Goudsche Courant, zondag 22 mei 1887

1887 De uitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VBIJDAG In de Stad geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATEED Q De prgs per drie maanolen ie 1 25 Afanco per poet 1 50 BINNENLAND GOUDA ii Mei 1887 De heer J Sehonereld vsn der Cloet is aan de universiteit te Erfiirt gepromoveerd tot Doctor in de phUosophie Het eleotrisch licbt heeft zyn intrede gedun binnen Gouda De Directie der Stearine Kaancnfabriek alhier heeft nL gevolg gegeven aan haar vroeger te kennen gegeven voornemen om het gadioht door het genoemde te vervangen en nadat reeds sedert eenigen tgd de voorbereidende werkzaamheden in vollen gang waren werd giaterenavond de fabriek op de nieuwe w ie verlicht Het effect is prachtig Daar de wgze waarop bet ontatoken wordt zeer gemakkelijk en eenvoudig is n de kotten op den duur ook mindpr zullen tyn dan die van gaslicht zoo laat het zich aanzien dat bet ia alle opzichten eene ▼ erbetering mag gvnoemd Worden Hoewel reeds gisteren ver in den omtrek de nieuwe verlichting onmiddellijk werd opgemerkt zal later aU ook de terreinen op deze wijze verlicht worden het terrein ook buiten de fabriek daardoor voortaan prachtig gmllumineerd lijn Tot ouderlingen der doleerende gemeente alhier zijn gekozen de beeren H W Otto A van Vliet en A Vi van Klujjve en tot diakenen de heeren A Vingerling C Brunt en W H Derokaen Naar men weet waren door eenige Ijeden der Ned Uerv Gemeente alhier bezwaren ingebracht tegen de onlangs gedane benoeming van ouderlingen en diakenen op grond van de onkorkelykheid der benoemde personen Het Classicaal Bestuur heeft in zyne vergadering van Vrijdag die bezwaren ongegrond verUaard ea de benoemde beeren zijn daarop Zondag in d voormiddag godsdienstoefening bevestigd Vrijdag a s zal de Mei vergadering gehouden worden van de Afd Gouda van het N O G Daarin zal de heer Leopold eene paedogogische bijdrage ten beste geven en de heer Posthumus de vraag beantwoorden in hoeverre heeft de behandeling der repeteerende breuken waarde voor bet onderwijs in de school Zaterdag 31 Mei had hier de voorjaarsverga lering plaats van de vereeniging van onderwijzers in het arrondissement Gouda onder leidmg van den Voorzitter den heer Dr D Terpstra Na afloop van de huishoudelijke zaken sprak de heer Veenstra over Stel en stijloefeningen Als altijd besloot een gezellige maaltijd deze vergadering Zondag U werd door eenige wandelaars nabq du AchterWillens een in deze streken zeldzame vogel opgemerkt Bij nader onderzoek bleek dat het een goudrink was en alzoo een vogel die men hier weinig of nooit in het vrye veld aantreft In het werk van Prof Schlegel wordt deze vpgel vermeld als in Gelderknd in zeer kleinen getale nestelende en in de overige streken van ons land slechts alles behalve menigvuldig zwervende tn hei gure jaaryeiijiU Ileze laatste woorden zijn helaas maar al te waar daar het te constateeren vnlt dat het Zondag een keernet aan den visch den doortocht beletten gepleegd des nachts D N sluiswaobtei ta Hokendorp tot 3 galden of 2 dagen wegens b j de Goojanverwellosluis onder Hekendorp visschen met een palingfuik in eens anders vischwater zonder schriftelijke vergunning van den eigenaar of rechthebbenden gepleegd des nachts K de J arbeicjer te Reeuwqk tot 2 boeten van Vs gulden of 2 dagen wegens onder Seenwijk visschen met een schakel in den gesloten visphtyd en in eens anders vischwater zonder sotriftelijke vergunning van den eigenaar of rechthebbenden VRIJGESPEOKEN J P A fabrikant van minerale wateren te Gouda van de aanklacht onder Gouda in den gesloten jachtt jd in eens anders jachtveld tussohen don IJsseldijk en den IJssel te hebbeu gejaagd met een geladen flobertgeweer zonder vergunning van den eigenaar of rechthebbenden 9VAARSCaViVIf G BUEGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda Gezien do Verordening op de Wijken en het doen van aangifte tot het byhouden dor BevolkingsRo gisters Herinneren belanghebbenden dat volgens die Verordening Ieder die naar eene andere woning binnen de Gemeente verhuist daarvan zoodra raogelük altijd binnen DBIE dagen aangifte moet doen bij de betrokken Wijkmoesters en ter Plaatsel jke Secretarie Bureau van Bevolking en do Hoofden der Huisgezinnen alsmede afzonderlvjk wonende personen gelyke aangifte behooren te doen wanneer zij dienstboden of andere personen in hunne woning opnemen en dat voorts volgens bedoelde Verordening alle eigenaren van gebouwen of besloten erven verplicht z jn te zorgen voor eene behoorlijke nummering hunner panden welke nummering eveneens moet geschioden op afSChuttingen bij verbouwing of vertimmering terwijl zij mede gehouden zijn om binnen acht dagen ua eene splitsing of vereeniging hunner perceelen daarvan ter Plaatselijke Secretarie kennis te geven opdat de vereischte wyziging in de huisnummers kunne worden gebracht Geschiedende deze waaischuwing ter voorkoming van vervolging en bestraffing over eenkon tig de bepalingen der bovengenoemde Verordening Gouda den 21 Mei 1887 Burgemeester en Wethouders voornoemd VAN BERGEN IJZENDOORN Da Secretaris BROUWER uurgerlijke Stand OEBORI N 17 Uci Gnrtrnida Juoba ouden B lan 0 ea k taa Lmr 20 Ëliubcth liarendiDU F Strw ie CD J M Beaielzen OVEHrEDENi 17 Mei C VtrmcnUn 08 j 18 W 4e Routw 66 j B ita Htld 84j A Plomp ad 1 Vtrhoofr 98 j 19 R J H B J Grooleiifauia 6 i ONDBRTROÜWD 20 Mei T n der Veer la Zwarainerilam 21 j eo J Hlok 24 j G P Hogenboom 73 j ea C C Êlteo 35 j MooFdrecht GEBOREN Jau Willem ouder W Vlot co S Pak GEHUWD P Gioeoereld te Qooderak en M H hiamao 25 Stolwük GEBOREN Dirk ouders J van Buren cd J Kool Gerrif je ondera K lao den Heuvel en IJ Anker Hendrik ooder L Verkaik en A Vnser OVERLEDEN J Baa 55 A Ooms 73 i J H Tulp 8 m K Knoop 6 J ONDERTROUWD j r de Langen en A C Both ADVERTENTIES Een bekwaam persoon biedt zich aan als 22 jaar oqd hjj is bekend met alle werkzaamheden en kan met paarden omgaan is vr j van sterken drank Adres onder No 1502 aan het Bureau deïer Courant Ondergeteekenden berichten dat hunne WIJNEN en Baitenl GEDISTELEEKD in Üepót voorhanden ijjn bjj den Heer J H SPIERINGS Kattensingei te Gouda bij wien Prijscouranten en Proeven op aanvrage verkrygbaar zgn Gboeneveld van deb Kop Co SCHOONHOVEN Oudergeteekende bericht bij deze dat voortdurend bij hem te bekomen is Alle dagen VERSCHE Weenev en Paryzer BROODJES Duitsche BOLLES en verder alle soorten iGrroot eo klein Broo J B bestelling FRANSCH WATERBROOD Haagsch Zoet ROGGEBROOD 12 ot p k Gewoon 9 Met sucade krenten en rozgnen 18 BESCHUIT 26 stuks k 25 Cts Lange BESCHUIT met kaneel en suiker 24 stuks a 10 et Onder minzame aanbeveling H I VAN 8€HA1K firma P X van den BERGH Markt naast cArti Legi te koop biJ J J 7an Houweninge te Gouderak tegen rembours van Spnansch Koekoek blaaaw Andnlusier Padua geelkuif laauw met witkuif Zwart met witkuif Wit Padaa met witknif Patrijs Brahma pöutra Gr s Brahma poutra Wit Cochin China Goudlaken Hamburger Boerenfcriel Wit Spaansch kriel zeer klein Alesburie eend Ronaan eend Zwartfluweel eend en kleine witte Kwaker TBICOT ONBEfiSOEBEBEN voor Mannen Vr nwen en Kinderen NB Ten gerieve oiffier klanten hg ons verkrggbaar gesteld f Halfgebl KATOEN TRICOT per el SCHENK Zn PUIK FIJNE Delftsche HOOMBOTEE a 75 Cts de 5 ons Verkrijgbaar bij H 8CHli KEL Crabethstraat Q 270 Bestellingen van 1 kilo worden aan hui bezorgd In een net burger gezin bestaat gelegenheid tot KOST en lEWOmm voor een paar HEBREN of DAMES met gebruik eener GEMEUBILEERDE KAMER en elk afzonderlijke SLAAPKAMER Brieven onder No 1501 aan het Bureau dezer Courant Boerenjongens en Oude JENEVER bij J P HERMAN Zn Tiendeweg Universeel ZUIVERINGSZOUT Het echte algemeen gunstig bekende UNlVERSEEL ZUIVElüNGSZÜUT een zeker middel tegen Maagkwalen Zuur Braking Hartwater enz is thans echt verkrijgbaar in i pakjes Si 15 Cent Vj pakjes a 277j Cent en heele pakjes a 50 Cent te Gouda bij J H Boers Apolh te Alphen a d R bij L Varosfleau Zoon te Oudewater hy T Jonker Idenburg te Schoonhoven bH Wed Wolff Zoon T H Hehewerth en G Santman te Boskoop bjj J van Bergen Chemische fabriek Zevenaar Stoomboot ALIDA Nieuwe Dienst tot het vervoer vnn Passagiers Gfoederen en Vee GOUDA ROTTERDAM DORDRECHT GORINCHEM en tusschengelegen plaatsen Vrachtprijzen beneden allle concurrentie vQor Qeurtgoederen volgens overeenkomst zoo laag mogeiyk m l RUNDVEE van oi naar Rotterdam 75 cents per stuk Dienstregeling en verdere ialichtiingen te verkrijgen Pakjes en Boodschappen te bezorgen aan de Boot en bg den Ondernemer F VAN UTRECHT BIËRHANDEL Markt 96 Gouda NB Maandag morgen i our vertrek naar GORINCHEM Openbare Vrijwillige Verkooping T WADD1l XVEEI van een WOON EN WINSELHUIS en HoutdraaijeriJ geteekend Wgk D 167 en 168 met flink OPEN TERREIN eu aan de Zuidkade langs de rivier de Gouwe binnen Waddinxveen kadaster Sectie E No 18 groot 4 Aren 90 Centiaren Si ï pWüciis Iag 2fSlg tep 12 nre in het Koffiehuis van A VERHEUL aan de Znidkade Te veilen in 2 perceelen en gecombineerd Breeder in biljetten Aanvaarding en betaling op 1 Juli 18 7 UIT DE HAND TE KOOP Nader onderricht bij den Eigenaar A HOOQENDOORN en Notaris MOLENAAR beiden te WaddiriDSveen HEËREN en DAMES A van OS Az Kleiweg E 73 f ergunning UIT DE HAND TE KOOP wegens ziekte van den eigenaar een net EOFFIEHmS met bovenzaal en netten inventaris voor en achterterreio alles met Vergunning en Uitspanning staande in een groot en welvarend dorp in de provincie ZuidHolland Gemeld koffiehuis is bijzonder geschikt en wordt ook steeds gebruikt voor het houden van sociëteiten vergaderingen verkoopingen etc Te bevragen met ranco brieven onder letters A Z aan het Hulppostkantoor Charloit Snelpersdruk van A BRINKMAN te Good N 3551 Woensdag tl Mei GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gauda en Omstreken ADVEBTENTIËN worden geplaatst van 1 5 regels 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTB LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentien gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnt Ifeoaderlflke Nommers VIJF CENTEN De liueading van adrertantiön kan geschieden tot ö6a aar des namiddags van den dag der uitgave S2 Mei zeer guur regenachtig weder was on dat er hagelstoenen rielen zoo root als erwten een feit echter dat niet op zidi zelf staat daar wij er in de hiatste dagen reeds meermalen op onthaald werden Zou de almanak der goadrinken soms rMoart aangeven Terwijl het volgen onze Enkhuizer Mei is Dan is er in eerstgenoeBds een drukfout dat nu blijkt een drukgoed te wezen In de 9e zitting der algemaene synodale commissie der Ned Herv Kerk werde niet ontvankelijk verklaard in hun verzoek om Vernietiging van eene uitspraak van het ptov kerkbestuur van Zuid Holland de heeren M 3 Boijs o s te Oudewater op grond dat deze was eene beslissiif ter eerster instantie Ook werd niet ontvankelijk vSrklaard in zijn hooger beroep van eene uitspraak vol datzelfde bestuur de beer W F A Winckel tt ormalig predikant te Oudewater op grond dat ofl zich had gewend tot de synodale commissie die ilfdezen onbevoegd was B iataaaoben den wettigm wtiiijn om bij de Synode bet bevoegde college in hooger beroep te komen had overschreden Men hoort zeer dikwijls over paordenkracht spreken en toch weten maar zeer weinig lieden boeveel en welke kracht daarmede bedoeld wordt Paardenkracht beteekent wanneer men van machines spreekt een kracht die in staat is om in één seconde een gewicht van 160 pond drie voet omhoog te heffen Deze paardenkracht staat volgens do algemeen erkende schatting gelijk aan de sterkte of kracht van drie gewone treipaarden Een tmkpaard heeft gemiddeld genomen evenveel kracht als zeven werklieden Derhalve verricht Ie paardenkracht in de werktuigkunde een arbeid waarvoor een en twintig werklieden noodig zijn De detectives te Londen en ook die te Berlijn in navolging der Engelschen zijn sedert kort voorzien van een nuttig werktuig Wanneer zij daarvan gebruik willen maken dan behoeven zij slechts hun horloge voor den dag te halen en dan zien zq oogenschijnlijk op do wijzerplaat hoe laat het is maar werkelijk nemen zij dan een photographie van dezen of gene die hun verdacht voorkomt Het werktuig ia naar het uitwendige een horloge van gewone grootte maar eigenlijk is hot een soort van photographietoestel Degeen die een afbeelding wil nemen drukt op een veer de kast opent zich aan de eene zijde in een miniatuur donkere kamer wordt de verraiderlijke lichtstraal gevangen opeen zeer gevoelig plaatje en in een ommezien is de bewerking afgeloopen de kast gesloten en de man in quaestio bergt het horloge in hettaschje De corr van de JV R Cl verhaalt dat thans door het bureau voor nijverheid te Amsterdam een automaat in de wandeling gebracht wordt die het in nuttigheid wint van de weeg en krachtmachines en zelfs van de kastjes waar men zich vau eenige chocolade tabletten kan voorzien Hy bestaat namelijk uit een sierlijk gepolijst roodkoperen tonnetje met eene kraan de aanligheid er van is nu al verteld werpt mon een dubbeltje door eene spleet in het vaatje dan laat de kraan de daann aanwezige vloeistof door en men v ilt zijn glas Kellners kunnen bij deze manipulatie gemist wordeu van fooien geven is soen sprake meer zoodat van de veranderingen in het koffiehuisleven die dit voorbrengsel van het Berlijnach vernuft zal teweegbrengen de gevolgen niet te overzien zijn De houders van deze vaatjes zijn rerplicht bijcontract zich te verbinden het geheim van dentoestel indien dat ontdekt mocht worden niet te verklappen Wanneer dit gewenscht wordt kan men tonnetje bekomen die geheel zonder opzicht kunnen blijven Het glas wordt namelijk op gelijke wijzeter lieschikking van den drinker gesteld deponeerthij t wedej op zijne plaats dan komt het geldstukdat hij als borgstelling voor het glas in een andergleuQe heeft laten vallen te voorschijn en de transactie is hiermede ten genoegen van beide pvtgen geëindigd Indien met de vervaardiging van automaten derwijze wordt voortgegaan dan is de tijd niet ver af meer dat men weivoorziene tafels met het gewenschte aantal converts en gegallonneerde knechts voor de bediening uit het kastje zal zien deboucheeren Het hangt er slechte van af wat men door het glfuQe dient te werpen Staten Oeneraal Twisde Kameo zitting Tan Maandag 23 Mei In den aanvang van de zitting werd door den Voorzitter hulde gebracht aan de nagedachtenis van den heer mr P Bluasé den nestor der Kamer wiens overlijden door allen met diep leedwezen wasiemomen Met deze hulde vereenigde zich de eerste spreker in deze zitting de hoer Viruly en daarna de Minister van Oorlog namens de Begeering Besloten werd de kennisgeving van het overlijden met een missive van rouwbeklag namens de Kamer te beantwoorden De beraadslaging over het VlIIe Hoofdstuk defensie der Grondwetsherziening werd voortgezet en wel over 3 punt A bepalende Tot bescherming der belangen van den Staat is er een zeeën eene landmacht bestaande uit vrijwillig dienenden en voor zooverre deze niet toereikend zijn uit dienstplichtigen De wet regelt den verplichten krijgsdienst zij regelt ook de verplichtingen die aan hen die niet tot de zee of landmacht behooren ten aanzien van s lands verdediging opgelegd kunnen worden Op dit artikel zijn 3 amendementen voorgesteld door de heeron Viruly Seret en Psbius De heer Viruly wil de regeling der legerorganisatie in de Grondwet opnemen De heer Seret wil nit het regeeringsartikel de woorden schrappen voor zooverre deze niet toereikend zgn terwijl de heer Fabius wil het vaststellen van den eersten oefêningstijd en van den tijd voor herhalingsoefeningen in de Grondwet De Regeering bestreed al deze amendementen doch nam n discussie het amendt Seret over Verschillende sprekers motiveerden hun stem vóór of tegen de amendementen Over den oorsprong der hoogwaardigheidsbekleeders ten Hove deelt de te Frankfort verschijnende AdelsheroU het volgende mede De hooge betrekkingen aan het Hof zijn van zeer oude dagteekening Heeds in de eerste tijden van het Duitsche Keizerrijk vindt met een grootmeester major domm een hofmeester een schenker en een stalmeester Het Karolinarsche tiuis had die overgenomen van het Mero ingische en deze weder an