Goudsche Courant, woensdag 1 juni 1887

hoerende by de woning in 1885 door mevrouw de wed Le Fèvre de Montigny Bisdom van Vliet aan die afdeeling geschonken Het gebouw dat zalen voor godsdienstoefeningen vergaderingen enz zal bevatten wordt binnenkort aanbesteed voor rekening van genoemde dame die met deze stichting den wensch van haren overleden echtgenoot tot uitvoering doet komen De Kerkelijke Courant bevat besluiten van het Prov Kerkbestuur van Zuidholland waarbij de predikant W F A Winckel wegens rustverstoring uit n bedlening is ontzet en idem 5 diakenen te Oudewater In den ring Schoonhoven zijn nu van de 13 predikantsplaatsen door overlijden of vertrek 5 vacaturen nl Schoonhoven Ammerstol Berg Ambacht Lekkerkerk en Stolwijk De laatstgenoemde vacature wordt binnen enkele weken vervuld Daarentegen ontstaat omsteeks dienzelfden tijd eene nieuwe vacature te Berkenwoude Het Kurbaus te s Scheveningen heeft het program voor l et aanstaande seizoen in gereedheid De kapel van Maunstadt 80 man sterk zal tweemaal daags oOnc erton geven hetzij op het terras waar ruimte is voor 5000 bezoekers hetzij in de kuraaal welke SOOO personen kan bevatten Bovendien zullen in den loop van het seizoen artisten van naam in concerten optreden De directeur van de Fransche opera de heer Desaiten zal mot een uitstekend samengesteld personeel tweemaal per week in de coraediezaal en eenmaal per week in de Kurzaal voor tellingen geven operetten en spectacle variif Des avonds zal er geregeld gelegenheid zijn tot dansen terwyl er s wekelijks reunions zullen worden gehouden De vermakelijkheden zullen afgewisseld worden door seizoenfeesten vuurwerken kinderfeesten en bals De prijs der hoofdkaarten is gesteld op ƒ 20 der bykaarten op ƒ 6 De entrees wisselen af van het begin tot het einde van het seizoen van ƒ 0 50 f i 0 75 en ƒ 0 50 terwijl er couponboekjes ook in verband mot bepaalde tgdperkon zullen worden verkrijgbaar gesteld tot den prijs van ƒ 6 60 en 4 50 De hoeren van der Kaay de Beaufort W van Dedem Vtn Delden Mees Bengers en Sanders hebben een atg demont voorgesteld op de additioneole artikelen Jbekkende om het kiesrecht voor do gemeenteraden in afwachting eener nadere wettelijke regeling voorloopig onveranderd te laten Zij meenen dat voor eene regeling van hot kiesrecht der gemeenteraden in de additioneele artikelen geen overwegende redenen bestaan De laatste week van Mei 1887 zal treurig bekend blyveu door de ontzettende branden welke gewoed hebben te Parijs New York en Petersburg De brand van de Parijsche opera herinnert alle autoriteiten overal ter wereld er aan dat aan voorzorgsmimtregelen tegen brand in schouwburgen steeds de hand moot gehouden worden Er waren geen olielampen die den ongelukkigen vluchtenden in de duisternis den weg wezen de eitra uitgangen waren niet open het ijzeren scherm dat het tooneel afsluit ontbrak In New York heeft in den nacht van Donderdag op Vrydag een brand gewoed die begon in de stallen dor Tramwegmaatschappij en geheele blokken huizen veraioldde Ongekleed moesten tal van mannen vrouwen en kinderen vluchten alles wat ze bezaten achterlatende Het aantal der lieden die het leven bij het ongeluk verloren is nog niet bekend doch men vreest het dat aiynzienlijk is Het was letterlijk een vuurzee welke zich uitbreidde tusschen de tweede en elfde Avenue en tusschen Vifiytecond Fiflyihird en Fifty fmrih Street Als ware dit nog niet genoeg is de oproerpartij in Kusland aan het brandstichten gegaan Nadat verloflen Zondag in de straten de bedreiging was aangeplakt dat villa s buiten de stad gelegen zouden verbrand worden zyn des nachts twaalf villa s in vlammen opgegaan Maandagnacht werden nog meerdere villa s aangestoken en daar een geduchte storm woedde werden groote stukken brandend hout op naburige daken geworpen zoodat zestig huizen verbrandden De schade bedraagt vele millioenen roeliels Het wanhopigst makende van deze drie rampen is zeker de laatste daar ze een gevolg is van woesten haat en misdadige opwinding Hoe men de vryheid kan laten triumfeeren door de huizen van onschuldige burgers te verbranden kunnen alleen oproermalcers van beroep begrijpen Wellicht zullen de oproerstokers in andere landen die de aanslagen der nihilisten steeds toejuichen het nut van deze wyze van argumenteeren aan hun lezers duidelyk maken Wij begrijpen het niet en gevoelen enkel afschirw voor de misdadijers die zich schuldig maken aan deze moordaanslagen en brandstichtingen De ramp die de Opéra Comique trof heeft al dadelijk dit goede gevolg dat drie schouwburgen te Pargs Palais Eoyal Ambigu en Folies Dramatiques die uit hot oogpunt van de veiligheid van publiek en artisten bgna alles te weoschen overlaten zullen worden gesloten ten einde daarin de noodige verbeteringen aan te brengen Carvalho belegde een bijeenkomst van alle artisten en beambten van de Opéra Comique in den foyer van de Variétés Het bleek dat 17 koristen danseuses en geémployeerden zijn omgekomen van de üguranteu is het cijfer nog niet bekend Carvalho deelde mede dat aan allen het gewone tractement zou worden uitbetaald tot aan de jaarlijke cloture 1 Juli Men zegt dat de artisten van de OperaComique tot 1 Juli in de Groote Opera en in het nieuwe seizoen in het Eden zullen optreden Hét blijkt nader dat de decors voor 300 000 frs waren verzekerd alleen de decors van het répertoire courant werden vernield benevens al de friezen en toiles de fond van geheele repertoire maar de overige decors waren in de magazijnen van de place Louvois en bleven dus behouden Een tiental partituren werden gered De uitgevers van muziek hebben besloten gratis de orkestpartituren te leveren en op die wijze de bibliotheek weer te helpen samenstellen Van alle kanten worden bijdragen gezonden voor de slachtoffers van de ramp Carvalho ontving van een anonymus 10 000 frs Jaluzot van de Printemps opende dadelijk een inschrijving baron Hirsch gaf 3000 frs Mme Furtado Heiue zond den prefect van de Seine 15 000 frs voor de slachtoffer De stad Weenen zal 10 000 frs zenden de Gemeenteraad van Parijs heeft eveneens 10 000 frs beschikbaar gesteld Er worden liefdadigheidsvoorstellingen voorbereid door het Syndicaat van de Pers het Comité du cercle militaire de Opéra Populaire Claretie zal een voorstelling geven met medewerking van van Coquelin in Tartufïe en mej van Zandt heeft zich beschikbaar gesteld voor een concert in de Opera hopende tevens op die wijze weer in de gratie vau de Paryzenaars te komen Op den noodlottigen avond waren o a Boulanger Goblet en Berthelot aanwezig Laatatgonoemde de ex Minister van Onderwys en Fraaie Kunsten wordt meer bepaaldelijk verantwoordelijk gesteld voor den treurigen toestand van de Opéra Comique die zulke treurige gevolgen had Het aantal dooden is nog niet met zekerheid bekend Tot hen bohooren o a de bankier Dessauer en zijn vroujv uit Weenen die in Mei 150 000 fl hadden getrokken ea een pleizierreisje naar Parijs hadden gemaakt en eene jonge Oostenrijker die bij den brand in het Bingtheater te Weenen een ernstige wond had bekomen Wie de politieke geschiedenis van den laatsten tijd met eeuige aandacht gevolgd heeft kent den naam van Michael Nikophorowitsch Katkoif Deze man redacteur van een Uussisch bhid heeft geheel Europa van zich doen spreken door zijn strijd met den Minister Von uiers en zijn tegen Duitschland vgandige beginselen die hij door artikelen in zijn blad verbreidde De politieke onrust van den laatsten tijd werkte er toe mede dat men alle bewegingen en uitingen van invloedrijke personen met de meeste bezorgdheid volgde Hierdoor werd Katkof s naam van algemeeno bekendheid in geheel Europa en velen zullen zeker gaarne iets moer vau dien man wenschen te weten Katkof stamt af van een rijke adellijke familie Hij werd in 1820 to Moskou geboren waar hij ook aan de Universiteit studeerde Daarna bezocht hij nog de Universiteiten te Koningsbergen en te Berlijn aan welke Uatste hoogeschool hy tot de volgelingen van den ouden Schelling behoorde Evenals alle jeugdige Bussen die in Duitschland studeerden was ook Katkoif een beslist aanhanger der liberale beginselen Hoewel hij geenszins zoo ver ging als de radicale Bakunine was hij evenwel met de toenmalige liberalen or van overtuigd dat eemÉkilitieke vrijheid naar het Ëngelsche model noodwendig was voor het heil van een modernen staat Van dergelijke ideeën vervuld kwam Katkoff in Rusland terug waar hy weldra professor in de philosophic werd aan de Universiteit te Moskou Doch toen Czaar Nioolaas als gevolg van de revoluties van 1848 de betrekkelyke vrijheid van onderwijs aan de Bussische Universiteiten beperkte nam Katkof ontslag als hoogleeraar en werd publicist Thans wa hij besloten om door de periodieke pers zijn liberale beginselen in het achterlijke Busland te verbreiden Met dit doel richtte hij in 1856 toen Alexander II in milder geest regeerde het blad de Bussische bode op Gedurende de eerste jaren van zijn redactenrschap vestigde hij nog telkens den blik der Bussen op Duitschland dat hun de zegeningen der Europeesche beschaving kon aanbrengen Na den onafhankelijkheidsoorlog in Italië en de grondvesting van het nieuwe rijk werden de idee én van nationaliteiten weder levendig in Europa Men wilde weder staten waarby de rasverscheidenheid de grenzen bepaalde Zoo werd qok in het groote BiTbsisohe rijk dat hoofdzakelyk door den Slavischen volksstam bewoond wordt het beginsel levendig dat alle Slaven met elkander tot één volk moesten vereenigd worden Dit noemt men het panshiviame pan Gr al panskvisme a het streven der gezamenlijke Slavonische volksstammen tot één rijk Evenwel waren de Slavische volksstammen niet alleen in Busland Ook op het Balkanschiereiland in OosteurykHongarije en in het oosten van Pruisen wonen onderscheidenen Slaven en Slavinnen Natuurlijk liep het panslavismus uit op een streven van vele dezer stammen om zich onder Buslanda heerschappij te plaatsen In de Oostersche quaestie trad Busland telkens op niet alleen als beschermer der Christenen maar ook als opperhoofd der Slaven Katkof stemde volkomen in met de panslaviatischo beginselen Vooral sedert 1861 trad hij als een ijverig apostel van het panslavisme op en een gevolg hiervan was dat zijn voorliefde voor Duitschland niet alleen verminderde doch allengs zelfs in haat overging Zyn beginsel werd vervolgeus om BusUnd van de Duitsche beschaving verwijderd te houden en te bevrijden Zoo ontstond een groote nationale Bussische party die spoedig groote uitbreiding erlangde Aan het hoofd van deze partij stonden mannen als Vorst Tsjerkassi Aksakof en Katkof In het leger by de jongere ambtenaren en de geestelijkheid vond deze nationale partij haar steun en zelfs de ontwikkelde menigte geraakte in geestdrift voor haar beginselen Het eerste offer dat op dit altaar zou gebracht worden was Polen De Poolsche nationaliteit moest vernietigd worden en de Bussische er voor in de plaats treden In 1877 by den oorlog in Bulgarije werkte Katkof mede tot het doen ophouden der Turksche heerschappij op hetBalkanschiereiland Toenophet Beriijner congres de vrede van St Stefano werd omvergeworpen werd Katkof de onverzoenlijke vyand van Duitschland Frankryk peinst sedert 1870 op revanche tegen Duitschland Katkof wil hetzelfde in het oosten en spoort het slavendom aan om DuitschUnd te haten Doch in Busland zegt de officieele politiek ea ook de Czaar vrede met Duitschland Zoo dwarrelen de politieke stroomingen door elkander en woelen in tal van draaikolken door de maatschappij Wat er van worden zal Niemand is in staat hiervan iets te voorspellen Spanning bestaat er in de internationale verhondingen kleine omstandigheden kunnen deze tot oorlog doen uitbarsten Uit Utrecht meldt men d d 27 Mei De belangstelling van zeer velen alhier vooral van de mannen van wetenschap wordt dezer dagen getrokken door een vloer die men gevonden heeft onder een bestaande bij de verbouwing van een stal en koetshuis tot logeerkamers van hot hotel Gami op den hoek van WitteVroüwensingol enBiltstraat alhier Onder den stalvloer vond men op een meter diepte een kluis een gemetseld gewelf en daaronder een laag beenderen doch met deze merkwaardigheid dat die beenderen niet verward dooreen liggen maar netjes naast elkaar ook niet van versciüllende soort zijn maar allo van één vorm en ééne grootte terwyl vorder nog d aandacht trok dat het all z g pypbeenderen zijn die allen een centim of vijf onder het dikke uiteinde zijn afgezaagd en zoo in ietwat schuine richting tegen elkaar zijn geplaatst dat zy een zeer gelijkmatig plaveisel vormen gedekt door zand maar zelf rustende op een kleilaag Dat plaveisel strekt zich over eene heele oppervlakte uit en zoo gelijk dat nergens eene verdieping of verzakking is waar te nemen Het aantal gelykrormige beenstukken bedraagt wellicht duizenden De leeraren van de veeartsenijschool meenen dat het de onderbeenstukken zyn van een groot soort runderen en wel dat gedeelte waar het been in de hoef overgaat het kopstuk vertoont dan ook een diepe insnyding waardoor van weerszijden twee rolronde verhevenheden ontstaan die in een dubbele uitholling in de hoef gepast hebben en daarmee een schamierbeweging hebben moeten kunnen maken Evenwel bestaat nog geen zekerheid welk soort rund de beenderen zal geleverd hebben hoe ze daar gekomen zijui wanneer dit kan geschied zijn enz enz allemaal vragen die de wetenschappelijke mannen alhier ernstig bezighouden en dezen in menigte naar hot Hotel garni drijven om daar de geheimenissen in dit doodsbeenderendal te onderzoeken Allen hebben vrijheid zich van exemplaren der beenderen te voorzien Bij gelegenheid van het te Arasterdam in September te houden letterkundig congres tevens herdenking van het SOOste geboortejaar van Vondel bestaat het voornemen Vondel s treurspel Salmoneus te veitoonen Ook is men van plan een HoUsndsche opera in den i arkschouwburg op te voeren De opera die daarvoor in aanmerking komt is gecomponeerd door een bekend Amsterdamsch misicus op woorden van een Amsterdamsch letterkundige die zijn stof ontleende aan onze vadorlandsche geschiedenis meldt de iiN B Ct ii Hoewel do directie van den Parkschouwburg zich zeer voor de zaak interesseert zijn aan de opvoering te groote kosten verbonden dan dat de heer De Groot zonder eenigen geldelijken waarborg de Zaak op zich zou kunnen nomen De quaestie op dit oogenblik is dus het noodige waarborgfonds bijeen te krijgen Een inzender in de Dordrechtsohe Ct verhaalt de volgende merkwaardigheid uit de vogelenwereld door hem met eigen oogen waargenomen Een paar meerls haddon een nest gebouwd in een eikestruik ongeveer een voet boven den grond en daar vier eieren in gelegd toen de echtelieden tot het begrip kwamen dat dit gevaarlijk was althans zij zijn begonnen met in haast een ander nest te bouwen op afgelegener plaats en op ruim ï meter boven den begauen grond Toen dit werk waaraan ruim een dag besteed is gereed was hebben zij de vier eieren in den bek overgedragen en zij zitten daar nu op te broeien Niet ten onrechte worden dezer dagen de blikken naar Parijs gewend om te trachten na te gaan of de vrede van Europa bedreigd wordt Wat wil generaal Boulanger vraagt men Het schijnt ons ondor deze omstandigheden van belang eenige bijzonderhedeu mede te doelen uit den levensloop van den man die naar het schijnt meer dan iemand anders invloed kan oefenen op de vraag af er oorlog dan wel vrede zal zijn in ons werelddeel George Ernst Johann Marie Boulanger werd den 29sten April 1837 te Hennes geboren uit welgestelde ouders van bufgerlijko afkomst Op den 18 Januari 1855 op zijn 18e jaar trad hij in do school van St Cyr on werd op den 1 October 1858 tot tot onderluitenant der infanterie benoemd Op den 28 M Brt 1860 werd hij tot luitenant op den 21 Juli 1862 tot kapitein en op den 26 Juli 1870 tot liataijonscoramandant bevorderd Op den 9 November 1870 volgde zijne benoeming tot luit kolonel en op don 16 November 1874 die tot kolonel Brigade generaal werd hij op den 4 Mei 1880 en divio generaal op den 18 Februari 1884 Ziedaar een staat van dienst welke van eene snelle promotie getuigt gaan wij thans na welke bijzondere onderscheidingen hem werden toegekend Gedurende den Italiaanschen oorlog in 1858 ontving hij het ridderkruis van het Legioen van Eer op 8 December 1870 het officicrskruis en op 24 Juni 1871 werd hij begiftigd mot het commandeurskruis van dezelfde orde Zoodra hy de Militaire School verliet werd hij iugedeell bü het le regiment Algorynsche tirailleurs en ontving al spoedig den vuurcloop bij de expeditie in Kabylie onder maarschalk Kandon Twoe en een Kalf jaar latet onderscheidde hij zich in den Italiaanschen oorlog bij den slag van Turbigo op den 3 Juni 1859 l ij welke gelegenheid een kogel zijn borst doorboorde ten gevolge van welke verwonding hij nog heden een gordel draagt Op den 24 Februari 1862 werd hij in het linkerdijbeen gewond bij den aanval op het dorp Trai Drau In Jannari 1867 droeg men hem den werkkring op vtn loeraar aan de Militaire School van welke betrekking hy toen de Fransch Duitsohe oorlog uitbrak ontheven werd om te worden belast met bet bevel over een bataljon infanterie Op den 9 November 1870 werd hy als luitenant kolonel belast met het bevel over het 114e regiment infanterie Ook deze benoeming betaalde hij als gewoonlijk met zyn bloed daar op don 30 November by Champigny een kogel in zyn rechterschouder drong hetgeen hem evenwel niet belette op het pLiteau van Conuilly aan het hoofd zijner troepen te blijven Het was naar aanleiding van dit wapenfeit dat hü het ofiScierskruis ontving en spoedig daarop zyne bevordering tot kolonel In den strijd tegen de Commune werd hij tweemaal bij algemeeno legerorder eervol vermeld en wel op 11 en 18 Mei 1871 voor de onverschrokkenheid waarmede hy de barricades by BaAy la Reine en Cachou vormeesterde Toen hij op den 24 Mei te Parys binnonrukte trof hem weder een kog in den rechterarm en werd hü op dezelfden dag voorgedragen tot commandeur van het Legioen van Eer Na den oorlog werd de ranglijst van alle officieren herzien on Boulanger als luitenant kolonel in dienst gesteld on bekat met de organisatie van het 1338te linieregiment Drie jaren later werd hij ten tweeden male en toon voorgoed tot kolonel benoemd Kort na z jne benoeming tot generaal in 1880 I verzocht hij belast worden met het bevel over i eene cavaleriebrigade om zich vertrouwd te maken met den by dit w n en werd hij dientengevolge benoemd tot commandant der 14de brigade Bij gelegenheid van het honderdjarig feest der bevrijding van Noord Amerika werd hij aan het hoofd van het gezantschap gesteld dat naar NewYork werd gezondou en maakte hij den meest gunstigen indruk Na zijn temgkeer 16 Mei 1882 werd hij aan het ministerie van oorlog belast met de afdeeling infanterie en kon hij van zijn organiseerend talent doen blijken Bijzonder wijdde hij zijne krachten aan de reorganisatie der school van St Maixent aan de oprichting der Pupülenschool aan do ontwikkeling van het onderricht in het schieten en de vereenwnidiging van den inwendigen dienst AWjivisie generaal volgde hij op den 18 Februari 1884 generaal Logerat op als chef van de troepen in Tunis om twee jaren later met de portefeuille van oorlog te wotden belast Men kan zeggen dat generaal Boulangier Europa wat al te zeer in spanning laat maar niemand zal ontkennen dat van hem getuigd mag worden il a payé de sa personne Zondag ochtend te 10 j uur is in het Maaee du Nard te Brussel hot progressistisch congres bijeengekomen De samenkomst werd geopend door don voorzitter van het comité vah organisatie den hoer Paul Jansou met een rede welke met geestdrift door de aanwezigen werd toegejuicht Op voorstel van den heer Jules Guillery lid eu oud voorzitter dor Kamer werd bij aclamatie het het voorloopig comité als bureau der vergadering gehandhaafd voor welk blijk van vertrouwen de heer Janson ook namens zyne ambtgenooten aan de vergadering zijnen dank uitsprak Alvorens in eene discussie te treden van de aan de orde gestelde punten stelde de heer Demeur oud lid der Ka er voor Brussel de volgende motie voor Do vergadering enz is van oordeel dat het belang des lands en de rechtvaardigheid dringend eischen de onmiddellijke herziening der artikelen 47 en 56 der grondwet Zonder discussie en zonder hoofdelijke stemming werd deze motie aangenomen Art 47 behelst den kiescensus en art 56 de vereischten vau verkiesbaarheid voor den Senaat waaronder de voorwaarde dat men in de directe rijksbskstingen te zamen voor minstens eene som van fr 1000 moet zijn aangeslagen Deze voorwaarde wenscheo de progressisten gescluapt te zias Vervolgens is de discussie geopend over de formule welke de voorwaarden van Inesbevoegdheid van art 47 der grondwet zou moeten vervangen Eerst was aan de orde het algemeen stemrecht hetwelk verdedigd werd door de hoeren Perganicni Frick Caesar de Paepe Avodyck van I euven en Féron en bestreden door de hoeren Jan van Bijawijck van Antwerpen des Essarts van Charleroi en Joanne van Luik terwyl de hoeren Janson en Houzeau de Lehaie verklaarden zich van stemming te onthouden omdat zij in beginsel voor hot algemeen stemrecht zijnde echter voor het oogenblik de eenheid en kracht der liberale partij een grootor belang achten en dit doel slechts te bereiken is door eene formule aan te nemen waarmede de geheele liberale partij zich zou kunnen vereenigen De stemming over de invoering van het algemeen stemrecht leverde het resultaat dat 127 loden van het congres er zich voor verklaarden 317 daartegen en 35 zich van stemniiug onthielden Daarna kwiam aan do orde de zoogenaamde Antwerpsche formule indertijd reeds medegedeeld en welke in het kort hierop nederkomt terstond toekenning van het kiesrecht aan allen die het bewijs overleggen van oen zesjarig trouw bezoek eener L re school en onmiddellijk invoering van den leerplicht en na verloop van 15 jaren algemeen stemrecht Deze formule werd verworpen mot 344 tegen 102 stemmen terwijl 9 leden zichjiiln stemming onthielden waarna onmiddellijk geatema werd ovor de formule vooral door do hoeren Victor Amould en Jules Guillery met warmte aanbevolen dat het kiesrecht zal worden toogekond aan hen die lezen en schryven kunnen waarby dan ook het thans bestaande stempelen van het kieabiijet door de schriftelijke invulling aan het kiesbureau vervangen zpu moeten worden Hiervoor verklaarden zich 379 stemmen daartegen 45 en 19 leden onthielden zich van stemming Do Haagsche corrosp van de Arnh CU schryft het volgende Met den dood van den oud Minister Blussé is uit de Haagsche samenleving een man verdwenen die sedert jaren een goodo bekende was van de geheele bevolking van de hofstad Zijn flinke karakteristieke kop waaraan het zonderling vertrokken gelaat gevolg van een jaren geleden hem overkomen ongeval zulk eene wonderlijke uit lruk king gaf zyn hoekige eenigszins brusque manieren deden hem in het oog vallen van iederoen die hem ontmoette En velen ontmoetten hem want Blussé was een man van een goed oud ras die hart had voor het volk en het volksleven op elk gebied en gaarne zich te midden van het publiek bewoog waar geen enkele bijzonderheid hem ontging Hoe vaak kwam hij op de banken der Tweede Kamer vertrouwelijk naast een of ander medelid zitten om met eon Nou moet ik je eens iets vertellen het een of ander op straat opgemerkt tooneeltje of opgevangen woord mede te doelen en te eindigen met een kng uitgehaald aardig héé Want altoos innig aan zijne geboorteplaats gehecht had hy den eigenaardigen Dordtschen spreektrant met zijne zachte uitgangen en zangerige moduktie behouden die aan zijn omgang eene nieuwe eigenaardigheid bijzetten Alleen om het uiterlijke behoefde men den tijdelijken nestor der Tweede Kamer niet aan te hangen hij was een man mot e en hart van goud oprecht en waarheidlieveode in de hoogste mate die onder zijne brusque vormen eene groote mate van welwillendheid hulpvaardigheid en monschenliefde verborg en zich niet schaamde dat te toonen waar het te pas kwam Hij was een oude trouwe van de garde van Thorbecke liberaal van top tot teen zonder partijzucht noch haatdragend jegens andersdenkenden in theorie en praktij Ie een voklagen en overtuigd reetrader die zijne klassieken van den ouden en nieuwen tijd op zyn duimpje kende getuige Zijn gelukkig citaat uit Boileau s Lutrin op het door De Meijier en Bchaopman den predikant en den pastoor bestuurd diner dat de Tweede Kamer aan Wybenga aanbood La dée e en entrant qui voit la nappe mite Admire un si bel ordre et reconnait Véglise Wie leest nog Boileau vraagt ge en ik antwoord inderdaad niemand maar de mannen die omstreeks 1830 studenten waren bestudeerden de Fransche klassieken versierden on verlichten er hun geest mede en wisten gelijk in dit geval het ge i lezene dikwijls geestig en snedig te pas te brongen Bovendien was Blussé een man man met gevoel en smaak voor kunst die onder anderen een tiental jaren geleden zijn portret door Israels geschilderd omdat Blussé geen arme oude Scheveoinger was meenden velen dat t niet best gelukt was naar do tentoonstelling te Parijs zond BuiteolaDdsch Overzicht De samenstelling van het Fransche Kabinet zal heden avond in het Journal officiel bekend gemaakt worden Ziehier de lijst der ministers Bouvier voorzitter van het Kabinet on minister van financiën Fallières binnonlandsche zaken Spuller onderwijs en fraaie kunsten Flourans buitenlandsche zaken Bousquet justitie Héredia openbare werken Barbe kndbouw Doutresnes koophandel Voor de ministerien van oorlog en marine zijn nog geen personen gevonden Genemal Saussier heeft de portefeuille van oorlog geweigerd omdat hij de intrekking van het ontwerp dor logerwet geeischt heeft Ten gevolge der weigering van generaal Saussier schijnt hot op het laatste oogenblik dat ook Héijedk en Barbe geweigerd hebben zitting te nemen in het Kabinet In België blijft de toestand bedenkelijk ofschoon le Pinksterdagen zonder onlusten zijn voorbijgegaan Vooral in de omstreken van Charleroi breidt de werkstaking zich steeds uit zoo zelfs dat het aantal werkstakers Zaterdag met 1150 personen word vermeerderd Ook in deze streek werd Zaterdag de eerste dynamietaanslag beproefd en wel tegen het huis van een werkman die zich niet bij de werkstakers wilde aansluiten Ook te Luik maakt de beweging vorderingen maar te Seraiog horvatton steeds mleer werklieden den arbeid In do Borinage blyft de bevolking vrij kalm en blyft de beweging op dezelfde hoogte De drie hoofdleiders zijn daar gevangen genomeu en naar Bergen gebracht De regeering heeft overal de noodige voorzorgsmaatregelen kten nemen voor de Pinksterdagen Daarom zijn ook de beide lichtingen samen ongeveer 12000 man sterk opgeroepen Wanneer er dan niets bijzonders voorvalt zullen deze soldaten na de feestdagen spoedig weer naar huis worden gezonden Te Gent hielden de socialisten een groote bijeenkomst waar werd besloten zich niet bij de werkstaking aan te sluiten Ofschoon zij hun sympathie betuigden voor de werklieden achtten zjj de algomeene werkstaking op het oogenblik geheel nutteloos en zonder eenige kans op goeden uitslag Te Luik en te Senung zy n de vrouwen het ergste te vreezen Zij trachten er optochten te organisoeren en de mannen die nog werken lot staking van den arbeid over te halen Ernstia e rustverstoring heeft echter daar evenmin als in Henogouwou plaats De Porte zal door middel harer vertegenwoordigers in het buitenknd de mogendheden in kennis