Goudsche Courant, zondag 12 juni 1887

Café Hestauraut HET SCHAAKBORD ê Woensdag 15 Janl N 3560 1887 GOU0SCHE COURANT ZALEN voor Verkoopingen PARTIJEN EESTAUEAITT Uitspanning 100 PAARDEN Nieuws en Jmvertentiehlad voor Gouda en Omstreken enz BINNENL GOUDA H Jttni 1887 m Ia de Krimpener en de AlblaMenri druk bezig mei het opmeten en uitbiik den ontworpen buttrjt oonreg Goudaven G ri hem Statïbtta en halten te of rtibij HaaatreA t Stol jk Ammerstql SchoonhoTéo Groot Ammers ri BpunDm ep iS hefeuiimn Nabij Schik KLEIWEG E 95 96 97 GOUDA ÏÏOÏÏTVEILING TE EOTTEEDAM van Zweedsche Riga Memel VViJburger Amerikaansche DËLEIV en PLATEI GESCHAAFDE en GEPLOEGDE DELEIT mmi mmni edldees jum EIKEN lilBIJEN enz i ieüwe aanvoer van Geschaafde Geploegde DELKi eo Ga 25000 stuks Zweedsche Vuren en Grenen PLATEN en DELEN Alles gennmmerd liggende in de Loodsen Werf Rusland Oostpunt Noorder Eiland Rotterdam Op WOENSDAG den 15 JUNI 1887 des namiddags 12V uur in het CAFÉ FRITSCHY over de Maasbyug NotitiSn zvjn te bekomen bij den Deurwaarder J C LACH Gelderscbe Kade No 1 Rotterdam A mersfoortsche Bciersch Bierbrouwerij Beierscli Pilsener Lager en Gerste Bier op fust en gebotteld verkrijgbaar bij P RRIJGSMAi Agent voor Gouda en Omstreken dé ht 4 vei4 Jo toontppnt go cH end fSI Zoopls werd in Het Jiu l 1 ioopdeiaa loUn tot ter van den gemeenteraad door de ontvangers der ran Salomo rWie zijn zoon lief heeft spaart de directe belastingen in te zenden door hm te waar j roede niet was het sroadbeginsel ran de oproeding LAGEH mm bieb uit de Bierbrouwerij DePOSTHOOHN te Rotterdam Pr s per Flesch 12 et per Flesch 6 et naar buiten in kisten van Yi 6 of Flesschen bit BIER onderscheidt zich zeer door rjk Extract gehalte en weinig alcohol en wordt als zoodanig voor gezond en voedend TAPELBIEK aanbevolen Chemische analyse op franco aanvrage gratie verkrijgbaar Aanbevelend J H EOODE Zeugfstraat 8 1 Agent voor Gouda en Omstreken GEZONDHEIBSKOFFIE 25 Ct het pak 4 Ons bij A VAN MA AREN hoek Peperstraat VEERSTAL Kamers te Huur Een nette Gemeubileerde VOOR en BL NENKAMER met ALCOVE des verkiezende met Kost of Bediening Adres franco brieven onder No 1516 aan het Bureau dezer Courant Slotemaker Co Frambozen Limonade Siroop 120 per flesch Citroen 1 Frambozen Siroop 1 40 Wederverkoopers genieten rabat Leidsche Stoomboot Maatscliappij BE VOLHARDING l IEL 8TWIJZIGIi G Gedurende deZOMERDIBNST aanvangende ZONDAG 12 JUNI zal de Boot naar Leiden des namiddags 5 30 van Gouda vertrekken in plaats van 5 10 en de Boot van Gouda naar Boskoop te 8 in plaats van 8 10 Leideu Juni 1887 De DIRECTIE Universeel 2UIVERINGSZ0UT Het echte algemeen gunstig bekende UNlVERSEEL ZÜIVERINGSZOUT een zeker middel tegen Maagkwalen Zuur Braking Hartwater enz is thans echt verkrijgbaar in pakjes a 15 Cent V pakjes a 27Vj Cent en heele pakjes a 50 Cent te Gouda bij J H Boers Apolh te Alplien a d R bij L Varosfleau Zoon te Oudewater bij T Jonker Idenburg te Schoonhoven bi Wed Wolff Zoon T H Hehewerth en G Santman te Boskoop bij J van Bergen Chemische fabriek Zevenaar D HÜO EITBOOM Magazfln van ONDERKLEEDING FRANSCHE CORSETTEN NOURRICE CORSETTEN Gezondheids CORSETTEN voor Mannen Vrouwen en Kinderen I SCHENK Zn De tegen den 20 JUNI a s aangekondigde OPENBARE VERKOOPING zal geen doorgang hebben als zgnde het Koffidhuis Habuokis uit de hand verkocht j G C FORTUIJN pROOGLBEVfB mtaris MuimmM A van OS Az Kleiweg fi 73 Openl are Verkooiing te GOUDA f ten overstaan vnn deh Nota s G C FOETÏÏUN DRéOGLiiÊlrER op DINSDAG 14 J U M I 1887 des morgens te 9 uren aan het Lok l Wgk E No 255 aan de Peperstraat te Gou4 eenen INBOEDEL Daags te voren op de gewone uren te zien Nadere inlichtingen geeft voornoemde Notaris FORTUIJN DROOGLEEVER te Gouda Een Lood brander die zjjn vak grondig verstaat kan VAST WERK bekomen Gegadigden zenden honne brieven met opgave van ouderdom en waar werkzaam franco in onder Lett I V P a h Algem AdvertentieBureau van NDGH va2i DITMAR Amsterdam Inlichtingen Attesten en Prüscouranten gratis EENI DEPOT 7AN THEE Hen wordt verzocht op t HERK te letten UIT iiKT Magazijn van M RAVENSWAAY ZONEN GORINCHSM Deze THEEËN worden afgeleverd in verzegelde pakjes van vijf twee en een half en een Ned om met vermelding van Nommer en Prgs voorzien van nevenstaand I Merk volgens de Wet gedepot neerd Zich tot de uitvoering van geëerde orders aanbevelende J BREEBAART LZ Botermarkt te Gouda ADVERTEi TIE in alle Binnen en Buitenlandsche Couranten worden dadelijk opgezondendoorden Boekhandelaar A BRINKMAN te Gouda Snelpersdruk van A QBINEMANte Gouda senfabrii herdacht Directie d hw l r3 öprjlifhti erUudm i vaaxtim tiil t et Biaei ƒ 50 000 retd ges hoiM IT plaats in verhobdiitg iwl1o £ en iiien l bedrag ward lin del V lnoi kaatmkjes en deze uitgereikt JaaMijks wor ti door de Directie bijgehoaden bet aand winst Tan het afgeloopen jaér iögevuld de reikte over het vroegen bedn C en bel aandeel in rervailen posten alt gevdg van Mt bg lieden verieend bijgeMbiwen Zaterdag II uni had oor dit jww de uitreiking der boelges plaats oa bijtchrgTing over 1880 Een der Directeuren de heer Dr H IJssel de Schepper liet die uitreikipg voorafgaan door eene mededeeliiig omtrent den ptand der kas wawomtrent het volgeode hier Mn plaala moge vinden De Vooazowiaus wad opganoht Op 30 AprU 1883 met 50 000 Genwmd bedng nam door wintaandeei over de jaren 1883 8S het jaar 1384 hnrerde ten gevolge van den brand en de daarop gevolgd stagnatie geen winst op verier door rente en aandeel in de vervallen posten toe tot eene tom vaa Mei 1387 101148 71 Over het jaar 1386 bedroeg het wittstaandeel ƒ 37775 52 z nde 31 26 pCt over het genoten weekl mn waarby nog aU aandeel in de verraUen posten komt eene pweentage van 0 78 pCt makende te zamen ftr GvUn lao tmor iederm wtrhaa ruim 32 CaU De rente over de ingeKhreven sommen bedraagt 282S 4 Sedert de oprichting ward tot heden uitbetaald 1 aan weduwen rf erven van orerieden werklieden 2963 44 2 aan wegens ouderdom ontslagen werklieden 923 55 3 aan dirane v U den tijdens stoornissen in den regeimatigen arbeifl of bij langdurige ziekten ƒ 7615 01 ak aanvulling van weekloon Na bovenstaand overzicht gegeven te hel ben sprak genoemde Directeur een hartelijk woord tot afscheid aan de t 1 luli e k wegens hoogen leeft d ontslagen werklieden A Straver Joh van Loon S Bierman en E Xoordeman die van af genoemden datum uit de bedragen hnnnw boekjes een wekelijksch pensioen zullen genieten de eerste van ƒ 7 de overige drie van 5 Mochten wij vóór 4 jaren bij de oprichting der Voorzorgdm met grooten lof gewagen van den edelen zin en de uitstekende zorg van hh Directeuren en Aandeelhouder voor hunne beMobten en werklieden welke uit de nieuwe instelling zoo duidelijk sprak het blflkt meer en meer door de ervaring welk een heilzame en nnttige instelling in 1888 werd in het leren geroepen Op dat ieder beambte en w kman ten allen tijde ziek va de werking der kas en de rersehillende b pi£ifren zou kunnen overtuigen krqgt ieder hunner met z a boe een reglement waarin uitdrukkelijk Wffi t te kennen gegeven dat het dod der stichting ran de Foormrjthu a geweest aan de brave en rerdienstelijke beambten en werklieden het uitzicht te openen op een gerusten ouden dag I aar het cws meermalen gebleken is dat ook buten d kring der direct beiat hebbeiidea rehm f gaarne iets meer willen weten van de wijze waarop deze kas werkt deeleu wij ia dit n de vetichiUencfe artikelen van het Beglemedt mede die de lezer vindt fcp blz 2 en 3 deier courant daartoe welwillend Iflaor de Directie dier Fakriek in taat gesteld Bijy het gisjteren gehondM oonoours te t Hafre i $ 4oorde Wi medegedongen j Het detaehi i iS fw isi merking komtj 67 puntel irheids rereM ing Burgerplicht iet het salv vaor op 150 meter ent dat hietsan deelnam bestond uit W ngaardeii J i van fiemmel Ireohl en J van Oijej en werd geden heer i H p de Lange mteb aantal Voor geen pros in aanlag 1 toch ren jcld dat in 25 treffers len BÉachoten 3 ew en Linschoten dat een treungen afloop had ku n familie van ongeluk mi Door spoedig lukkig gered beer A van Aelti met zijne j Woerden rijdende had het rijWi te water te geraken Mf ïfl ge ntje vin den heer van Aelst is door nog In tödjK vau aés bok te springen van een nat pak vMscbmnd gqolrven Gniot inconvenient voonü voor een der pasogiara den heer Ds Hagen van I iden die s voonniddaga in de afdeeling Osdewate ran dan Pntettanicnbond gesproken had en s oamiddagt t twee uur weer in Ldderiraoest optreden wat nu door dit oi val wel niet kon plaats hebben Staten Oenerasl Twmws Kaksb Htting van Maandag 13 Juni De discussie is voortgewt i v t iMt imaA artikel van de Additioaede arfikaUn der Grondwet De regeering bracht een paar redactiewözigingai aan De heer Godin de Beaufort bleef het amendement Van der Fekz e s bestrqden dat krachtig werd verdedigd door den heer Goeman Borgesius en den heer De Voe van Steenwqk die uiteen zetten dat zg volstrekt niet het kieiffecht aan prtdetariérs wenschen te geven doch alleen aan personen die er recht op hebben al wonen vg in huizen die niet naar de voUe huurwaarde zijn aangesl en In verband met zqn roorgwtetd amendement op art 72 der kieswet gewqzigd in de Add artikelen heeft de heer Farncombe Sanders roorgesteld ond artikel 7 van art 7 te lezen als volgt De lijsteu worden opgemaakt naar aanleiding der jaarlijks vóór den ISden Februari aan den roorzit merken opgaren waarin elke mannelijke belastingschuldige op hunne tot den laatst veiloopeo dienst behoorende kohieren voorkomende en het bedrag waarvoor hij in elke belasting a oaderigk is aangesUgen wordt aangewezen Ten aanzien van degenen die in de personeele belasting zijn aangeslaïen naar eene huurwaarde welke rolsieós art Ia op kiesrecht aanspraak geeft wordt daarbq tevens het bedng dier huurwaarde aangeteekeod i rermeld of zij hunnen aanslag in deze belasting taa rolle hebben viAiaan Zaterdag was voor de ganeente Lekkerkerk een feestdag De nieuw besönnde burgemeester de heer O W de Grutter Jz deed als zoodanig zijne intrede Aan de grens der gemeente w d hq door eeae talrijke eerewacbt otttrangea en door den voorzitter der commissie den heer A J de Mooij verwelkomd Van alle huizen waaide de driekleur Voor de openbare school stonden de leerlingen gewhaard die hem een welkam taezoag o In de openbare raadarergadenag die tegen s middags was uitgeschreven werd hij door den oudsten wethtMder den heer C Kersbergen in hartelijke woorden geluk gewenscht met het vertroBwen dat 2 M de Koning in hem gesteld had Dezer dagen had te Mej een niet onaardige veigtMing pbuts Twee pidikaoten een van da Doopsgezinden de ander van de doleerende partij zonden daar preeken en kwamen met denzelfden trein daar aan Op het perron waar het druk was bevonden zich diakenen van beide gemeenten om hun predikant af te halen Die van da doleerenden hun man niet kennende spraken eea heer aan en op diens verzekering dat hij predikant was gaf men elkander de hand en toog men stadwaarts De diaken van de Doö isgezindeB zijn predikant wel kennende maar hem niet rindendeü vernam weldra dat de broeders met den friröa nigen piedikant waren weggeloopen Nog tijdig werd de vergissing hersteld anders had het knnjen eebeortn dat de doopsgezinde predikant doleerende kerk had gepreekt en omgekeerd leger des heils van de maarachalkin Booth beeft f eene inrichting te Lyon waar de nieuw aangeworjren reflfuUn aU boete vo r haar verleden in eèn oort van klooster onder streng toezicht opgeslottm worden In deze inrichtiug nu heerseU een hard régime Drie meujes die dat régime te drukkend vonden rluphtten onlangs uit da inrichting Twee werden door ofiScieren van bet leger des heUs gerenden en teruggebracht de derde echter een meisje van 16 jaar Marguerite Sergent geheeten vond een onderkomen bij eea vrouw in den omtr Marguerite droeg op haar gelaat de sporen van lijden en deed een aaaklacht bg de politie waaruit bleek dat het leven in die inrichting aUereliendigst is Aau de meisje werd o a voor naaiwerk eene dagtaak opgelegd die als zij niet werd volbracht gevolgd werd door een dracht geduchte stokslagen Dit had ten gevolge dat een kapiteiu ran het leger des hola da vnmwea belast net bat toaadit in 4a iitriehting vo zieh üet komen Msigaérite Sergent aldus sprak hq haar toe beklaagt zich orer da mishandelingen die g haar hebt doen ondergaan Haar lichaam draagt er de sporen van Hallelujah was het antwoord Vnfwoordt dan toeh op hetgeen ik u vraag sprak de kapitein weer Hallelujah Meer kon de kapitein niet uit des mond der beklaagden krijgen Fast op zeida h rik zal u opsluiten Nu luidde het antwoord eenigzins anders namelijk men In de middeleenwen was de schooltneht zoowd in de geestelijke klooster en dorpscholen ak in da wereldlijke scholen die gewoonlijk ook door gee telgken bestuurd werden zeer streng Stok en roeda speelden er eene geduchte rol elk gering vergrijp elke onsehoorzaamheid dke onopmerkzaamheid bg het leeren werd daarmede gestraft Want de spreuk ra het onderw Met het o daarop gaf de bis schop Ratherins van Veroca in de tiende eeuw aan de door hem eeschieven Latijnsehe Spraakknist dea titel van Riu espaarder omdat de knaap die zich de regels daarvan behoorlijk eigen mükte daardoor zijn rugsiagen kon besparen Tot op hun vqftiende of zestiende jaar was gewoonlijk de leeftgd dat de jongens met de roede of den stok gestraft werden maar dikwij s moesten toch ook volwasssen jongelieden zelb stud tai aan unirertiteiten lieham ijke tuchtigtagen ondergaan Evenmin werd ia dit opzicht aanzien des persoons in aanmerking venomen want zoowel de zonen der r ken en roornamen als de kinderen der annen kre n er van langs Men zegt iel dat Keizer Maximiliaan ab knaap dikw door zgn leermeester duchtig a £ rost is Het aantal slagen dat de meester het recht had te geren was op twaalf gateld maar aan dit voorschrift hield men zich zoo nauw niet en ais de vertoornde paedagooe de straffende hand had opgeheven sloeg hq maar naar hartelust op den oBSehkkigen knaap die het bq hem verbruid had To Ken slechten naam had in dit opzicht onder da ttudeerende jeuïd ran St Gallen een zekere Dr Notker wegens zijne streuaheid fiftTU jramiim peperkorre bijgnüamd iHet gebeurde d n nok niet telden dat knapen uit vree roor lichamelijke tuchtiging kun leermeesters ontliepen of op eene aadera t