Goudsche Courant, zondag 29 mei 1887

Het Kleeder Magazijn DE 8TAD PARIJ $ MABKT 62a GOUDA zal g edurende de Pinksterdag en ZONDAG en MAANDAG a s tot 5 ure des namiddags C B O E = E InT TD zijrL Markt 62 GOUDA Woensdag 1 Juni N 3554 1887 GOUDSGHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken ff Eerstdaags zal verschijnen ABC of Alphabetische Reisgids de meest practische de eenvoudigste in het gebruik van alle tot heden in ons Land verschenen Spoorweggidsen Zonder aan de waarde dezer laatsten te kort te doen zal iedereen toestemmen dat allen de een meer deander minder één groot ongemakaanbieden namelgk de moeielykheidom spoedig eene reisronte den tgdvan vertrek en aankomst te kunnen vinden ten worden omgeslagen en nagegaan De ABC of Alphabetische Reisgids komt aan dat bezwaar tegemoet door eene alphabetische volgorde waardoor op één pagina naast elkander de uren van vertrek en aankomst zoowel voor heen ala terugreis benevens de te nemen route en prezen te vinden zgn Op de ervaring van dergelpe reeds in het Baitenland bestaande uitgaven steunende kan veilig voorspeld worden dat deze Gids een enorm succes te wachten heeft Ook de prga 12 CEWJT wanneer men de uitstekende en practische Afzoaderljke Nommers VIJF CENTEN Oa inzeading van advertentida kan gescbieden tot dön uur des namiddagg van den dag der nitgave 2 per Exemplaar is zeer gering en zal bewerking nagaat de algemeene ver spreiding zeer in de hand werken B gebruik zal men spoedig tot de ervaring komen dat deskundigen en autoriteiten op het Spoorweggebied aan de samenstelling hebben medegewerkt Bestel dus spoedig bij Uwen Boekhandelaar de A B G of Alphabetische Reisgids Alom verkrijgbaar Uitgevers ELLERIAN HARIS k Go Ainst De ondergeteekende bericht dat hg even als Torige jaren is geplaatst op Stolioijkersluis vóór het kaaspakhnis van den Heer J D van dkn Bbro van Zondag toten met Dinsdag met zgn POFFEBTJESKBAAM üw Dw Dr Th van der STEEN Bestellingen worden ten spoedigste bezorgd Leidsche Stoomboot Maatschappij DE VOLHARDING MAANDAG 2 PINKSTERDAG morgens 7 15 van Gouatluii naar Leiden in verbinding met de BOOT van 5 30 uit Gouda s avonds 10 30 van Leiden tot Alfen De Dibectie Goedkoop adres van PARAPLUIES PARASOLS en ENTOÜT CAS met zijde Zanellen en Gloriastof riastofBepareeren en overtrekken O G N A C FINE CHAMPAGNE per flacon 2 VIEUX COGNAC per Liter 1 80 per Fl 1 50 COGNAC per Liter 1 50 per Fleach ƒ 1 25 bij Slotemaker en Co waartoe soms meerdere bladzgden moe J GILEIN Spieringstraat ONTVANGEN de Daniclievski Qaslsrander uitmuntende door zuiver wit constant licht van groote sterkte Deze brander verbruikt bg een lichtvermogen van 32 normaal kaarsen slechts 155 liter gas Alleen verkoop b P P SOOS Lange Tiendeweg D 59 NB Wordt ook op proef geleverd S H POLAK OPTICilËN Groenendaal Ondergeteekende bericht bg deze dat voortdurend b hem te bekomen is Alle dagen VEBSCHE Weener en Parijzer BROODJES Ouitsche BOLLE en verder alle soorten Groot en klein Brood Bij bestelling FRANSCH WATERBHOOD Haagsch Zoet ROGGEBEOOD 12 et p k Gewoon 9 Met sucade krenten en rozgnen 18 BESCHUIT 26 stuks k 25 Cts Lange BESCHUIT met kaneel en suiker 24 stuks k 10 et Onder minzame aanbeveling H 1 VAN SGHAIE irma F X van din BEROH Markt naast cArti Legi P P SOOS Lange Tiendeweg D 59 Gas en Waterleiding Merk ZEELAITDA Een puike 2 Ct SIGAAR T CREBAS Wed BOSMAN Manufacturen en Modeartikelen ruime keuze in de Nieuwste GARNEERING voor MAXTELS en COSTUMES Wederom ONTVANGEN eene groote zending prachtige GORSETTE ook met WALVISCHBALLEIN TIENDEWEG D 84 lm imi BiEii uit de Bierbrouwerij De POSTHOORIN te Rotterdam Prils per flesch Ï2 ct per V2 fleseh 6 ets naar buiten In kisten van m ot 72 flesschen Dit Bier onderscheidt zich zeer door ï ijk Extractgehalte en weinig alcohol en wordt als zoodanig voor gezond en voedend Tafelbier aanbevolen Chemische analyse op franco aanvrage gratis verkrijgbaar Aanbevelend J ïï HOODE Zeugpstraat 85 Agent voor Gfouda en Omstreken H J M KABEL Cuisinier Patissier Oosthaven B 36 Dagel ks versch voorhanden Diverse Gebakjes verschillend klein GEBAK als AÜGUSTINES BPINE8 TORSADES VANILLE KRANSJES THBEKÜEKJES PALAIS Dï DAMES KATTENTONüBN enz HEERBN en DAMES A van OS Az Kleiweg K 73 Suelpersdruk van A BRINKMAN te Gouda De uitgave dezer Courant geschiedt ZON DAG WOENSDAG en VRIJDAG In de Stad geschiedt de nitjave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prgs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 50 Het Voorstel Schaepman De grondwetsherziening is in de laatste weken goed vooruitgekomen De meeste hoofdstakken zgn aangenomen met eene meerderheid die hoop geeft dat bg de tweede behandeling de vereischte twee derden der stemmen zullen worden verkregen Dit resultaat is voor een groot deel te danken aan de medewerking der anti revolutionairen die eenmaal overtuigd van de onhoudbaarheid van hun verzet ten slotte schik schguen gekregen te hebben in het werk en bet naar vermogen steunden Thans is op de additioneels bepalingen na alles afgehandeld wat de regeering ter wgziging had voorgedragen men is nu weder genaderd tot het punt waarop de poging van het vorige jaar schipbreuk leed H en komt in de Tweede Kamer in behandeling het bekende voorstelSchaepman ter wgziging van art 194 dus hetzelfde hoofdstuk X waarmede men toen begon en waaromtrent geen overeenstemming werd verkregen Zal men thans gelukkiger zgn Tot recht b rip van den stand der onderwgsquaestie brengen wg den tekst van Dr Schsepmans voorstel onzen lezers in herinnering Het laidt aldus cBet onderwgais een voorwerp van de aanhoudende zorg der regeering Bet geven van onderwgs is vrg Het toezicht van de overheid op het onderwgs in het algemeen de inrichting van het openbaar onderwgs en voor zoover het lager en middelbaar onderwgs betreft de akn den onderwgzer te stellen eischen van bekwaamheid en zedelgkheid worden door de wet geregeld Het lager onderwgs wordt op zoodanige wgze ingericht dat onders voogden en verzorgers de gelegenheid niet ontbreke om de kinderen die onder hanne macht zgn of aan hnnne zorg zgn toevertrouwd in bet genot te stellen van voldoend lager onderwgs waarbg hnnne godsdienstige overtuigingen niet worden gekrenkt üe kotten van het lager onderwijl veretrekt aan kinderen van bedeelden of van hen die ofKhoon niet beduid onvermogend zyn tehoolgeld Ie betalen worden naar een bij de wet va t te stellen inaatttaf aan inlere eehool door zoodanige kinderen bezocht uit de openbare katten vergoed De Koning doet van den staat der hooge middelbare en lagere scholen jaarlgks een uitvoerig verslag aan de Staten Generaal gevBn Dit voorstel komt geheel overeen met het bekende verzoenende amendement ten vorige jsre van liberale zgde ingediend door de heeren De Beaafort Van Houten Kist Mees en De Ranitz en gewoonigk als het voorstelBeaafort aangeduid Er is eenige verandering in volgorde en redactie die werkelgk eene verbetering is maar in één punt en daarop komt het aan gaat het verder Dr Schaepman heeft er de alinea aan toegevoegd die hierboven eurmef is afgedrukt en daarmede een eigenaardig stempel op de voordracht gezet Het voorstel is afkomstig van den heer Schaepman alleen Jitdrnkkelgk is deze omstandigheid bg de indiraing in het licht gesteld maar niet bekend is hét of de voorsteller den steun zijner geestverwanten gevraagd heeft Uit alles big kt dat het voorname doel geweest is de zaak van het onderwgs weder aan de orde te stellen De regeeriog was na de omgedane ervaring ongezind om een nieuwe wgziging van Hoofdstak it aanhangig te maken De liberalen wier ter verzoening uitgestoken hand was geweigerd konden evenmin met een nader voorstel voor den dag komen zonder aan eigen waardigheid te kort te doen En toch werd er in het geheel niet gerept van deze voor de anti liberalen alles beheerschende vraag dan dreigde het g evaar dat bg tweede lezing niet de vereischte meerderheid werd verkregen In deze omstandigheden achtte 4e heer 8 die der grondwetsheni oing een goed hart toedraagt dat het zgn plicht was om de zaak weder aan de orde te stellen zonder zich illnsiën te maken dat zgn toevoeging voor de liberalen aannemelgk zgn zou Zoo ten minste stellen wg ons den gedachtegang van Dr S voor Allerminst kan hg die met de kaart van t land en de stemming der kamer voldoende bekend en daarbg een zeer scherpzinnig man is gedacht hebben dat de meerderheid goed zal vinden dat de grondwet de openbare kas beschikbaar stelt voor het onderwgs van onen minvermogenden op alle m l ke scholen hoe slecht en gebrekkig ook ingericht Een deel der liberalen slechts twee denden ongeveer waren verleden jaar bereid om de mogelijklteid van subsidie aan de bgzondere school te aanvaarden En is bet thans denkbaar dat de onzen de verplichting daartoe in de grondwet zouden laten schrgren Indien het ontwerp niet aanmerkelgk gewijzigd wordt b v door schrapping van de door ons gecursiveerde bepaling kan bet niet worden goedgekeurd Men moet dus dunkt ons de poging van Dr Schaepman opvatten als een inrile aan de tegenpartij om haar verleden jaar gegeven woord gestand te doen eo van hare zgde met een amendement te voorschgn te komen ongeveer gelgkluidende aan het toen verworpen voorstelbeantorfer De heer S koestert zeker de verwachting dat de uiti revointiooairen door de ondervinding wgzer geworden en thans niet gebonden door eene overeenkomst met de kathobeken de hand der verzoening niet zollen weigeren Bg zonder belangwekkend is das voor elk die met aandacht de bioneniandsche politiek volgt de vra hoe zal de houding van de beide groote partijen zgn tegenover dit voorktel V en voor ons inzonderheid wat zal de liberale partg in de Kamer doen Het I komt ons niet onwaarsehgnigk voor dat de liberalen aan de bedekte nitnoódiging van den I katholieken doctor gehoor geven Onidelgk is ten vorigen jare gebleken dat in art 194 niet 1 te vinden is eed bolwerk voor de openbare i school Ook met dat artikel zon eeo anti ADVEBTENTIËN worden geplaatst van 1 5 regels 60 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsmimte Bovendien worden alle Ad verten tien grstit opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnt liberale meerderheid de school kunnen afbreken De verkiezingen hebben dan ook bewezen dat de groote meerderheid der liberale partg niet zweert bg onveranderd behoud van art 194 Wenschelgk ma B het dus geacht worden dat de liberale partg zich thans evenals vroeger bereid verklare dit artikel te wgzigen in dien geest dat de vrgheid op onderwgsgebied bigve gehandhaafd met de noodige waarborgen dat daarvan geen misbmik worde gemaakt men znrge dat het peil van het lager onderwgs niet worde verlaagd en dat ieders godsdienstige begrippen worden geëerbiedigd maar late overigens de regeling van het onderwgs over aan den gewoD n wetgever Het is billgk dat de volksvertegenwoordiging ten allen tgde de bevoegdheid bebhe om zulk een gewichtig volksbelang te regelen naar de steeds wisselende behoeften en inzichten Ook onder de thans vigeerende grondwetsbepaling is het eigenlgk de meerderheid der kamer die haar wil doordrijft maar het is niet te ontkennen dat art 194 een bepaalden geest ademt en den wetgever zekeren band aanl die in de toepassing steeds is uitgelegd ten voordeele van ééne der strgdende partgen Het kan geen kwaad dat de Grondwet uitdrnkkelgk da vrgheid geeft om dit onderwerp te regelen bj gewone wet behoudens de onmisbare waarborgen voor goed onderwgs Indien ons vermoeden juist blijkt te zgn M de liberalen met een amendement voo den dag komen zullen dan de fractiën der rechterzgde genoegen nemen met eene tweede editie van het voorstel Beaufort De katholieken waarschgnlgk niet Deze zgn bgzonder gesteld op wettelijk staatssubsidie voor hun scholen Maar de antirevolntionairen kunnen gerust de band der verzoening aanvaarden zonder ontrouw te worden aan hun verleden Twee hunner hoofden de heeren Lohman en De Geer hebben drie jaar geleden betzelfde gevraagd in een adres aan den Koning indien zg thans kunnen verkrijgen wat toen bet mazimnm was Lnnner wenscben dan kannen zg zich voldaan verklaren BINNENLAND iOWk 31 Mei 1887 5Iët gcooe Q hebben wij guïerenaTond onder bezunstiging van heerlijk ïomerweder de kenni makiiig met het maziekcorps van het 4e re inent mfantme hemienwd Het komt ons voor dat dit corps onder de leiding van den heer Mann vboruit t ia wkerkeid raa aitroeriog en jnute nnanceering zoodat wij met verlanzen da overisfe concerten tegemoet nen die om nog waebteaWij weiBcben den leden Taa 0n Genoej die rieh gisteren blijkbaar amn Tden dan even ganstig weiter toe Het bestuur der afdeeling lia treeht van iea Xederlandschen Protestantenbond heeft besloten tot het sticht rjn een bondsgeboow op grond be