóór de verkooping zal worden opgegeven Nadere inlichtingen geeft voornoemde Notaris FORTÜIJN DROOGLEEVfiR te jmdn OpenlDare Verkooping ten overstaan van den Notaris C FOETUIJN DEOOGLEEVER op DINSDAG 31 MEI 1887 des morgens tem 10 uren in het EofBehuis cVredkbes aan deWgdstraat by de Markt te Gouda van s No 1 Een goed onderhouden op gnnstigen stand gelegen WINKELHUIS waarin de KRUIDENIERSZAAK gedreven wordt SCHUUR ERVEN en 2 open PLAATSEN aan de Westhaven nabij het Veerstal te Gouda Wjjk B No 141 Het HUIS bevat behalve den Winkel beneden 2 Vertrekken en boven 2 Kamers Zolder en vele gemakken Het is te aanvaarden 1 JULI 1887 No 2 Een WINKELHUIS en ERF in de Keizerstraat te Gouda W k K No 141 Te aanvaarden 15 JUNI a s En No 3 Een HUIS en ERF naast het vorige perceel Wyk K No 142 Verhuurd bö de week voor 1 50 Nadere inlichtingen geeft voornoemde Notaris FORTUIJN DR0Q6LEEVER te Gouda Snelpersdmk van A Biunkkan te Gouda VKftMDEBIillVtlIBBKBIiBllimUII VEUDAG 20 MEI Voorzitter Mr A A van Bergen Uiendoom Tegenwoonlig 13 leden Afwezig zijn de hh v n der Garden Post van der Buig en van Straatun terwijl er ééne vacature is De Voorzitter deelt mede dat de hh vsn Straaten en van der Garden hebben kennis gegeven door ongesteldheid verhinderd te zijn deze vergadering bij te wonen Do notulen der vorige vergadering worden voorgelezen en onveranderd goedgekeurd Se Voonitter deelt vervolgens mode dat de gemeente haar oudsten ambtennar door den dood heeft verloren nl de heer P Heijdahiar die in het vorig jaar zjjn 60 jarige dienst mocht hordenken steeds was hij zogt spr ijverig on nauwgezet en een trouw on intelligent ambtennar wiens gemis zeer zal worden gevoeld De vergadering betuigt hare instemming met die woorden De voorzatter doelt voorts mede dat Gedeputeerde Staten hebben goedgekeurd de ra ulsbesluiteu van 2 Maart tot het verhuren van den gang naast het oude vrouwenhuis aan hot R K Kerkliostuur van O Ij V Hemelvaart en van 2 April tot het beschikbaar stellen van terrein aan de Ooudsche Machinefabriek voor de oprichting van een vqzeldok Dezo mededeeling wordt aangenomen voor kennisgeving Ingekomen zijn 1 Ëeno missive van do Commissie van beheer over da Stedelijke Gasfabriek inzendende eene bogrooting betr de exploitatie der Fabriek van 1 October tot 31 December e k Ter visie i Een voorstel van B en W tot wijziging der Gemeente bogrooting dienst 1887 Ter visie 3 Ken voorstel van B en W tot het aangaan ener goldleoning ter bestrijding der kosten voortvloeiende uit de overname en ujtbreiding der Gasfabriek B on W doelen daarin mede dat die overname en uitbreiding eene zaak is waaruit de gemeente niet alleen voor het tegenwoordige nut zal trekken maar ook in do toekomst waarom het billgk is do kosten daarvan over een aantal jaren to verdeolen Daarom achten B en W het wenschelijk de vereischte gelden to krijgen door eene goldleeiiing waarom zij voorstellen het volgende besluit to nomen o Door do Oeraoento Gouda wordt eone geldleening aangegaan tot een nominaal bedrag van hoogstens 126000 tegen eene jiiarlijkschorohto van vier ten honderd b Voor hot bedrag dor geldloening worden obligation van 1000 iodor uitgegeven mot halfjaarlijksohe coupons vorschijnendo den 1 Januarien den In Juli c Ieder jaar te beginnen met 1888 worden den 31 J eccmbor minstens drio obiigntiën bij loting ter aflossing aangewezen d Tor voldoening van rente en aflossing worden nangewozen het saldo der oxploiUitie rokening van de Stedelijke Gasfabriek on zoo noodig do opbrengt vnn de eigendommen on van de belastingen der Gemeente waarvan hot bodrag ieder jaar op don staat van begrooting zal worden gebracht e Burg en VVotli to machtigen de inschrijving op de leoning te doen plaats hebben alsmede to bopaUjn het bedrag der op te nomen geldon on do tormijnon waarop de ftortingoii zullen geschieden Ter visie 1 Ben voorstel van B en W om oono wijziging tp brengen in don termijn van iiitbotiding der tractomonton aan do gcmoento ambtonaren on bedienden in geval van overlijden Tor visie 6 ï n adres van den hoor J W Schouton en 50 andere kaashandelaren verzoekende voortaan een vcut mr to bepalen voor het begin der kaasmarkt liefst 7 uur s morgens In handen van B en W om bericht on rand 6 Een adres van den heer L van Vliet en 138 andere landbouwers hot sub 5 genoemde adres ondersteunende In handen van B en W om bericht en raad Aan de orde financieel evenwicht De regeeriog had den moed dit openUjk te verUaren maar was toch bereid inmidd met de commissie mede te werken tot het invoeren van bezuinigingen maar de eommissie voegde de heer Goblet er hij staat te stijf op haar stuk misschien wel omdat zq laa oudministers en 8 rapporteurs onder haar loden telt De commissie werkt niet mede maar geeft er de voorkeur aan de regeering tot aftreding te dwingen Welnu do Kamer beslisse deze quaestie Op deze toelichting van den heer Goblet volgde nog oen korte opmerking van den heer Pelletan waarna do heer Floquet de zes voorgestelde motie voorhis He ministerie vereenigde zich met die van den heef De hi Forge welke aldus luidde de Kamer vertrouwende op de vaderhindsiiefde der regeoring en der hegrootings commissie erkent dat bezuinigmgen noodig zjjn on vertrouwt dat deze door samenwerking dor regeering en commiwie zullen tot stand worden gebracht Dit voorstd werd echter met 275 tegen 257 stemmen vaworpen waarna de ministers onmiddellijk de zaal verlieten lie vraag is wat nu zal geschieden Allerlei geruchten zijn in omloop over de oplossing der crisis waaronder een dat hot wedoroptreden van den heer de Freycinet aan het hoofd van een nieuw ministerie aankondigt Als minister in dit kabinet worden reeds genoemd de heeren Clémenceau Boulanger en Lockroy als vertegenwoordigen der radicale partij Aan de Bulgaarsche quaestie seh nt voor t oogenblik door Rusland niets gedaan te worden tot niet geringe ergernis van de Pbtte Dote vreest dat wanneer er geen opbssing gemaakt wordt den een of anderen dag weer een opstand in Bulgarije lal uitbarsten en het dan veel moeilijker zal zqii OBa aan een einde te komen De Hougaarsche Rgksdag zal S6 dezer itm den Keizer gesloten worden De troonrede is in iat Ministeinkd reeds vastgeateldu Daarin komt iMi voor van de vrieodscfaappelöke betnkkÏBgeB e van den vrede Het Engelsche Lagerhuis heeft een aanvang gemaakt met het debat over art 2 van de lerache dwangwet en 14 amendementen afmaakt Bij genoemd artikel wordt de snmmiere rechtspraak tot zekere gevallen ui estrekt De workstakuig in België breidt zich uit Op alle bedreigde punten is echter een voldoende troepenmacht aanwezig en na de ervaring bü den vorigen opstand gaat het volk meestal op de vlucht voor er geschoten wordt De botsing te La Croyère werd uitgelokt doordat de werkstakers ten getale van ongeveer 1000 met een roode vlag rondtrokken on voor de fabriek geposteerde gendarmes uitjouwden on mot slijk on steeuen wierpen De gendarmes stegen toen te paard on dreven de oproermakors uiteen waarbij twee van deze werden gedood Eenigen werden gewond waaronder oen zoo ernstig dat hij den volgenden dag reeds overleed Ook te Beanma bij Lalouvière is het tusschen een troep werkstakers en de gendarmen tot een gevecht gekomen waarbij echter slechts enkelen licht werden gekwetst De werkstakers trekken in optochten naar vergaderingen waar vaak heftige redevoeringen worden gehouden In een dezer vergaderingen te Lalouvière verklaarde Anselle de bekende leider der sociaaldemocraten te Gent dat hjj in beginsel tegen werkstaking is maar zich er nu niet tegen zal verzetten daar de algemeens werkstaking uu eenmaal een voldongen feit is Behalve de reeds genoemde Loor werd ook Conreux de redacteur van het te Lalouvière verschijnende bUd Combat en een der aanhangers van Defuissenur in hechtenis genomen Kantongerecht te Gouda Terechtzitting van Woensdag 18 Mei 1887 Kantonrechter Mr J H van MIEROP Ambtenaar van het Openbaar Ministerie Mr W C A SCHOLTEN te Rotterdam VEROORDEELD J E watermolenaar en onbezoldigd Rqksreld wachtor te Waddiniveen tot 15 gulden of 3 dagen wegens in den Oostpolder onder Waddiuveea vissohen met een roamnet zonder risohaote en door s S f