Goudsche Courant, zondag 5 juni 1887

andermaal tagsc oTermatig T el OTerlaten aan den toekonutigen wetgever Maandag l ure voortzetting In het hoofdkwartier voor Nederland in de Daniel Stalpertstraat 88 is gisteren verschenen het ente nimmer van De Seih Soltlaat Officieel orgaan Tan het Leger des Heils rerkrqgbaar voor 3 cent per exemplaar Het blad bevat een portret van generaal Booth met een korte levensbeschr ving een artikel getiteld Vuur een Brief van generaal Booth aan de soldaten van het Leger dés Heils een overzicht van den onbloedigen oogst sedert in onze hoofdstad wordt gevochten ook wordt melding gemaakt van den Sociaal democraat van wien in ons vorig nummer sprake was een Str dzang op de wijze Die Wacht am i2A M een verslag van Ons eerste gevecht in Holland door Railton met een afbeelding van de Volkszaal het verslag van het N r d D van 10 Mei over de den vorigen dag geleverde gevechten nog een paar stukken waatonder een in vier talen gestelde Uitnoodiging aan gevallenen en hun betrekkingen van Mrs Bramwell Booth een dankbetuiging aan de politie voor haar goede hulp bij het handhaven der orde met een bede ook voor haar verlossing en ten slotte eenige advertentien waarvan de eerste luidt Ërevraagd 10 000 Hollanders die zich zelf op willen geven om voor God te leven en Hem te dienen om Nederland aan Z ne voeten ta brengen Ëeu tweede advertentie deelt mede dat dit het vqfen twintigste is van de in verschillende talen door het Leger uitgegeven bladen een derde doet een beroep op wie om aan den staf kapitein Tylor wonende in het hoofdkwartier geld of meubelen te zenden voor het nieuwe kwartier dat voor de officieren van het Leger in gereedheid gebracht wordt een vierde kondigt aan dat in het volgende nummer de datum zal worden bekend gemaakt waarop het vaandel aan het eerste hollandsche korps zal worden overhandigd De bijeenkomsten in het kamp in de Gerard Dou raat blgven voortdurend veel nieuwsgierigen trekken Avond aan avond is het er stampvol maar de bekeeringen zyn witte raven wel te verstaan de echte want mét zelden knielen pp de zondaarsbank üeden neer die een geveinsde bekeering bijzonder grappig vinden Gisteren avond werd de vergadering hoogelijk gesticht door de bekeering van een beschonkene en een slagersknecht die alvorens zich over te geven door een der soldaten herhaaldelijk waren gewaarschuwd geworden zich bedaard te houden wilden zij niet door den sterken arm der wet irtt het lokaal verwijderd worden De Bacchusvereerder half op de estrade gehesoben had werk om zich staande te houden en legde telkens als er gesproken was zooveel dronkemansgemoedelijkheid aan den dag door bij wijze van instemming den spreker familiaar op den rug te kloppen dat men het raadzaam achtte den bekeerling met een zoet Ignije de zaal uit te tronen Dit ging echter zoo gemakkelijk niet want de man do gave der onderscheiding verloren hebbende legde het zoete lijntje uit als aanmoediging en begon nu met handjes nit te deelen aan de mannelijke en vrouweHjke officieren Een soldaat die hem eindelijk buiten de deur had gekregen zou en minder kameraadsehappelgke liefkozing van den aspirant recruut in en vorm van oorvijgen hebben opgeloopen zoo niet de politie den beschonkene van hem had overgenomen De luitenant Schoch gaf de meening te kennen dat die beschonken broeder den volgendenavond zou terugkeeren t Is mogelijk zoo hijzich ten minste nog iets vaft zijn bekeering herinnert Dr Brouardel heeft het bloed van onderscheidene lachoffers van den brand der Parijsche Opera Comiqtu onderzocht en bevonden dat iun dood door drie verschillende oorzaken is teweeggebracht Sommigen zqn van schrik gestorven by hen was het bloed plotseling in de aderen en het hart blijven stilstaan Anderen stikten door koolbxyde en weer anderen stierven door het inademen van koolzuur een dood welken men door tydige hulp voorkomen kan Ue dooden welke in do zaal en op de galeryen gevonden werden zqn allen gestikt door kooloxyde dat zich ontwikkelde uit de brandende docoratien Het moet een snelle dood zqn geweest Door dat gas werden de olielampen aan den tuinkant uitgedoofd terwyl de lampen aan de andere zqde bleven branden BuiteDlandscli Overzicht Generaal Boulanger de vermaarde I Vansche minister van oorlogt heeft zg n ambt aan zyn opvolger generaal Perron overdr n en zal binnen kort ui Farys vertrekken Evmals Boulanger stond Ferron in nauwe betrekking tot den heer Clemenaeau Voordat h Bouviers aanbod aannam had Ferron een langdurig onderhoud met Clemenoeau die nu in de Jtuüce mededeelt dat hq zqn best deed den generaal over te halen het ministerie te weigeren Evenwel bleven deze pogingen vruchteloos want de generaal was vast besloten de moeilyke taak te aanvaarden Natuurlqk drijven de bladen der opportunisten geducht den spot met de dagorde waarmede Boulanger zijn post verliet Die Boulanger zegt o a de Sépitblique Frantjoue ia zulk een buitengewone hervormer dat hij zelfs niet kan nakten bij zijn heengaan eene nieuwigheid in te voeren Maar van hem kan men alles verwachten Welk ander generaal toch zou het in zyn hoofd krygen om zyne soldaten op plechtige wyze mede te deelen dat hy zich naar de nülitaire tucht zal blyven schikken Immers dit wordt natuurlek van eiken generaal verwacht en behoeft niet als iets zoo buitengewoons aangekondigd te worden Weldra zal het nieuwe kabinet zijne tinanciëele plannen mededeelen Als zeker wordt uit Par s gemeld dat de Bouvier van plan is de bezuinigingen welke hig heeft aangekondigd in te voeren by de departementen van oorlog marine en openbare werken Bij het natellen der stemmen over de motie van JullieU heeft men bevonden dat de minderheid 139 uitsluitend bestond uit leden der uiterste en der radicale linkerzyd Onder de 285 stemmen tegen dé motie telt men 125 van de rechterzijde zoodat het Kabinet onder de republikeinen een meerderheid had van il stemmen en daaronder 6 leden der radicale linkerzyde 140 afgevaardigden hebben zich onthouden waaronder 47 conservatieven er waren 19 afwezig waaronder 5 conservatieven Gisteren werd in tegenwoordigheid van keizer Wilhelm te Holtenau de eerste steen gelegd voor de sluizen van het nieuwe Noord Oostzeekanaal dat door Holstein Noord en Oostzee met elkaar in gemeenschap zal stellen Voor de voltooiing van dit reuzenwerk dat 158 000 000 Mark zal kosten werden 8 a 9 jaren noodig geacht Van de onkosten draagt het Duitsche rijk 106 000 000 Mark daar het kanaal van groot belang is voor de Duitacha zeemacht Het koninkrijk Pruisen betaalt de overige 50 000 000 Mark met tet oog op de groote voordeelen welke Pruisens handel en scheepvaart er door zullen genieten want van de 36 000 schepen welke nu jaarlijks doqr de Sont varen zullen volgens berekening 18 000 de vootkwur even aan den korteren en veiliger weg door het Tiieuwe kanaal Voor de zeemacht is het kanaal van belang omdat de Duitsche marine zich daardoor ook in Noordof Oostzee kan vereenigen wanneer een vijandelijke vloot de Oostzee bij de Deensche eilanden verspert Daarvoor wordt het kanaal zoo diep en breed gemaakt dat de grootste oorlogsschepen er ten allen t jde kunnen doorvaren Volgens vry betroiilwbare berichten uit Konstantinopel IS de verhouding tusschen Engeland en de Porte in den laatsten tijd zeer goed en de Russische invloed in evenredigheid gedaald Voor de Egyptische overeenkomst zal geen conferentie byeenkomen maar van Kabinet tot Kabinet onderhandeld worden De Belgische Senaat heeft met 38 tegen 2 stemmen en 2 blanco de wet op het invoerrecht op vee en vleesch aangenomen Scbuttersraad te Gouda ïn de zitting van 8 Juni zyn wegens plichtvefrzuim afwezigheid van de exercitie veroordeeld de schutters A G P V en I IJ in een geldboete van f 5 ieder en in de kosten Kantongerecbt te Göada Terechtzitting van Woensdag 1 Juni 1887 Kantonrechter Mr J H van MIEEOP Ambtenaar van het Openbaar Ministerie Mr W C A SCHOLTEN te Eotterdam VEBOOEDEELD C K en A D kooplieden te Nieuwerkerk ieder tot 1 gulden of 1 dag wegens houden van eene slachtery van kalveren op een erf te Nieuwerkerk zonder vergunning van het Gemeentebestuur van Nieuwerltórk J den O arbeider te Waddinxveen tot Vj gulden of 1 dag wegens loopen in een grasperk van het Plantsoen te Gouda Ontslagen van rechtsvervolging M M landbouwer te Waddinxveen en G W landbouwer te Kèeuwijk aangeklaagd ter zake van biet gezorgd te hebt en dat het gedeelte van den dijk in den Polder Middelburg waarvan zij onderhoudsplichtigen zijn behoorlyk in orde was bij eene schouw De keur voor den Polder Middelburg is niet behoorlyk afgekondigd en heeft daarom geen kracht VRIJGESPBOKEN T K sjouwer en W H V knecht bij de stadsapotheek te Gouda van de aanklacht ofschoon getuigen van het oogenblikkelyk levensgevaar waarin A B verkeerde die in het water van den Bleekerssingel te Gouda was gevallen te hebben nagelaten aan voornoemden A B die hulp te verleenen die zy hem verleenen konden zonder gevaar voor zichzelven of anderen redelykerwys te kunnen duchten zynde A B ten gevolge van het ontbreken van die hulp verdronken KEMMSGEriXG INRICHTINGEN WELKE GEVAAR SCHADE OF HINDER KUNNEN VEEOORZAKEN BURGEMEESTER en WETHOUDERS vanGouda Doen te weten Dat Gedeputeerde Staten der Provincie ZuidHoUand aan het Gemeentebestuur van Gouda en zyne rechtverkrijgenden vergunning hebbeu verleend tot het oprichten van eene gasstokerij met gascondensor ter uitbreiding van de bestaande gasfabriek in die Gemeente op het terrein aan de Lazarossteeg kadastraal bekend in Sectie D No 76 77 en 78 Gouda den 2 Juni 1887 Burgemeester en Wethouders voornoemd VAN BERGEN IJZENDOOKN De Secretaris BROUWER WAARSCaVWIlMG BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda Gezien de Verordening bp de Wijkeu en het doen van aangifte tot het bijhouden dar BevolkingsRe gisters Herinneren belanghebbenden dat volgen die Verordening Ieder die naar eene andere woning binnen de Qemeente verboist daarvan zoodra mogelijk altijd liiijnen DRIE dagen aangifte moet doen by de betrokken Wykma ter en ter Plaatselijke Secretarie Bureau van Bevolking en de Hoofden der Huisgezinnen alsmede afzonderlijk wonende personen gelijke aangifte behooren te doen wanneer zy dieüstboden of andere personen in hunne woning opnemen en dat voorts volgens bedoelde Verordening alle eigenaren van gebouwen of besloten erven verplicht zyn te zoi gen aoor eëne betaoorlUke nummering buniier panden wolke nummering eveneens moet igeschieden op afSCbuttingfen by verbouwing of vertimmeriug terwijl zij mede gehouden zijfi om binnen acht dagen ua eene splitsing of vereeniging hunner perceelen daarvan ter Plaatselnke Secretarie kennis te geven opdat de vereischte wijziging in de huisnummers kunne worden gebracht Geschiedende deze waarschuwing ter voorkoming van vervolging en bestraffing overeenkomstig de bepalingen der bovengenoemde Ver Gouda den 4 Juni 1887 Burgemeester en Wethoudej voornoemd VAN BERGEN IJZENDOORN De Secretaris BROUWER üurgerlijke Stand GEBOREN i 81 Mei Adriaiiai Marii ouden M 0 1degeeit eo A H P C vaa Belle I JuDi Johiuns Geertroida oadera F tId Riemtbergeo en O vap Kleeff 2 Adriaoa Catharma oodera H 6 Kolker cd E de Vos OVERLEDEN 1 Jooi L A van den Ber ja Q Kok huiivi van D van Leeoweo 2S j i V B Koeter 2 j l Soaneo Sm 8 J Nederberg 69 C M Goodriaan 67 j J van der Bree 21 j ONOERÏEOUWD 8 Juni L Spaiok te Anuterdan ii j en M Anker 28 j K Anker 25 j en T Blon 88 j P J Melkort 20 j en W Wuneo 20 j P vsu Iioon 23 j en P Koeman te Moordrecht 18 j lïoordreoht GEBOREN Johanna ouden A Koot en C Bouwman OVERLEDEN Pronk 88 j ONDERTROUWD D Broekhviten 4 j wonende t Cbarlois ru G Rietveld 20 j ADVERTENTIEN Voor de vele bljjken van deelneming ondervonden bg het overiyden van mjne geliefde Bchtgenoot Vader en BehuwdraderfMARINU8 GERARDÜS EMBI8 betuig ik ook namens mijne Kinderen mijnen innigen dank Wed M G EMBIS Gouda 4 Juni 1S87 Vbbnendaai Aan allen die ons bg het overlgden van onzen dierbaren Broeder en Behowdbroeder M O EMEIS zoo vele blgken van belangstelUng hebben doen toekomen betuigen wg onzen oprechten dank J D EMEIS C EMEIS HoBNis Gouda 4 Jnni 1887 Voorspoedig bevallen van eene Dochter J M SCHIM VA DEI LOEPF geb BooNOSBs Gouda 3 Jqni 1887 Mevrouw Fortuijn Droog leever Ds JONO vraagt tegen Aagustns eene nette f WBiSS KlIO Westhaven B 163 Mejuffrouw van DANTZIG Groote Markt A 66 vraagt met 1 AUGUSTUS een zindelgke DIENSTBODE Loon 80 gulden buiten verval onnoodig zonder goede getuigen zich aan te melden GEVRAAGD op eene nette stand eene KLEINE m M van 3 a 4 Vertrekken liefst een Benedenhnis met Tuintje voor een kleine familie van twee persooen Brieven franco met prgsopgav aan het adres van Mej BËRKEI ON van Alkemadestraat No 15 Rotterdam BU LOUIS P WELTER zgn verkrijgbaar è 1 10 12 stuks ROZENZEEP per stuk 10 Cent Wicht per stnk 75 grammen Westhaven B 193 Met AUGUSTUS wordt gevraagd een nette DIEl STBODË Adres Mevr KORTENOBVEB Crabethstraat 223 Eene kleine partg ARNHEMSCHB PULP tegen billgken prga Orders Lange Tiendeweg Agent W DEN HERT OG Ondergeteekende is VERHUISD van GOUWE No 13 naar WACHTELSTRAAT N 216 C J FAURB Docent in Boekhouden Handelsrekenen Ii KIAAK IVieuw Alieuw INMAAKBÜSSEN welke niet dicht gesoldeerd behoeven te worden zgn verkrggbaar bg C VAN BERKEL KLEIWEG Alles wordt met garantie geleverd GEVRAAGD een flink MEISJE B C niet beneden de 16 jaar Adres onder No 1033 aan het Bureau dezerCourant Gedurende de HAASTBECHTSCHE KERMIS op II en 12 JUNI a s MÏÏZEEUITVOEIlIirB door een goed GEZELSCHAP in het Logement en Stations Koffiehuis van M BBIJEN te Stein Prompte en nette Bediening verzekerd STOUT STOUT VOLLENHOVEN Extra 13 Ct per fl BASS Co 13 P KRIJGSMAI Een soliede WINKELIER in Noordbrabant wenscht in kennis te komen met een deugdelgke KAASBOE R ter afname zgner ganscbe Jaarlijksche Pabricatie onder nadere overeen te komen voorwaarden Adres onder No 1509 aan het Bureau van dit Blad Men zoekt PLAATSING voor een knap JoiraELma oud 18 jaar die vgf jaar in een WINKEL werkzaam is bewgzen van goed gedrag en eerlijkheid knnnen geleverd worden Adres onder No 1510 aan bet Bureau dezer Courant ïim hsTE Bies uil de Bierbrouwerij De POSTHOORIV te Rotterdam Prüs pèrflescf U cte per V2 riesch 6 ets naar buiten in liisten van en 2 oi 72 Wessciie Dit Bier onderscheidt zich zeer door rijk Extractgehalte en weinig alcohol en wordt als zoodanigvoor gezond en voedend Tafelbier aanbevolen Ohemische analyse op franco aanvrage gratis verkrijgbaar COirCEUT en BAL op ZONDAG 5 JUNI 1887 des namiddags ten 5 Ure ten huize van D HOOGENDOORN Kastelein te Stolwijictrtluie JENTBÉE TBIJ P P SOOS Lange Tiendeweg D 59 Gas en Waterleiding Openlsare Aanlsesteding bg enkele inschrgvinsj in het Lokaal van den Heer KAHLE aan den Kattensingel te Gouda op DINSDAG den 14 JUNI 1887 des voormiddags ten tien ure van eenige herstellingen aan het Stoomgemaal en andere werken van den Polder BloemendaalHet Bestek en de voorwaarden liggen in genoemd lokaal ter visie Aanwijzing in loco op DINSDAG den 7 JUNI 1887 te beginnen des voormiddags ten 10 ure aan het Stoomgemaal ZAAL voor HAARSNMDËN en SCHEREN WESTHAVEN B 193 Machinale Inrichting voor Haarsnijden h la miiiote Brosse Mécanique Roijale Louis P WELTER Coiffeur Ondergeteekende bericht bg deze dat voortdurend bg hem te bekomen is AUe dagen VERSCHE Weener en Parijzer BROODJES Duitsche BOLLE i en verder alle soorten ♦ Grobt en klein Brood Bg bestelling FEANSCH WATERBROOD Haagsch Zoet ROGGEBROOD 12 ct p k Gewoon 9 Met sncade krenten en rozgnen 18 BESCilüIT 26 stuks a 25 Cts Lange BESCHUIT met kaneel en suiker 24 stuks a 10 ct Onder minzame aanbeveling H VAN SCHAIK firma F X van dbn BERGH Markt naast Arti Legi FIJNE EANIISCSOEP A van OS Az Kleiweg E 73 liiii iiiiM te koop bg J J van Houweninge te Gouderal tegen rembonrs van Spaansch Koekoek blaanwAndulnsier Fadna geelkuif Blaanw met witkuif Zwart met witkuif W it Padna met witkuïf Patrgs Brahma poutra Grgs Brahma poutra Wit Cochin China Goudlaken Hamburger Boerenkriel Wit Spaansch kriel zeerklein Alesbnrie eend Bonaan eend Zwartfluweel eend en kleine wiite Kwaker