Goudsche Courant, vrijdag 27 mei 1887

p Maatscliappïj Het Burgerlijk Bep afenis Fonds opg ericht in 1836 te sOravenhage De COMMISSIE tof opname der Rekening en Verantwoording over het Boekjaar I88V7 maakt bekend dat zg op 16 Mei jl die Rekening heeft nagezien en dat het goedkeurend Verslag van 20 MEI tot 20 JUNI voor de Leden ter visie ligt ten Kantore der Maatschappg Brouwersgracht No 33 alhier De Commiaaie voornoemd M G STAAL sBage J P van OS 17 Mei 1887 F L B van GEEVEN OOST INDIE N erlanders die dienstnemen bij het Indische leg ej ontvangen bij het aang aan van eene zesjarig e verbintenis een liandgeld van DUIE HOITDEHD CftJLDEIT Aanbrengpremie TIEN GULDSN Nadere inlichting en zijn gratis te bekomen bij het Departement van Koloniën en hy alle Burgemeester Vrijdag 7 Mei 3553 1887 GOUDSqHE COURANT JSieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Oe inzeading van advertentiön kan gescbieden tot öén nor des namiddags van den dag der uitgave Allen die iets te vorderen hebben Tan f verachiUdigd zgn um of papieren onder zich hebben behoorende tot de nalatenschap van den Heer ANDREAS MOONS Az in leven Grondeigenaar en Landbonwer en Koopman gewoond hebbende te Gouda en aldaar orerleden den 13 Mei il worden verzocht daarvan vóór den 1 Jnni a s opgave betaling of afgifte te doen aan den Heer J M MOONS te Reeuieijk of ten Kantore van M I MOLENAAR Notaris te Waddiiixveen Al degenen die iets te vorderen hebben van den HjpT J C JACOBS worden beleefd verzegt daarvan zoo spoedig mogelflk opgave te doen J C JACOBS Turfsingel 78 Gouda De ondei eteekende bericht zflne geachte Clientèle dat hg zgne verkocht heeft aan den Heei 8 STJBENSUA ü dank zeggende voor het genoten vertrouwen hem gedurende zyn verblöf alhier geschonken beveelt hg zgnen opvolger teu zeerste aan Hoogachtend Uw Dr J C JACOBS Gouda 23 Mei 1887 Mg refereerende aan bovenstaande advertentie heb ik de eer te berichten dat de SLOJBMlSTÊRItT vroeger gedreven door den Beer J C JACOBS door mg op denzelfden voet zal worden voortgezet onder de firma Gebroeders STEENSMA Hoogachtend Uw Dw Dr S STEENSMA Gouda 23 Mei 1887 GEVRAAGD eene flinke DIENSTBODE voor dadelgk of later in dienst te komen Goed loon en verval verzekerd Zich te vervoegen Bnreau dezer Courant tot groot en kleiner bedrag zgn tegen billgke rente verkrggbaar bg Notaris MONXIJN te Gouda tegen voldoend onderpand als 1 Hypotheek van Scharen Messen Lepels Vorken PetroleumKookstellen en nog eenige Artikelen zoolang de voorraad strekt P P SOOS Lange Tiendeweg LAGER GERSTE de beste kwaliteit Tafelbier t flesch J8 et per Va Aesch 6 et Biex bottelarij de Posthoorn Zeng traat No 85 J H ROODË Stoombierbrouwerij de Gi iffioen te Schiedam Depot KLEIWHQ E 97 immmu pilsener beijersch en Lager en Gerste Bier op FUST en op FLESSCHEN A DAM Mevr van Alderwerelt van Rosenborgh VRAAGT 1 AUGUSTUS eene nette f P G niet beneden 18 jaar goed kunnende strgken en met de wasch omgaan OPRUIMING eener party Geëmailleerde HAASVOEMEN in 5 grootten Prgs per stel van 5 stuks 3 tegen rembours of postwissel door H STAR Leidschestraat 80 Anuterdam Dagelijks versch voorhanden SLEEP ASPERGES JONGE WORTELEN zeer fijne CHINA S APPELEN Maltha Nieuwe Aardappelen a 10 Cent per POND BLIKGROENTEN a 50 Cent per Blik inhoud 1 Kilo Blaauwe KASDRIJ1VEI I ƒ 2 25 per pond J GERRITSEN Groenendaal Qeen grïjs Haar meer De nieuwe LOSDON is ê Snelpersdmk van A BRINKMAN te Gouda de beste van alle bestaande parfnmerien om het grgze haar binnen enkele dagen te doen verdwgnen Maakt het haar glansrgk en zacht en verft niét Prgs 85 cent per flacon en 1 50 per dubbele flacon Alleen verkrggbaar te Oouda bg J B C flUINCK F Hz 122 Hoogstraat 123 HEEREN en DAMES A van OS Az Eleiweg E 73 KRAEPELIEN en HOLM S EIKEL GAGAO Aaiigename gezonde versterkeade voedende en ligt verteerbare drank voor jong en oud voor zwakken en kinderen zeor aan te bevelen Scheikundig onderzocht door Dr v HAMEL KOOS Bureau voor Chemisch en Microse onderzoek te tuierdam Microscopifieh onderzocht door Dr F J DUPONT te Rotterdam Verkrijgbaar in bussen ƒ 1 70 0 90 en ƒ 0 60 bü HH Apotheker Drogisten etc Ëisch öp het Etiket de handteekening der fabrikanten KEAKPELIEN en HOLM Ap te Zeist EeiUWes enlgk BURGERMEISJE tusschea 17 en 18 jaar P G vraagt tegen Augustus of eerder een dienst voor TWEEDE MKID in deze stad Adres fr brieven H BEKKEN Kerkstraat te Bodegrave Mevrouw CHERIEX Bleekersingel VRAAGT met 1 AUGUSTUS eene DIENSTBODE als MEID ALLEEN Onnoodig zich zonder goede getuigen aan te melden Door deu Boekhandelaar A BRINKMAN alhier is uitgegeven en alom te bekomen BE OOUDSDEE LA2EN of de beschrgving der beroemde geschilderde Kerkglazen van de Groote of St Janskerk te Ter Goude benevens de geschiedenis der St i Janskerk der Glazen der Cartonteekeningen enz I waarbg is toegevoegd een afzonderlgk levensbericht der beroemde Glasschilders de Gebroeders Dirk en Wouter Crabeth DOOB CHRISÏIAAN KKAMM Lid der Kon Academie van Beeldende Kunsten enz Kunstschilder Architect en Directeur der Academie van Bouwkunde te Utrecht Prijs 80 Cents De uitgave dezerConrant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRIJDAG In de Stad geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prgs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 50 BINNENLAND OOUDA 26 Mei 1887 VERGADERING va dïn GEMEENTERAAD Vrijdag don 271 Mei 1887 des namiddags ten 1 ure Aan de orde Het Voorstel tot wijziging der Gemeente begrooting dienst 1887 Do bogrooting dor Stedelijke Gasfabriek voor dendienst 1887 y Het voorstel betreffende het aangaan eener geldleening ten dienste dei uitbreiding van de Gasfa briekHet voorstel betreffende de uitbetaling van het tractemenl der gemeente ambtenaren en bediendea in in geval van overladen De benoeming van eone Stads Vroedvrouw Te s Hage zijn Dinsdag geexainineerd zestien vrouwelijke caadidaten vhor de acte L O Toegelaten is o a mej Th M J Vlasveld te Gouda Tot aanvulling van onze vroegere berichten betreffende de doleerende geneente alhier deelen wij nog mede dat D Winckel uit Oudewater als consulent is opgetreden en dat in de vergadering waarin de kerkeraad werd verkozen B4 manslidmaten tegenwoordig waren boven de 23 jaar Voor Predikant by de Ned Herv Gemeente alhier is het volgende zestal in alphabetisohe orde opgemaakt M van Kegtoren Altena te Bussum D Beekman te Breda P F van den Berg Bleiswyk Dr M van Lennep te Hoenderloo A B Ter Haar Bomonij te Dedemsvaart en J J A Valeton te Lutten Te Utrecht is het Ie natuurk ex met goed gevolg afgelegd door den heer A G A Idenburg In de I insd g gehouden zitting der Botterdamscbe Arr Rechtbank werden veroordeeld H J Th K oud 20 jaar hospitaalsoldaat te Gouda J G de V oud 21 jaar sleeper te Rotterdam en J V d li oud 18 jaar pakhuisknecht te Gonda bekl van op 10 April in dronkenschap tegen het verbod van den chef van de Rhijnspoorwogmaaflchappij te Gouda gedrongen te zijn in het stationsgebouw en daar genoemden chef en den waarnemwdon portier te hebben mishandeld tot 8 dagen gevangenisstraf B S sjouwer te Gouda bekl van huisvredebreuk tot 3 dagen gevangenisstraf Vervolgens stonden terecht J S oud 32 jaar plaatsvervanger en J V oud 36 jaar arbeider wonende te Moordrecht bekl van mishandeling van H v Leeuwen aldaar Kisch 3 dagen gevangenisstraf voor ieder der beklaagden Uitspraak heden over 8 dagen De tweedaagsohe retourbiljetten op den Ned Bhijnspoorweg afgegeven op Zaterdag 28 Mei en Zondag 29 Mei zijn voor de terugrois geldig tot en met Dinsdag 31 Mei Een boek van ƒ 65 000 I eenen der laatste catalogussen van mr Quaritch te Londen wordt een exemplaar dor Psalmen van Pust en Schroefervan 1459 het tweede ej n incunabel waarop dedatum is aangegeven aan faliefhebbers voor ƒ 65 00it aangeboden N e d B J De vijfde vergmlerini van het Nederlandsch Ijandbouw comité zal gehoudep worden op Dinsdag 7 Juni a s des midda i te l2 uur in het Gebouw voor Kunsten en Vftennthappen te sGra renhage Onder de punten ter Imiandeling komen voor o Voorstel Zeehind l ii4ende Zal het jaarlijkschveralag over den landbouw in Nederland volkomenbeantwoorden aan de be oriing waarmede het wordtuitgegeven dan is het ijioodig dat daarin vereenvoudiging worde gebracht b Over het al of nietwenscfaely ke van de opriehting eener algemeeneNederlandsche LandbouwiCourant over dit puntheeft het hoofdbestuur de adviezen ingewonnenvan vereebiUende llip Mi fuaatsohappijen en dieBoviezen bij den MMnUliytngvbrief overgel d e Voorstel Geldersch Ovor jsselsche Maatschappij vanIiandbouw betreffende de vogelonwet d VoorstelZeeland in zake contracten j teelt van suikerbieten e Bespreking nzeming TentoonstellingPariji in 1889 I Aan het kort verslag der handelingen van hetcomiti over het afgeloopen jaar 1 is hot volgendeontleend Bij voortduring was heit bestuur ijverig werkzaam om de remonteering van ons leger door inlandsche paarden voor te staan en daaraan de belangen van onze paardenfokkerij te ilerbinden Dankbaar voor het te dezer zake rerkregene mag toch niet ontveinsd worden dat uitgebreider Anitncieele steun zeer wenschelijk zou zijn opd it ook sujjsidien voor de betering van het paardenras gegeven kunnen worden aan de maatschappijen in die provinciën waar tot hedon minder geschikte paarden voor de remonte worden geteeld Het bestuur h t de bevordering der belangen van de paardenteelt onder de belangr ke onderdeden zijner werkzaamheden De benoeming eener staats coittmissie om in zake landbouw eett advies uit te brengen zal het comité vergunnen af te wachten welke resultaten daarna worden verkregen Ieder zal de belangstelHng door s lands regeflring in den landbouw getoond en geopenbaard door de benoeming dior commissie op hoogen prijs stellen toch meent het bestuur er op te mogen wijsfen dat de woj kkring dier commissie slechts tijdelijk is en dat gedurende he bestaan der commissie woderzijdsche samenwerking stellig op prijs gestald moet worden daar én commissie ón comité beide de bevordering van den Nederlandschen landbouw tot taak hebben Het bestuur gelooft dat het comité zich tot een bescheiden optreden mag bepalen zoolang Je werkzaamheden en het uitgebreide onderzoek der landbouwcommissie niet zijn afgeloopen Het landbouw comité zal zich waarschijnlijk dus in dit jaar moeten onthouden van het nemen van initiatief in veel omvattende zaken en zich bepalen om alleen urgente onderworpen te behandelen De noodzakelijkheid van eene vertegenwoordiging van alle landbouwmaatschappijen in eeu comité hetzij op den togenwoordigen voet hetzij onder eenen eonigszins gewij igden vofm blyft ten volle van kracht en het bestuur voj rouwt dat een tijd van betrekkel ke rust er niet t 0 leiden zal later wan ADVERTENTIÊN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LB TTER8 worden berekend naar p aatsmimte Bovendien worden alle Advertentien gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnt Afzoaderlgke Nommers Vijl F CENTEN neer het noodig is met minder kracht op te treden dan tot heden het geval was Mr Brooshooft geeft voor het beheer in Indië het volgende in overweging a In Nederland De Koning de minister vanKoloniën deel uitmakende van et Kabinet en deKolonialen Raad Dit lichaam zt u wetgevende machtbezitten en bestaan uit leden door den Koning opvoordracht van den Minister 1 te benoemen DeStatenGeneraal nemen aan de wetgeving in Indiëgeen deel alleen wordt hun jaarhjks verslag uitgebracht en kunnen zij invloed uitoefenen op de algemeene richting der wetgeving dpor den minister tedoen vallen b In Indie Een gouverneur generaal als uitvoerende macht en als wetgever met den Raad vanIndie Dezen Raad te benoemen door den gouver neurgeneraal uit een voordracht van leden der resi dentieraden waarop uit iedere residentie een persoon wordt geplaatst De machtsgrenzen van denindischen en den haagsohen wefgever dienen nauwkeurig afgebakend te zijn In Indie worden de begrootingen vastgesteld van de uitgaven en inkomstenin Indie De Baad houdt in den regel openbare zittingen Overigens werkt mr B zijn stelsel voor gewesten en gemeenten zoodanig uit dat een onafhankelijk bestuur den waarborg geeft dat de behingen der ingezetenen naar behooren kunnen worden behartigd Van de maatregelen die een zoodanig bestuur volgens mr B zou moeten nemeh in het belang der koloniën zal de Locomotief later iets mededeelen Staten Generaal Ebb te Kaub Zitting van Woensdag 23 Mei De Kamer heeft in deze zitting met 30 tegen 2 stemmen aangenomen het wetsontwerp tot uitbreiding der havenen sluiswerken te IJmuideu na korte discussie waarin de Minister van Waterstaat verzekerde dat vooreerst de doorvaartwijdte der bruggen over het Noordzeekanaal voldoende is en mocht verwijding noodig zijn dan zal dit betrekkelijk weinig kosten en getuigen van vermeerderd verkeer der scheepvaart te Amsterdam Vrijdag 11 uur zijn de overige wetsontwerpen aan de orde Staten Oeneraal Tweedi Kaheb Zittingen ran Dinsdag 24 en Woensdag 25 Mei Zitting van Dinsdag Het debat werd voortgezet over het Hoofdstuk Defensie en wel over het artikel bepalende dat er tot de bescherming van de belangen van den Staat eene zee en landmacht is bestaande uit vrijwilligers en dienstplichtigen en dat de wet den verplichten krijgsdienst regelt Door deu heer Schepel was een amendement voorgesteld om te doen uitkomen dat de krijgsmacht alleen voor Nederland is in hoofdzaak zal bestaan uit vrijwilligers en wettelijke regeling der werving zal plnats hebben zoomede oefeningsplicht voor hen die niet tot do krijgsmacht behooren Door dp Regeonng werden do reeds in ons vorig n medegedeelde amendt Viruly en Fabius en liet heden ingediende amdt Schepel bestreden terwijl ook de heeren Booseboom Seret en Fabius zich sterk tegen de aanneming van het amendt Schepel verklaarden De heer Van Baar was voor het amendt Schepel