Goudsche Courant, woensdag 22 juni 1887

i ▼ oor ƒ 0 11 per vierkanten meter Hem werd over 1886 uitbetaald eene som van f 8972 84 Het veelvuldig opbreken der straten ten behoeve der gasen waterleiding is een voortdurend bezwaar voor het geregeld onderhoud Het kost daarom veel moeite de straten in goeden toestand te houden De oppervlakte der verlegde en grootendeels vernieuwde straten besloeg 6768 59 M keien en 6188 88 M klinkerstraat te zamen 12957 47 M terwijl de verdere herstellingen zich uitstrekten over 8846 95 M kei en 3609 67 M klinkerbestrating te zamen 123S6 62 M zoodat in het geheel verlegd zijn 15314 09 M waaronder begrepen zyn 498 33 M voor de Waterleiding Maatschappq die daarvoor gerestitueerd heeft 306 71 Het onderhoud der straten heeft gekost ƒ 15896 21 terwijl aan arbeidsloonen buiten de aannemingssom 19 uitbetaald een bedrag van ƒ 624 98 Ter verbetering van den afvoer van hemelwater werden gelegd in den Langen Tiendeweg 36 meter Bngelsche aarden buizen met eene groote en eene kleine straatkölk in de St Anthoniestrsat bij het gebouw der Bank van Leening 10 meter aarden buizen met eene etraatkolk in de Aaltje Bakstraat 39 meter aarden buizen met twee groote en twee kleine straatkolken en in de Nobolstraat 23 meter aarden buizen meteene groote straatkolk Verder is een ceraentriool ter lengte van 34 meter gemaakt van uit het noordelijk gedeelte der Crabethstraat naar eene sloot ten Westen daarvan geltgen ten einde eene behoorlijke afwatering van die straat te verkrygen Het riool is gelegd in grond als bouwterrein afgestaan aan H J Nederhorst die volgens het koopcontract verplicht was zulks te gedoogen Be kosten van den aanleg bedroegen ƒ 595 73 Het onderhoud der riolen kon gedurende een gedeelto van het jaar niet zoo geregeld plaats vinden als wel gewenscht was doordien de pachter van het ophalen van de vuilnis die tevens belast is met het reinigen der grachten slooten riolen enz in financiéele mooielijklieden verkeerde Nadat hem echter op grond van de verminderde waarde van straaten rioolvuil als mestspe io van wege de Gemeente eenige tegemoetkoming v is verleend bleef hij niet in gebreke zijne verpl tingen naar behooren na te komen Voor het onderhoud der riolen we den besteed ƒ 1216 87 aan materialen en 905 4 aan arbeidsloonen c Wegen en voetpaden beho rende aan en onderAotiden door de Oeineente De wegen en voetpaden die aan de Geipeente behooron en door haar worden onderhouden verkeeren over het algemeen in voldoenden itaat Hetzelfde kan gezegd worden van het Goudsche en Amsterdamsche Bijpad onder Boskoop en Alphen en den Zwarten weg onder Waddinxveon welke onder deze rubriek zijn begrepen De kosten van het gewone onderhoud der bedoelde we en en voetpaden hebben aan materialen f 1579 88 en aan arbeidsloonen ƒ 804 57 bedragen H t plantsoen aan de Crabethstraat en het geriolwrde gedeelte van het plantsoen tegenover den Kattensingel moesten hier en daar worden opgehoogd Laatstgemeld plantsoen onderging eene belangrijke wflziging Daarin werden eon veertigtal boomen geveld waarin het volgens een plan van den heer H W Otto alhier opnieuw werd aangelegd en beplant De uitgaven voor do plantsoenen waren dientengevolge aanzienlijker dan in andere jaren De Icosten bedroegen ƒ 2820 13 aan materialen en f 1899 59 aan arbeidsloonen Aan den catalogus der Tentoonstelling van Voedingsmiddelen te Amsterdam is een naschrift toegevoegd dat Een woord over het gebruik en de toebereiding der spijzen in den ouden tijd van den Heer Mr N De Roever bevat Deze bekwame Amsterdamsche archivaris schrijft daarin o a Wij Hollanders zyn van oudsher liefhebbers geweest van opdisschen en goeden cier maken Dit ligt nu eenmaal in ons volkskarakter en ia ons niet van gisteren aangewaaid Reeds onze Germaansche voorvaderen hielden hunne offermalen in de gewijde bosschen en onze gilden hebben de traditie voortgezet door de gildebroeders te verplichten op vry aanzienlijke boete voor het verzuim om eenmaal s jaars het gilde te komen eten Dan werden op do schragen gelegde planken met een webbe bedekt biertonnen werden overeind gezet om tot steunpunten te dienen van geïmproviseerde banken op de weinige zetels werden kussens gelegd voor de overiiedemj blank geschuurd tinwerk werd gezet op den disch met bloemen en welriekende kruiden ruitsgewijze of slingers of cir kelsgewijze opgesierd Naast het tinnen bord werd de tinnen of steenen bierkan gezet en daarmede was het uit Keur van glaswerk had men niet alleen b j zeer voorname lieden stonden drinkglazen op tafel waarvan de vervaardiging eerst op het einde der zeventiende eeuw inheemsch werd en die dus vóór dien tijd uit verre landen ende vreemde gewesten door den koopman werden aangevoerd Voor tafelgereedschap behoefde de waard of de kok niet te zorgen leder bracht zijn eigen servet me en lepel mede Tot in het midden der zeventiende eeuw bleef de vork hier voor den eenvoudigen burgerman onbekend hoewel in de huizen van meer aanzienlijken een twintig of dertigtal jaren vroeger de ffourquet reeds geen onbekende meer was De lepels z n in vorm ook niet weinig veranderd De oudste vorm heeft oen rond niet zeer diep blad en eenen korten vaak ronden of gedraaiden aan de punt meestal versierden steel en doet aan onze houten potlepeltjes denken Waarschijnlijk hield men hem met volle hand vast en bracht de hand dan midden voor het aangezicht om den lepel in den mond te steken Maar omstreeks 1670 veranderde het model het blad werd langwerpig rond de steel lang en plat Eerst nagenoeg honderd jaren later werd het blad spits toeloopende gemaakt gel jk wij thans nog gebruiken De oudste vorken beter is het vorkjes te zeggen zijn niet zoo verwant aan den lepel als tegenwoordig Zij vormen in den regel één stel met het mes zq n vsn staal en hebben een heft dat dan de wederga van het mesheft is Deze vork heeft slechts twee tanden 1 centimeter van elkaar verwijderd of hoogstens drie altijd wel de helft langer dan de tanden onzer vorken Eerst toen werden vork en lepel gepaard toen iels langer dan twee eeuwen geleden de lepelvorm gewyzigd w d Vóór dien tijd was evenwel nog een stel bekend van mes lepel en vork of van twee stuks van deze drie die bg wijze van knipmes op denzelfden steel konden gebruikt en in een foudraal custodie zeide men oudtijds in den zak werden gedragen Maar wij dwaalden van den disoh af Laat ons zien waaraan men in de eerste helft der zestiende eeuw b j zulk eenen gemeenschappelijken maaltijd te gast ging W j zullen ons hier niet bezighouden met de beschrijving der zwelgmaaltijden aan de hoven of op de jaohtsloten der HoUandsche graven of der Geldersche hertogen die om den lust tot den drank niet te laten vergaan den wijn pekelden en waar soms een taart den disfk versierde waarin een half dozijn speelluyden hunne referijnon op luit en fluit deden hooren Wij willen den vrijen fleren poorter onzen stoeren nijveren voorvader aan tafel zien Z jne tafelvreugde duurde wel wat langer dan de onze Als h j begon dan ad h j het vooruitzicht van minstens tweemaal te mogen smullen want na het eerste maal hield men eeu kliekjeamaal dat men als ter vergoeding met eenige fijne schotels besloot Ieder kon dus veilig toetasten de schotels moesten eenen krachtigen aanval kunnen weerstaan Wij zijn nog in den t jd dat men er pr js op stelde veel te eten maar eenvoudig Of wat zoudt gü denken van een feestmaal waar men u als entree koevoet en pens met erwten daarna hutspot geen wortelen met aardappelen waut die thans onmisbare aardvrucht was nog niet bekend maar wortelen met gekookt varkensof lamsvleeaoh en ten slotte aan het spit gebraden ïloesch met botef en kaaa voorzette of waar men u vergasten wilde op brij van eene of andere meelsoort gevolgd door gebraden vogels en pasteien van konijnen of ganzen Of zoudt gij liever oen stukje van de sohaapskoppen hebben gebruikt die men hior en daar als lekkernij op tafel zetteP Rapen en kool waren toen evenmin onbekend maar de fgnere groenten die de HoUandsche keukenmeid zoo uitstekend tot haar recht weet te doen komen waren vreemd aan dien tijd Als nagerecht speelden fruit en rad js noten en hazelnoten en alsliijzondere f jnighoid rozijnen en arangie appels eene hoofdrol Kn onder de viachsoorten waren stokvisch en haring niet minder geteld dan de versche viach Ja de gerookte paling was zóó in trek en de handel er in zóó winstgevend dat de zoon van eenen palingkoopmaa te Amsterdam omstreeks 1620 als de wegens zijne rijkdommen begeerlijkste vrijer werd aangewezen En wat nu do dranken aangaat bier was de volksdrank bij uitnemendheid de lichte moest inlandsche bieraoorten die de werkman zelfs onder het werk dronk en die zware en duurdere soorten die ook in alle vaderlandsche steden werden gebrouwen maar evenzeer uit Hamburg en Bremen en uit Engeland werden aangevoerd En wat de w jnen aangaat de Hhijnsche wijn werd hier meer dan de Franscho gedronken maar aUeen in de herberg geen eerzaam poorter hield er een w jnkelderj op na waar ae wijn zijn jaren moest krijgen Als men een vat had men tapte er uit tot het op was Omtrent den afschuwelljken moord Woenadag nacht te Heinkenszand gepleegd vem mt de 6oeêcie Cl nog het volgende Aanvankelijk verklaarde de verdachte C de V toen do burgemeester hem het bebloede sobeeitaes toonde dat h j dit voorwerp niet kende doch toen het hem later nogmaals werd vertoond erkende hg dat het z jn eigendom was Niettegenstaande zijn hardnekkig ontkennen en zyne pogingen om de schuld op zijne vrouw te schuiven vermoedt men toch dat de vader de schuldige is Dagelgks twistten de ouders over dit kind dat in 1879 geboren b j huu huwelijk reeds 6 maanden oud was en meermalen heeft h j zich ook tegenover anderen op schandel ke w jze over z jno vrouw ten opzichte van dit kind uitgelaten Vaak ook werd het knaapje door den vader geakgen en mishandeld wanneer het uit school kwam moest h dikwgls zonder eten weer naar buiten om hout te sprokkelen Kwam de verdachte s nachts dronken thuia dan nam h j het kind soms uit bed en bracht het in de schuur bij de kippen en kongnen Wanneer de vader dan sliep haalde de moeder het weer terug Algemeen is men dan ook van meening dat de vader de dader is Het Igkje van het knaapje is Woensdag door de heeren dr Schilham van s Heer Arendskerke en dr Isebree Moena uit Goes geschouwd en daaina Donderdag ter aarde besteld De moeder die daarbij tegenwoordig was was zoo aangedaan dat z j bewusteloos nederviel Buitenlandsch Overzicht De Fransche Kamer ia heel wat opgeschoten met de legerwet art 1 bepalende dat ieder Franschman tot den militairen dienst verplicht is werd aangenomen Verworpen werd het amendement waarvan de strekking was om den persoonlijken militairen dienst aUeen in tijd van oorlog verplichtend te steUen Artikel 2 waarbij de duur van den militairen dienst op 20 maanden wordt bepaald werd vervolgena aangenomen Als het zoo voortgaat kunnen de heeren afgevaardigden nog wat aan den zomer hebben altijd wanneer de Senaat geen apaak in t wiel steekt en de wet sterk wgzigt of verwerpt De Duitsche Bgksdag die in den laatsten tijd met buitengewonen spoed heeft doorgewerkt ia eindelgk gesloten Den 21en Febro werd hg gekozen Met inbegrip van het Faaach en het PinkatsrreJes heeft de geheele zitting ter nauwemood S maand geduurd en daarin zijn ongerekend de ontwerpen na minder beteekenis ongeveer een twaalftal belangrijke wetsontwerpen behandeld Tot de voornaamste onder deze laatste behooren do legerwet en de groote belostingontwerpen aan wier aanneming eene vermeerdering der ataatsinkomsten in t ongeveer 160 miUioen mark per jaar te danken zal zijn Naaat deze wetten van erkend pplitieke beteekenis ataan de nieuwe wettelijke voorachriften betreffende ElzaaLotharingen met welke nauwere aansluiting van het Rgkaland aan het rgk zelf beoogd wordt Noch voor de belastingen noch voor de acherpere bepalingen ten aanzien van het Rgksland zou Bismarck van deu vorigen Rgksdag de toestemming hebben kunnen krijgen Van daar dan ook bet nog nooit vertoonde verschijnsel dat deze zitting gesloten werd met eene uitdrukkelijke dankbetuiging van wege deu Keizer Daaraan is men in bot geheel niet gewend en het ia dan ook eene groote verrasaing toen tegen het einde der zitting de miniater Boetticher onverwacht opstoud en de boodschap des Keiz ra voorlas waarin deze de Volksvertegenwoordiging bedankt uyoot hare krachtige en gelrouwe werkzaamheid en opnieuw herhaalt dat het versterken van s rgks geldmiddelen en weerbaarhöid eene voorwaarde voor den vrede geweest is De rgkakanselier heeft goed gebruik weten te maken van de gunstige gelegenheid die de tegenwoordige samensteUing van den Rijksdag hem aanbood om behalve z jn voorstellen van zuiver politieken aard ook een aantal zgner lieveUngsdenkbeelden op societal gebied te doen aannemen Daartoe behooren de verzekering van rijkswege van de Duitsche zeelieden en de werklieden in het bouwvak tegen ongelukken Bovendien nam de Rgksdag zelf het initiatief tot beperking van don arbeid van vrouwen en kinderen Of de Bondsraad dezo laatstbedoelde maatregelen zal goedkeuren is intusschen nog twijfelachtig omdat z j voornamelijk bij den vertegenwoordiger der Saksische regeering op sterken tegenstand stuiten Nog nooit sedert tien jaren heeft een Rgkadag zich zoo voorkomend gedragen tegenover de regeering ala die thana uiteengegaan is Immers elechta óén voorstel door de regeering ingediend dat betreffende de kunstbeter ia niet naar den zin der regeering tot atand gekomen en dientengevolge voorloopig van de baan geschoven In enkele woorden kunnen de gevolgen der jongste zitting worden samengevat Door den met den Paus I ï gesloten vrede is de innerlijke kracht der centrumpartij inderdaad eenigazina verminderd zoodat dan ook de regeering herhaahlelijk aleun gevonden heeft b j leden van het centrum Voorts is de breuk tusschen de nationaal liberalen en de vrgzinnigen die bij de verkiezingen reeds aan den dag kwam zeer bepaald verergerd gelijk duidelijk gebleken is uit de openlijke botsing tusschcn de twee aanvoerders Richter en von Benningen De eerste helft van 1887 zal in de parlementaire geschiedenis van Duitschland steeds eene gewichtige periode blgven Ito Belgische regeering heeft bg de Kamer twee wetsontwerpen ingediend waarvan het eene dient tot regeling van den arbeid van vrouwen en kinderen in mgnen en fabrieken en het andere tot bescherming van jeugdige acrobaten Men verwacht dat weldra in Bulgarge wanneer de Sobranje bijeenkomt gewichtige besluiten tot oplossing der Bulgaarsche quaestie zuUen worden genomen De verkiezingen in Hongarge zijn bgna geëindigd De uitslag is dat de regeering eene schitterende overwinning behaalde zoodat de meerderheid welke de minister president Tisza nu reeds bg den Rijksraad beeft met ongeveer 30 stemmen zal worden vermeerderd Zaterdagavond 10 uur was in het Engelsche Lager huia de tijd verstreken voor de discussie over de lersche strafwet Zoodra de hamer van den president viel stonden de PamoUieten op en verlieten de zaal Daarop wenl overgegaan tot stemming over het aanhangige artikel en dit met 382 tegen 163 atemmen aangenomen Ook de Glodstoneanen verUeten na deze stemming de zaal en keerden niet terug zoodat de overige artikelen zonder de Pamellietni en zonder de Oladstoneanen werdenaangenomen Bg de derde lezing zal men waarschijnlijk dezelfde vertooning hebben Toch kan men redelijkerwijs niet beweren dat de dwangwet een partijwet is want wel niet het grootste maar het beste deel van de liberale partg staat geschoord naast de consarvatieven De houding door GUdstone aangenomen bg de Home rule quaestio wordt door velen betreurd die het jammer vinden dat een zoo merkwaardig en talentvol man op den avond van zgn leven zulk een schaduw wenit Dat Glad i z jn eigun denkbeeld heeft over de mate van f tandigheid welke aan Ierland moet wordan verleend niemand zal hem dit ten Kwade duidun Maar toen de meerderheid van het Parlement zich tegen zgn plan verklaarde toen B een beroep op de kiezer de meerderheid tegen hem bleef had hg zich als constitutioneel en liberaal man moeten onderwerpen en wachten In phiats daarvan is Gladstone niet aUeen blgven agiteeren tmMt hg aloot zich nauw aan bg de Ieren bediende zich van dezelfde door deze gebezigde en door alle weidenkenden gewraakte middelen om zgn zin door te drgven deed mee aan het obetruotionisme en verliet ten slotte het Parlement om aan de temming over de lerache strafwet geen deel te nemen Eu dat deed dezelfde man die eenige jaren geleden zelf oen lersche dwangwet maakte deze met het Parlement behandelde en in Ierland invoerde Moet men bg zulk een houding niet vragen of hier de eigenzinniglieid aan oude lieden eigen niet een al te groote rol speelt grooter dan men voor zulk een roemrgk verleden wenschelgk acht INGEZONDEN KUNSTNIJVERHEID Op verzoek van den Burgemeester dezer Gemeente heeft zich alhier eene plaataolgke commiaaie geconstitueerd tor bevordering v n inzendingen op de Nationale tentoouateUing van Oude en Nieuwe Kunstnijverheid welke Mei 1888 te s Gravenhage zal worden geopend Deze commissie onder eerevoorzitterschap van den Burgemeester ia aamen gesteld uit de heeren J M Noothoven van Goor voorzitter P Goedewaagen Dr F H G van It rson J J Bertelraan en H Enno van Gelder secretaris De bovengenoemde tentoonstoUing heeft ten doel de bevordering der Kunstnijverheid hier te lande Daar zoowel voorwerpen van oude kunstnijverheid als van hedeiidaagsche zuUen worden tentoongesteld zal hierdoor eene vergelijking ontstaan tuaschen hetgeen vroeger in ona land werd voortgebracht en thana on zal zij eene opwekking zgn om de kunatnijverheid die in vroeger eeuwen zoozéér in ona land bloeide weder t doen leven Do commissie hoopt dat Gouda hierin niet moge achterblijven en z j die in het bezit zgn van voorwerpen van oude kunat zich zullen geroepen achten die in te zenden En dat tevens onze tegenwoordige fabrikanten mogen toonon iets goeds te kunnen leveren dat op het gebie l van smaak met het buitenla wedgveren Om de kosten van de tentoonsteUing te beetrgden wanneer de baten daar niet tegen mochten opwegen wenscht verder het Comité der TentoonsteUing een waarborgfonds bg een te brengen van minstens ƒ 70 000 in aandeelen van ƒ 60 Ook hiervoor hoopt de plaatselijke commissie dat in onze gemeente velen zullen gevonden worden die door geldelijken steun het alagen van deze nuttige onderneming mogelijk zuUen maken Inlichtingen worden gaarne door de leden der Commissie verstrekt Bureau voor gevonden voorwerpen geopend van s namiddags 1 tot 3 uur Gedeponeerd Een Parapluie een gouden Ring een fantasie Broche zijnde een sabel en een gouden cantiUe Broche TWEEDE CORRESPONDENTIE PARTIJ tuaschen Gouda en Utrecht Positie na den 26 zet van zwart Wit Koning G 1 Kasteelen B 3 en F 1 Raadsheeren A 4 en B 4 Pionnen A 5 B 2 E 6 F 2 F 8 en H 2 Zwart Koning G 8 Kasteelen B 8 en F 8 PaardD 6 Pionnen A 6 C 4 D 6 F 7 G 7 en H 7 Vervolg Gouda Wit Utrecht Zwart zet B 4 A 3 27 zet C 4 V B 3 F 1 D 1 Ï8 D 5 B 4 E 6 X D 6 M F 8 D 8 TOOE DX SCHUTTERIJ AFkoNDIÖING BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda gezien Art 10 der Wet van 11 April 1827 Staalêilad No 17 brengen ter kennia van de belanghebbenden dat de LOTING voor de Schutterg zal plaats hebben in het RAADHUIS dezer Gemeente op MAANDAG den 27n JUNI aanstaande des voormiddags ten Hen mte voor de ingeschrevenen van dezen jare of geboren in 1862 en ten elf ure voor de ingeschrevenen van vorige jaren of geboren ia 1853 tot en met 1861 ingesloten wordende zij in hnn belang aangemaand iMd op de hierboven gemelde plaats en op den bepaalden t jd in persoon tegenwoordig te zijn of ingeval zij door ziekte of eenig ander wettig beletsel hierin verhinderd worden een ander met hunne belangen of omatandigheden bekend in hunne plaats te doen venchijnen Voorts worden de ingeschrevenen verwittigd dat de AlpkaietUcke Naamlijst voor hen ter inzage ligt op de Plaatselijke Secretarie van MAANDAG den ÏO tot en met ZATERDAG den 25 JUNI 1887 des voormiddags van tien tot tmuUf ure Gouda den 17 Juni 1887 Burgemeester en Wethouders voornoemd W POST DROST I B De Secretaris BROUWER Bnrgerlljkfl Stand GEBOREN 18 itm lobuaet Anbraiua oadcn W F tsn de Wetering byg da Boog ee J M den Hertog Ere ondera i FonKlie en P J H BeloDJe 19 Jobaon Oeorg Gererdae ouden i H Selimidt en i M Elene Claiine ondera D den Haeg en J nu Omoe Cetbanne Maria ondera J W Verweg en M C Clemenik Hendrina ooderi G Vewendail en N de Wit OTBRLEDEN 13 Juni J C Ooneni j 10 m 19 J Rofouo hnuff van N fan der Kleij 53 j J Noomen wed T Karremao 86 j 80 P O Lakermens bniarr van D i Weeber 37 j ADVERTENTIËN Vóór de vele blgken tbb belaugstelling bö gelegenheid onzer 25 JARIGE ECHTVEREENIGING ondervonden betuigen wj onzen hartelgken dank A DB KONING J Dg KONINGGoutla 21 Jani 1887 Muldb Voor de betoonde deelneming by het orerlgden van onzen Broeder en Zwager D H POLIJN BaCHNER betuigen wg onzen hartelgken dank W W M SMITS BflcH ïB A SMITS Oouda 21 Juni 1887 V Berallen van een Dochter M C VEBWEU CtEXIHS Bevallen van een Zoon J M SCHMIDT Eluts Gouda 19 Jont 1887 Eene zeer aanzienlijke Maatschappij van Levensverzekering VRAAGT een Vertegenwoordiger te Gouda Brieven franco onder letters D X D aan het Algemeen Advertentie Burean van NUGH TAK DITMAR Motterdam Openlare Verkoopiiig ten overstaan van den Notaris C FOETÏÏUN DEOOGLEEVEE op MAANDAG 4 JOLI 1887 des morgens te elf uren in het Koffiehuis Habkoms aan de Markt te Gouda van No 1 Een aangenaam en gemakkelgk inger richt van gas en waterleiding voorzien WOORJHLIS ERF en TUIN in de Crabethstraat te Gouda Wflk Q No 238 Terstond te aanvaarden Het HUIS bevat beneden 2 Kamera Alkoof Keuken en Kelder en boven 2 Kamers Alkoof Zolder en Dienstbodenkamer No 2 Een goed onderhouden HÜIS en ERF zgnde het LOGEMENT en KOFFIEHUIS Let RooDE Hert MST VBBOUWyiNO aan de Turfmarkt tte Gouda wijk H No 81 Terstond te aanvaarden En No 3 Een mim ingericht HUIS en ERF in de Vlamiogstraat te Gouda wgk P No 844 Te aanvaarden 1 Augustus a s Nadere inlichtingen geeft voornoemde Notaris FOBTUUN DBOOGLBEVEB Mevrouw LOTSIJ verlangt met 1 AUG4 a s eene zindelgke genden huiswerk te verrichten tegen hoog loon en verval Mevrouw JAEGER WachteUtnuit VRAAGT met AUGUSTUS e u DIENSTBODE goed kunnende koken en werken liüMAAK Nieow rVieuw INMAAKBDSSEN iwelke niet dicht ges deerd behoeven te worden zgn verkrggbaar bg C VAN BERKEL KLEIWEG Alles wordt mst garantie geleverd HUIS en PAKHUIS TE KOOP aan het water Adres franco brieven onder No 1523 aan het Bureau dezer Courant if