Goudsche Courant, zondag 5 juni 1887

Woensdag 8 Juni J 3557 1887 Een greheel nieuwe zendingf TRICOT TAILLES in zwart en gekleurd TRICOT JONGENSPAKJES zwart en gekleurd TRICOT PANTALONS in alle maten afzonderlek rerkrggbaar CrèzTie BtaiDO ianLe Stof eaa è To u r Groote keuze JAPONSTOPFEN met bapassende Gameeringen bg JOSEPH VAN DAIVTZIG Az GROOTE MARKT 66 ZCIVERE FRANSCHE WIJiMEJV De bekende BORDEAUX f 27 per 48 Flesscben met acoijns ttinco buis gebeel Nederland ook per proefflescb kwart en balf ankers belegen verkrijgbaar Voorts alle MEREEN Prijscouranten gratis en fi aneo Van alle merken zijn proefflesscben verkrijgbaar Adres WIJDSTRAAT A 172 GOUWE C 13 Gouda Eenig Depot van Wellens Eoonekamp Elixter GOUDSCHE COURANT JSieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Oe inzending van adrertentiön kan geschieden tot öto uur des namiddags van den dag der uitgave THE SINGER MAIFAGTDRIM COMPANY IW YORL Eenlire Fabrikanten der echte Sini ep Naalmachiiieg IXIEUWSTE lJITVl DIl G Il MOVED SMS UAGBINES met osoilleerend ringspoeltje en hoogen arm Op de Internationale Tentoonstelling te EDINBURGH 1 October 1886 ontvingen van alle geëxposeerde Naaimachines slechts de ORIOINEELE SlNOER den hoogsten De Gouden Medaille Dubbelde Buurt B IVo 4 Eeoig DepM te GOUDA De ondergeteekende bericht dat de STEDELIJKE ZWEMSCHOOL met goedkearing van H H Burgemeester en Wethouders ZONDAG GEOPEND wordt J M GROENENBAAL Qouda 4 Juni 1887 Directeur Goudsclie Zwemchl H H ZWEMLIEFHEBBERS die genegen zgn cich bg borengenoemde Vereeniging aan te luiten worden rerzocht zich vóór den 1 JDLI schriftelgk aan te melden bg den Secretaris dier Vereeniging die zich tevens bereid rerklaart tot het geven van inlichtingen Namens het BESTDUR H J L KAMSTEEG SecretarU Markt A 150 Gontribatie voor werkende Leden ƒ 2 id Contsibueerende ƒ 1 sjaars Be INISTBATIE KANTOOR van EÏÏEOFEESCHE LOTEN Naamlooze Vennootschap gevestigd i aAmiiterdam 60 Kalverstraat en goedgekeurd bg KoBinklgk Besluit van 27 Februari 1886 bericht hg deze dat tot de uitgifte van vier nieuwe Seriën en combinatiën van Loten is overgegaan De Loten in bovengemelde Seriën opgenomen bestaan uit Russische Loten 1866 Pargsche Loten 1871 Brusselsche Loten 1886 Oostenrgksche Roodekruis Loten lj§82 Loten Crédit fondées de France 1877 Prospectussen en inlichtingen aan het hoofdkantoor en bg de vertegenwoordigers verkrggbaar Amtterdam Juni 1887 De DIRECTIE M van der Bur en Zoon Confisears Cniainiera MARKT A 146 Bevelen zich aan tot het L E V £ R E N van Dejeuners Diners Soupers Koude en Warme SCBOTELS zoowel binnen als buiten de Stad Dagelgks VERSCHE DIVERSE GEBAKJES VERDUURZAAMDE LEVENSMIDDELEN VAN W Hoogenstraatcn Co Lelden Zalm kreeften paling inGeleg SARDINES CIBILS enz TAK Slotemaker Co Frambozen Limonade Siroop ƒ 1 20 per flesch Citroen i y Frambozen Siroop 1 40 Wederverkoopers genieten rabat Ondergeteekenden berichten dat hunne WIJNEN en Buitenl GEDISTELEERD in Depot voorhanden zgn bg den Heer J H SPIEBINOS Kattensingel te Gouda bg wien Prgscouranten en Proeven op aanvrage verkrggbaar zga GBOENEVEX D VAN DER KoP Co SCHOONHOVEN D HOO EHBOOM NagazUn van Oqderkleeding WITTE GOEDEREN ECHT Normaal Pror Jaeger Gekleurde Katoenen Kousen H J M KABEL CUISINIER PATISSIER Oosthaven B 36 beveelt zich beleefd aan tot het LEVEREN van DEJEUNERS DINERS SODPERS ook met bglevering van compleet SERVIES zoowel binnen als buiten deze Gemeente het OPMAKEN van Koude en Warme SCHOTELS het leveren van GROOT en KLEIN GEBAK en voorts alles wat tot het Koksvak behoort EEISTAL HELDER EÏÏW US bg elke hoeveelheid verkrggbaar van Scharen Messen Lepels Vorken PetroleumKookstetlen en nog eenige Artikelen zoolang de voorraad strekt P P SOOS Lange Tiendeweg n De zoo zeer gerenommeerde Amerikaansche EOENWAS voor Meubelu Marmer en gever nist Houtwerk van I W MJS SOON Handelen in Verfwaren en Vensterglas te a Hertogenboach E is aldaar steeds verkrggbaar inl Fleschjes van i7 Cent en g verder alom g Fabrieksmerk gedeponeerd g 80 Men wachte ich voor namaak a Voor GOUDA alleen verkoop bg den Heer Ph J van der STOR Openlsare Verkoopingen te GOUDA teh overstaan van den Notaris G CFOETTJUITDEOOGLEEVER op DINSDAG 7 JUNI 1887 des morgen te 9 uren iUi het Pakhuis van wglen den Heer C J vax db PAVOORDT in de Kleiwegsteeg te Oouda van Meulïelen en Huisraad BEDDEN en BEDDEGOED enz Daags te voren van 9 tot 12 en van 2 tot 5 uren te zien En op DINSDAG 14 JUNI 1887 des morgens te 9 uren aan het Lokaal Wgk K No 255 aan de Peperstraat te Gouda van eenen INBOEDEL Daags te voren op de gewone uren tef zien Nadere inlichtingen geeft voornoemde Notaris PORTUIJN DROOGLEEVBR te Oouda Snelpersdruk van A BRINKMAN ie Gouda De uitgave dezerCoutant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRIJDAG Inde Stad geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATBRDAiG De prgs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 50 GOUDA 7 Juni 1887 De heer J W Boers alhier is bij Kon besluit benoemd tot burgemeester der gemeente Rozenburg Ook hier ter stede is thans een plaatsel k comité gevestigd voor de in 1888 te s Hage te houden Nat Tentoonstelling van oude en nieuwe Kunstnijverheid Dit bestaat uit de heeren J M Noothoven van Goor voorzitter H Enno van Gelder secretaris P Goedewaagen penningmeester J J Bertelman eiï Dr F H G van Iterson Burgemeester en wethouders dezer gemeente hebben zich tot de directie der Nederl Éhijnspoorwegmsatschappij gewend met verzoek den middagsneltrein van S uur uit Amsterdam naar Botterdam en Den Haag welke te Woerden stopt ook hier te doen ttiihoudeo daar toch vele inwonen dis in den voormiddag voor zaken An terdam bezoeken gedwongen zijn wanneer hunne bezigheden niet vóór 1 uur afgeloopen z jn onnoodig tot 4 40 te Amsterdam te vertoeven of zich te Woerden 44 minuten op te houden feisterenmorgen is uit het water van den Fluweelen singel opgehaald het lijk van zekeren J A D dat reeds eenige dagen daarin had gelegen Uit Bodegnive schryft men het volgende Niet alleen voor de leden der hier gevestigde landbouwafdeeling maar ook voor ieder die er elang in stelde werd dezer dagen na den afloop der paardenmarkt en stierententoonstelling de zoogenaamde melkcontroleur beproefd Dit werktuig dat uitwendig veel overeenkomst heeft met oenen blikken trommel hoeft ten doel de meerdere of mindere geschiktheid der melk voor de zuivelbereiding aan te toonen Inwendig bevat het een zeker aantal genummerde langwerpige glazen die gedeeltelijk moeten gevuld worden met melk van eveneens genummerde koeien Is men hiermede gereed dan wordt de controleur gevuld met water dat men vooraf tot op ongeveer 40 graden Celsius heeft gebracht en door een spiritus lampje op die temperatuur hondt Na verloop van een half etmaal zal men uit de monsters kunnen bepalen welke beesten gezonde melk geven De hoer Kriebel van Amsterdam de leverancier deed uit vier controleurs bevattende honderd glazen met melk van een gelijk aantal koeien de uitkomsten zien waarna zich eene gedachtenwisseling ontspon over de bruikbaarheid De slotsom bestond hierin dat goed aangewend de melkcontroleur nuttige diensten kan bewijzen Door de Ingelanden van den Zuidplaspoidor is besloten in vereeniging met die van den Eendrachtspol er in de ringvaart van eerstgenoemden een dubbeh schutsluis te stichten waardoor ieder der twee polders een eigen boezem verkrijgt JEen gevangene die gisteren Qchtend yan V age per BijnspJ r van 10 ure 5 min geboeid ji ónder behoorlijk geleide werd getransporteerd naar Arnhem sprong te Vleuten uit den trein doch werd spoedig achterhaald Staten GeneraaJ Twukde Kakek zitting ran Maandag 6 Juni Het debat werd voortgezet over het voorstelSchaepmah en de daarop vooqfNtelde amendementen Door de heeren Mees atfia en Van der Kaay werd het amendement van d4B heer Vos de Wael om de 3e en 4e alinea te éum vervallen dus om algeheele vrijheid aan dan wetgever te laten tot regeling van het onderwijs en het neutraliteits begrip te doen verdwijnen nad r bestreden terwijl de heeren Hartogh De Banitz Beelaerts van Blokland en Vermeulen het nader verdedigden In stemming gebracht werdt hët amendt Greeve waarbij bepaald wordt dat het onderwijs onder de aanhoudende zorg der Begeetütg blijft aangenomen met 45 tegen 39 stemmen Uet amendt VoB de Wad is aangenomen met 45 tegen 39 stemmen De heer Bahlmann had n amendt waarbij bijzonder onderwijs regd ogMaar onderwijs aanvulling wertl ge d ingeMna t rwql door de beslissing over het amendt Vos de Wael dat van den heer De Beaufort vrijheid aan den gewonen wetgever tot regeling van het onderwijs mits voldoende gelegenheid en eerbiediging van ieders Godsdienstige begrippen verviel Het alsnu gewijzigd voorstel Scbaepman werd aangenomen met 43 tegen 40 stemmen Het algemeen Bestuur der Zuiderzee vereeniging heeft aan de Provinciale Staten vanf Noord Holland een adres gericht waarin het üMl dezer Vereeniging het onpartijdig onderzoeken van de wenschelijkheid en uitvoerbaarheid van afsluiting en latere geleidelijke drooglegging van de Zuiderzee de Wadden en de Lauwerzee wordt uiteengezet en om geldelijke medewerking vanwegedeProrincie gevraagd Wel is waar iverd reeds door vele particulieren gemeenten en watersohapsbesturen belangrijke steun verleend doch de groote kosten van het onderzoek welke door den hoofd ingenieur J Van der Toorn op f 126 000 over drie jaren verdeeld worden geraamd vereischen nog steeds toeneming van geldelijke bijdragen Het bestuur houdt zich overtuigd dat vele belangen der provincie met die der Vereeniging samengaan en vindt daarom vrijheid zich tot het Provinciaal Bestuur te wenden in de hoop op krachtige medewerking Krachtens besluit der laatste algemeene vergadering van het Alg Ned Werkliedenveiiiond is door het Bestuur een uitvoerig schrijven gericht aan de Commissie van Enquête waarin de wensch wordt uitgesproken dat de commissie moge besluiten op grond van hetgeen thans door haar optreden reeds openbaar is geworden aan haar lastgoefsterï de Tweede Kamer verschillende voorstellen te doen lo tot verbetering en uitbreiding der wet van 19 Sopt 1874 Staatélad No 130 in dezen zin o Verbetering der redactie opdat duidelijk blijkt dat verboden wordt allen dtentlarbeid b Uitbreiding van den leeftijd waar beneden het verboden is te werken tot 14 jaar c Verbod aan jongelieden beneden de 17 jaar om hmger dan 10 uur per dag mits afgewisseld door rusttijden en in geen geval tusschen een bepaald avonduur en een bepaald morgenuur te arbeiden met toekenning van een vasten wekelijkschen rustdag ADVERTENTIÈN worden geplaatst van 1 5 regels 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentien gratia opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnt ifzonderlgke Nommers VIJF CENTEN d Hetzelfde verbod als bij c bedoeld benevens geheel verbod tot arbeiden minstens zes weken voor en na de bevalling voor vrouwen van eiken Verbod aan jongelieden beneden beneden 17 jaar en aan vrouwen om te arbeiden in gevaarlijke of voor de gezondheid schadelijke bedrijven ƒ toepassing van het verbod in b bedoeld mede tot het vernchten van veldarbeid voor kinderen beneden de 12 jaar behoudens ontheffing van dat verbod gedurende een in de wet beperkt aantal weken per jaar die door Gedeputeerde Staten aan elke gemeente overeenkomstig de behoefte die er aan blijkt te bestaan en n overleg met de besturen dier gemeenten zou kunnen worden verleend g speciaal toericht op de naleving der wet door bepaaldelijk daarvoor atiMptelde ambtenaren 2o tot regeling van P o het toezicht op de werklokalen en op de werktuigen en gereedschappefi b voorzorgan a M lMiH gsB ni kW dnBed9 bij het bewerken van voor de gezondheid en het leven nadeelige stoffen e de aansprakelijkheid der patroons tegenover de werklieden en hun familien ingeval den werkman bij de uitoefening van zijn arbeid eenig ongeluk overkomt wanneer het althans niet kan worden toegeschreven aan opzet of moedwil 3o Zij bij de Kamer bevordere a een spoedige regeling vaU het ambachtsondenvijs b spoedige invoering van den leerplicht Ten slotte wijst het adres op de wenschelijkheid dat de commissie zich zou kunnen verplaatsen om op de plaats zelve te zien te hooren en te onderzoeken Tijdingen uit Tanger zeggen datin het paleis des Sultans een schat van 95 miÜioen piasters is gevonden Hoe in dit Spaansoh preside zulk een hoeveelheid geld kan gekomen zijn is inderdaad onbegnjpelyk De Spaansche schatkist is toch ook niet zóó vol dat een millioen of vijf en negentig ongemerkt kan wegvloeien Misschien is dU wel de schat dien de Spanjaard reeds aaü zoovelen onzerlandgenooten voor de helft heeft aangeboden onder conditie van eenig voorschot Die perjoon zat nu hier dan daar ook uit Ceuta en Tanger schreef hij brieven Mocht die niet waarschijnlijke gissing juist zijn dan zal men ten minste in het vervolggeen brieven meer van hem te wachten hebben want de schat is terecht Arnh Ct De vier hoofdregels der rekenkunde laten zich terugvinden in het menschenleven ieder der verschillende trappen des ouderdoms heeft rijn eigen regel De vorm der optelling additie is in de kindsheid en de jeugd aan de orde opeonhooping van kundigheden krachten vaardigheden is het wachtwoord bij het opklimmen en vermeerderen der jaren in de volheid der kracht in het heil der liefde in den zegen der echtelijke vereeniging in het rich verdubbeleu hij de werkzaamheden vjm ambt en beroep waartoe de gevestigde staat i4pt komt de vorm dar vermenia vuldigiug raultiplicatie op den voorgrond dan gaal hot bergafwaarts d e afgaande leeftijd als teleurstellingeti de schoone droomen v n het loven verydeleu en gedurig Seil wegvalt uit do gelederen is de tijd der aftrekting substraotie