Goudsche Courant, vrijdag 27 mei 1887

1887 Zondag 29 Nci JS 3553 NED R HIJNSPOO RWEG Extratreinen op den tweeden Pinksterdag Zie de alom aangeplakte aankondig ing sbilletten De tweedaagsche retourbilletten afgegeven op 28 en 29 MEI a s zijn voor de terugreis geldig tot en met 31 MEI d a v Zuivere BORDEAUX WIJNEN bij SLOTEMAKER Co DiOBFATavrantsa xmrsTTBomcBK vkiBsmnuvioaoMos genezen of verUcMen de doollield waardoor li ook onUtMn mocht itln We ovmerltmmaartigitt geimintm lUMcn tiaati fMof Men rand ia l J cent om rraneo een geeillustreeul werk Tan O bladi In de boIlandKha fanscbe of dultscbe Ud te ontvangen dal verk bevat belangrijks beschrijTlngen der proeven die ondtmomen Ufa geworden om de OoanieM te genezen Het borat terena aanbeTellngsbrfeveD van Doctora AdTOkateg BoekultgeTers en andere aanzienlijke personen die door dexe TraDawlrUaMa zijn genezen geworden en ze zeer aanbevelen HU Mkriln on v opganno ana eoaniM aal a nOHOLM 4 r Broaot M VMOI GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken BINNENLAND GOUDA 28 Mei 1887 Moj M Th Wildenburg alhier deed met gunstigen uil het akte examen L O De ondergeteekende heeft da eer te berichten dat zgu BIERHUIS is verplaatst van de GROENEWEG naar de Blauwsiraat Wijk H No 2 Geopend ZATERDAG AVOND T VAN EIJK GOED LOOPEND BILJART De ondergeteekende bericht dat hg de reis ▼ an Nieuwkoop op Gouda heeft reranderd en DINSDAG van Niewokoop en WOENSDAG middag van Gouda zal VABEN J ZIMMERMAN Café Vredebest F X HARDIJZER Wordt GEVRAAGD een BILJARTJONGEN JONGENAdres in persoon IJSEL Stoümtramwcg Iaatschapp j IUnGouda Haastrecbt Oudewater en Stoombootondememing de Vlist tusschen Haastrecht en Schoonhoven mmmmmmm van af VRIJDAG 27 Mei 1887 Zie de kleine dienstregelingen verkrijgbaar 2 cents bij de Condactears aan het Bareau te Gouda en aan boord der boot W SARDEMANN ARNHEM Bugroi llasaBijn van Leder Appretnur ledersmeer en ledex olie Cidlederoréme fijne rworté lederlak Olansklenrael Toorbrnin leder Prima Naaimachineolie een en ander in dooien en flacons Thenn s Patent Poets Paata OnoveifareffBUjke SaohelgloiiB Ueabelfflans Prima Wasensmeer ME UL Heereu Winkeliera tot Wederverkoop aanb Tolen Op aanTtace PriJB Courant Opentare Verkoopingen te GOUDA ten overstaan van den Notaris a C FOETÏÏUU DEOOGLEEVEE Op VRIJDAG 3 JÜNI 1S87 des morgens te 9 nren aan de Rottingfabriek in de Korte Akkeren te Gouda van Den Inventaris der Rottingfabriek en van UEÜBELENenHümAS Te zien DONDERDAG 2 JONI van 12 tot 6 uren En op DINSDAG 7 JUNI 18 7 des morgens te 9 uren aan het Pakhuis van wjjlen den Heer C J vis de PAVüORDT in de Kleiwegsteeg te Gouda van MeulDelen en Huisraad BEDDEN en BEDOEGOED enz Daags te voren van 9 tot 12 en van 2 tot 5 uren te zien De Oud Carthagfena s BergplanteQ Olie r t het uitvallen der haren tegen versterkt haarwortels en bevordert de groei dernieaw uitkomende haren Prijs 60 ot per flacon met gebruiksaan wijziging Hoofddepot bjj A BREETVELT Az te Delft en verder verkrggbaar bij Wed Bosman iouda fitA N Sanders Leiden A Prins Zevenhuiicn VT Ligihelm Voorburg Wed G Wilbelmus Woerd A Bo Berkel Opentare Verkooping ten overstaan van den Notaris G CFOETÏÏUN DEOOGLEEVEE op DINSDAG 31 MEI 1887 des morgens ten 10 uren in het Koffiehuis Vkeojbüst aan de Wgdstraat hg de Markt te Gouda van No 1 Een goed onderhouden op guustigen stand gelegen WINKELHUIS waarin de KRUIDENIERSZAAK gedreven wordt SCHUUR ERVEN en 2 open PLAATSEN aan de Westhaven naby het Veerstal te Gouda Wgk B No 141 Het HUIS bevat behalve den Winlfel beneden 2 Vertrekken en boven 2 Kamer Zolder en vele gemakken Het is te aanvaarden JULI 1837 No 2 Een WfNKELBUIS en ERF inde Keizerstraat te Gouda Wjjk K No 141 Te aanvaarden 15 JUNI a s En No 3 Eeü HUIS en ERF naast het vorige perceel W k K No 142 Verhuurd bfl de week voor 1 60 Nadere inlichtingen geeft voornoemde Notaris FORTÜIJN DROOGLEEVER te Gouda H H Kruideniers IEMAND P G grondig bekend met het Koloniale en Commestiblevak ook met Koffiebranden enz zag zich gaarne geplaatst als I HAG 1ZIJ UËËSTËR of WllËLHOUDER onverschillig in welke gemeente ook is hij niet ongenegen een kleine ZAAK over te nemen De beste referentiën staan hem ten dienste Adres met franco brieven onder No 1508 aan het Bureau dezer Courant GEVRAAGD ip een burgerhuishouden zoo spoedig mogeljjk een BURGERMEISJE P G niet beneden 15 jaar Adres franco letter B by E C RAHMS Boekhandelaar te Oudewater met VABINAS 0 60 ets p V KG J van Sonsbeek 4 Snelpersdruk van A BRINKMAN te Gouda JOSIAH EÏÏSSELL i C STOOMFABRIEKEN Rotterdam l ondon hebben de eer hiermede kennis te geven hunne LEMONADE GINGER ALE GINGER BEER SODA WATER enz hier ter stede in de voor naamste Sociëteiten Hotels en Koffiehuizen verkrygbaar zgn AGENT voor Gouda en Omstreken J H ROODE HEEREN en DAMES A van OS Al Kleiweg E 73a KOST en lïïWOmm direct GEVRAAGD door een net JONGMENSCIl b b h Franco brieven motto cSpoed bg den Uitgever dezer Courant f500 betalen wg aan hem die bg het gebrnik van Guldmann s Kel er Tandwater ooit weder tandpgn krggt OPWEKKEND VERSTERKEHD KOORTSVfBOBUVEWlj BU BLÜEDARMOEDE BLEEKZUCHT GROOTE ZWAKTE S GOLDMANN en Co Deisdbn Verkrijgbaar i 50 cents de flacon te Gouda bjj J C ZELDENRIJK in flesBcben f 1 80 en f 1 00 TAMARIMDE BO BOtVS aanbe olen tegen verstopplng e dnarmsde ia verband slaande ongeateldheden In ilooïen mil 90 n 50 Cent CIGARETTEN tegen ASTHMA de inademing Tan den roulc deier Cif Bretten geeft den lyder aan Astlimfl terstond TerlichtlDg In El UI van 80 en 50 CentS SALMIAK PASTILLES oplossend en verzachtend inidilel bg Hoest en Verkoudheid I liesciijca è 20 cents KRAEPELIEN HOLM Afothektri te Zeitt DepSt ocr Gouila bg ilea heer A H TEEPE fApoiheker voorheen C THIM Tot poldermeester te Beneden Haastrecht ia benoemd de heer C Hoogeveen in plaats van den heer J Slujjl welke daarvoor had belankt Tot poldermeester worden voorts herbenoemd te Roosendaal do heer A A Spruit te Hoog en Laag Bilwijfc de heer C den Baars te Honmiard de heer W Verstoegt De imt H W Sonnemann o populaire kapelmeealcr bq hot zevende regiment infanterie te Amstadam in garnizoen is ovorleden De haür Sonnemann had zijne kapol door groote wilskracht en geschiktheid als dirigent tot eene aanmerkelijke hoogte gebracht en zijne uitvoeringen werden steeds zeer gewaardeerd Btaten Oeneraal Twebde Kaheb zitting van Donderdag Ï6 Mei De discussie werd voortgezet over Hoofdstuk IX en wel over het artikel regelende do bevoegdheid der Staten in waterschaps aangelegenheden en de daarop voorgeatelde amendementen Ëen van don heer Van der Borch v Verwoldo om de bevoegdheid der Staten tot hot opheffen van bestaande en oprichten van nieuwo waterschappen enz aan wettelgko regelen te binden en een van den heer Qookoop om de door de Eegeoring voorgestelde bevoegdheid voor waterscbapsbesturen om keuren te doen maken te doen vervallen Na uitvoerige discussie werden beide amendementen verworpen en het regeeringsartikel daarna aangenomen zonder hoofdelijke stemming De ovorigo paragrafen werden goedgekeurd en het gehoele Hoofdstuk Waterstaat aangenomen met 61 tegen 21 stemmen De Vergadering is daarna verdaagd tot Dinsdag l s ure Alsdan is aan do orde hot voorstel Schaepman Staten Oeneraal Eebste Kame zitting van Vrgdag 27 Mei In deze zitting werden verschillende wetsontwer r i waaronder do dtJfinitieve Marine begrooting en vaststelling der periodieke verkiezingen zonder discussie met eenparige stemmen aangenomen Bg het ontwerp van wet tot verlenging van den diensttgd der lichting 1882 voor de militie te land on voor die van 1883 der zeemil tie waar 6 leden zich tegen verklaarden verdedigde de Minister van Binnenlandsche Zaken dezen maatregel op dezelfde gronden als in de Tweede Kamer Nog steeds blijft de politieke dampkring in het buitenland dreigende met eene uitbarsting Voorzorgsmaatregelen te nemen tot handhaving onzer neutraliteit is derhalve plicht Do heer Van Swinderen achtte dit ontwerp ongrondwottig Wel geeft de Grondwet de bevoegdheid tot het langer onder de wapenen houden der miliciens doch dan had de daartoe strekkende wet vcior 15 Mei den datum waarop anders de lotelingen der oudste lichting na een diensttijd van 5 jaren worden ontslagen moeten bekrachtigd zijn Door den Minister van Oortog werd verzekerd dat aan do miliciens der lichting 1882 tgdig oen voorloopig bewgs van goed gedrag zoo zij dit verdiend hebben zal worden uitgereikt ten einde hen in de gelegenheid te stellen zich als plaatsvervanger te verbinden terwijl aan de lotelingen van 1888 gelegenheid zal worden gegeven om zich vdór hunne inlijving van een andoren plaatsvervanger te voorzien in geval zg reeds een contract met een milicien der lichting 1886 hebben aongegaon De Kamer is tot nadere bgeenroeping gescheiden Verduistering van een brief Voor de arrondissementsreohtbonk te Maastricht stond Woensdag terecht G T drukker en uitgever van het weekblad Lhnburgtche Aankondiger te Sittard beschuldigd van verduistering Den 18en Februari 11 was door den heer Louis Regout een brief por expresse bestelling gezonden aon den uitgever vdn hot weekblad Zimbwg te Sittard met verzoek zijn open brief aan de Enquêtecommissie in zgn blad ter willen opnemen i togen vergoeding van de daarop eventueel vallende koston Deze brief was door onoplettendheid van een brievenbesteller bezorgd geworden bg don beklaagde die daarvoor een ontvangstbewijs teckende en een 1 gedeelte van den Open brief ia het oorstkomendo nummer ven zijne courant opnam De beschuldigd geeft voor geen acht op het adres geslagen en in de meening verkeerd te hebben dat de brief voor hom bestemd was on zulks te meer omdat in een voorgaand nummer zijner courant een artikel was opgenomen ten gunste van de firmo Itegout Vier getuigen werden in deze zaak gehoord terwijl de vijfde getuige de heer Louis Kegout wegens de zitting van de Eerste Kamer afwezig was Het O M waargenomen door mr Ngpels achtte noohthans het verhoor van den heer B ut noodig omdat deze zal hebben te verklaren voor wion de brief bestemd was i D A stelde daarom voor de verdere behandeling te verdagen tot Dinsdag a s waartoe door de rechtbank is besloten Te Tilburg hnd Maandag de samenkomst plaats van belangstellenden in de oprichting van een onderling pensioen weduwen en weezenfonds voor ge meenteambtenaren in Nederland door de heeren P Van der Marck en Edm H Meelis ambtenaren ter secreArie aldaar belegd Met de ontwerpers waren echter slechts 16 ambtenaren tegenwoordig De heer Hartman secretaris van Goos wees er evenwel op dat welücht onbekendheid mot plan en bedoeling oorzaak was van de geringe opkomst en gaf daarom in overweging eenige nader inlichtingen te geven De hoer Van der Marck ontwikkelde daarop de denkbeelden der ontwerpers vobrop zettende dat h i wat door de Vereoniging van Gemeente Ambtenaren onmogelijk werd geacht wèl mogelijk was Het pensi oen wednwen en wezenfonds der Maatschappij tot eipl van Staatsspoorwegen tot grondslag nemende was spr van oordeel dat met eeno jaarlijksche stor 1 ting van 8 pCt der traktementen de zaak levcnsvat I baar was De heer Verploegh Chassé burgemeester van Vreeswgk meende dat zelfs 13 pCt niet vol doende zou zjjn Tea slotte werdra op voorstel vanden heer Hartman de ontwerpers aitgenoodigd hunne denkbeelden in den vorm van een ontw re glement te brengen dit aan alle gemeentebesturen toe te zenden met verzoek om zoo ruim mogebjk bekendmaking en opgave van deelneming en dan c q een nadere bijeenkomst te C trecht te beleggen tot definitieve beslissing N R Ct J Toen Woensdagavond in de Opéra comique to Parijs Mignon opgevoerd word dat gevolgd zou worden door Ie Chilet werd nadat het scherm voor het eerste bedrijf was opgehaald eensklaps het tooneel verlicht door een feilen gloed Een kruisbalk was in brand geraakt en het vuur deelde zich dadelijk mode aan een stuk doek De artisten verlieten haastig het tooneel waarop reeds eenige brandende vlokjes vielen Het publiek door schrik bevangen maakte zich gereed om te vluchten De régisseur kwam nu op het tooneel om de aanwezigen tot kalmte aan te manen Maakt u niet ongerust sprak hg het is niets het is enkel een stuk doek dat brandt Maar nauwelgks waren deze woorden I gesproken of er verhieven zich vkmmen die weinig I geschikt waren om het publiek de door don régisseur oanbevolene kalmte te doen bewaren Een rosse gloed verspreidde zich over de gehoele zaal Om den luchtstroom van de zaal naar het tooneel af te snijden werd het scherm neergelaten Midderwijl was do paniek onder do bezoekers derwijze toegenoI men dat zg als verbijsterd waren Het publiek drong I naar de trappen Don een wierp den ander overhoop verscheidene personen raakten op don grond en worden getrapt Eene menigte lieden sneden zich aan de hand doordien zij de vensterruiten stuk sloegen om door de vensters te ontkomen Anderen werdon in hot gedrang als het ware platgedrukt tegen den muur Vreeselgk was het schouwspel op de bovengallergen Gekerm en angstkreten stegen vooral van daar op De artisten de machinisten on de figuranten die bij het begin van den brand op hot toonoel of achter de schermen waren hadden den tijd om te vluchten doch het personeel van de kleodmakers had groote moeite om buiten het bereik der vlammen te komen Buiten op don Boulevard des Italiens op do Place Boileau op het plein en de straat Fnvart stond eene snamgepakte menigte De mare de Opéra comique staat in vlam had zich met ongeloofigke snolheid door Pargs verspreid De brand nam zeer spoedig in hevigheid toe Uit het dak rozen zuilen van vlammen omhoog en bedreigden de huizen aan beide zgden tegonovor den aohouwburg De vuurgloed verliohtte een aantal vrouwen in tooneolkostuum met loshangende horen hier en daar vliegende om oene plek te rinden vanwaar zij konden ontkomen of zich naar beneden storten Gewonden worden opgenomen on naar het Café Eiche en andere nabijgelegene openbare inrichtingen gebracht De brandweermannen waren tien minuten na het eerste ahirmsein ter plaatse Dadelgk stelden zg de reddingladders tegen de muren Een oorverdoovend gejuich deed zich hooren telkens als zij met oen man of vrouw te voorschijn kwamen die zij aan de vlammen ontrukt hadden Ook ijzingwekkende tooneelen hieven niet achterwege Omstreeks tien ure verschoen een man op het dak omsloten door eene vuurzee Hij maakte zich gereed om naar beneden te springen Neen neen spring niet riep de menigte hem toe daar zgn de brandweermannen De ongelukkige luistert niet naar iloze woorden Hij werpt zich naar beneden komt op het ijzeren balkon terecht en valt van daar op het plaveisel Aan den kant der straat Favart haddon zich insgelijks verscheidene personen omlaag geworpen Te 9 ure had men reeds vier doeden opgenomen en een groot aantal gewonden Sommige koffiehuizen waarheen zij gebracht waren kregen het aanzien van een hospitaal De koepel van den schouwburg stortte om half tien met donderend geraas ineen Een kreet van wanhoop steeg uit duizenden kelen van toeschouwers op Al wat Parijs aan brandweermannen had scheen op dien tijd toegesneld om redding aan te te brengen en den voortgang de vlammen te stuiten Reeds hadden eenige belendende huizen van hoven vuur gevat Eenige schavuiten het klinkt schier ongelooflijk maar het wordt als stellig aan de Indépendance beige gemeld zoehten zich meester te maken van de reddingladders en naar boven te klimmen ten einde de aangetaste huilen te plunderen Zij werden echter teruggeslagen en een kreet van verontwaardiging volgde hen op de hielen Gelukkig dat de wind die in de laatste dagen sterkgeblazen had dien avond was gaan Uggen Dit werkte de pogingen tot behoud der nabijgelegene huizen niet weinig in de hand Doch van de Opera bleef er welhaast bijna niets meer staan Men achtte zich reeds gelukkig de nabggelegene panden te kunnen behouden Te middernacht had men reeds twaalf lijkeu onder welke er drie van vrouwen waren opgenomen Doch men geloofde toen dat er nog verscheidene meer waren Een kwart na middernacht Jwas de brand het hevigst Op dat oogenblik werden door de brandweermannen twee gewonde machinisten en een verkoold lijk naar beneden gedragen De artisten die in den omtrek van de brandende Opera waren blgven staan herkenden in het lijk den hoofdmachinist Een jammerkreet volgde op die ontdekking Onder de gewonden was eene danseres der Opera die bij hot begin van den brand in de nabijheid was en op het vernemen van het onheil de onvoorzichtigheid had gehad in den schouwburg te gaan om hare kostbaarheden uit hare loge te halen Door den rook zijn misschien even zoovele mensohon omgekomen als door de i mmen Ruim 40 lijken zijn reeds gevonden BuitenlaQdsch Overzicht Nog altgd geen nieuw Fraiiseh ministerie De vraag omtrent het al of niet wederoptroden van genei MBoiflsnger schijnt de groote moeilijkheid te zijn È tlcé i luikoinsche meerderheid is daarover gelijk ita t aalles jammerlijk verdeeld iIjP M merkelijk dat de Parijsoho en BerUjnsche beilï gen als Boulanger kansen om minister te worden dalen en dalen als zijn kansen stggen Hieraan moet men echter niet te veel gewicht hechten Onze ervaring leert ons niet dat het rgzend en dalend kwik der beurs van Parijs een vertrouwenswaardige barometer is Indien het blgkt dat goen ander ministerie mogelijk is dan een ministerie Boulanger C emeuceau is het niet onmogelgk dat president Grovy zal aftreden als president dor Fransche Republiek omdoorFreycinet of Floquet te worden opgevolgd Verloden maand December heeft de president bg eene soortgelgke crisis als do tegenwoordige dat voornomen reeds De keelziekte van den kroonprins van Duitachland is gebleken niet zoo gevoarlgk te zgn als men