Goudsche Courant, woensdag 1 juni 1887

Vrijdag 3 Jani j 3555 1887 GOUDSCHE COURANT JMeuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Alzoaderlgke Nommers VIJF CENTEN De inzeading van adrertentlön kan gescbladen tot é nor des namiddags van den dag der uitgave OOST INDIE Nederlanders die dienstuemen bij het Indische leg er ontvangen bij het aang aan van eene zesjarig e verbintenis een Zandgeld van DUIE HOUDEHD GULDËIT Aanbrengpremie TIEN GULDEN Nadere inlichtingen zijn gratis te bekomen bij het Departement van Koloniën en h ij alle Burgemeesters Snelpersdruk van A BRINKMAN te Gouda stoUen met den inhoud der oTereenkomst tusschen Turkije en Engeland betreffende Egypte gesloten Men gelooft dat Frankrijk de overeenkomst zal goedkeuren behoudens de bepaling dat de Engelsche troepen het recht behouden tot bezetting van het land In dit geval zal de Fransohe regeering eene wijziging voorstellen welke vermoedelyk door Rusland zal worden gesteund Uit Warschau wordt gemeld dat de Eussjsche regeering de wet waarb aan buitenlandsche joden in Russische gouvernementen verboden wordt handel te drijven ook op de Poolsche gouvernementen toepassemk heeft verklaard Ten gevolge van dit besluit is reeds een aantal joodschen kooplieden het verder verblijf in de Poolsche hoofdstad ontzegd De Hongaarsche Rijksdag is door de Regeering met een zeer gemoedelijke troonrede gesloten De hoop op hot behoud van den vrede wordt door de Regeering uitgesproken terwijl zij tevens de bereidwilligheid pryst der Hongaren die zulke zware offers voor de onafhankelijkheid van het Rijk hebben gebracht Ï OSTEE XtTBiT LIJST van BRIEVEN geadresseerd aan onbekenden door bemiddeling van het Postkantoor terug te bekomen J Nieuwmeijer Amsterdam Mevr J Eiet Haarl m J B Zylstra Hardegarijp Mej M van der Heijden Rotterdam Wed N Verkerk Utrecht D Blom Zevenhoven De Directeur van het Postkantoor SIMONS Afloop van Openbare Verkooplngen van Onroerende Goederen VEILING 31 MEI 2 Huizen en Erven Keizerstaat K No 141 en 142 ƒ 2596 k B Tijgeman TWEEDE CORRESPONDENTIE PARTIJ tusschen Gouda en Utrecht Gouda Wit Utrecht Zwart 1 E 2 E 4 1 E 7 E 5 2 G 1 r F 3 2 B 8 C 6 3 B 1 C 3 3 G 8 F 6 4 F 1 B 5 4 A 7 A 6 5 B 5 A 4 5 F 8 C 5 6 0 0 6 B 7 B 5 7 A 4 B 3 7 D 7 D 6 8 A 2 A 4 8 B 5 B 4 9 C 3 E 2 9 C 8 G 4 10 C 2 C 3 10 D 8 D 7 11 A 4 A 5 11 B 4 X C 3 12 B 3 A 4 12 C 3 C 2 13 D 1 X C 2 18 0 0 14 D 2 D 3 14 G 4 X F 3 15 G 2 X ï 3 15 C 6 B 4 16 C 2 D 1 16 07 C 6 17 D 3 D 4 17 E5 X D 4 18 E 2 X D 4 18 D 7 B 7 19 A 1 A 3 19 05 X D 4 80 D 1 X D 4 20 F 6 E 8 21 A 3 B 3 21 C 6 0 6 22 D 4 C 4 22 A 8 B 8 23 C 1 D 2 23 E 8 F 6 24 E 4 E 5 24 B 7 D 5 26 C 4 X I 6 25 F 6 X D 5 26 D 2 X B 4 26 C 5 C 4 Burgerlijke Stand QEBOREN 27 Mei Gerrit ouders L C de looij en J A van dea Berg Pieter Adrianus onders H Bonter CD J Ridderhof 28 Willem onders A Kwiulielenberg en J Hugtelaar 29 Adnanos Theodorus ouders F W ven WerkliooTen en M C Ratten Pieter onders S Timbergen en M van der Mispel OVERLEDEN 27 Mei J Vermenlea 1 j 10 m 29 H van Dnnren 6 j 30 P J de Jong 8 m Moordrecht GEBOREN GeerIJF onders L J Üopeün en 6 de Hoop Jasper ouders F Vink en J ran der Mazen OVERLEDEN A Vink 2 j Haastrecht GEBOREN Hnibert onders A Slegt en J A an der Kny OVERLEDEN VI de Jong 16 d J E M Ponaioen 12 ra Vlist GEBOREN Maria JobaiiDs ouders H Drifssen eo C E de korte ADVERTENTIEN Bevallea van een Zoon A ADEGEESTGouda 31 Mei 1887 VAX Bflle Bevallen van eene Dochter ALIDA WILHELMINA TIMMEES geb VAM Vebuhinozn Rotterdam 80 Mei 1887 Geboren LEENDERT JEEN Zoon van C F BEKMAN en GERABDA EEKMAN Brussel 31 Mei 1887 v d Bbrg DIENSTBODE Mevrouw HOOGENBOOM Goawe 45 VRAAGT eene DIMNSTBODB TE KOOP GEVRAAGD een bespeelde PIAUllTO sterk eu vol van TOON Adres franco brieven onder No 1506 aan het Bareau dezer Courant NIEUWS mmm TE KOOP voor uiterst bliiyke prijzen 3 BERLINER VIGILANTES 2 BERLINER LANDAUERS LANDAOELET COUPEE CÜÜPBE CLARENCE VICTORIA en VlS aVIS TBNTWAGEN Dagelijks te bezichtigen aan de Nederlandsche Fabriek van BIJtuiyen en TTamwegrijtuigen in Liquidatie te Rijswijk nab Delft J BEEEBAAET Lz Conpseur Patissier Eenig Depot vsn de met Zilveren Medaille bekroonde HAMSOBE EESOnUIT nit de fabriek van J K SOMMER Den Haag GOUD WAARD Dankbaar voor het gewenschte gevolg met hetwelk in het aanwenden van uwen Ontwikkeling Balsem bekroond heb mogen zien daar mijn hoofdhaar dat aanmerkelijk begon uit te vallen in betrekkelijk weinig tijds weer flink is aangegroeid De haarroos dio mij hinderde is geheel verdwenen aoo veroorloof ik u dit feit wereldkundig te maken ten einde aan ieder het middel dat bij U te bekomen is aan te prijzen Ch onderieekend Amsterdam A C C NIEÜWENHUYZEN Alleen verkrijgbaar bij THEOPHILLE Haarkundige Frederiksplein 32 Amsterdam Franco zending i f 2 15 per Postwissel of ƒ 2 25 aan blauwe Postzegels als ook tegen Rembours enkel 0NDERK0R8TEN Kleine Ronde Tafeibesclinit 20 i 10 Cent enkel ONDERKORSTEN Voor de Omstreken van Gouda worden Depóthouders gevraagd tegen zeer billjke conditiën OokverkrjjgbaarKONINGSKRAKELINGEN 60 Cts de 5 ons H M DERCKSEN Brood en Beschnitbakker WESTHAVEN B 158 Gouda HEBREN en DAMES L van OS Az Kleiweg E 73a Dagelijks versch voorhanden SLEEP ASPERGES JONGE WORTELEN eer fijne CHINA S APPELEN Maltha Nieuwe Aardappelen a 10 Cent per POND BLIKGROBNTEN i 50 Cent per Blik inhoud 1 Kilo Blaauwe KASDRLJlVËi ƒ 2 25 per pond J GERRITSEN Groenendaal tot groot en kleiner bedrag zgn tegen billgku rente verkr gbaar bg Notaris MONTIJN te Gouda tegen voldoend onderpand als 1 Hypotheek voor Mannen Vronwen en Kinderen SCHEÏJK Zn i 7ABINAS 0 60 Cts p V KG J van Sonsbeek Weggeloopen een zwart KATJE op de borst een wit stipje die het terugbrengt krggt en gulden belooning Het adres wordt opgegeven san het Bureau dezer Courant De uitgave dezérCourant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRIJDAG Id de Sted geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prgs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 50 BINNENLAND GOUDA 2 Juni 1887 Het wateronderzoek der waterleiding gedurende demaand Mei heeft het volgende resultaat gehad 2 Mei 8 9 milligr perm kal per iOOO c c 9 n fi B II II II 16 II 6 1 H n II II II 33 II 8 2 II II II II II De beide vorige dagen hebben te Beeuwijk sfdeeling Sluipwijk ernstige ongeregeldheden plaats gehad ten gevolge van irerkstsking onder het werkvolk van de veenderijen Niet alleen dat verscheidene hunner bepaald weigerden het werk langer voort te zetten zoo geen loonsverhooging werd toegestaan maar zelfs wilden zij anderen die aan het werk bleven met geweld dwingen om eveneens dit te staken Ken van de goedwillige werklui die weigerachtig bleef met hen mede te doen v zelfa zwaar mishandeld Tegen verscheidene der belhamels is proco i verb al opgemaakt en do stemming is nog alles behalve rustig Deze week wordt te Amsterdam eene tentoonstelling gehouden door do Verenaginii tot bevordering ran het ondency in handenarbeid van voorwerpen in verschillende deelen des lands vervaardigd Deze tentoonstelling is der bezichtiging overwaard en zal de belangstelling in het doel der Vereeniging zeker zeer doen toenemen Ook Gonda i daar vertegenwoordigd on met eere De door don heer van Kempen alhier ingezonden collectie kan de vergelijking met die uit andere plaatsen veilig doorstaan Er is o a een vogelkooi bg die oen sieraad zou zgn in veler hniskamor en een eigenaardig sigarenkistje dat in hot gebruik zeer handig belooft te zijn Ook verscheidene andere voorwerpen zyn daarbij op te merken die net bewerkt en keurig gemaakt zijn = Heden morgen is met den spoortrein overreden het 2 jarig zoontje van Theodorus Koster spoorwachter aan de kanaalbrug ouder i deze gemeente Hot kind heeft nog eenige oogenblikken geleefd Gisteren is in de i jkade een 8 jarige knaap te water geraakt en zou waarschijnlijk verdronken zijn zoo niet de lO jarige Eeurings hem gered had Als eene bijzonderheid deelt men ons mede dat bij van Tellingen in de Peperstraat een paar boschlijsters in eene volière zitten te broeden Men meldt uit Nieuwerkerk a d IJsel Dinsdag ochtend te hWf i uren werd de gezonken stoomboot Amaterdam No 1 der Amsterdamsche reederij der heeren Burglaar en Schoenmaker gezagvoerder kapitein Haentjes leeg gepompt door de stoombooten Zeeland Oemeente Vokwerten Rotterdam Betsy en de Harry De aannemer do hoor De Jong had de voldoening dat de boot 6 uren weer op het water lag Niettegenstaande do boomon voor den overweg nabij Nieuwerkerk neer waren gelaten wilde gisteren morgen een koetsier van een rijtuig mot twee paarden bespannen nog Jiasseoron waartoe hij do boomeu oplichtte Gelukkig bleef het rijtuig even be kneld toen de trein van 10 unr voorbijkwam en bleven de paarden alzoo vlak aast den trein stilstaan zoodat er geen ongeluk te betreuren is De wachter heeft nog beproefd tden hij de gaarden op den weg zag de trein te doen stoppen doch te vergeefs Na het hoofdbestuur van het Nut zijn voorstel tot subsidieeriijg van het fSociaal Weekblad ingetrokken heeft wil de Amhem he Courant daar de zaak tot verkeerde gevolgti kkiogen aanleiding geeft die een pngunstige gUmp werpen op het Nut ook een enkel woord in deze qoaastie medesprekeu Zoowel de belangrijke plaats qer Maatschappij in ons volksleven als het goed Imrt dat het orgaan haar toe lraagt nopen het te selirijven Hoofdzake jk beantwoordt de Amh Ct de vraag waarom het voorstel van het hoofdbestunr zoo ongunstig door de afdeelingeg is ontvangen Het hoofdbestuur heeft dit door z a gebrek aan tact op zijn geweten Had het voorg ftelil om vanwege het jNut een weekblad uit te geren om de belangstelling in vraagstukken waarbij het stoffelijk geestelijk en zedelijk welzijn van de groote menigte des volks betrokken ia te verlevendigen en hunne vreedzame oplossing naar vermogeii te verhaasten de zaak ware dadelijk op zichzelvn onafhankelijk van alle bijzaken beoonleeld Practfsche bezwaren zouden er zonder twijfel opgeworpen misschien het voorstel niet aangenomen zijn gqvprden maar er had eene zuivere discussie eene zuivlere beslissing kunnen genomen zyn die aan een oppef vlakkig beoordeelaar geen voorwendsel gegeven hadjden tot hatebjke en verkeerde oordeelvellingen Maar de inkleeding van het toorstel in den vorm van subsidieerilig van een bestaand weekblad heeft roet in het eten geworpen Dat had men als een vergrijp tegen de autonomie der algemeono vergadering kunhen beschouwen een poging om haar o gruwel 1 vqor een Jail accompli te stellen D or aldus te handelen zou men de souvereine vergadering tot een bureau van registratie verlagen Bovendien had hot den schijn alsof da uitgever van een doodgeboren weekblad zich voor dreigende verliezen ivilde dekken door de tegenvallende onderneming over te dragen aan het Nu Den goeden niet te na gesproken en gaarne erkennende dat de uitgever van het Sociaal Weekblad bij wie hem kennen geen grond tot dergelijken achterdocht geven kan vraagt de l Arhh Crt of er zelfs in Nmlerland geen uitgevers zijn tot eene dergelijke weinig eerlijke speculatie in stmt Mi4r een ernstig Bezwaar tegen het Weekblad was dat TO Redaoieur reeds een vast standpunt tegenover allerlei vraagstukken had ingenomen Die redacteur is voorzeker een talentvol man doch hij redigeert hot blad haar eigen inzichten en niet licht zal hij hot zij niet tot zijn oneer gezegd neutraal of objectief oordeelen Doch bovendien in een weekblad van het Nut moet ten minste élk departement stem in t kapittel hebben Het weekblad zou daardoor een voortdurend twistpunt in de maatschappij worden Vermoedelijk zou daarom het voorstel ook al ware het mot tact tor tafel gebracht toch verworptn zijn Men ziet op tegen het oprichten van een n ieuw blad en de loden van hot Nut hebben beter dan anderen geleerd dat offioieele periodieke uitgaven die iets A ADVERTENTIEN worden geplaatit van 1 5 regels k 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GR 00 TE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentien grati opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnt meer willen geven dan droog officieel nieuws èf stranden op de klip der onbwlaidendheid 6f eindigen met geheel iets anders te ïijn dan waartoe zij bestemd werden De mislukte proef iiiiet De Zwaluw en de slechte ondervinding met den Volksalmanak waarschuwden meer dan eenige andere over weging tegen hot naasten van het Sociaal Weekblad als orgaan van het Nut Wij hebben reeds melding gemaakt van een tweede amendement door zeven leden der Tweede Kamer voorgedragen op het voorloopig kiesreglement dat nu weldra aan de orde komt Het heeft tot doel in de additioneele bepalingen der Grondwet niets te bepalen omtrent het gewijzigd kiesrecht voor de keuze van gemeenteraadsleden Dit voorstel rust naar ons voorkomt op goede gronden Voor de verkiezingen der Tweede Kamer welker leden na afkondiging van de wijzigingen der Grondwet terstond moeten worden gekozen door een uitgebreider Iriezerscorps moeten de additioneele bepalingen de ooodège overgangsbepalingen behelzen Voor de gemeenteraden is het anders Dit jaar hebben in Juli de periodieke raadsverkiezingen plaats voor der leden en daarvoor kan de nieuwe regeling toch niei gelden Over twee jaren eerst treedt weder s af Er is dus ruimschoots tijd om intusschen voor de raadsverkiezingen regelen vaat te stellen bij de gewone wet Die regelen zullen nog heel wat hoofdbreken kosten Het is nl zeer de vraag of hetzelfde stelsel zal behooren te gelden als voor de verkiezingen der Tweede Kamer en of o a niet voor het gemeentelijke kiesrecht ook rekening moet worden gehouden met do betaling in de plaatselijie belastingen Verder staat men voor de vraag of ook bij die verkiezingen do indeeUng der gemeenten in districten zal worden ingevoerd welke indeeling anders zal moeten zijn dan die voor de Kamer waar als bijv wat Amsterdam Rotterdam enz betreft kleinere gemeenten aan grootere worden toegevoegd Men zal wellicht een proportioneel stelsel kunnen toepassen Al die redenen pleiten er voor dat bij de additioneele bepalingen der Grondwet het kiesrecht voorde gemeentebesturen niet worde aangeraakt Alleenvoor tusschentijdsche vacaturen kan dat stilzwijgenbezwaar opleveren inaar dit moet een roden zijnvoor de nieuwe Staten Oeneraal om dat onderwerpspoedig ter hand te nemen Een voorschrift daaromtrent indiening van een ontwerp binnen één jaar ware in de additioneele bepalingen beter op zijnplaats CHil J Staten Generaal Tweede Kambk Zittingen van Dinsdag 31 Mei en Woensdag 1 luni Zitting van Dinsdag De heer A Mackay heeft een motie van orde voorgesteld de wenschelijkheid uitsprekende dat in de add art bepaald worde dat na afkondiging der veranderingon in de Grondwet de loden der nieuwe Eerste Kamer verkozen zullen worden door de nieuwe Prov Staten De motie zal latfir behandeld worden De beraadslagingen pvor het voorstel Schaepman tot wijziging van art 194 hebben hierop een aanvang genomen Zitting van Woensdag I v Het debat werd voortgezet over het voorstel Schaepman tot wij iging van artikel 194 De heer Schaepman verdedigde nader zijn voorstel en £ f ♦