Goudsche Courant, vrijdag 17 juni 1887

VrUdag 17 Joni J 3561 1S87 60UDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken M PEETÉBS k te Gooda Als bewjjs van echtheid is cachet en kurk steeds voorzien van den naam der Firma P HOPPE A DG mmm imkm m landbouw Afdeeling OUDEWATER en OMSTREKEN Verloting van VEE Landbouwproducten en Gereedschappen TE OUIDB V a EK Goedgekeurd bfl Koninklp Besluit van 22 April 1887 4000 Loten Trekking 15 SEPTEMBEU 1887 De prijs van elk Lot is EÉJV GULDEN Voor TIEN GULDEN ontvang t men ELF LOTEN Loten zjjn verkrijgbaar bg den Penningmeester De waarde der minute pHJgen zal den prfls van het Lot te boven gaan Breeder vermeld bij aanplakbilletten Hei Bestuur der Verlotinge Commune A VAN AELST Voorzitter P J RAHMS Secretaris H T VERHOEF Penningmeester De Loten voor Gouda uitsluitend verkrijgbaar bij de RH M J OGIMJR en Co aldaar PUIKE OUDE SCHIEDAMMER Merk NIGHTCAP Verkrijgbaar bg J Oode Singel 116 Leiden dagelijks te CONSULTEREN over alle Mond en Tandziekten L L BEGEHSBïïBa TANDARTS Is verschenen NB ABC Mevrouw POL Crabethstraat VRAAGT tegen eene flinke of DIEIVSTBODE I de meest practische de eenvoudigste in het gebruik van FIJNE HANBSCHOENSN A van OS Az Kleiweg E 73 1 alle tot heden in ons Land verschenen Spoorweggidsen Zonder aan de waarde dezer laatsten te kort te doen zal iedereen toestemmen dat allen de een meer de ander minder één groot ongemak I aanbieden namelijk de moeielijkheid om mm m m m m spoedig eene reisroute den tjjd van verïïSnnaXmitTkSSS SaS Sartof soms meerdere bladzgden moeten worden omgeslagen en nagegaan De ABC of Alphabetische Reisgids komt aan dat bezwaar tegemoet door eene alphabetische volgorde waardoor op één I pagina naast elkander de uren van vertrek en aankomst zoowel voor heen als terugreis benevens de te nemen route en prjjzen te vinden zgn Op de ervaring van dergelijke reeds in het Buitenland bestaaijde uitgaven steunende kan veihg voorspeld worden dat deze Gids een enorm snoces te wachten heeit Ook de prjs in CEI T j per Boeemplaar is zeer gering en bewerking nagaat de algemeene ver spreiding zeer in de hand werken Bg I gebruik zal men spoedig tot de erva ring komen dat deskundigen en autoriteiten op het Spoorweggebied aan I de samenstelling hebben medegewerkt Bestel dus spoedig bij Uwen Boekhandelaar de ABC of Alpbabetische Reisgids Alom verkrijgpbaar uitgevers ELIERÏAN HARMS k Co Amst zal wannéér men de nitatekende en practische NIEUWE RIJTUISEN TE KOOP voor nlterst billijke prijzen 3 BERLINER VIGILANTES 2 BERLINER LANDAUERS LANDACIELET COüpÉE CÜÜPÉE CLARENCE VICTORIA en VIS a VIS TENTWAGEN V gelijks te bezichtigen aan de JVederhiMdache Fabriek van Rijtuigen en Thimwegrijtuigen in Liquidatie te Rijswijk nabij Delft Snelpersdruk van A BRINKMAN te Gouda Leidsche Stoomboot Maatschappij DE VOLHARDING DIEI STWIJZIGI1 G Gedurende deZOMEBDIENST aanvangen Jii i g ZONDAG 12 JUNI zal de Boot naar Laden des namiddags 5 30 van Oouda vertrekken in plaats van 5 10 en de Boot van Gouda naar Boskoop te 8 in plaats van 8 10 Leiden Juni 1887 Da ÖIRECTIE De SGRAVBNHAAGSCHE Hypotheekbank voor Nederland verstrekt gelden ter leen i ond eerste hypothecair verband op Hui en en Lander en terug te betalen in ééns in terniynen of in annuïteiten en biedt gelegenhfiid tot het beleggen van Gelden door uitgifte van pandbrieven Voorwaarden en inlichtinijen te bekomen bij flrma Wed KNOX en DORTLAN te Gouda AA LEG van GAZ ENWATERLEIDIN6 door C van RERKEL KLEIWEG Alles wordt met garantie geleverd CLARISSE of het leven eener BLANKE SLAVIN in de XIX eeuw door Lord M ONB OB Met officieele Bijlagen Roy 8o 216 bladzyden Pry 1 90 Tegen postwissel franco verkrggbaar in het Boeken Magazijn van A van KLAVEREN Sweelinokstraat 14 16 te Amsterdam Mevrouw C van deh WANT MARKT VRAAGT eene flinke DIEIVSTBODE Dagelijks versch voorbanden SLEEP ASPERGES JONGE WORTELEN zeer fijne CHINA S APPELEN Maltka Nieuwe Aardappelen BLIKGROENTEN k 50 Cent per Blik inhoud 1 Kilo BlaauweKA8DBUlVEIV 2 25 per pond J GERRITSEN Groenendaal EAABZLEÏÏBMIDSEL ZONDER VERGIF Door deze bericht ik ü dat uw kleurmiddel Theopfaile het beste is van alle middelen tot heden door my aangewend Ten dienste van J en het publiek zy deze getnigenis Amstbedam Is onderteekend 10 Maart 1887 F L FEDL Alleen verkrijgbaar biJTHEOPHILE Haarkundige Frederiksplein 82 Amsterdam Franco zending h f 2 15 per Postwissel of f 2 25 aan blanwe Postzegels als ook tegen Rembours BINNENLAND GOUDA 16 Juni 1887 Tot officier vim gezondheid 2e klaste bij het leger in O I ia benoemd de heer W C Kersbergen te Eeeuwyk De Commissie v n Toezicht op het Lager Onderwijt alhier heeft de acte van bekwaamheid voor fiei arschoolhouderes uitgereikt san Meg i B Klaren en IC Rietveld In de gisteren gehouden openbare vergadering van den Baad van State afdeelisg voor de geschillen van bestuur is behandeld het beroep van H Strarer te Gouda van een besluit van Burgemeester en Wethouders dier gemeente waarbij J de Jong alhier vergunning is verleend tot het oprichten van een sto6mwerktuig in ssiji e kistenmakerij Rapporteur de staatsraad Des Amorie van der Hoeven s Konings beslissing in deze zaken volgt later Gisterenmorgen is voor het kantongerecht alhier behandeld de zaak c a Johannes van der Kleij van beroep visscber wonende alhier aangeklaagd op den ZSsten Mei U na aAoop der exercitie van de schutterij den sergeant tamboer Boekamp bij het naar hnis gaan te hebben bemoeieiykt door opdringen ens Ëisch 3 boete of 3 dagen hechtenis Te beginnen met bondag a s en verder op de Zondagen gedurende de maanden Jani Jnli Augustus en Se pte u tb w tal de fiqnapoorweg spaaial retourbiljetten Ie 2e en 3e klasse van Gouda naar den Haag uitgeven geldig voor been en terug op deo dag van afgifte tegen 1 60 voor de Ie ƒ 1 30 voor de 2e en 0 80 voor de 3e klasse zgnde de enkele reisvracht Gisteren is te Amsterdam de Tentoonstelling van Voedingsmiddelen plechtig geopend Het Oiid HoUandsche Marktplein maakt een aardigen indruk met zijn vele antieke geveltje Allerlei winkels zijn daar vertegenwoonligd er is een raadhuis een waag een vischbuisje enz enz en natuurlijk een aantal gelegenbe ten tot versterking van den inwenjigen mensoh Het personeel dat in de winkels en cafe s bedient is voor een groot gedeelte in oud Hollandsch of nationaal costuum Onder de inzenders op deze tentoonstelling komen voor Gebr Kamphuizen alhier die een keurig nette étalage oprichtten van Goudsche sprits Uoudsche suikerballen enz enz Te midden van al die lekkernijen ziet men het stadhuis van Gouda van suiker vervaardigd en tot in de détails toe zeer ardig nagemaakt Bij al do oude geveltjes op het Marktplein zal dan ook het zoo karakteristieke geveltje van ons raadhuis zij t dan ook in hot klein de bezoekers dor Tentoonstelling niet ontgaan In de zitting dor Botterd Arr Rechtbank van Dinsdagmorgen werden de volgende personen veroordeeld j H H oud 19 jaar machinist wonende to Gouda beklaagd vau mishandeluig van A van Hoon op 7 Mei tot B dagen gev P V d B oud 38 jaar werkman wonende te Krimpen a d IJsel bekl van wederspannigbeid jegens bedionendp beambten op 30 April 1 1 tot 8 dagen gev Vervolgens stond terecht H R oud 61 jaar landbouwer te Gouda bekl van den landbouwer Boore op 24 Mei met een stok geslagen te hebben Eisoh ƒ 50 boete subsidiair 10 dagen hechtenis Uitspraak Dinsdag a s Bij de verkiezing van een lid der Tweede Kamer in het hoofdkiesdiatrict Deventer zijn uitgebracht 2278 geldige stemmen Gekozen is mr H J Dijokmeester liieraaJ met 1466 stemmen Op mr B J graaf Schimmelponninck katholiek camhdaat waren 608 op mr W G baron Brantsen van der Zijp antirevolutionair 196 stemmen uitgebracht Gisteren werd de nieuwe sluis aan den Leidschendam door de provincie Zuid Holland gebouwd in gebruik gesteld De nieawe sluis is gestieht in een deel der ruime oude schutkolk naast de bestaande duikers zoodat de scheepvaart geen enkel oogenblik gestremd behoefde te worden De oude opening zal thans na de opruiming der oude duikers worden gedempt De oude sluis met hare groo kolk die slechts een beperkt aantal schuttingen gedoogde en met eene doorvaartwijdte van niet meer dun 3 80 U is een merkwaardig overblgfsel van dea stnjd die vroeger in Holland over de y arten gevoerd werd De steden Gouda Dordrecht en Haarlem hebben zich tot aan het einde der vorige eeuw tegen elke verbetering van de Vliet gekant die daarentegen door Leiden en vooral Delft vurig gswensobt werd In 1492 werd bet eerste verlaat dat toen in den dam gebouwd was op bevel van den magistraat van Gouda door Goudsche burgers vernield In het begin van den tachtigjarigen oorlog waren er aan den Leidschendara staatsche krijgsknechten geposteerd ter voorkoming van feitelijkheden tusschen Delft en Gouda En toen er in het belang van de reizigers door de trekschuiten vervoenl eibdelijk in 1648 een verlaat tot stand kwam moesten daaraan de tegenwoordige afmetingen wordeQ gegeven om slechts kleine vaartuigen door te kten De provincie is thans opgetreden Tik de prins die na honderdjarigen slaap de slaapster zal wekken De nieuwe sluis is nl een deel dor verbetering van de vuirtgeraeeBBcbap tuMohen BönLen Schie waarvoor bij de wet van 16 April jL onteigening werd toegestaan Zij biedt eene doorvoartwijdte aan van 7 M en eene schutlengte van 79 M Zij is echter in twee ofdeelingen verdeeld de eene met eene lengte van 42 de andere met eene lengte van 37 M zoodat kleinere vaartuigen geschut kunnen worden zonder waterverplaataing van eenig belang Eerst wanneer de vaartverbetering verder gevorderd is wanneer de verbinding tot stand is gebracht tusschen do Vliet en het Galgenwater zal van de ruimere afmetingen der sluis kunnen worden partij getrokken De draaibrug in den Bijnspoorweg bij Voorburg met een doorvaartwijdte van 5 38 M en de hoogte der vaste brug in den spoorweg Ijeiden Woerden zullen dan de ongunstigste afmetingen aanbieden De vaart tusschen Den Haag en de Schie verkrijgt ruimere afroetineen dit vaarwater zal geschikt worden gemaakt voor aUe vaartuigen die de Delflshavensche sluis kunnen binnenkomen N R Ct Te Schoonhoven zijn dezer dagen naar aanleiding van eene oproeping van de Kamer van koophandel een zestigtal belangstellenden bijeen gekomen ten einde een uitvoerig rapport aan te hooren omtrent de middelen tot bevordering van handel en verkeer Vooral werd op den voorgrond gesteld om ter bevordering van het marktbezoek de middelen van verkeer te verbeteren Om dit plan te verwezenlijken werd een voorstel gedaan om uit de ingezetenen eene vereeniging in het leven te roepen Dit voorstel werd aangenomen en de vereeniging gesticht Dit voorstel vond algemeen bijval van de 60 aanwezigen zijn 53 als lid toegetreden voor eene jaarlijksche contributie van ƒ 2 tot ƒ 10 terwijl voor hen die niet in de gelegenheid geweest waren de vergadering bij te wonen en die niettemin hunne belangstelling in deze zaak willen toonen eene inteekenlijst zal rondgaan De rechtbank te Rotterdam deed Dinsdag in de zaak van F E Hamecher masseur en pedicure wonende te Schiedam die de vorige week terechtstond in hooger beroep van een vonnis van het kantongerecht te Schiedam De rechtbank nam bij haar vonnis als bewezen aan de feiten appellant bij dagvaarding in eersten aanleg ten laste gelogd nl dat hij eenige personen de beènen met olie had gewreven gebogen en gerekt VVat aangaat de vraag of deze handelingen geacht kunnen worden uitoefening der geneeskunst te zijn overwoog zij dat art 1 der wet van 1 Juni 1865 no 60 onder uitoefening van geneeskunst verstaat het verleenen van geneeskundigen raad of bijstand als bedrijf zonder dat omschreven wordt waarin de raad of bijstand bestaat dat abmo onder het verleenen van geneeskundigen bijstand vallen alle zoodanige handelingen die de strekking hebben om eene genezende uitwerking uit te oefenen op eenig ziekelijk lichaamsdeel en alzoo ook het wrijven buigen en rekken der beenen van personen die aan ongesteldheid aan de boenen lijdende zijn al wordt hieraan door appelant ook de naam van verdikking van bloed geg ven Dat appellant de geneeskunst als bedrijt uitoefent bleek uit de aU bewezen aangenomen feiten in verband met de door hem verspreide circulaire waarin hij uitdrukkehjk aan het publiek te kennen geeft dat hij zich bezig houdt met en te consnlteeren is vooor personen lijdende aan jicht rheumatiek verstuikingen enz Op deze gronden bevestigde de rechtbank het vonnis door den kantonrechter te Schiedai gewezen Door de politie te Arnhem is Zaterdag jl aangehouden C J F N Sloet welke persoon zich koi telings uit Nijmegen te Arnhem metterwoon had gevestigd Onder de firma Sloet Co adverteerde hq in verschillende vooral kleine couranten dat h hoofdagent was van het huis Carlini te Venetië ei dat hij tegen toezending van een postwissel groot ƒ 8 4 flesschen Italiaanschen wijn 4 dito cognac en 4 dito Madeira toezond Ook leverde hij tegen toezending van postwissel rookvlieesch en had hij verschillende prospectussen toegezonden van een door hem opgericht advertentieblad waarin men teg vooruitbetaling van een abonnement a 4 per jaar gratis kon adverteeren Verschillende personen uit alle oorden des lands zijn weer de dupe van deze schoonklinkonde aanbiedingen geworden Zij zonden een postwissel hetsij voor wyn hetzij voor rookvleesch doch ontvingen noch het een noch het ander terwijl het bedoelde advertentieblad niet bestond Bij zijn verhoor door den inspecteur van politie gaf hij te kennen dat hij niet wist of er wel een huis Carlini te Venitie bestond terwijl de wijn die hij van plan was te leveren zou bestaan uit een door hem uit verschillende dranken to vervaardigen mengsel In zijne woning aan A o Vossenatrsat werden dan ook twaalf flesschen van dit door hem toebereide mengsel gevonden en in beslag genomen Hü is voorloopig ter bess hikking van de justitie naar het huis van arrest overgebracht Het publiek dat nog steeds door zijn lichtgeloovigheid dergelijke praktijken in de hand werkt strekke het vorenstaande dus weder ter waarschuwing Amh Ct Iemand uit Eindhoven die pas teruggekeerd is van eene handelsreis in Zuid Amerika doelt mede dat de gebroeders Tobias van Amsterdam thans verblijf houden te Cordova in de Argentijnsche republiek onder den naam van Rooae Na zijn ontslag uit de gevangenis zoo verzekert de berichtgever mede is de oude Tobios aldaar aangekomen in het bezit eener som van 1000 pond sterling in goud Aanvankelijk werd op die som beslag gelegd dooh wegens gemis aan tractaten moest dat beslag weder worden opgeheven Staten Generaal Tweede Kameb zittingen van Dinsdag 14 en Woensdag 15 Juni Zitting van Dinsdag De beraadslaging is voortgezet over het Kiesrechtartikel en het amendement Van der Feltz De heer Rutgers van Rozenburg bleef zyne bedenkingen volhouden en zou ten slotte aan oline c van het amendement de voorkeur geven boven dat der Regeoring De hoeren Hartogb W Van Dodem en Van Houten repliceerden eveneens De heer Famcombe Sanders was in hoofdzaak vóór het regeeringsartikel en ofschoon hij wel evenals het amendement 25000 kiezers meer in groote steden wenschte meende hij daarvoor niet het geheele voorloopige kiesreglement te mogen opofferen