Goudsche Courant, zondag 19 juni 1887

f Zondag 19 Juni J887 IN 3563 GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken gg NED B HIJI SPO ORWEG Goedkoope Reisgelegenheid GOUDA naar DEN HAAG E 2iT T E E U O Aanvangende 19 JUNI a a zgn des ZOJV jD4CfS gedurende JDNI JULI AÜGU8TDS en SEPTEMBER speciale Betourbilletten 1 2 en 3 KI GOUDA DEN HAA G veikr gbaar geldig voor been en tei ngop denzelfden dag Pr a ƒ J 6 0 eerste ƒ 1 30 tweede 0 80 derde Klasse o Is verschenen De Stoomboot ALIOA vaart des MAANDAGS van Gouda naar Dordrecht en Gorinchem v v de overige dagen Gouda Rotterdam v v Vervoer van Passagiers Goederen en Vee Vraohtprüzen zoo laag mogelijk a of De gew zigde dienstregeling gratis verkrygbaar hg F VAN UTRECHT BierLandel Markt 96 te Gouda mmm et 7AMAS 0 60 üts p KG J van Sonsbeek de meest praotisohe de eenvoudigste in het gebruik van alle tot heden in ons Land verschenen Spoorweggidsen Zonder aan de waarde dezer laatsten te kort te doen zal iedereen toestemmen dat allen de een meer de ander minder één groot ongemak aanbieden nanielgk de moeielijkheid om IH HIMMHHIi spoedig eene reisroute den tijd van vertrek en aankomst te kanoen vinden waartoe soms meerdere bladzijden moeten worden omgeslagen en nagegaan De A B C of x lphabetische Reisgids komt aan dat bezwaar tegemoet door eene alphabetiscbe volgorde waardoor op één pagina naast elkander de uren van vertrek en aankomst zoowel voor heen als terugreis beuevens de te nemen route en pryzen te vinden zgn Op de ervaring van dergelijke reeds in bet Buitenland bestaande uitgaven steunende kan veilig voorspeld worden dat deze Gids een enorm succes te wachten heeft Ook de prys 12 CEWT I per Moeemj laar is zeer gering e n zal wa n neer men de uitsteken de en practische bewerking nagaat de algemeene ver Fabriek en Mag azijn van BRANDWAARBORGKASTEN Haarden Kachels Fouroulzen KAASSCHRAPMACeilS mi C VAN BERKËL KLEIWEG Alles wordt met garantie geleverd Voor OPLEIDING in een net vak wordt GEVRAAGD een FATSOENLIJKE JONGEN Zich te vervoegen aan bet Bureau dezer Courant spreiding zeer in de hand werken Bij gebruik zal men spoedig tot de ervaring komen dat deskundigen en autoriteiten op het Spoorweggebied aan de samenstelling hebben medegewerkt Bestel dus spoeflig bij Uwen Boekhandelaar de ABC of Alpliabetisclie Reisgids Alom verkrijgfbaar uitgevers mm l H 4RMS k Co Amst OOST DTDIR Nederlanders die dienstuemen bij het Indische leger ontvangen bij het aangaan van eene zesjarige verbintenis een lundgeld van TRIE HOUDEED GULDEIT Aanbrengpremiè TIEN GULDEN Nadere inlichtingen zijn gratis te bekomen bij het Departement van Koloniën en Jj alle Burgemeesters Leidsche Stoomboöt Maatsdiafp DB VOLHARDING DIEl STWIJZIGING Gedarende de ZOMKRDIENST aanvangende ZONDAG 12 JUNI zal de Boot naar Leiden des namiddags 5 30 van Oouda vertrekken ia plaats van 5 10 en de Boot van OowUi naar Boskoop te 8 in plaats van 8 10 Leiden Juni 1887 De DIRECTIE Progjmnashin te Gouda C U R A T o E E N maken bekend dat het EXAMEN voor hen die bg den aanvang van den volgenden Cursus als Leerlingen wenschen te worden toegelaten zal plaats hebben op ZATERDAG den T JULI e k des voormiddags te 9 unr Aanmelding bg den Rector D D TERPSTRA bg wien tevens inlichtingen zgn te verkrijgen Het BESTUUR der KINDERBEWAAB PLAATS te Gouda verlangt tegen primo OCTOBER a s eene P G van middelbaren leeftgd die geene kinderen tot haren last heeft Zich in persoon te vervoegen bg Mevrouw ve KONING MÜNTING Peperstraat 246 Secretareue S H POLAK OPWEKKEND OPTICIEN Groenendaal MCTQTAA U BLÜEDARMOEDE L Ü AAL BLEEK2UCHT GROOTE ZWKTE In flesschen f 1 90 en f 1 00 TAMARINDE BONBONS anbftolen tegen verstopping en daarmede ia verband taande onKeateldheden In doojen van 90 en 50 Cent CIGARETTEN tegen ASTHMA de loademiuK van den rook dezer CtKiretteo geeftden lijder nan AStlUXia terstuDii rerUcbling lo Emi van 50 pn 50 Ceilt8 SALMIAK PASTILLES oplossend en rerzachtend middel by Hoest en ▼ erkoudbeid lu fte ciije ït 20 cents ERAEPËLISN HOIiU Apotheken te Zeist Depot voor Gouda bij den beer A H TEKPB TÜIGOT 0NM30EDEW voor Mannen Vrouwen en Kinderen SCHENK Zn Geen grïjg Haar meer De nieuwe LONDOU is de beste van alle bestaande parfumerien om het grjjze haar binnenenkele dagen te doen verdwjjnen Maakt het haar glansr k en zacht en ♦ erft niet Prgs 85 cent c flaoo en 1 50 per dubbele flacon Alleenyerkriigbaar te Gouda bjj J H 0 HOINCK F Hr 122 Hoogstraat 123 Snelpersdrufc van A BRINKMAN te Goud BU deze Courant behoort een BUvoessel BINNENLAND CWUDA 18 Juni 1887 HiHlen is in druk verschenen het Vertlag van dm toestand der Gemeente Oouda over 1886 waaraan i toegpvoegd het Ferslag van de handelingen der Open hare OeiondheidaCommiute Danruit blijkt dat de algemeene gezandbeidatoeatand der Gemeente in 1886 nog ongunstiger was dan het vorige jaar ofschoon er geene bepaalde epidemieën heersohten deden zich toch het gebeele jaar door sporadische gevallen voor van besmettelijke ziekten sU mazelen roodvonk diphtheritis en typhus Het aantal overledenen bedroeg na aftrek van 30 levenloos aangegevenen 742 of 38 55 per duizend Onder dit getal overledenen zyn begrepen 371 kinderen beneden den leeftijd van t jaren dus 50 pCt van de totale sterfte Be storfto in de Gemeente bedroeg in 699 of 33 06 p duiz 50 pCt kind onder 2 j 593 32 30 50 7 762 40 86 48 1 564 30 17 53 527 27 98 60 624 32 66 47 4 Omtrent de Waterleiding weidt o a bet volgende medegedeeld De hoedanigheid van het water dat wekelijks door de Openbare Gezondfaeida Commiasie volgens de by de Conoessie voorwaarden voorgeschreven methode Kubol onderzocht werd waa van medio Februari tot in November over het algemeen go d in de maanden Mei Juni Juli Augustus September en October kon z j zelfs uitmuntend heeten In de maanden Januari en December beantwoordde het water echter niet aan do eiachen van het Conces siecontract Om dit bezwaar te overwinnen besloot de Directie over te gaan tot de toepataing van bet systeem Easton en Anderson waarmede zij in 1885 niet zonder succes proeven op kleine schaal had genomen Bij Raadsbesluit van 2 April verkreeg z j overeenkomstig de Concessie voorwaarden toestemming tot het aangaan eener geldleening groot f 12000 om daaruit te bestrijden de kosten van aanschafhng eo plaataing van een zuiveringstoestel volgens dat systeem In December kwam zg hiermede gereed en het vermoeden bestaat dat zg in hot vervolg aan hare verplichtingen jegens de Gemeente wat de hoedanigheid van het water aangaat zal kunnen voldoen Van de gelegenheid voor behoeftigen geopend om aan een vgftal op verschillende punten der stad aangebrachte staudpgpen kosteloos drinkwater uit dn Waterleiding te verkrijgen word iets meer gebruik gemankt dan in 1885 Door het Burgerlijk Armbestuur werden 569 kaarten afgegeven namelgk 119 kaarten voor 1 emmer en 460 kaarten voor 2 emmers daag In het jaar te voren bedroeg het aantal afgegeven kaarten 644 Het getal standpgpen onderging vermeerdering doordien eene op het laatst van het jaar in de Zak bg de Hoefsteeg word aangebracht Gelgk vorige jaren zullen wg achtereenvolgens ia ons hUd het een en ander uit het Verahig mededeelen Op een verzoek gedaan door den len luit adj van het 4e reg inf G P Chériei om gedurende dezen zomer de schietoefeningen der art in de legerplaats hij Oldebroek te mogen bgwonen heeft de Minister van oorlog in dien ziu beslist dat genoemde officier tot het beoogde doel van 1 Augustus tot 3 September n s die oefeningen zoowel van de vestingals van de bereden art zal bgwonen Door Gedeputeerde Staten van Zuid Holland is bepaald dat de afzonderlyke jachten op wnterwild voor dit jaar zullen worden geopend op Maandag den 258ten Juli aanstaande In den tuin van den heer H W Otto bloemist in de Korte Akkeren alhie is Donderdag jl een doode postduif gevonden Op de veeren leest men de volgende merken K 3M8 Ramolos 7346 T Jouwa 1709 G Het vroeger tegen Zondag 26 Juni e k aange kondigd concert in de sociëteit Ons Genoegen kan niet worden gegeven zooala op de programma s i van het laatste concert reeds is medegedeeld Daar het zeer moeilijk is zoo plotseling een ander goed muziekcorps te engageeren was er alle De ondferlinge wedstrijd van de vélocipède club de ZkoIuw zal plaats hebben Zondag 26 dezer dos morgens 10 ure van het café dett Burg af langs den weg an Rotterdam naar Gouda via Nieuwerkerk en terug De maximum rijtgd waaon de weg mag worden afgereden is 1 uur 46 minuten Uitgeloofd wonlen eene verguld nlveren eene zilveren en eene bronzen medaille Als groote zeldzaamheid kan worden gemeld dat een dolf van den heer K t j venbaizen onlangs 4 ei e to gelgk heeft gelegd en na 21 dogen uitgebroed De Nederlandsche pelgrims welke ter viering van s Pausen juhil de bedevaart naar Bome zullen ondernemen zullen door Z H in plechtige audiëntie wortlen onVangen tusschen 21 en 30 April 1888 Door het hoofdcomit is nu een hgzouder comité benoemd dat gevormd wordt door twee vertegenwoordigers van e k bisdom een geestelgke en een leek en zich belasten zal met de leiding der tiedevaart In djt hulp oomité dat nu voltallig is hebben zitting de l lieeren dr H A M Schaepman te Rijzenburg en mr Ant Vos de Wael te Zwolle M J A lians te Schiedam en mr F J M A Heekers te Amsterdam J Th Wouters te Ravenstein en jhr Jos de la Court te s Hertogenbosch J A van Rooij te St Willibrord en VV Laane te Rozeudaal Mathieu Bauduin te Roermond en mr Robert Regout te Maastricht en eindelijk de oudolficieren van het Pauselijk leger de hh Adriaan Looijmans te Oostethout en Henri Robbers te AAhem Do katholieken welke voornemens zijn aan denpelgrimstocht deel te nemen worden verzocht de oproepingen van dit comité af te wachten Het Episcopaat van Nederland zal ter nationale audiëntie bij Z H door eeii of meer loden vertegenwoordigd zijn De Kederl Kath Kring te Kome heeft zich op verzoek van het hoofd comité tot een Nedtrl feestcomilé geconstitueerd Staten Oeoeraal Tweede K heb zittingen van Donderdag 16 en Vrgdag 17 Juni Zitting van Donderdag Ingekomen waren de geloofsbrieven van het nieuw gekozen lid der Kamer den heer Dijckmeester Tot diens toelating werd besloten Do beraadslagingen zijn voortgezet over do Additioueele artikelen en wel over de kiestabel en het voorstel Schaepman tot splitsing der groote gemeenten Door de heoren Van Baar en Farncombe Sanders werd het voorstel Schaepman verdedigd terwgl de heer VirulyVerbrugge het heftig bestreed en de heer Van Kerkwgk zich met die bestrijdinj vereenigde De Mini iter van Binnenlnndsche Zaken verdedigde het vooratel der Hegeoring on handhaafde dit hoe wel hij het amendt Sohaepmnn niet onaannemelgk noemde De heer Van der Fcltz verklaarde zich groot voorstander van groote districten en achtte het onjuist dat de Minister uit de niet indiening van amendementen afleidt dat de meerderheid der Kamer voor enkelvoudige districten zou zijn Zitting van Zaterdag Bij de door den heer Hartogh gehouden interpellatie over de gratieverleenlng aan de deelnemers aan het Palingoproer zette de interpellant breedvoerig uiteen dat de overige 6 personen die in hetzelfde geval verkeeren als de 4 in cassatie gekomenen en vrijgesprokenen de dupes zouden worden van de veranderingen in de Wetgeving indien hun geen gratie werd verleend De Minister van Justitie ontkende de juistheid van de door den heer Hartogh aangeroerde juridieke gronden wees er op dat Bredius in een exceptioneel geval verkeerde maar verklaarde ten slotte dat het den Konin behaagd heeft aan de drie personen die gratie gevraagd hebben Maria Potters Schöneville en Van den Broek deze te verleenen Door den heer Lohman werden mede eenige juridische punten besproken terwijl de heer Van Baar nogmaals de bevoegdheid tot interpellatie in dezen bestreed Aangenomen werd een wetsontwerp tot ruiling Tan gronden met de gemeente Amersfoort en tot verhooging van het VlIIe Hoofdstuk der Staatsbegrooting dienstjaar 1887 Bij het voortgezet debat over de Kiestabel en het voorstelSchaepman werd na uitvoerige verdediging door den medevoorsteller den heer Van der Biesen het amendt Schaepman tot splitsing der groote gemeenten in enkelvoudige kiesdistricten verworpen met 43 tegen 30 stommen De overige artikelen werden daarna goedgekeurd De voorgestelde amendementen op de kiestabel werden door de voorstellers ingetrokken De geheele Kiestabel werd aangenomen met 45 tegen 31 stemmen Hot geheele hoofdstnk der Add artikelen werd daarna aangenomen met 55 tegen 19 st De regeering betuigde der Kamer dank voor hare medewerking bij hot gewichtige werk der Grondwetsherziening terwijl de voorzitter den dank der Kamer aan de Regeering overbracht inzonderheid aan den Minister van Binn Zaken M nandag 1 j kleine ontwerpen daarna Tjiomaa zaak Voor de boter commissie uit het Engelscha parlement werd o a nog als getuige gehoord de heer Barclay uit Manchester Hij vertegenwoordigt in den butterinehandel de firma Verschuur te Rotterdam Getuige verklaart dat de firma Verschuur al sedert twaalf jaren d w z sedert den aanvang van haar bedrijf de kunstbeter heeft verpakt en verzonden in bijzondere speciaal met buttorine ingebrande verpakking welke getuige bg het debiet aan zijne kalanten behoudt Voor zoover hij weet is er althans in Noord Engeland van bedrog geen sprake Getuige verklaart zich alsmede sterk tegen verandering van den naam butterine die geijkt is door een zoo langdurig gebruik Het zou hoogst onbülijk wezen den werkman te dwingen namen uit te sjireken als oleomargarine Hg zou het niet kunnen Getuige is tegen een bedriegelijken verkoop maar ook tegen een verdere beperkende wetgeving die den kleinhandelaar treffen zou De bestaande wetgeving acht hij voldoende ïoede butterine de butterine van Verschuur te Rotterdam heeft getuige door dr Hassal en Henner laten annalyseeren AU haar puik verklaren is een deugdelijk en nuttig voedsel voor het volk en de wetgever moet het niet trachten dood te maken door verbod en strafbepalingen Vooral de laatsten viel getuige aan wat gevangenisstraf betreft en zoo ook de bepaling betreffende verklikkers De handel met Nederland in butterine is volgens den heer B hoogst behngrijk Van de totale hoeveelheid wordt s jaars ongeveer de helft naar Huil Goole enz vervoerd Zonder dezen invoer zou de bevolking van Yorkshire en Lancashire gedurende do wintermaanden in het geheel geen boter kunnen