Goudsche Courant, woensdag 22 juni 1887

Woensdag 2Z Juni 1887 i 3563 GOUDSCHE COURANT JSieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omatreken de meest praotis he de eenvoudigste in het gebraik van alle tot heden in ons Land verschenen Spoorweggidsen Zonder aan de waarde dezer laatsten te kort te doen zal iedereen toestemmen dat allen de een meer de ander minder één groot ongemak aanbieden namelgk de moeielykheid om BL i spoedig eene reisroute den tgd van vertre anïömst te knnnen rinden waartoe soms meerdere bladzgden moeten worden omgeslagen en nagegaan De ABC of Alphabetiscbe Reisgids komt aan I dat bezwaar tegemoet door eene alphabetiscbe volgorde waardoor op één pagina naast elkander de uren van vertrek en aankomst zoowel voor heen als teragreis benevens de te nemen route en prgzen te vinden zyn Op de ervaring van dergelijke reeds in het Buitenland bestaande uitgaven steunende kan veilig voorspeld worden dat deze Gids een enorm succes te wachten heeft Ook de prga 12 CENT zal wanneer men de uitstekende en practische THE SINGER M41FA 1TIIRIN6 COMPANY NEW ÏOIIK Eenitfe Fabrikanten der echte Sinfcer IVaaiiuacliiues NIEUWSTE UlTVl Dll G DE MOVED mm MEINES met osoilleerend ringspoeltje en hoogen arm Op de Internationale Tentoonstelling te EDINBURGH in October 1886 ontvingen van alle geëxposeerde Naaimachines slechts de ORIOINEELE SINGER den hoogsten prijs De Gouden Medaille fMg Depot te GOUDA Dubbelde Buurt B No 4 Is verschenen ABC S of per JEoeemjjleMr is zeer gering en bewerking nagaat de algemeene ver spreiding zeer in de hand werken Bjj g ebruik zal men spoedig tot de ervaring komen dat deskundigen en autoriteiten op het Spoorweggebied aan de samenstelling hebben medegewerkt Bestel dus spoedig bij Uwen Boekhandelaar de ABC of Alphabetisclie Reisgids Alom verkrijgfbaar Uitgevers ËLLËRI 4N mm Co Ainst r Meubelmaker is VIEIRIEIUISID naar de WESTHAVËiV B 141 hg t VEBRSTAL Zieh tevens minzaam aanbevelende voor t verrichten van alles wat tot het vak behoort zoowel ni nw werk als reparatie mMAAK Nieuw Nieuw INMAAKBÜSSEN welke niet dicht gesoldeerd behoeTett te worden z n verkrygbasr bg C VAN BERKEL KLEIWEG Alles wordt met garantie geleverd m ömmm Eeu PIANOSTËMMEK alle weken in Oouda komende wenschte nog eenige Stetnklanten aan te nemen voor slechts ƒ 8 per jaar Adres Den Haag Westeinde 189 W de WIT Ondergeteekenden berichten dat hunne WIJNEN en Bnitenl GEDISTBLEERD in Uepöt voorhanden zgn bg den Heer J H SPItUtlKOa Kattensingel te Gouda bg wien Prgscouranten en Proeven op aanvrage verkrggbaar zgn Groeneveld van deb TCop Co SCHOONHOVEN TfilOOT ONSEEQOEDEREN voor Mannen Vrouwen en Kinderen SCHEINK Zn im mm bieb uit de Bierbrouwerij De POSTHOOKiM te Rotterdam Prgg per Flesch 12 et per Flesch 6 et naar buiten in kisten van L en of Flesschen Dit BIER onderscheidt zich zeer door rgk Extract gehalte en weinig alcohol en wordt als zoodanig voor gezond en voedend TAFELBIER aanbevolen Chemische analyse op franco aanvrage gratü verkrggbaar Aanbevelend J H HOODE Zeugfstraat 8 Agent voor Gouda en Omstreken De zoo zeer gerenommeerde 9 Amerikaansche BOENWAS voor Meubels Marmer $ en gevernist Hout 4 werk van i l W SSÜIJS 200N HaodeleD io Verfwaren eo Veosterglas u te s Hertogenboseh is aldaar steeds verkrggbaar inFleschjes van 17 i verder alom p Fabriek8 merk gedeponeerd atr Men waehte xlch voor nntnaaké Voor 600DA alleen verkoop bg den Heer Ph J van der STOK SCmLDERSENECHTS gevraagd Te vervoegen op werkdagen bg W QE8TEL Aannemer van Schilderwerk aan de Kaceme te Gouda Tegen tllCIlT V RHCmiATlEK verkrggbaar te Gouda Wed Bosmah Tiendeweg Q IJsiUTMir Blanwstraat Alphen L Vaiossiau Zn Bodegraven B 6 F Bumkkl P VCBSLOOT Boehoop J GouDKAox P LOOMAM Harmelen W 6 EvavBU Hazerneoude J Gaarkenkeii Kamerik vah Eivwiir Oudewater 3 Li fla ID Rijndijk A C Post Stolteijk A Natziil Waarder Wed Bodthoois Woubrugge A sa Wilm AANDOENIN EN Op voordeelige voorwaarden jt worden üéfót geplaatat aanJ vraag aan het Hoofd Depot i bg M J C HAM te Utrecht Bnelpersdrok van A BRINKMAN te Ooada BINNENLAND GOUDA 21 Juni 1887 Nu duidelijk bleek dat niet te rekenen valt op Bijlcraorg voor een waterweg Amsterdam Rotterdam hebben Gedep Staten vap Zaid Holland een plan ontworpen voor verbetering van die vaart op hon territoir Zij tellen voor indien zekerheid mag worden verkregen op verhooging van de Eijnspoorbrug over de Gouwe tot minstens 3 50 M A P over te gaan tot verbetering van de Gouwe van de Mallegataluis tot in den Bijn van den Ryn Tan de Gouweslui tot Molenaarsbnig de Heimanaweteriug ringvaart der Haarlemmermeer met een bodembreedte van 20 M en een diepte van 3 60 A P en met het gemeentebestuur van Gouda in ond andeliug te treden over het door die gemeente tot 1894 jaarips nit te keeren bedrag in mil voor den onderhoudsplicht Deelden wij onlangs modo dat rich ook in deio gemeente eene plaatselijke commissie had geconstitueerd voor de in 1888 te s Hage te houden TmtoontlelUng va oude en nieuwe Ktuatngverhevl thans vestigen wij de aandacht onzer lezers op het in dit nr voorkomende ingezonden tuk waarbij de commissie een beroep doot op de medewerking der Goudsche ingezetenen Wij hopen dat dit beroep niet te vergeofe zal zijn en dat op ondubbelsinnige wijze zal blqken dat ook in Gouda belangstelhng bestaat in het doel dat men met deze tentoonstelliog voor heeft Tot predikant bij 4e Ned Herv Gemeente alhier is beroepen Ds D Beekman t Broda Vin de door den Ned Rhijnapoorwog aangeboden gelegenheid om des Zondags tegen verminderdtarief naar den Haag te kunnen gaan maaktenZondag 263 personen gebruik Zaterdag lad ten Eaadhuize alhier de aanbesteding plaats an 25 000 H L steenkolen ten behoeve van de Gemeente Gasfabriek Ingeschreven werd door Per HL p 10 000 KiU rriDCO hbriek rrsDCo tation H R Oving Jr Rotterdam 62 47 Ned Steenk Handelsr von Thenen HagedoomJr feCo te Amsterdam S2 et 64 25 C Berghuis te Amsterdam s ff 61 50 August Kampf k Julius HoUender te Ruhrort 5 oo ff 68 47 A Zellekens te Delft 46 ff 62 70 A J Terkuhle Rotterjlam 47 ff 61 60 H C Mauritz Duisburg 45 ff 66 60 F J Mijnlieff Krimpen a d Lek 8 73 25 B Hagedoom Zn Am sterdam iVIt II ff 61 97 F Krijgsman Gouda 50 ff ff 58 07 Van Nieveld Co Rot terdam 48 Vio n ff 66 10 D van Stavel Gouda 49 ff 72 50 8 D Boon Oouda 57 ff II 84 De vereeniging tot veredeling van het paardenras in de gemeenten Waddinxveen Zevenhuizen Bleiswijk en Moercapelle gevestigd te Zevenhuizen heeft besloten dezer dagen te Moercapelle weder een keuring te doen plaats hebben van de veulens afkomstig van merrien gedekt door de hengsten der vereeniging terwyl het Bestuur van het Paarden Stamboek daarbij tegenwoordig zal zijn ten einde die veulens medo te onderwerpen aan een keuring voor de inschrijving in bovengenoemd stamboek voor zOover de eigenaren daartoe hun verlangen te kennen geven Sedert Vrijdag is te Amsterdam in het Arastelhotel de gravin de Pierrefonds aangekomen met gevolg om zich onder behandeling te stellen van Ilr Mezger den bekenden wrijf en knijpdokter Met haar gevolg en bedienden hoeft zij een achttal vertrekken op de eerste verdj ping in gebruik De gravin de Pierrefonds heeft zilverwit haar is geheel in het zwart gekleed neemt den grootsten eenvoud in acht heeft een vrij gezette gestalte doch maakt toch een statigen indruk Vergezeld van eene dame mad liobreton haar voorlezares maakte zij Zaterdagsvond licht steunende op en wandelstokje eene wandeling door de voornaamste traten van Amsterdam Zondagmorgen woonde zq de godsdienstoefening by in de DuiQeskerk Wie is die gravin de Pierrefonds Niemand anders dan de ex Keizerin Eugenie van Frankrijk Staten Oeneraal Twdbe Kameb Zitting van Maandag 20 Juni In deze zitting werden verfehillende kleine wetsontwerpen aangenomen o m e n houdende maatregelen ter invoering der i itemationale overeenkomst tot bescherming van Mderzeesche telegraafkabels De discussie is daarna asnnvangen over het besluit van den Gouvem GenenMi van N I betrekkelijk de ontzegging van bet verbluf in de Afdeeling Buitenzorg aan E P Q Sol en jbr A L De Sturler De heer Kielstra nam den landheer in bescherming tegenover den sdsistent refident Lautier en wees er op dat bet rapport van i a Offic van Justitie te Batavia een doorloopende beschuldiging beheUt tegen I iatttier Vooral stelde in het licht dat de uitzetting is geschied op ega waardeloos rapport van Czemicky Zijne conclusi was dat d Tjiomas zaak en alles wat daarmede in verband sta t voor zoover de Regeeriog betroft sti dt met de waarheid en waardigheid en de Conclusio vau Gi Bnep verklarende d at art 48 Ind Begeeringsreglimnnt niet behoorlyk is toegepast dient te worden aangenomen Aan het Verslag van den toestand der gemeente Gouda over 1886 ontleenen w nog tiet vol GEMEENTE EIGENDOMMEN WERKKN EN INRICHTINGEN A Eigendommen niet hettemd mor den pnblieken dienst Deze eigendommen verkeeren over het algemeen in goeden staat zoodat ook in het afgeloopen jaar daaraan geene belangrijke herstellingen of vernieuwingen behoefden te geschieden De kosten voor het gewone onderhoud bedroegen ƒ 446 84 aan materialen en 285 32 aan arbeidsloonen De Gemeente trok aan inkomsten uit de bedoelde eigendommen eene som van 6339 77 B Eigendommen bettemd voor den publieken dienêt en openbare gemeente Kerken Aan de Schietbaan hadden belangrijke werkzaamheden plaats De veiligheidsmaatregelen in het vorige Veralag genoemd werden in overleg met en onder medewerking van het Militair Bestuur uitgevoerd De drie van den kogelvanger meest verwijderde traversen werden opgeruimd waardoor het Exercitieterrein ruimer en doelmatiger ia geworden De grond van de bedoelde travenen afkomstig diende tot bekleeding van den kogelvanger die aanmerkelijk opgehoogd aan de zijden aangevuld en van horden voorzien werd De uitgaven ton behoeve van het Exercitie en Schietterrein gedaan beliepen met inbegrip van de arbeidsloonen ƒ 1490 28 Voor het gebruik van dit terrein ten dienste van het Garnizoen betaalt het Rijk aan de Gemeente jaarlijks eene som van ƒ 100 a Openbare Gemeentt gebouicen Met de restauratie van het inwendige van het Stadhuis werd in 1886 een begin gemaakt Het eerst kwam daarvoor in aailmerking de Raadzaal die zooveel mogelyk in haren oorspronkelijken toestand werd hersteld Het plafond werd van de dikke kalklxag waarmede het bedekt was ontdaan waardoor de sohoono eikenhouten zoldering weder te voorschijn is gekomen Het behangsel bestaande uit te Gouda in do 17e eeuw vervaardigde Gobelins werd schoongemaakt evensoo de oude marmeren schoorsteen welker schilderij voorstellende de Goudsche Stedemaagd werd verdoekt en gerestaureerd Het houtwerk van de ramen heeft een oud eikenhoutskleiJr gekregen terwijl de oude gele gordijnen vervangen zijn door gordijnen m harmonie met den antieken stijl der zaal De zaal werd verder voorzien van een parketvloer afkomstig Uit de nalatenschap van wijlen Mej H H Hoffinan terwijl eindeUjk de antieke zetels dié eertqds in deze zaal werden gebruikt na gerepareerd en opnieuw bekleed te zijn wederom daarin zullen worden geplaatst Het vertrek waarin de Secretarie is gevestigd werd met het kleine vertrekje daarnaast geverfd de daann aanwezige meubelen ondergingen de noo dige vernieuwingen en herstellingen Ook werd de Boterhal meer bekend onder Ata naam van het Boterhuis onder de Raadzaal eeverfd ® Het leiendak en de loodbedekkingen der overdekte Korenbeurs op de Gouwe werden vernieuwd Het werk geschiedde bij openbare aanljesteding door J Huisman Jz te Rotterdam voor 222 terwijl de noodige herstellingen aan de timmer werken en het verfwerk in eigen beheer plaats hadden Uitwendig warden geverfd het nieuwe gebouw van het Vereeif gd Wees en Aelemoeseniershuis en het Bcstedelingpnhuis na openbare aanbesteding aangenomen door J Rost alhier voor f 249 Voorts werden de buitenverfwerken van de Ie Burgerschool voor meisjes met de onderwijzerswoning de lokalen der Tusschenschool en de onderwijzerswoning bij de Ie Kostelooze school publiek aanbesteed en eveneens door J Rost alhieruitgevoerd voor de aannemingssom van 449 j Op Ii t terrein der Bad en ZweminrieMa twaalf nieuwe kleedkamertjes gemaakt terwijl het gebouwtje dat vroeger in het bassin stond en tot bergplaats kleed en badkamer moest dienen werd afgebroken Dit werk in het openbaar aanbesteed werd aangenomen door C P W Dessing alhier voor 698 De stukadoorwerken in de verschillende gebouwen zijn gelijk in het vorige Verslag gemeld is voor drie jaren publiek aanbesteed In ffde Manége werd de tweede Ziekenbarak in 1884 aangekocht opgeshigen en ingericht Nog zij hier vermeld dat het besluit werd genomen om het achtergedeelte van het gebouw genaamd ArtiLegi waarin van lieverlede scheuren waren ontstaan die aan minder doelmatigen aanleg der grondslagen moesten worden toegeschreven van het water der Zeugstraat tot aan de binnfl plaats te doen afbreken en weder opbouwen J it werk werd in het openbaar aanbesteed en dook H J Nederhorst alhier aangenomen voor ƒ 6443 ï Tevens werd bepaald dat bij den wederopboirtv eenige wijziging zou worden gebracht in de inrichting der bovenverdieping Bij het einde van het jaar was men echter met de uitvoering van hit bouwplan nog niet geheel gereed De uitgaven voor de gebouwen scholen enz hebben voor zoover zij thans kunnen worden opgegeven bedragen Am mitr Aan irbeids rillen loooen Het Raadhuis ƒ 953 56 793 20 Demeubelen van het Raadhuis ff 1158 68 95 88 Do verschillende gebouwen 7672 42 3082 33 De lagere scholen 1495 82 1376 48 De meubelen der scholen ff 638 81 n 282 21 De bewaarscholen 47 36 23 78 De Burgeravondschool 242 75 n 51 93 12209 41 ƒ 5705 80 De hiervoor opgegeven aannemingssommen der aanbestede werken zjjn onder deze bedragen begrepen b Strakn pleinen riolen en waterleidingen Evenals in vorige jaren werd ook nu het onderhoud der straten publiek a inbesteed met eene minimum nimumen maximum oppervlakte van het te makeif strantwerk Aannemer wer l H Lamera te Eltm