Goudsche Courant, woensdag 25 mei 1887

ie Bomeinsclie grootwaardigheidsbeUeeders Dit bljjlrt uit den titel van maarsehalk die comM stahuli heette waaruit later het Fransche woord oonnétablo ontstond Coma wa de naam dien bij de Eomeinen de jonge patrioièrs droegen welke een proconsul Tergezelden naar zyn setel in de wingewesten Een ganschen zwerm jonge patriciërs nam dikwijls zulk een Bomeinsch staatsman f veldheer mede om zich aangename reisgezellen en disohgenooten te verzekeren en ook om hem die van jongsaf met de gebruiken van voorname huizen bekend waren mot def leiding te belasten van de verschillende onderdeelen der consulaire huishouding De comes stabuli had te zorgen dat reeds op de reis naar de plaats van bestemming de benoodigde wisselpaarden van de cursus pubücus op den behoorleken tijd gereed waren Op do plaats aangekomen rustte ook op hem de verplichting te ytsken over de stallen van den proconsul Do ceüarius zorgde Toor den wijnvoorraad en een derde voor de aanrichting der feestmalen terwijl de vierde de oudste onder de jongelieden als vuijiyr domus het geheel der hofhouding onder zijn toezicht had Uit den aard der zaak moest ook bij het schreven vooral in den Merovingischen tijd een der jeugdige comités met die kunst den consul ten dienste staan en het Qrieksche woord graphein schrijver ging over op diengene der jonge comités die de schriftelijke zaken voor zijn heer behandelde Deze werden jrmen genoemd volgens Grimm echter is het woord graaf afgeleid van garwojo in hel Angelsaksisch gerefa metgezel Wat den comes stabuli der Merovingers betreft diens waardigheid ontwies al spoedig aan het hofleven Als opperstalmeester had hij ook in den dienst te voorzien van aanvoerder der ruiterij en chef van het Koninklijk hoofdkwartier Zijn militaire rang steeg in Frankrijk te gelijk met de ontwikkeling van het knjgswezen Terwijl de Frankische uitdrukking martschalc opzichter van de oorlogspaarden naast den comes stabuli in zwang kwam ging de waardigheid van den connétahle aan het Fransche Hof over in die van den voorzitter van het maarscbalkscollege dat aan het Hof aan een marmeren tafel was gezeten en de hoogste rechtbank van eer uitmaakte voor de ridderschap en het leger De connétable moest in den strijd het teeken tot den aanval geven en in de Staten der oudere Fransche Koningen gold z jn woord in oorlogszaken meer dan dat van den Vorst Het nieuwe geïllustreerde maandschrift m Migen blijft de belofte bij het verschijnen gedaan naleven De vierde aflevering bevat op nieuw tal van belangrijke opstellen en zeer goed geslaagde platen In een dier opstellen worden aardige bijzonderheden meegedeeld over de gevleugelde wachters de vogels die in de nabijheid van krokodillen rhinocerossen olifanten en andere groote dieren leven de huid dezer dieren zuiveren en hen waarschuwen als er gevaar dreigt Terwijl bijv voor den krokodil alle vogels vluchten is er één soort nl de kolibri die zeer vriendschappelijk met het vraatzuchtig monster omgaat Als de krokodil tegen zonsondergang uit het water komt om op een zandbank uit te rusten komt de kleine vriend aanvliegen en springt onbevreesd in den grooten bek waar hij de bloedzuigers wegpikt die zich aan het tandvleosch hebben vastgezogen Een dergelijke soort van vriendschapsband is er gesloten tusschen een even onbevallig dier en een niet minder aardig vogelQ e tusschen den rhinoceros en zijn trouwen dienaar deb roodbekkigen ossenbijter Buphaga crgthrorhynoa meer bekend onder den naam van rhinocerosvogol Hoewel roofvogels toonen zij voor hun grooten vriend een zachtheid en welwillendheid die men waarlyk niet van hen zou verwachten In lief on leed volgen zij hem nacht en dag waken zij over hem by zonlicht hun taak vervullend bij maanlicht rustend op een boomtak boven zijn hoofd En die taak is geen gemakkelijke en vooral geen die spoedig afgeloopen is Zij hebben namelijk op zich genomen om hem van ongedierte te zuiveren Dat ongedierte is een soort van luizen die bgna overal op aarde worden aangetroffen maar vooral in Afrika zich sterk voortplanten en waarvan de rhinoceros de olifant en de hippopotamus ontzaglijk veel te lijden hebben In plaats dat hun dikke huid hen vrijwaart tegen die lastige bezoekers is het integendeel of deze rich nog moeilijker dan elders van daar laten verdrijven Maar voor de vogels zijn deze dikke huiden als de goudvelden voor den gelukzoeker en de eigenaardige vorm van den t ek van den rhinocerosvogol maakt dat het zoeken en pikken naar dat lastige ongedierte voor hem niet de minste moeilijkheid oplevert maar zelfs een aangename bezigheid is Dankbaar laat de lompe viervoeter zich die hnlp welgevallen en bromt zelfs niet als de vpgel hem in zyn ijverig pogen pikt en wondt Hy weet immers dat het voor zijn bestwil is Toch zijn kleine wouden in de heete moerassige landen dikwijls gevaarlijk en hebben zij ernstige ontsteking ten gevolge Maar ook daartegen waakt het vogeltje door alle insecten te weren van de gewonde plek die hij met de zorg en bekwaamheid van een geneesheer van beroep verpleegt Men kan hieruit dus zien dat de rhinocerosvogol niet alleen aan zichzelven denkt en geheel uit eigenbelang handelt wanneer hij dag en nacht zijn aangebeden vriend volgt Bovendien kwam hier alleen egoisme in het spel dan zou hij immers het ongedierte oppikken daar waar hij dit het gemakkelijkste vond en niet zooals hij inderdaad doet het geheele lichaam afzoeken zorgende voor kop ooren neus bek en pooten zoowel als voor het bovengedeelte van den rug Eén enkele vogel zou niet in staat wezen alleen den rhinoceros van ongedierte te zuiveren daarom wijden er zich zes of acht tegelijk aan één beest en waken tegelijkertijd voor zijn veiligheid wanneer hij mocht inslapen Zy heffen hun noodkreten aan zoodra zich een vyand vertoont en ontwaakt hun beschermeling daardoor niet dan vliegen zy tegen hem aan met hunne vleugels klepperend totdat hij doodelijk verschrikt op de vlucht gaat Men weet van reizigers die mylen ver een rhinoceros vervolgden hem herhaaldelijk geweerkogels door het lichaam joegen maar daardoor niet in staat waren drie of vier der kleine vogels te verdrijven die hem op de vlucht vergezelden Bij ieder schot vlogen zij ongeveer zes voet omhoog om zich daarna echter weer even onverschrokken Op den breeden rug te zetten hun noodkreten aanheffend wanneer het gevaar dreigender werd Is een rhinoceros in den nacht by drinken aan de bron gedood en weten zjjne kleine vrienden niet welk vreeselyk ongeluk hem overkwam dan zetten zy zich toch op zijne schouders en beginnen hun taak totdat de jagers komen welke dien nacht zulk een goeden buit maakten Hoewel zelve doodelijk ontsteld vluchten zy niet voor die vreemde versohijningen maar beginnen luid te schreeuwen om den rhinoceros te wekken Het aardige trouwe diertje ziet er zeer bevalliguit Aan zijn roeden snavel ontleent het zijn volksnaam zijn rug en pooten zijn grysaohtig bruin enhet ondergedeelte van zijn lichaam is geel ook deoogen en oogleden hebben oen gouden gloed ensteken helder af tegjn het donkere lichaam Hy isongeveer negen duiqi lang maar meet dertien duimin vlucht Niet uitsluitend aan den rhinoceros wijden deze vogels hunne zorgen alle dJikhuidige dieren mogen er in doelen en bij olifanten kameelen en hippopotamussen treft men ze even veelvuldig aan In Midden Afrika hooren ze thuis maar zuidelijker vindt men een soort die nauw aan hen verwant is en daar dezelfde taak vervult In de petroleurafabriek van AdolfBerg Co te Budapest barstte de vorige week een hevige brand uit In de verwachting dat de rechten op petroleum verhoogd zouden worden had deze firma ongeveer 1 000 000 kilo ruwe petroleum aangekocht en dus vond het ontketende element hier ruim voedsel daar aan redding der fabriek volstrekt niet te denken viel en alleen beperking van den brand werd beproefd Bovendien waren nog 2 000 000 kilo geraffineerde petroleum en benzini in het magazijn opgeslagen Te midden van de vuurkolk sprong met een vreeselijke knal een groote ketel waardoor het geheele dak en eenige stukken der machine eenige meters in de lucht geworpen werden Op hetzelfde oogenblik verhief zich een dikke rookwolk en met toenemende woede sloegen de vhimmen uit Onmiddelijk daarna volgde een tweede knal een ijzeren kuip waarin zich 260 hectoliter bezine bevonden was ontploft Onder de werklieden ontstond een paniek daar velen hunner makkers spoorloos verdwenen waren Met water was de brand niet te blusschen en de nevengebouwen zouden door de vlammen aangetast kunnen worden Men liet dus op spoorwegwaggons aarde aanvoeren om hiermede het vuur te bedwingen Eerst te 5 uren gelukte het den vuurpoel te naderen en toen togen de redders vrywiUigers aan den arbeid Naast den ketel werd het verminkte lijk van een werkman gevonden verscheidene arbeiders zijn zwaar gekwetst anderen worden vermist Naar men weet zullen vanwege de tentoonstelling on voedingsmiddelen in het gebouw ook verschillende tijdelijke tentoonstellingen worden gehouden van voorwerpen die slechts gedurende korten tijd in goeden staat zijn te verkrijgen en te houden Maandelijks worden de datums dezer tentoonstellingen medegedeeld Voor de maand Juni zijn deze tentoonstellingen bepaald op den 15 en 16 en wel voor spinazie snijbiet kroten wortelen petersolie sellery kervel postelyn rabarber zuring aspergies jonge varenkoppen druiven in kassen gekweekt oranje appelen I citroenen enz Voor deze inzendingen zijn verschei den medailles uitgeloofd Aan de tentoonstelling van voedingsmiddelen zal ook een kookschool zijn verbonden dat wil zeggen gedurende zekeren tijd voorloopig de vier eerste weken na de opening 16 Juni tot 16 Juli zullen cursussen worden gegeven in de kookkunst Deze zullen zijn geschoeid op de leest der best bekende buitenlandsohe kookscholen maar geheel ingericht naar de practische behoefte van ons Vaderland De theoretische cursus vóór vrouwen en meisjes zal dagelijks behalve Zondags worden gegeven door mevrouw H Alting Mees die een diploma heeft der eerste klasse van de National Training School for Cookery te Londen Mej O A Corver leerling der kookschool te Hanover is bolast met den practisbhen cursus op theoretischon grondslag voor degenen tot wier dagelijkscho bezigheid het bereiden van het middagmaal behoort Deze cursus wordt gegeven Maandag Woensdag en Vrijdag voor vrouwen eu meisjes Dinsdag Donderdag en Zaterdag voor dienstboden Voor fabriekauten van voorwerpen voor keukengebruik is het zeker dienstig in aanmerking te nemen dat deze cursussen uitmuntende gelegenheid bieden om onze vrouwen en meisjes met de besta artikelen op dit gebied bekend te maken Mededoelingen dienaangaande zullen bij de hoofdcommissie gaarne worden ontvangen Eene belangrijke bydrago over het vraagstuk der verzekering tegen ongelukken in het bodrijf is geleverd door don Leidscheu hoogleeraar mr H B Greven in den vorm van een praeadvies op de volgende door de Nederlandscbe juristenvereeniging gestolde vraag Is het wenschéhjk ten bate der arbeiders dwangveraekering in te voeren voor zoover betreft de gevolgen van ongelukken in de uitoefening van het bedryf ondervonden Voor hetgeen te dezer zake in het buitenland reeds door den wetgever gedaan is verrijzende naar de opstellen van de heeren Emants Cori van der Linden en Kerdijk bepaalt mr Greven zich tot het behandelen der thans by ons geldende wetsbepalingen en der daarin aan te brengen verbetering Gelijk bekend is berust voor don werkman wien tijdens de uitoefening van zyn bedrijf een ongeluk overkomt aanspraak op schadevergoeding tegen den ondernemer op de artt 1401 1403 Burgerl Wetb Volgens die artikelen is de ondernemer verantwoordelijk voor de schade ontstaan door eene onrechtmatige daad of eene nalatigheid onverschillig of zij bedreven is door iemand dien hij heeft aangesteld De ondernemer kon zich niet van de aansprakelijkheid bevrijden door het bewys dat hij de daad niet heeft kunnen beletten terwyl tevens de wet geen onderscheid maakt of de schade geledon is door personen met hem die de schade toebracht in het zelfde bedrijf werkzaam of door derden Deze bepalingen nu acht mr Greven niettegenstaande zij in eenige opzichten ruimer zyn dan die welke bijv in Engeland Duitschland en Zwitserland gelden onvoldoende om tweeërlei reden In de eerste ilaats omdat volgens hem in overeenstemming met iet oordeel van mrs Kist Opzoomer en Kerdijk onder het begrip onrechtmatige daad alleen zoodanige daad kan worder verstaan als in s rijd met het stellige recht n 1 mot eene wet of wettelijke verordening Volgons deze opvatting welke in strijd is met de beslissing van den Hoogen Baad o a in zyn vonnis van den 14en April 1881 dat onder nalatigheid reeds valt hot met nemen van voorzorgen welke in redelijkheid kunnen worden gevorderd zullen de arbeiders zich bijna altyd te vergeefs op den rechter beroepen omdat er bij ons te lande al zeer weinig wettelyke bepalingen zijn welke den ondernemers zekere inrichting of handelswijze gebieden of verbieden wier overtre ling tot ongelukken zou kunnen leiden In de tweede plaats echter acht mr Jreven de bestaande regeling onvoldoende omdat ook al werd wat het begrip onrechtmatige daad betreft aan de ruimere interpretatie van den Hoogen raad vastgehouden zij toch de werklieden onverzorgd zóu doen blijven in de volgende gevallen Ie wanneer zij door den rechter worden afgewezen omdat zy het bewijs van schuld des ondernemers niet kunnen leveren 2e wanneer na veroordeeling tot schadevergoeding de werkgever insolvent blijkt 3e wanneer werkgever en werkman zyn overeengekomen de aansprakelijkheid voor ongelukken uit te sluiten 4e wanneer de oorzaken waordoor het ongeluk ontstaan is onbekend blijven en wanneer het aan toeval te wyten is en 5e wanneer grove schuld of onvoorzichtigheid van den werkman zelven de oorzaak was Na eene zeer lezenswaardige toelichting van deze gevallen tot de slotsom gekomen dat ons burgerlyk recht den werkman geen voldoende vergoeding na bekomen lichamelijk letsel waarborgt gaat de schrij ver over tot het onderzoek der vraag of niet in verplichte verzekering een betere regeling te vinden is Zich phiatsendo op het onbevooroordeelde stand C t dat er voor de staatsbemoeiing slelshts één gste beginsel geldt bevordering van het algemeene welzijn zóó dat waar uit de vrijheid toestanden geboren worden die of aan de gelijke vryheid van anderen of aan de beschaving in den weg staan het optreden van den staat in beginsel geoorloofd is beantwoordt de schrijver de vraag of in het onderhavige geval staatstusschenkorast geraden is bevestigend De voornaamste argumenten op welke deze slotsom steunt en die met groote helderheid worden ontwikkeld meenen wy als volgt te kunnen samenvatten Ie Van het vrije initiatief van ondernemers of arbeiders is ten deze zeer weinig te verwachten Zonder staatsdwang zal het steeds slechts de élite der ondernemers blijven die tot verzekering der werklieden overgaat terwijl men wachtende totdat de arbeiders vrijwillig tot verzekering overgingen zou moeten wachten voor onbepaalden tyd Toch geldt het hier eene zaak van hoog zedelijke beteekenis verheffing van levensstandaard tot zoodanig peil dat voorüiening in toekomstige of onzekere behoeften mogelijkheid en gewoonte worde 3e Bij den toestand waarin verzekering tegen ongelukken niet is ingevoerd zijn het feitelijk de verbruikers die lagere prijzen betalen dan wanneer de kosten der verzekering de prijs hielpen vormen maar die andererzijds als belastingschuldigen of als webneenende menschenvrienden de lasten der arraverzorging hebben te dragen Door verplichte verzekering in te voeren kan de staat er toe medewerken dat de armverzorging een in zich zelf gebrekkig stelsel omdat voor zoover daartoe bijdragen van de belastingschuldigen geéischt worden evenzeer dwang wordt uitgeoefend als bij de verplichte verzekering maar dwang typ de verkeerde plaats nl tegenover hen die de vruchten van het bedrijf niet genoten hebben vervangen worde door een stelsel door hetwelk de hist verplaatst wordt op de schouders van de koopers van het artikel De vraag of de wetgever inderdaad door het invoeren der verplichte verzekering dit doel bereiken kan geeft den schrijver aanleidinj tot eenige theoretische heschouwiugen De slotsom daarvan is dat het geheel van de werklieden zelven zal afhangen of door loonsvorminderfng de lasten der verzekering op hen zullen blijven rusten dan wel of zij onwrikbaar weten vost te honden aan alle behoeften van hun leven met inbegrip van dezen nieuwen door den staat gestelden eüch dat onder de lerenseischen die door de arbeidersverdienste worden bevredigd ook do verzekering tegen ongelukken behoore Kunnen zij dat doen dan zal het niet alleen den ondernemers onmogelijk zijn de premien op de loonen te verhalen zij zullen het op de pryzen moeten beproeven maar ook hel aandeel dat de aibeiders bij dien loop van zaken dragen zullen zij weder Overbrengen op ondernemer en kapitalist tenzij de belooning van den laatste zoo laag is gedaald dat de prikkel tot in stand houden van het kapitaal gaat verzwakken En hierin is volgens mr Greven tevens het 3de hoofdargument vóór do verplichte verzekering gelegen de machtige opvoedende kracht die zij hebben kan tot verhooging van den voet van leven van bevolkingsklassen die door eigen initiatief zich de bevrediging van die toekomstigen behoeften nog in geen afzienboren tijd zouden hebben versohaft Het overige gedeelte van het praeadvies is gewijd aan eene behandeling van eenige der voornaamste bezwaren tegen de verplichte verzekering ingebracht en van de wijze waarop zy behoort te worden geregeld Tot dit hiatste behoort de vraag moet de verplichting tot verzekering van alle of slechts aan sommige bedrijven worden opgelegd Eene vraag op welke mr Greven geleid door de overweging dat van de verplichte verzekering hier te hinde nog geenszins gelijk in Duitschland getuigd zou kunnen worden dat alle partijen met het beginsel instemmen het bescheid geeft practisoh gesproken is er niet de minste kans van toepassing vóór men op beperkt gebied de verzekering in werking gezien heeft on de overtuiging is ontstaan dat de last van de premien gemakkelijk gedragen wordt dat verplichte verzekering allerminst ondergang der nijverheid beteekent Om redenen van politiek beleid behooren de voorstanders van het beginsel der verplichte verzekering bescheiden te zijn in hunne eischen dat elke Duitsoher t jaar drinkt De echter ver boven dat heel wat meer dan t zelfs niet te ramen dientengevolge minde 4132 Vj raillioen De statistiek heeft berekend gemiddeld 270 liters bier in Beieren en Saksers brengen t gemiddeld cijfer de Saksers tot 300 liters en van de Beieren is De overige Duitschers drinken der dan 270 liters ieder van v r BuiteDlaDdsch Overzicht De schuld der weigering van den heer De Freycinet om de opdracht tot het vormen van een ministerie te aanvaarden wordt algemeen geweten aan den heer Clémenceau De Freycinet wilde een kabinet vormen waarin alle groepen der republikeinsche partij waren vertegenwoordigd un ministère de conciliation et de concentration gelijk zijne eigen woorden luidden doch Clémenceau verklaarde ronduit Aldus kunt gij geen ministerie vormen dat my kin voldoen want ik ben vast besloten alleen een ministerie te steunen dat de hervormingen welke de radicalen eischen tot programma heeft De heer Clémenceau sprak in overeenstemming met de meening der gaucie radicale de radicale groep welke een veertigtal leden telt en in haar partij vergadering haar houding aldus had vastgesteld In deze bijeenkomst werd een voorstel aangenomen waarin de verkkring werd afgelegd dat de gauche radicale alleen een kabinet zou steunen hetwelk door beslissende daden en door het spoedig indienen van bijzondere wetsontwerpen afdoende hervormingen en ernstige verbeteringen in het administratief en financieel beheer wilde tot stand brengen Op deze voorwaarden kon De Freycinet natuurlijk zijn doel niet bereiken en moest hij van het vormen van een ministerie afzien President Grévy ontbood toen de heeren Jules Ferry en Eaynal de beide leiders der opportunisten met wie hij een langdurig onderhoud had over den politieken toestand maar een besluit werd nog niet genomen Alvorens dit te nemen zuUen eerst de heeren Floquet en Bouvier i weiler worden geraadpleegd I De opportunistische B miliqm Fran aiie is ten I hoogste vertoornd op den heer Clémenceau die zich I niet meer tevreden stelt met ministeries te doen vallen maar deze nu zelfs vóór hun geboorte wil smoren De heer Joseph Keinach de hoofdredacteur van üambetta s blad spoort echter den heer De Freycinet aan zich niet te storen aan de oppositie der radicalen eft steunende op de meerderheid der l republikeinen een ministerie te vormen waarmede de vereenigde gematigde republikeinen zich kunnen I vereenigen I Hiervoor echter moet generaal Boulanger niet geI handbaafd worden als minister van oorlog gelijk I niet alleen de R ublupie FramjcUse maar ook het Journal des Débats uitdrukkelyk verlangt Het schijnt echter dat do heer De Freycinet het niet geraden acht een ministerie te vormen waardoor hij zich gehaat zou maken bij ditf gedeelte der bevolking hetwelk nu eenmaal alleen heil verwacht van generaal I Boulanger I Onder de werklieden in het Centre in te omstreken van Charleroi blyft nog groote spanning heerscheh want ofschoon het gevaar voor eene algemeene werkstaking als geweken wordt beschouwd doen de dryvers hun best zooveel mogelyk onrust te verwekken Vandaar de herhaalde aanslagen door middel van dynamietpatronen welke tot dusver echter geen persoonlijke ongelukken veroorzaakten Gister ren was het een besliiwende dag want uit het aantar werklieden dat naar mijnen en fabrieken terugkeert moot blyken of de verbetering der laatste dagen standhoudt en het gevaar voor goed is geweken In den Duitschen Hyksdag had een zeer levendige boter discussie plaats De commissie tot onderzoek van het ontwerp betreffende de kunstbeter stelde voor artikel 2 aldus te lezen De vermenging van boter met margarine of andere soorten van spijsvet met het doel dit mengsel in den handel te brengen benevens don verkoop daarvan in het groot en klein is verboden Deze bepaling heeft geen betrekking op het byvoegen van botervet dat afkomstig is van melk of room welke bij het vervaardigen van margarine wordt gebruikt voor zoover deze byvoeging niet meer bedraagt dan 4 pCt Namens de Regeering verl laarde de Minister Botticher zich ten sterkste togen deze wijzigiug op grond dat daardoor het karakter van de geheele wet die alleen bescherming van het publiek tegen werkelijk bedrog ten doel had veranderd werd in eon volkomen ongerechtvaardigde wet ter onderdrukking van een onaangename concurrentie Een gezond voedingsmiddel dat volkomen recht van bestaan heeft zou daardoor ten gunste van het landbouwbedry f worden onderdrukt Deze eisch was volgens deii Minister zoo ongehoord dat na zulk een voorbeeld weldra ook de slotenmakers een verbod van kunstmatig vervaardigde sleutels of de veehouders de onderdrukking van de vegetariërs zouden kunnen verlangen Overigens was d bepaling betreffende de toevoeging van 4 pCt mengboter practisch niet uitvoerbaar daar eerst by 20 pCt de toevoeging chemisch te constateereii is De Minister verklaarde dat de Eegeering er niet too zou besluiten een wettig product van gezonde vermengde boter te verbieden De krachtige verklaring van den Minister bleef zonder uitwerking op de agrariërs Het artikel waarbij de gemengde boter wordt verboden werd met een kleine meerderheid aangenomen en vervolgens de wet in haar geheel met deze wijziging in tweede lezing goedgekeurd Tegen stemden de natio naalliberalen de vrijzinnigen en eenige leden van het centrum o a Windthorst Met het oog op de verklaringen van den Minister is alzoo het tot stand komen der wet twijfelachtig wanneer niet vóór de derde lezing een middel gevonden wordt om tusschen de Begeering en de agrarische meerderheid een vergebjk tot stand te brongen rWEEDE C0BEE8P0NDENTIE PABTU tusschen Gouda en 1 Utrecht Gouda Wit Utrecht Zwart 1 E 2 E 4 1 E 7 E 2 G 1 F 3 2 B 8 C 6 3 B 1 C 3 3 G 8 F 6 4 F 1 B 5 4 A 7 A6 6 B 5 A 4 6 F 8 C 5 6 0 0 6 B 7 B 5 7 A 4 B 3 7 D 7 D6 8 A 2 A 4 8 B 5 B 4 9 C 3 E 2 9 C 8 G 4 10 C 2 C 3 10 D 8 D 7 11 A 4 A5 11 B 4 X C 3 12 B 3 A 4 12 C 3 C 2 13 D 1 X C 2 13 0 0 14 D 2 D 3 14 G 4 X F S 16 G 2 X F 3 16 C 6 B 4 16 C 2 D 1 16 C 7 C 6 17 D 3 D 4 17 E 5 X D 4 18 E 2 X D 18 D7 B 7 19 A 1 A 3 19 C5 X D 4 20 D 1 X D 20 F6 E 8 21 A 3 B 3 21 C 6 C 5 22 D 4 C 4 22 A 8 B 8 23 C 1 D 2 23 E 8 F 6 24 E 4 E 5 24 B 7 D 5 25 C 4 X I 5 25 F 6 x D 5 Afloop vau Openbare Verkoopingea van Onroerende Goederen VEILING 18 MEI Huis en Erf aan den Hotterdamschen dyk P No 6 ƒ 1000 k Stearinekaarsenfabriek Gouda VEILING 23 MEI Bottingfabriek en Erven ƒ 8260 k A de Jong Zonen Burgrerlnke Stand GEBOBEN 20 Mci Adriaaa ouders Koppendruier ea H M 110 Reeden Johaooi Geertrulda ouders 1 F de Mol eo J M Mesweriks C oraelti Adriiao ooders L de Broijii en H Vonk 21 Margwetha Mans onders H H an der Wolf en 6 Koolmees lart ondeis W van der Horst ro B de Jong 88 Cbriatiaan onders J van de Velde en J van den Berge OVBRLBDEK 20 HeL J C Horduk 24 j 22 S n der Lonir I j 8 m S M vu der Kleq 11 o ONDERTROUWD 20 Hei 6 P Hogenboom en C C van tten Zevenhuizen K GEBOREN Jannetje oadera A Roggeveen en M M van Dnyl Gerardus Cornelia naders W ran der Ben en J Ziraneabeek Hergaretha Dirkje onders J Oskamp en 11 Hodand ONDEBTRODWD A van Rya en J J Verhoef H Strijdkant n K Komen W G Oogttrom en J Klapwgk ADVERTENTIËN Ondertrouwd N A KORTLANDT Aria en G HEINTZ Srdam t 20 Mei 1887 Op den 10 Mei overleed onze innig reliefde Vader de Heer W S KRAMERS in den oaderdom nu b na 53 jaar Namens m ne Broeders en Znster C J KRAMERS Cadet a d Kon Mil Ac Gouda 24 Mei 1887 Breda WegifU buitenl betrekkingen eerst heden geplaatM Voor de vele bewezen van deelneming ontvangen by het overlgden van mgne geliefde Echtgenoote NELA JOHANNA van der BREGGEN betuig ik mgnea hartelijken dank JOH HERFST Jz