Goudsche Courant, vrijdag 10 juni 1887

OOST INDIR JVederlanders die dienstnemen bij het Indische leg er ontvan gen bij het aangaan van eene zesjarig e verbintenis een handheld van DEIE HOITDEHD GULDEIT Aanbrengpremie TIEN GULDEN IVadere inlichtingen zijn gratis te bekomen bij het Departement van Koloniën en hij alle Burgemeesters I VrUdag 10 Jonl 1887 N 3558 GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Ontatreken gen worden om indien hunne werkzaamheden niet vóór 1 uur geëindigd rijn iff onnoodig tot 4 40 te Amsterdam te wachten hf op hunne terugreis rich 44 minuten te Woerden te houden Het is dunkt ons overbodig U te zeggen dat een dergelgk tgdverlies voor hon die vele en dringende berigheden hebben een groot nadeel is Met rertroawen wenden wij ons daarom tot V om Uwe welwillende aandacht op bovenbedoeld bezwaar te vestigen terwijl wy de vrijheid nemen U beleefd te verzoeken tfen jMins rekening te willen houden met de belangen Onzer Gemeente die naar wij maenen jaariijks een zeer aanzienlijk aandeel in het getal reizigen op de lijnen Uwer Maatschappy levert door alsnog te bepalen dat de sneltreui van 3 uur s natfiddags uit Amsterdam voortaan ook te Gouda lal ophouden Burg en Weth van Gouda Daarop is het volgende antwoord ingekomen Utrecht len 3n Juni 1887 Naar aanleiding van Uw geëerd schrijven van 28 Mei No 233 B meeii n wij U in de eerste plaats te mogen wqzen op df groote moeielijkheden welke bij het opmaken van eene dienstregeliug door ons moeten worden overwonnen uithoofde van de velerlei belangen welke wg te behartigen en zooveel mogelqk overeen te brengen hebben Wat het onderharige geval betreft erkennen wij gaarne dat door het niet stippen te Gouda van den bewusten trein ten 3 uur uit Amsterdam vertrekkende door reizigers naar dat station eenig ongerief wordtonderronden maartevens dient erkend dat waar ten 1 10 en 4 40 uit Amsterdam gelegenheid wordt gegeven naar Gouda te vertrakkeo eq bovendien zij het ook met md tiu ebenflM ifliauil te Woerden ten 3 ure geen sprake kan zijn van veronachtzaming der belangen van genoemd station Ter wille van een snel vervoer tuaschen Amsterdam en Botterdam getroosten wij ons de kosten mcerbedoelden trein no 17 118 van af Woerden dubbel te rqden in stede vaa dezen tot Goiida gecombineerd te doen loopen en laten wq het Haagsche deel glippen ten einde van Amsterdam eene reisgelegenheid te geven naar de tusschenstations der Leidsche lijn aan hen die anders niet eerder dan ten 8 ure s avonds daarheen zouden kennen vertrekken een tweede oponthoud vah dit Haagsche treindeel te Gouda zou het streven naar snel vervoer dat met de gefaeele inrichting wordt bedoeld ten eenenmale verijdelen Wy vertrouwen dat kennisname van het bovenstaande U tot de overtuiging zal leiden dat hoe gaarne wq aan uwe wenschen te gemoet zouden komen wij dit niet kunnen doen zoj der al te zeer in onze en al emeene belangen in te grijpen De Directie der Ned Bhqnspoorweg I tschappq Aan Burg en Weth van Gouda Naar aanleiding van bovenstaande briefwisseling veroorloven wq ons de vrqheid het zeer te betwijfelen of B en W werkelijk door jloanngevoerde argumenten overtuigd zullen zijn dat de Directie der Bqnspoorweg Maatschappij gaarne aan den geuiten wensch te gemoet zou willen komen en evenmin dat het gedurende een paar minuten oponthoud aan ons station zoozeer in de belangen der Maatschappij en de algememe belangen zou ingrijpen Op ons althans en wy meenën ieder onpartijdig lezer aan om zijde te hebben hebben de aangevoerde redenen weinig indruk gemaakt Wij geven toe dat de concurrentie met de HoUandsche Spoorwes My er toe dwingt om de Eotterdamsche reizigers in den kortst mogelijhen tijd naar hun woonplaats te brengen maar niets zou beletten dunkt ons om het treindeel dat naar s Hage doorgaat hier een paar minuten te laten achouden Met het oog op den concurreerenden rein van 3 05 tót Amsterdam die 4 15 te Rotterdam is eischt hot belang der Rijnspoor wegMü om den trein van 3 uur reedï 4 l0 te Botterdam te doen aankomen maar daar die coucurreerande trein in het geheel niet te s Hage ophoudt zou dat enkele minuton oponthoud aan ons station van geen invloed zijn op het aantal reizigers dat de Rijnspoor naar do residentie vervoert De 1500 tot 2000 GULDEN JAARLIJKSCHJE BIJ VERDIENST kunnen fatsoenlgke lieden van iederen stand bij eenige werkzaamheid verdienen Offerten onder B 4000 NIJGH va DITMAR Rotterdam De S GRAVEN HA AGSCHE H3rpotlieekbaiik 70or Nederland verstrekt gelden ter leen onder eerste hypothecair verband op Huigen en Landerijen terug te betalen in ééns in termgnen of in annuïteiten en biedt gelegenheid tot het beleggen van Gelden door uitgifte van pandbrieven Voorwaarden en inlichtinijen te bekomen ba firma Wed KNOX en DORTLAND te Gouda Er wordt TIjRSTOND GEVRAAGD een bekwame TIMMEHMAIT bekend met het boerenwerk Adres franco brieven A KOERTS Goudkade Waddingsveen Er wordt GEVRAAGD voor drie avonden in de week een geschikt tot het bijhouden der BOEKEN Adres met franco brieven met opgave van conditiën èn avonduren onder No 1513 aan het Bureau dezer Courant Door liquidatie tot lagen prijs over te nemen 40 nieuwe geëmailleerd ijzeren KAASVORMEN Brieven franco aaji L DÜUWES Amêterdam Ml HANOSCHOENEN A van OS Az Kleiweg E 73a mOOT ONEEHSOEEEEEN voor Mannen Vrouwen en Kinderen SCHEINK Zf I KRAEPELIEN en HOLM S EIKEL GAGAO lAaDgeDame gezonde versterkende voedende en ligt verteerbare drank voor jong en oud voor zwakken en kinderen zeer aan te bdvelen Scheikundig onderzocht door Dr v HAMEL EGOS Bureau voor Chemisch en Microsc onderzoek te Amsterdam Microscopisch onderzocht door Dr P J DÜPONT te Sattm dam Verkr gbaar in bussen è 170 ƒ 0 90 en J 0 50 by HH Apothekers Drogisten etc Eisch op het ütiket de handteekening der fabrikanten KRAEPELIEN en HOLM An te Zeat Een soliede WINKELIER in Noordbrabant wenscht in kennis te komen met een deugdelijke KAASBOER ter afname zijner gansche Jaarlijksche Fabricatie onder nadere overeen te komen voorwaarden Adres onder No 1509 aan het Bureau van dit Blad NIEUWE mmm TE KOOP voor uiterst billijke prijzen 3 BERLINER VIGILANTES 2 BERLINER LANDAUERS LANDACIELET COUPÉE CÜUPÉE CLARENCE VICTORIA en VlSa VIS TENTWAGBN Dagel ks te bezichtigen aandeiVeAerlandsche Vabriek van Rijtuigen en Iramwegrijfuigen in Liquidatie te Rijswijk nabg Delft Briquettes Dubuisson om zonder Tnrf Petroleum of Hout ge makkelgk vnnr aan te maken Prys per pak inhoudende 10 Briquettes 15 C NTS Het vierde gedeelte eeuer Briquet is voldoende om vuur aan te maken Te verkregen hy A LAMBERT in Steenkolen Turfaingel Dagelijks versch voorhanden SLEEP ASPERGES JONGE WORTELEN zeer fijne CHINA S APPELEN Maltha Nieuwe Aardappelen BLIKGROENTBN a 50 Cent per Blik inhoud 1 Kilo Blaau e KASDRUlV l ƒ a as per J ond J GERRITSEN Groenendaal De Goudscbe Macbliiefabrlek te Gouda vroeger COSIJN Co J Levert GASMOTORBN en STOOMMACHINES voor de Kleiu Industrie DRIJJj WBRKEN naar stukpr zen Snelpersdmk van A BRINKMAN te Gouda Openbare Vrijwillige Verkooping TE GOLDA ten overstaan van den Notaris M I MOLENAAR te Waddinxreen op Maandag 27 Jani 1887 s morgens 11 ure in het Ko6Sehuis het ScHiAKBOED te Gouda van Ben geheel nieuw hecht en sterk gebouwd met SCHUUR en ERF benevens een perceel uitmuntend Tuin of Warmoezier sgrond te zamen gelegen in de Willens in de directe nabjjheid der stad binnen Gouda ter grootte van 68 Aren en vjjf Centiaren Het perceel behoorende tot de nalatenschap van den Heer A MOONS Az isonder solieden borgtocht voor 220 perjaar verhuurd aan C M vas VLAARDINGEN tot Kerstmis 1891 en 1 April 1892 Betaaldag 4 AUGUSTUS 1887 Breeder in billetten Nader onderricht ten kantore van genoemden Notaris waar het huurcontract en veilconditiën met de kadastrale stukken ter inzage liggen BEN FATSOENLIJK BDRGSRDOGHTER goed kunnende rekenen zag zich gaatne GEPLAATST in een Winkel voor één of meer dagen per week Adres onder No 1512 sao het Bnrean dezer Conrant BEKWAME Koek en Banketbakkers kunnen direct geplaatst worden loon naar bekwaamheid boiten Kost en Inwoning Adres C JAMIN Crooswgkschekade 28 Roiterdam ADVËRtËNTlE in alle Binnen en BuitenlandHche Couranten worden dadel k opgezondendoorden Boekhandelaar A BRINKMAN te Gouda met 7AMS 0 60 ets p V KG J van Sonsbeek De ondergeteekende heeft de eer zgn gealihte Clientèle te berichten dat zgn VLEESCHHOUWEEU aan de ZEÜGSTRAAT G No 86 van af 13 JUNI zal verplaatst zgn naar de WESTflAVEN B No 166 naast het Postkantoor zicl vleiende dat hg ook daar dat vertrouwen zal mog blgvengenieten hetwelk hem al reeds een geruimentyd geschonken is Onder beleefde aanbeveling ÜEd Dn M JONKHEID BINNENLAND GOUDA 9 Juni 1887 De heer H Pol leemar aan de Bgks Hoogere BurgerBohooI en het P gymnnrium alhier ii benoemd tot Lid van de Commiuie belast met het sfiiemen van examen in 1887 in de Duitsefao taal waarfan het programma is vastjtesteld by Kon bealuii van 14 October 1884 Stbl no 216 Voor Predikant bij dé Ned Her Gemeente alhier is het rol ende drietal in alphabetisehe orde opgemaakt D Beeckmao te Breda Dr M F van Lennep te Hoenderlo en A D Ter Haar Bomeny te Dedemsraart Tot president der i lgemeene vergadering der Bemonstrantsche Broedertchap in 1888 is benoemd ds H P Schim van dor Loeff alhier De heer Mr D N Brouwer alhier is benoemd tot penningmeester van den Oostpolder in de plaats van den heer van Dort Kroon te Waddinxveen die ais zoodanig zyn ontslag nam Op de kiestabel behoorende tot het Voorloopig Kiesreglement zyn verschillende amendementen voorgesteld De heer Ooekqop stelt o a voor In de tabel bq het hoofdkiesdistrict Oouda in do tweede kolom ogemeenten van het hoofdkiesdistrict a te doen vervallen de nam n der gemeenten Boskoop Moerkapelie Waddingsreen Moordrecht en U mmH a d UaseL i m voegen achter den naam Oonda Ae namen der gemeenten Haastrecht Vlist Schoonhoven Bergambacht Ammerstol StoWgk en Berkenwonde In de tabel bg het hoofdkiesdistriot Bodegrave in de tweede kolom gemeenten van het hoofdIdesdistriot te doen vervallen de namen der gemeenten Hazeiswoude Haastrecht Vlist Schoonhoven Bergambacht Ammerstol Stolwgk en Berkenwoade i na vAarlanderveen in te voegen den naam der gemeente Oudshoonl na Hekendorp in te voegen de namen der gemeenten Boskoop Waddingsveen Moerkapelie Bleiswyk Zevenhuizen Nieuwerk a d IJsel en Moordrecht Gisteren is door de politie alhier aangebonden J Vermaas die rich te s Oravenhage aan verduistering van ses en taohtig gulden had schuldig gemaakt In de Dinsdag gehouden ritting der Botterdamsohe Arr Betihtbank stond terecht Q H H oud 19 jaar machinist wonende te Gouda beklaagd van mishandeling van A van Boon op 7 Mei Eisch 7 dagen gev P V d B oud 38 jaar werkman wonende te Krimpen a d Usel bekl van wederspannigheld jegens bedienende beambten op 30 April 1 1 Eisch 4 weken gev Nadat wy reeds in een vorig nr gemeld hebben dat B en W dezer Gemeente zich tot de Directie der Ned Eynspoorweg Mg hadden gewend in zake den middagtrein van 3 uur uit Amsterdam laten wij thans def brief van B on W en het daarop ingekomen antwoord volgen De brief van B en W luidt aldus Gouda 28 Mei 1887 Volgens de dienstregeling welke aanstaanden Woensdag op de lynen XJwer Maatschappij in werking treedt zal de sneltrein die des namiddags te 3 uur van Amsterdam naar Botterdam en den Haag vertrekt weder evenals gedurende den laatsten winterdienst het geval is geWeeat te Woerden en niet te Gouda ophouden Dit is voor onze Gemeente een groot ongerief daar toch vele ingezetenen die in den voormiddag oor zaken Amsterdam mooton bezoeken gedwon I bekngen der Maatschappij zouden daardoor volstrekt niet worden benadeeld en hoe het algemeen belang daardoor schade zou lijden wat de Directie toch beweert is zeker voor ieder een raadsel Het spijt ons te moeten constateeren dat de Directie dor Eijnspoorweg Mu die een vroeger uit Gouda gedaan vereoek om in do Botterdamsohe treinen een kleine wijziging te brengen in het belang der Goudsche inwonars eveneens kortaf van de hand wees opnieuw hoeft getoond geen rekening te willen houden met de Goudsche belangen Dat het opmaken van eene dienstregeling moeielijk is willen wij gaarne gelooven maar door eenvoudig een trein te Uten doorloopen aan een station dat als hoofastation alle aanspraak had dat hij daar stil hield is eene wijze om de moeielijkheden te boven te komen die minder aanbeveling verdient Naar wfj vernemen zal de Botterdamsohe Wiel rijdersvereeniging De Zwaluw in den loop dezer maand eene onderlingen wedstrijd houden van het Cajé den Burg to Kralingen naar Gouda en terug Staten Oeneraal Tweede Kakïe zittingen van Dinsdag 7 en Woensdag 8 Juni Zitiing van Dinsdag Het debat is aangev gen over de Additioneele artikelen Er werd gee algemeen debat gevoerd Het door de heeren De Ruiter Zijlker o s voorgesteld amendt op art II om de accijnzen op verschillende eerste levensbehoeften met ingang van 1891 af te schaffep werd door de voorstellers ingetrokken Over de motie van den heer Mackaij om te bepalen dat het wenschelijk is dat in de Add artikeleB der Grondwet bepaald worde d nw da afkondiging van de wetten houdende verandering in de Grondwet de ledfin der nieuwe Eerste Kamer door nieuwe Prorinoiale Staten gekozen worden werd uitvoerig gediscussieerd en deze motie ten slotte dOor den heer Do Geer van Jutphoas namens den voorsteller ingetrokken Daarna kwam in behandeling art 1 waarbij het Kiesrecht wordt toegekend lo aan hen die in do personeole belasting zyn aangeslagen voor de volle huurwaarde 2o die minstens f W grondlasten betalen 3o die perceelsgodeelten bewonen van huizen in de huurwaarde gelijkstaande met sub lo genoemd Hierop zyn voorgesteld A Een amendement van de heeren Van der Feltz c s om hot kiesrecht toe te kennen lo aan do aangoslagenon in do personeole belasting voor eene huurwaarde afwisselend tusschen ƒ 24 in kleine gemeenten tot ƒ 67 in do grootste en die de belasting ten volle hebben betaald 2o aan de bewoners van perceelgedeelten als sub 3o door de Regeoring voorgesteld 3o aan alle aangeslagenen in de directe belastingen voor ƒ 10 en 4o aan hen die voldaan hebben aan eonig bq Wet of besluit vastgesteld examen en aan bedienaren van don Godsdienst B oen amendt van den heer Van der Kaay om het kiesrecht voor de gemeenteraden in afwachtjng eoner nadere wettelijke regeling voorloopig onveranderd te laten Het amendt Van dor KaajT rd verworpen met 44 tegen 32 stemmen De heer van Houten het amendt Van der Felti c 8 toelichtende betoogd dat het dool er van hoofdzakelijk is de onevenredigheid weg to nemen in de toekenning van het kiesrecht aan de gezeten werklieden in de steden en ten platte lande Zitting van Woensdag Do discussie werd voortgezet over dö Kiesrechtbepalingen in de Add artikelen en bet daarop voorgestelde amendement van de heefen Van der Poltz c s Door ilcn heer Rooseboom was als sub amendement voorgesteld gecXamineordon beüedon don rang van officier bij de zee of landmacht niet als kiezer toe te laten Door den heSr Rutgers van Bozenbuig werd het