Goudsche Courant, vrijdag 10 juni 1887

J887 N 3559 lumm mmkm m nmm Afdeeling OUDEWATER en OMSTREKEN Verlotiog van VEE LftudboowproducteD en Gereedsciiappeii a E OTJIDB WA TE ie Goedgekeurd bg Eoninklgk Besluit Tan 22 April 1887 4000 Loten Trekkiiie 15 SEFTElOEIl 18S7 De prijs van elk Lot is EÉN GULDEN Voor TIEN GULDEN ontvangt men ELF LOTEN Loten zgn Terkrggbaar bg den Penningmeester üe waarde der minste prijx n zal den prgs Tan bet Lot te boven gaan Breeder vermeld bg aanplakbilletten Ba Bettuur der Verlotings Commiine A TAK AEL8T Voorzitttr P J RAHMS Secretarit H T VERHOEF PmningmittUr De Loten voor Oouda uitsluitend verkr gbaar bij de HH SIL J OGIEB en Co aldaar Ondertrouwd P if BELLAART Wed Tan G J Kortïnoktbh IN J G SCHENK Gouda 7 Juni 1887 BINNENLAND GQüDA 11 Juni 1887 ïte heer J Post van der Burg alhier ia benoemd tot Bocretaris Eentmeester vau Delfland Soor deze benoeming verliest onze gemeente weder een van hare geachte ingezetenen en tevens een lid van don gemee nteraad w steeds toonde flink voor zyn gevoelen uit te durven komen en van wien wy in de toekomst nog vele diensten in het belang onzer gemeente te gemoet machten zien Hoezeer het ons dus van harte genoegen doet voor den benoemden persoon gaat dit gepaard met een gevoel van leedwezen over zg n vertrek I De Tweede Kamer is deze week een heel eind met de Grondwetsherziening gevorderd Hoofdstuk X is afgehandeld en thans zgn wij in de verkiezingsquaestie verdiept die het hoofdbestanddeel uitmaakt der additioneele bepalingen De Kamer verlangt blgkbaar naar rust en de natie met haar Aan alle dingen komt een einde ook aan de belangstelling waarmede men de behandeling Tan tal van belangrgke qnaestiën geToIgd heeft daarenboven wordt het tgd dat de Eerste Kamer haar beart krijgt De beslissing die gevallen is over het voorstel Schaepmau zal nog vele pennen in beweging brengen Onze ezers weten dat wg ous steeds voorstanders getoond hebben van het denkbeeld om de regeling van het volksonderwgs over te laten aan den gewonen wetgever Zonder gevaar ksin daartoe worden overgegaan want met of zonder de zoogenaamde waarborgen van het tegenwoordige Art 194 heeft ten slotte de volksverlegenwoordiging die over de geldmiddelen beschikt het heft in handen en can zg de school op goeden voet inrichten of haar den hongerdood doen sterven Ons openbaar onderwgs is zoo in de zeden des volks doorgedrongen zooonvermgdeljjk noodzakelgk dat zelfs de rechterzijde indien zjj meerderheid werd het niet zou kunnen afbreken M t gerustheid durven wg dat volksbelang aan de beslissing van onze toekomstige kiezers overlaten drt getuigt onzes inziens Tan meer moed en meer Tertrouwen op de rechtraardigheid onzer zaak dan het zich angstig Tastklemmen aan verouderde bepalingen waarin men een middel meent te vinden om de neutrale staatsschool te handhaven desnoods in strgd met den nitgedrnkteu wil der natie Wg wjUen dit thema niet verder uitwerken er is reeds genoeg over gezegd Alleen moet ons een betuiging van leedwezen Tan het hart dat niet meer liberalen den moed gehad hebben om de consequentievan hun beginsel te aanvaarden Wg hadden gewacht dat de groote meerderheid der onzen het nieuwe artikel zoude aangenomen hebben dan ware de schgn vermeden atsof de rechterzgde eene overwinning had behaald en tevens de tweespalt in eigen boezem voorkomen die thans schijnt te smeulen Nieuwsgierig zgn wg naar de houding die de regeering zal aannemen in de £ erst Kamer wanneer het nieuwe hoofdstuk X claar aan de orde komt In de Tweede Kamer scheen de heer Heemskerk huiverig om de öSèuwe lezing te aanvaarden van een conservatief man als Ag was ook niet anders te verwachten Zeker is het dat de meerderheid klein genoeg was om omtrent de levensvatbaarheid der jonggeborene ernstjgen twgtel te koesteren Bet is best mogelgk dat dit hoofdstuk de behouden haven niet bereikt maar hetzg in de Eerste Kamer hetzg bjj de tweede behandeling schipbreuk Igdt Hoe ook de afloop ziJ hierin blgven blle liberalen het eens dat zg bg de stembus als van ouds schouder aan schouder zullwi staan tot verdediging van het openbaar onderwgs tegen zjjn belagers Want de Toorloopige regeling der kiesbeToegdheid aangaat die thans aan d8 orde is wjj jelooTen dat het regeeringsvoorstel alle kans heeft aangenomea te worden Eerlgk gezegd zal ons dit geno en doen omdat de voorgedr en bepa ingen ons een goeden stap vooruitbrengeii en alleen bestemd zgn om tot overgang te dienen naar het nieuwe kiesgebouw dat op de basis der herziene grondwet later zaL worden opgetrokken Men moet thans voorzichtig te werk gaan want eenmaar verleend kiesfecht kan moeilgk weer worden ontnomen Niemand kan vooruit berekenen hoe de hervorming werken zal zoodat de allereerste beginselen van staatsmanswgsheid voorschrüven van de gelegenheid tot het verkennen van het terrein gebruik te m ken ten einde daarmede Fabriek en Mag azijn van BRANDWAAEBORQEASTEN Haarden Kachels Fournuizen KAASSCHRAPMACHIIS enz C VAN BEBKËL KLEIWEG Alles wordt met garantie geWerd Tot Directeur van het Schoolmuseum te Amsterdam i $ benoemd de heer G B Lalleman hoofd der school te Moordrecht tegen 1 November Z M heeft aan den heer P W Mari arts te Haastrecht op zijne aanvrage eervol ontslag verleend uit zijne betrekking van reserve officier van gez 2 kl bij de landmacht De volgende week heeft te s Gravenhage de nationale wedstrijd plaats uitgeschreven door de Leulkie Studenten Vereeniffiag tot tmjwiUige oefenmg in den wapenhandel Pro j atria i ter viering van hst 20 jarig bestaan der vereenigmg i Q der de vereenigingen die tot deelneming daaraan zijn uitgenood gd behoort ook de verueniging Burgerplicht alhier die voornemens is aan die uitnoodiging geV te geven en afgevaardigden naar s Hago te zemlen De graven der öorkumache marteUren zullen o door ds volgende pioowaiea beaaeht w rie r M Juni en S Augustus uit Oouda 8 Augustas ait Schoonhoven In de Woensdagavond gehouden vergadering van den gemeenteraad te Oudewater is behandeld het verslag der plaatseUjke schoolcommissie naar aaoleiding der voor eenigen tgd verzonden memorie vaa toeKchting op het onderwijs door B en W aap eerstgemelde alsmede aan den schoolopziener en Gedep Staten Door den voorzitter wewl dit verslag voorgelezen en punt voor punt hreedvoerig iteengezet met bewijsstukken van 1884 en 1885 Zijne slotsom was dat de achteruitgang de weinige orde en handhaving geheel te wqten is aan het hoofd der school den heer J Kiewiet de Jonge Het raadslid tevens lid der aohooloommissie de heer A C van Aelst trachtte dpor eenige op en aanmerkingen de grieven te wederleggen De voorzitter verklaarde hierop het zeer te betreuren dat de gevoelens der sohoolcommissie met wie ook do beide wethouders zich niet konden vereenigen van de zijne afweken De beide wethouders de heeren J A Montijn en H van Wijk gaven in ruime mate een aantal blijken van afkeuring over den nadeeligen invloed en weinigen vooruitgang van het onderwijs in enkele vakken dat zeor betreurenswaardig mag worden genoemd en wel te meer omdat de gemeente zooveel geld aan het onderwijs besteedt De uitslag was dat de Raad besloot na van het rapport van het dagelijksch bestuur op het sohrijven der schoolcommissie volledige kennis te hebben genomen over te gaan tot de orde van den dag mt Oudewater schrijft men ons van gisteren In tegenwoordigheid van eene vrg tahgkeschare van belangstellenden werd hedenmorgendoor htt zoontje van den heer J Putman de eerste steen gelegd van het Zusterhuis dat schuin tegenover de R C Eerk in de Kapelstraat alhier vveldra zal verrijzen Het 4jarig zoontje vaa den heer H V te Zevenhuizen geraakte gisteren al spelende te water en I word met levensgevaar gered door zijne dienstbode I A S De levensgeesten werden in het hewuste looze knaapje spoedig weder opgewekt Heden naoht te 4 uren is te Kieuwerkerk s d IJsel brand ontstaan in de steenfabriek vap den heer L F Mijnliefl De groote voorraad turf 2000 ton en 600 muttcn lang den oven opgestapeld waa voor oen deel in bniSd geraakt De brandweer bevond zich spoedig ter plaatse en kweet zich met lof De Stoomboot ALIDAm vaart des MAANDAGS Tan Gouda naar Dordrecht en Gorinehem i T de OTerige dagen Gouda Rotterdam t t Vervoer van Fawagiers Goederen en Vee Vrachtprijzen zoo l ag mogelgk De gewgzigde di stregeling gratis verkrggbaar bg F VAN UTRECHT BierLandel Markt 96 te Gouda STEEi iOLEl Op den 18a JUNI e k zai des namiddags te 1 uur op het Raadhuis Gouda de LEVERANTIE van 25000 H L Duitsclie GASKOLEN voqr de STEDELIJKE GASFABRIEK aldaar in het openbaar worden AANBB8TBBD De Voorwaarden zgn ter Secretarie der Gemeente Gouda verkrggbaar tegen toezending Tan 25 Cents FIJNE SANBSCSOENEN A nn OS Az Kleiweg E 73 Sten grijs Haar meerll Heden orerleed in den ouderdom van ruim 74 jaren CORNELIA ANTHONIA JOHANNA DB VASSIJ geliefde Echtgenoote van J C TADEMA Rustend Geneesheer Ond Off Tan Gez Uireeht 5 Juni 1887 Ben Boliede WINKELIER in Noordbrabant wenscht in kennis te komen met een deugdelijke KAASBOËR ter afname z ner gansche Jaarlijksche Palsricatie onder nadere OTereen te komen voorwaarden Adres onder No 1509 aan het Bureau ran dit Blad Mevrouw MIDDELBEEK VRAAGT met 1 AUGUSTUS eene nette als MEID ALLEEN Westhaven B 175 Mevr ü F van de VELDE VAN CaPPBLLKN Peperstraat Terlangt tegen AUG a s eene nette DIENSTBODE TOor keuken en huiswerk Loon naar bekwaamheid Een 1 QTDEEMEISJE wordt GEVRAAGD boven de Ujaren Adres onder No 1514 aan h t Bureau dezer Courant Mejuffrouw DiJXHOORN Markt No 150 VERLANGT met 1 AUGUSTUS eene goed kunnende werken en koken Mevrouw CHERIEX BLEEKERSSINGEL VRAAGT met 1 AUGUSTUS eene als MEID ALLEEN Onnoodig zich zonder goede getuigen aan te melden Mevr FoHTüijN Dhoogleeveh WESTHAVEN 204 VRAAGT tegen AUGUSTUS eene voor Mannen Vrouwen en Kvaiemn SCHENK Zn ABSHAUBBINS of Anti Rbufliatische Watten Tan A BREETVELT Az Delft Verkrgghaar a 30 Cent per pakje bg De nieuwe BOHDOV ia T A van Deth lej de Wed Bosman Gouda W F J denüijl Schoonh A Prins Zevenhuizen C B Verheul Oudewater A Bos Berkel jJ Tan Dorp Zoetermeer A Xauling Alphen Gebr Kaulin Bodeofraven ê s M J Goudkaile BoskooptK Oosterling Haastrecht o Hoogendijk Cappelle jGebr Kauling Woerden 8 T d Xraats BleiswiJk lG v d Geu Waddiniveen ji de beste van alle bestaande parJj J fumerien om het grgze haar binnen enkele dagen te doen verdwgnen Maakt het haar glansr en zacht I en verft i iet Prijs 85 cervl per flaco en l S i per dubbele flacon Alleen verkrgAaar te Gouda bg J 5 C flOlNCK F Hz lS2 Hoogstraat 123 Gymnaatiefc Vereeniging Directeur H OUDERKERK UITVOERING op Maandag 13 Juni 1887 des svondt te Aal 8 uren in de Zaal Kunittmn d Sociëteit tOns Get egen t H U KnnstlieT nde L den hebben toegang met twee Dames HET BE8TÜÜB jf 500 betalen wg aan hem die bg het gebruik van Gutdmann s Kei r Tandwater ooit weder tandpgii krggt S GOLDMANN en Co Dewdin Verkrggbaar 50 eenta de flacon ta Gouda bg J C ZBLDBNXIJK S H POLAK t OPTICliN Groenendaal Op den Isten JULI a s zal door d 6ARNIZ0BNS V0EDINGS C0MM IS8IIV te Oouda worden AANBESTEED de leTering Tan ten behoeve ran de menages 4b troepen in het garnizoen te Gouda OTtr he tgdvak Tan 15 JULI 1887 tot 1 NoTember 1887 Óe Toorwaarden liggen ten bureele Ton den Garnizoéns Commandant ter lening TE HUUR GEVRAAGD e n net h TT I S met minstens 4 KAMERS KEUKEN en KELDER Adres franco brieTen onder No 1515 aan het Bureau dezer Conrant a ADVERTENTIE in alle Binnen en BuUenlandaehe Couranten worden dadelgk opgezonden door den Boekhandelaar A BRINKMAN te Gouda Snelpf rsdrak Tan A BRINKMAN te Gouda Zondag 12 Janl GOUDSCHE COUBANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omatreken De Parlementaire Week bg de definitieve regeling der kiesbevoegdheid zgn voordeel te doen Dat de gezeten werkman niet zou worden bereikt dunkt ons hans geen bezwaar ofschoon dat nog niet uitgemaakt is Het vaderland zal er niet door te gronde gaan en evenmin zal de oplossing der sociale quaestie er door worden vertraagd indien deze achtenswaardige klasse van staatsburgers nog een jaar jaar moeten wachten eer de denr van iet stembureau voor hen ontsloten wordt Wg zijn bet in dit opzicht geheel eens met prof Bugs als hij in zgne Gidsbeschouwing der vorige maaud zegt cMoest h t voorschriftih de grondwet zelve worden opgenomen ik zou erkennen dat er dan reden bestond om aarzelend te vragen of de getrokken grenslgn ook nog te nanw kan zgn Usar nu de grens zal worden opgenomen in de gewone wet in een wet dus die eiken dag van het jaar voor wgziging vatbaar is nu moet ik ronduit verkla ren dat het drgven naar nog ruimer grenzen mg op dit oogenblik volkomen ongemotiveerd toeschgnt Zooals de Regeering opgeeft zal naar de regelen der additioneele artikelen het getal kiezers voor de Tweede Kamer van 136 000 tot 300 000 oangrqyien en dus meer dan verdubbelen en nu zou ik meenen dat de meissU alledaagscbe Toorzichtigheid vordert de vruchten an die groote uitbreiding af te wachten eer men een stap verder doet op een weg welke geen ge enheid openlaat om op zgne schreden terug te komen Staan wg in vele opzichten hij andere volken achter toch bezitten wg eene kostelgke nationale eigenschap in ons nuchter gezond verstand dat oni vroeger en tet T menige teleurstelling bespaarde Mocht tegen alIeTerwachting het drgven naar dadelijfce invoering van een ruimer kiesrecht dan nu wordt voorgedragen toch zegevieren dan zon ik de uitkomst lartelgk betreuren ook om het bAluit ojjzich zelf maar toch het meest omdat het miJ een voorteeken zgn zou dat nu ook die kostelgke nationale eigenschap welke ik zoo even noemde in de wieling van den politieken maalstroom dreigt onder te gaan Tot recht begrip van den stand der quaeatie wier besliasiog men binnen enkele dagen mag te gemoet zien herinneren wg dat de Regeering voorloopig het kiesrecht wil verleenen 1 aan allen die ter zake hunner woning in de lersoneele beldsting zgn aangeslagen voor eene murwaarde hoogef dan die aanspraak geeft op vermindering tot een derde of twee derde naar de drie eerste grondslagen 2 aan allen die in de grondbelasting zijn aangeslagen voor ten minste 10 gulden 3 aan hen die perceelsgedeelten bewonen van huizen in huurwaarde gelijkstaande met die sub 1 zoogenaamde lodgers Daartegenover staat in hoofdZaak het meer ingrijpende amendement der iheeren Van der Feltz o s strekkende om 1 in verschillende groote gemeenten ook het kiesrecht te verleenen aan hen die niet ten volle in de personeele belasting zgn aangeslagen 2 kiesrecht te verleenen aan hen die in Rgksdirecte belastingen zijn aangeslagen voor een gezamenlijk bedrag van minstens 10 gulden 3 op aanvrage tot de stembus toe te laten allen die voldaan hebban aan de eischen van bekwaamheid gesteld voor de benoedibaarheid tot eenig openbaar ambt voor de vervulling van eenige bediening of voorde uitoefeing van eenig beroep of die als bedienaars van den godsdienst bg een wettig bestaand kerkgenootschap werkzaam zjjn de zoogenaamde capaciteiten Bg het amendement vervalt de g rondbelastingcategorie der regeering de zoogenaamde lodgers oorspronkelijk in het amendement voorgedragen zjjn door de regeering overgenomen en reeds boven genoemd Met kracht blgft de minister zich verzetten tegen de overige voorstellen der 5 liberale heereü die volgens hem een te grooten tprong in het duister wenschen te doen t