Goudsche Courant, vrijdag 10 juni 1887

egeeringsïoorstel bestieden Hij wilde gelijke behandeliug van allen en met een splitsing ouder de leuM Tan den gezeten werkman Ook de heeren Ruys Tan Beerenbroek en Heldt bestreden het regeeriugsvooratel en het amendement De laatste zag èn in het voorstel der regeering èn in het smendt eene onbillijkheid tegenover den werkman In het voorstel der Regeering zag hij in elk geval nog eene consequente voorloopige reeling terwql het amendt slechts 6 pet der werklieden als kiezer toelast De heer Godin de Beaufort opperde onderscheidene praktische bodoukingen tegen het amendement en bet regeeringsvooratel en stelde een amendt Toor om de detde alinea van het regeeringsvoorstel te doen vervallen of het kiesrecht toe te kennen aan bij weduwen inwonende zoons althans aan den oudsten hunner Ook door den heer Van Baar werd het regeeringsartikel bestreden terwyl de heer Van der Bleien het toekennen vau kiesrecht aan kamer bewoners voorstond Door de ministers van Financien en Binnenl Zaken werd het regeeringsvoorstel verdedigd en het amendt bestreden De voornaamste grief dat het regeeringsvoorstel geen kiesrecht toekent aan werklieden weerlegde de Minister Heemskerk en hy noemde tal van rubrieken op van personen a kiesrecht zullen bekomen ila timmerlieden horlogemakers briovenbestellsrs enz enz tot likdoornsnijders incluis De heer Van Houten verdedigde nader het amendement De rechtbank te Rotterdam nam in hare zitting van Dinsdag kennis van het hooger beroep ingesteld door T E Hamecher masseur en pedicure wonende te Rotterdam tegen een vonnis van den kantonrechter te Schiedam waarbij hg tot geldboete was veroordeeld Deze veroordeehng was door den kantonrechter uitgesproken op grond dat de appellant Bjnde onbevoegd om de geneeskunde uit te oefenen buiten noodzaak te Schiedam geneeskundigen bijstand als bedrijf heeft verleend door met het doel om te genezen de beenen van aan rheumatiek Iqdende personen met olie te wrijven te buigen en te rekken waarvoor hem door twee patiënten was betaald respectievelijk ƒ 100 en ƒ 30 Appellant onderging een langdurig verhoor waarbij h verklaarde masseur te zqn Zijne behandeling bütond in het wrijven met olie of vette substantie om het vel niet stuk te scheuren Voor rheumatische p nen is geen kruid gewassen daar hield hij öch dan ook niet mee op want die ziekte kon h j niet genezen Hy moest echter erkennen dat een hem vertoond papiertje waarop o a stond dat hij te consulteeren was voor jicht en rheumatiek door hem was verspreid Wanneer zeide hg menschen bg mg komen klagen over rheumatische pgnen on wanneer ik meen dat het werkelijk rheumatiek ia dan behandel ik hen niet zie ik echter dikbloedigheid in dan wrijf ik hen welke kennis ik heb opgedaan gedurende een 7 jarig verblijf in de hospitalen in Duitschland Verder verklaarde hg dat hij patiënten niet anders helpt dan op advies van geneeskundigen bij name dr Hemmes Het wrgven is niet altijd goed voor alle menschen de dokter moet beoordeelen of hij door moet gaan met wrgven of niet Desgevraagd verklaarde hij dat het voor hem eene geheel onverschillige zaak is of de door hem behandelde menschen genezen van hunne pgnen Zijne bedoeling is met het wrgven geld te verdienen Dit deed ééa der rechters opmerken dat het met het oog op het grove geld dat hg rekent dan veel van oplichting weg heeft Ook moest hg toegeven met de beide vrouwen uit Schiedam die hij had behandeld nier bij eenen dokter te zijn geweest De menschen noemen mij wrgfdokter zeide hg ik heb echter geene bevoegdheid tot uitoefening der geneeskunde Het O M het woord bekomen hebbende kwam na eene breedvoerige bespreking en aanhaling van de in den laatsten tgd gewezen vonnissen en arresten omtrent het uitoefenen der geneeskanst tot de slotsom dat het masseeren als een tak der geneeskundde moet worden aangemerkt en dat het aangevallen vonnis z i juist was gewezen waarom het de bevestiging daarvan vroeg De rechtbank bepaalde de uitspraak in deze zaak op Dinsdag e k In de 3nni Kroiuei der itemmen voor toaarheid m vrede w jst dr Bronsveld op den verrassenden uitslag van de stemming in de Tweede Kamer over hoofdstuk VI der Grondwet Dat hoofdstuk waarover zooveel geschreven waartegen zoo heftig gestreden op welks herziening van anti revolutionaire zijde zoo dringend aangedrongen is werd onveranderd onherzien met op twee na algemeene stemmen aangenomen Dr B vestigt er de aandacht op dat het kamerlid de Savomin Lohman deze quaestie niet genoegzaam voorbereid achtte en spreekt het vermoeden uit dat andere motieven dan het daargenoemde den heer Lohman thans deed stemmen voor t behoud van artikel 168 door dezen afgevaardigde altijd gehaat met doodelijken haat In de gegeven omstandigheid ziet de schrijver der kroniek in het behoud van art 168 een reden van dankbaarheid maar niet aan den heer Lohman in wien hij een der bitterste vijanden blijft zien van de Ned Herv kerk Hoe revolutionair in de laatste weken de anti revolutionairen zich uitlaten tegenover de rechterlijke macht en de bekleeders van t gezag in Staat en Kerk wordt door dr B met zeer opmerkelijke citaten gestaafd En niet weinig klem wordt aan die beschuldiging bijgezet door het pas verschenen werk van dr Vos over het jaar 1887 Met groeten lof wordt van dit werk gewag gemaakt terwgl het zeer compromittoerend wordt genoemd voor de reputatie inzonderheid voor de HH Ku jper Rutgers en de Savornin Lohman Om voor bezoekers der tentoonstelling voor voedingsmiddelen te Amsterdam het vervoer door do stad gemakkelijker en goedkooper te maken zal de Amsterdamsche OmnibusMaatschappij ook biljetten uitgeven van 15 cent die over drie lijnen vervoer geven naar en van het tentoonstellingsterrein Het schrikbarend toenemen van zelfmoorden bg kinderen wordt in de Wiener Medietn Preiae aldus besproken Hot is niet te betwijfelen dat in vele gevallen erfelijke aanleg een verkeerde opvoeding geestelijke overspanning hersensontsteking enz als bgoorzaken medewerken Vooral opwinding en verstoring der hersenen werken mede zotXlat hel geen verwondering kan baren als een negenjarige knaap zich om het verlies van een vogel ophangt een andere wegens het verbod een kongn te koopen of zooals Schlager mededeelt een elfjarig kind uit hopelooze liefde een zelfmoord begaat of zelfs een vijfjarig kind wegens slechte behandeling door zijn moeder in het water springt Al deze gevallen hebben toch een veel dieperen grond Wanneer men de geringheid der oorzaken in aanmerking neemt de zucht zich zoo vreemd bijna zou men kunnen zeggen zoo oorspronkelijk mogelijk te dooden en de spoedige navolging van een nieuwere wgs van zelfmoord en eindelijk den ouderdom die noch de waarde van het leven weet te schatten noch een recht begrip heeft van de daad dan is men zeker niet ver bezijden de waarheid als men een der machtigste natnnrdriften in aanmerking neemt en beweert dat de ziekte een gevolg van de zucht tot nabootsen is De hardnekkigheid en de hartstocht waarmede deze drift zioh doet gelden zgn bekend De geneeskundige en de zielkundige letterkunde zijn rijk aan dergelijke verschijnselen die fluidelijk slechts de zucht tot nabootsing ten grondslag hebben De vijfde vergadering van het Nederlandsoh landbouwoomité werd Dinsdag te s Hage gehouden onder leiding van den voorzitter den heer W J Hofman Bg de opening dezer vergadering bracht de Voorzitter in herinnering dat eindelgk een vorm was gevonden voor een vereenigingspunt voor alle Landbouw maatsohappijen waardoor de zoo gewenschte band is gelegd tuaschen de corporatién onderling Hierna schetste hg de behoefte aan zoodanige vereeniging en het nut van samenwerking Tot bereiking van gunstige resultaten is echter financieele steun ook van Staatswege noodig Hier werd gewezen op de instelling der Landbouw commissie van regeeringswege en op de wenschelijkheid van wederzgdsche samenwerking tusschen Landbouwcommissie en Landbouwcomité Slf vereeuigingen of maatschappgen waren vertegenwoordigd Uit het verslag is het volgende overgenomen Steeds naa het Bestuur gverig werkzaam om de remonteering van ons leger door inlandsche paarden voor te staan in het belang van onze paardenfokkerij Een uitgebreider financieele steun zou zeer wenschelgk zijn De rekening over 1886 toont een nadeelig slot De rekening en verantwoording over hot jaar 1886 werd goedgekeurd onder dankbetuiging voor de behoorlijke adminijstratie in ontvang en uitgaaf op ƒ 646 32 De begrooting voor 1887 werd uitgetrokken tot een bedrag van ƒ BIO in ontvangsten en uitgaven Uit de verdere mededeelingen bleek dat het comité drie leden had aangewezen voor de commissie voor de voedingstentoonstelling te Amsterdam nl de heeren Damen Breebaart en Bultman Op voorstel van den heer Konijnenburg word besloten aan de Staatscommissie voo den landbouw mededeeling te doen van de stappen door het Comité gedaan in de richting van vermindering van port voor de vakbladen en tevens het leedwezen der vergadering te betuigen over de afwijzende be schikking van den Minister van W H en N op een daartoe tot hem gericht schrijven Met het oog op de gunstige resultaten verkregen met de keuring van hengsten voor de remonte in de provincie Groningen werd door het bestuur de vraag aan de orde gesteld of het wenschelijk is dat ook in andere provinciën hengstenkeuringen voor de remonte zullen worden uitgeschreven ten einde hierover van advies te dienen aan den Minister van Oorlog Algemeen werd deze vraag door de afgevaardigden toestemmend beantwoord Het comité werd gemachtigd den Minister gunstig te adviseeren en hem in overweging te geven zich omtrent de verdere uitvoering te wenden tot de hier te lande bestaande paardenstambpek veree nigingen De vergadering besloot verder de wenschelijkheid uit te spreken dat in ieder district telken jare gelegenheid zal worden gegeven hengsten ter keuring aan te bieden met dien verstande dat het nitge reikte brevet niet langer dan een jaar geldig is Hierop kwam in bespreking de al of niet wenschelijkheid van de oprichting eener Algemeene Naderlandsche LandbouwCourant Op voorstel van den heer Bultman werd besloten eene commissie van 3 leden te benoemen die zich speciaal met die zaak zou bozig houden en zich in verbinding stellen met uitgevers van verschillende landbouwbladen met opdracht daarover in een volgende vergadering rapport uit te brengen Voorts werd o a besloten een commissie te benoemen om aan de landbouv maatschappijen een questionnaire te stellen over de nadeelen en gunstig gevolgen van de toepassing der vogelenwet ondervonden met machtiging zich in verbinding te stellen met de wetenschappelgke mannen wier voorlichting zij meent te moeten inroepen De vraag of t in het belang van den Landbouw zou zijn tot een inzending van vee op de Parijsche tentoonstelling in 1839 saam te werken zoo noodig met steun vdn de Regeering hoewel officieel nog niets bekend was van rgkssubsidie werd bevestigend beantwoord Tevens werd de aandacht gevestigd op de tentoonstelling te Kopenhagen in het volgende jaar Besloten werd dat het bestuur van het Landbouwcomité in deze diligent zou blgven en zoodra zekerheid bestond dat een flinke tentoonstelling zon worden gehouden over te nemen maatregelen ook wat regeeringssubsidie betreft in overleg asa ndSa met de overige landbouwmaatachappijen In Idien geest werd beslist Een nieuw uitgevonden aanvulling van de naaimachine is eene inrichting voor machinaal borduren De bocduumaald in de naaimachine is door middel van eenen uit verschuifbare linialen bestaanden hefboom pantograaf genaamd verbonden met eene stift die men langs den omtrek van het te borduren patroon beweegt Zet men te gelgk de naaimachine in beweging dan wordt door middel van de pantograaf die beweging medegedeeld aan de borduurnaald die ze echter op kleinere schaal maakt Wanneer dus de naald van eenen draad voorzien is Icomt het borduurwerk op de in het raam uitgespannen stof Deze manier levert tal van voordeelen op het teekenen van het voorbeeld op de stof is niet meer noodig het patroon kan men zoo gsoot nemen dat het fijne werk de oogen niet meer bederft en het borduurwerk is duurzamer dan dat hetwelk met den zoogenaamden t mbonreersteek gewerkt is Dr J Th Mouton diree eur der Haagsche Margarineboterfabriek deelt aan het Tijdschrift van Ngverheid mede dat zgne aandacht werd gevestigd op berichten volgens welke Katjang olie uit O Indië naar Frankrijk wordt uitgevoerd en dat zg gebruikt kan wordgn voor boterfebrikatie zelfs dat men daarvan olijfolie sic zon maken Uit inlichtingen bij de directie van het Koloniaal Museum verkregen is het den heer Mouton gebleken dat die berichten onjuist zijn Katjangolie zou zoo werd hem medegedeeld niets anders zijn dan grondnoten olie deze wordt niet uitindië naar Frankrijk ingevoerd en kan ook dit behoeft wel niet gezegd te worden nimmer dienen tot het maken van olijfolie wèl om deze te vervangen of te vervalschen Wellicht kan het nuttig zijn daar nog het volgende bij op te merken Mocht een ondernemer de katjang olie naar Europa willen invoeren dan ware het waarschijnlijk het raadzaamst dit product n r NedeAand te zenden waar het in betrekkelijk kleiflB hoeveelheden wordt verbruikt eerder dan naar Frankrijk waar dit verbrnik gering is Achten deskundigen in Indié het mogelijk dat 6 zulk een export vruchten zou kunnen dragen dan zou het vooral noodig zijn dat slechts uitnemende qualiteit verzonden werd en op eene wijze waardoor zg bij aankomst in Nederland niet achteruit was gegaan Mindere qualiteit maakt geen hoogen prgs Een treurig circus ongeluk had dezer dagen te Nischiw ZuidRusland plaats Door een plotsesing opkomeuden storm woei een gedeelte van het dak van het circus in waar 2000 menschen opeengepakt zaten en uit een aantal lampen die aan de zoldering gehangen hadden stroomde brandende petroleum op de toeschouwers Deze vluchtten doodelijk verschrikt bg het dringen naar de uitgangen bezweek een der liohtgebouwde muren en daardoor stortte het geheele gebouw in Hieraan hadden velen die anders verbrand zouden zgn hun behoud te danken Een aantal menschen zgn verpletterd of verbrand en ruim 800 meer of minder ernstig gewond Het Aardrijkskundig Genootschap heeft indertijd zgne medewerking toegezegd tot een plan in Duitschland opgevat om een Land en Volkenkunde van Midden Europa uit te geven Evenals in Duitschland enz wenscht men te beginnen met eene algemeene aardrijkskundige bibliographie van Nederland verkrijgbaar te stellen ingeval de deelneming van het publiek de uitgaaf mogelijk maakt De bewerking van zulk eenen gids in de werken die in vroegeren en latereu tgd over de gesteldheid van ons land en volk zgn verschenen is opgedragen aan verschillende deskundigen en de heeren J Kuyper R van der Meulen en dr W N de Rieu zullen zich als commissie van uitgaaf belasten met het vereenigen der bouwstoffen tot een stelselmatig Als uitgever van deze bibliographie die ongeveer BO vel beslaan treedt de Leidsche firma E J Brill op De leden van het aardrgkskundig genootschap hebben het voorrecht dat voor hen de inteekenprijs lager wordt gesteld dan voor andere intee kenaars o Bt is weer eene zeer oude en algemeen verbreide dwaling opgeheven De Indianen van NoordAme rik zijn niet aan het uitsterven Men blijkt tot de omgekeerde meening gekomen te zgn doonlien men ten tgde van den strijd der Indianen met de blanke indringers naar de Indianen geschiedenissen die men in zgne jeugd gretig verslond hun aantal veel te hoog schatte Nauwkeurig onderzoek heeft twee zaken geleerd lo dat zoolang Amerika bekend is het aantal Indianen er nooit zoo groot is geweest da men willekeurig aannam en 2o dat zoo hun aantal niet toeneemt het in allen gevalle ook niet vennindert In B4 agentschappen overtreft de geboorte de sterfte in 37 heeft het omgekeerde pUata Dat laatste komt voor bij de stammen die niet meer wild maar ook nog niet genoegzaam met hunne beschaving zgn gevorderd das de nomaden tot geves t e menschen Voor uitsterven bestaat nog in lang niet gevaar in kam Ter waarschuwing deelt de ü Ot mede Onderscheidene protestantsche en roomsche geestel fcen in Twente hebben ia den laatsten tijd bezoek gehad van eenen man die voorgaf ougdukkig te zijn geworden door brand Hg deelt hun zgnen benarden toestand mee verhaalt dat zgne vrouw onlangs bevallen door sohrik tengevolge van dien brand in ziekelgken toestand verkeert e Bg de roomsche geestelgken verhaalt hg dat hg roomsoh is en zgne vrouw pas roomsch is geworden en bg de protestantsche geestelijken dat zgne vrouw protestant was en hg voor eenigen tgd protestantisgeworden Hg geeft eene woonplaats op en verzoekt dringend dat men z ne zieke vrouw moge bezoeken In Weerseloo Aalborg en Almeloo Tubbe gen Rijasen en Wierden heeft hij met eenige variatie hetzelfde verhaal opgedisoht maar ook allen zijn dupe geworden van misleiding want toen men ter aangewezen woonplaats kwam om die zieke vrouw te bezoeken was ter aangegevene plaats soms na uren zoekeus geen Gerrib van der Aa zooals hg zich noemde evenmin als eene zieke vrouw met 2 hulpbehoevende kinderen te vinden Bultenlandscli Overzicht De Fransche Kamer is nog bezig met de algemeene beraaddagingen over de legerwet Zoodra deze geëindigd sijn wü de radicale party voorstellen het ontwerp voor dringend te verklaren ten einde eene tweede behandeling te voorkomen De ministerraad heeft hierover nog geen besluit gono men doch men gelooft dat de regeering zioh laarbg onzgdig zal houden en de beslissing aan de Kanjer zal overlaten Een buitengewone ministerraad gaf aanleiding tot allerlei geruchten over onlusten in Tonkin doch deze werden terstond door de officieuse bladen tegengesproken Niet alleen is het er rustig maar ook is de gezondheidstoestand der troepen ondanks het warme jaargetgde bevredigend De Russische Regeering heeft een teeken gegeven dat het drijven der Panslavisten in het ophitsen tegen Duitschland haar te kras wordt Katkoff heeft een strenge berisping ontvangen en is hiatst niet op Gatschina toegelaten omdat hij in zijn krant geheime diplomatieke stukken had gepubliceerd welke tegen Duitschland gericht waren Deze stukken werden Katkoff verschaft door Saburoff oud ambassadeur te Berlijn lid van den Senaat en Tatischew ambtenaar beiden zijn verplicht hun ontslag te nemen uit den staatsdienst Konstantinopel is op het oogenblik het middenpunt van gewichtige diplomatieke onderhandelingen en intriges waarbij de Tursch Engelsche overeenkomst betreffende Egypte nog steeds op den voorgrond staat De Russische gezant De Nelidoff blijft zich tegen deze overeenkomst verzetten en wordt daarbg naar men meent gesteund door den Franschen gezant graaf De Montebello Volgens de Standard verklaarde de heer Nelidoff den sultan dat het tractaat hem misschien den troon zal kosten want Engeland beoogt slechts i hem Egypte to ontnemen en sloot daarom de overeenkomst na den groot vizier en de ministers voor 600 000 pd st te hebben omgekocht De siiltan was daardoor zeer onthutst en liet de ambtenaren voor zich komen doèh deze ontkenden ten stelligste dat zij geld vaa Se Engelsche Regeering hadden ontvangen Vermoedelijk zal toch ten slotte de bekrachtiging der getroffen schikking door de mogendheden volgen Ook heeft de Forte besloten krachtiger op te treden ten einde de Bulgaarsche quaestie tot een oplossing te brengen Prins Bismarck gaf der Porte den raad het eerst met Rusland eens te worden over een candidaat voor den troon maar gelijk men weet wil do Russische regeering niets doen zoolang de tegenwoordige regenten aan het bewind zijn De Turkscbe regeering heeft daarom besloten een candidaat voor te stellen die Rusland en den mogendheden aangenaam is opdat de tot vorst gekozen aftreding der regenten mogelgf make De Turkscbe gezanten hebben dan ook in last gekregen de mogendheden over een dergelijk plan te polsen Bovendien moet de Turksche regeering zich bezig houden met den toestand op het eiland Creta Een gezantschap van 6 personen gakozen door Christenen op het eiland is te Konstantinopel aangekomen ten einde de grieven der Christenen mede te doelen De deputatie heeft in last van den Sultan te vragen dat het beheer der financiën eu der indirecte belastingen ten behoeve van het eUanJ worden besteed en dat de Christenen en Muzelmannen vertegenwoordigd zullen zijn in de wetgevende macht en de openbare betrekkingen in verhouding tot hun aantal Tegelgkertgd is een deputatie van Muzelmannen gezonden welke de Mohammedanen op het eiland vertegenwoordigt Beide deputaties zullen door den Sultan zelven worden ontvangen RECLAME Aao alle vrouwen aanbevolea Mors Bgbz Düsseldorf Eere aan de waarheid Jarenlang van nign vroegste jeugd af aan leed ik aan maagpgn en wat ik er ook aan deed niets hielp Echter werd ik eindelijk door vele menschen hier in Mors en ook uit de omstreken op de Zwitsersche Pillen van den apotheker R Brandt opmerkzaam gemaakt en nadat ik in den loop des zomers twee doozen er van gebruikt heb ben ik Goddank van m jn kwalen verlost Dit is de zuivere waarheid en diene ten nutte en ten welzijn van alle lydenden Met achting wednwe Ramacher OberwaUstraat De Zwitsersche Pillen van den apotheker B Brandt zgn a 70 Cts de doos in de apotheken verkrijgbaar men moet echter letten op het witte krv s op rooden grond en de baamteekening ran R Brandt Echt te verkrijgen bij J C Zeldenrgk Co teGouda i VOOR DOVEIV Een persoon die door een eenvoudig middel van doofheid is genezen zendt gratis de beschrijving daarvan aan een ieder die er om aanvraagt Adres A L SMMPSOJM i Rue Drouot PABUS MARKTBERICHTEN Oouda 9 Juni 1887 De aanvoer van granen was heden voldoende voor de behoefte Er heerschte een zeer willige stem ming voor Tarwe Rogge en Koolzaad Tarwe 86 a 30 ft hooger vlug verkocht Puike Rogge 10 a 20 et hooger en koolzaad voor zoover godaan ƒ 1 hooger Voor dit artikel zijner keepers voor 9 B0 en verkoopers voor ƒ 10 Overige artikelen als hieronder genoteerd Zeeuwsche Tarwe 8 50 a ƒ 9 Mindere ƒ 8 10 a ƒ 8 30 Polder Tarwe 8 25 a ƒ 8 45 Mindere J 7 80 a ƒ 8 Afwijkende ƒ 7 50 ii ƒ 7 75 Roode Tarwe ƒ 7 60 a ƒ 7 70 Angel Tarwe ƒ 7 90 a ƒ 8 10 Zeeuwsche Rogge ƒ 5 90 a ƒ 6 10 Polderrogge ƒ 4 70 a ƒ 5 Buitenlandsche per 70 KG ƒ 4 60 a ƒ 4 75 Wintergerst ƒ 4 30 a ƒ 4 60 Zomergerst ƒ 4 a ƒ 4 40 Chevaliergerst ƒ 5 a ƒ 5 75 Haver per Heet ƒ 3 10 a 4 10 en per 100 kilo ƒ 6 50 a ƒ 7 25 Hennepzaad Inlandsch ƒ 6 75 a ƒ 7 Buitenlandseh ƒ 5 a ƒ 5 50 Bruine boenen ƒ 10 75 a ƒ 11 50 Witte boenen ƒ 8 a ƒ 8 50 Erwten Inlandsche blauwe mesting ƒ 6 a ƒ 6 20 Baitoulandsche voererwten ƒ 6 a ƒ 6 10 Kanariezaad ƒ 10 a ƒ 10 25 Duivenboonen ƒ 6 70 a ƒ 7 20 Paardenbooner ƒ 5 75 a ƒ 6 10 Mais Amerikaansche Mixed ƒ 5 70 a ƒ 5 85 Odessa ƒ 5 60 a ƒ 5 75 Cinquantine ƒ 5 90 a ƒ 6 AUes per 100 kilo De veemarkt met weinig aanvoer de handel in alles traag vette varkans 1 8 a 20 et varkens voor Londen 17V8 18 = t j£ep half kilo magere varkens en biggen traag 6i t ƒ 0 90 a ƒ 1 30 per week Schapen en Lammeren traag schapen ƒ 7 a ƒ 13 en lammeren ƒ 17 a ƒ 26 Aangevoerd 46 partijen Kaas eerste kwaliteit ƒ 22 a ƒ 24 tweede kwahteit ƒ 19 a i ƒ 21 Noordhollandsche ƒ 22 a ƒ 27 Goeboter ƒ 1 a ƒ 1 15 Welbeter ƒ 0 80 a ƒ 0 90 KEIVMSGEf IXG INRICHTINGEN WELKE GEVAAR SCHADE OP NADEEL KUNNEN VEROORZAKEN BURGEMEESTER en WETHOUDERS van GOUDA Gelet op Art 6 en 7 der Wet van den 2n Juni 1875 StaaUhlad No 95 Brengen ter algemeene kennis dat op de Seerei tarie ter visie is gelegd een verzoek met bglagon van lo P J Wl Gent om vergunning tot het oprichten eener Sigarenmakerij met Droogerij in het perceel gelegen aan de Nieuwe Haven Wgk N No 134 Kadaster Sectie B No ± 752 2o H C van Oudenallen om vergunning tot het oprichten eener Slachterg in het pereeel gelegen aan de Spieringstraat Wijk F No 62 Kadaster Sectie C No 472 Dat op Woensdag den 22 Juni 1887 des namiddags ten 1 ure op het Raadhuis gelegenheid is om bezwaren tegen de gevraagde vergunningen in te brengen en dat gedurende drie dagen vóór dien dag op de Secretarie der Gemeente van de ter zake ingekomen Schrifturen kan worden kenijis genomen Gouda den 8 Juni 1887 Burgemeester on Wethouders voornoemd W POST DilOST L B De Secretaris BROUWER Bargerlijke Stand OVESLRDEN 7 anL H 1 van Steinvoort 21 j g A van der Wil 4 m GKiuderak GEHCWU H Verdoold ra J Kilkmia D Bak uA Boer Stolwyk GEBOREN Gefrit onden F Stovpelenbirg es U do Joiu OVERLEDEN I i Bol 7 j ADVERTENTIËN Op den 11 Jani herdenken onze geliefde Onden ADRIANUS DB KONING JOHANI MDLDER hunne 25 JABIGXl ECHTVER BENIOING Hnnne dankbare Kinderen Qouda 9 Jani 1887