Goudsche Courant, zondag 26 juni 1887

Zondag 26 Juni 1887 J 3565 GflUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Voor de talrgke bewgzen van belangstelling dezer dagen ondervonden betaig ik mgn hartelüken dank J POST VA D BORG Gouda 21 Jnni 1887 Tegen 1 AUGUSTUS of vroeger wordt eene nette Dienstbode GJÈVRAAGD bfl Mej vak Cl TT EBT Plantsoen Bierbrouwerij het Dubbele A oker Molen werf Gouda Puik Hooil OTiw bier GERSTE en DüBBELD GERSTEBIER is steeds tegen concnrreerende prgzen voorhanden Pr scoaranten op aaifvraag verkr gbaar A VAN LOil SPECIALITEIT van iiMim4iii van de BRON De Snelle Sprong te Tegelen Depot A IRTIER Gopwe C jss Gambrinus Club ALMA HÜG0 Vrijda r 24 Juni 1887 s avonds ten 9 ure TE GOUDA wordt TE HOUR of TE ROOF gevraagd een BUBGERHVI8 met Tüïy liefst op een der Singels Brieven franco Lett B B in te enden aan den Eantoorboekhandel BLIKMAN en SARTORfüS Amaierdam nmmmm A van OS Az KleiwegJ 73 f ÖOO betalen wg aan hem die bg het gebrnik vin Goldmann a Keiater Tandwater ooit weder tandpgn krggt S GOLDiMANN en Co Drbsden Verkrijgbaar h 30 cents de flacon te Gouda bij J C ZELDENBIJK Aan allen wier oogen door ingespannen zien of lezen beginnen te steken of waarnit bg barden of konden wind vocht ontloopt wordt met vertrouwen aanbevolen Dr CHANTOMELANUS OOGEiX WATER Na een korte proefneming zal men de uitmuntende werking kunnen waarnemen Prijs pe flacon met gebruiksaanwgzing 60 Ct Verkrggbaar in de onderstaande depots T A C van Deth C B Verheul Oudewater Me de Wed Bosman A Bos fierkei Gouda J van Dorp Zoetenneer W Y J den Uijl Schoonh A Prins Zevenhuizen M J Goudkade Boskoopj O Hoogendijk Cappelle S T d Kraats Bleiswijk A KauUng Alphen Gebr Kauling Bodegraven K Oosterling Haastrecht Gebr Kauling Woerden IG v d Geur WaJdinxveen Saelpersdruk van A Beinkkan te Gouda NED RHW SPOORWEG Goedkoope Reisgelegenbeid GOUDA naar DEN HAAG EllST T E IS U C3 Aanvangende 19 JUNI a s zgn des ZO yjD4ÖS gedurende JUNI JULI AUGUSTUS en SEPTEMBER speciale Retourbilletten 1 2 en 3 KI GOUDA DEN HAAG verkrijgbaar geldig voor heen en terug op denzelfden dag Prgs 1 60 eerste ƒ 1 30 tweede ƒ 0 80 derde Klasse OOST INDIR Nederlanders die dienstuemen bij het Indische leg er ontvan gen bij het aangaan van eene zesjarig e verbintenis een handgeld van DUIE HOUDEED GULDEIT Aanbrengpremie TIEN QULDEN Nadere inlichtingen zijn gratis te bekomen bij het Departement van Koloniën en bij alle Burgemeesters Is verschenen StortToa d exi Zit en andere Baden VERWAEMINGS TOESTELLEN BADKAGflELS voor 6az en Kolengebruik óf in alle prgzen voorbanden bjj ill C TAN BERKEL KLEIWEG Alles wordt met garantie geleverd de meest practisohe de oen voudigste in t gebruik van alle tot heden in ons Land verschenea Spoorweggidsen voor Mannen Vrouwen en Kinderen SCHEINK Zn Zonder aan de waarde dezer laatsten te koti te doen zal iedereen toestemmen dat allen de een meer de ander minder één groot ongemak aanbieden namelgk de moeielijkheid om spoedig eene reisroute den tgd van vertrek en aankomst te kunnen vinden waartoe soms meerdere bladzgden moeten worden omgeslagen en nagegaan De A B C of Alphabetische Reisgids komt aan dat bezwaar tegemoet door eene alphabetische volgorde waardoor op één pagina naast elkander de uren van vertrek en aankomst zoowel voor heen als terugreis benevens de te nemen route en prgzen te vinden zgn Op de ervaring van dergelgke reeds in het Buitenland bestaande uitgaven steunende kan veilig voorspeld worden dat deze Gids een enorm succes te wachten heeft Ook de prgs 12 C E IV T per Exemplaar is zeer gering en bewerking nagaat de Igemeene verspreiding zeer in de hand werken Bg gebruik zal men spoedig tot de ervaring komen dat deskundigen en autoriteiten op het Spoorweggebied aan de samenstelling hebben medegewerkt Bestel dus spoedig bij Uwen Boekhandelaar de A B C of Alphabetische Reisgids Alom verkrijg baar Uitgevers ELIERMM HARMS k Co Ami zal wanneer men de uitstekende en practische Kamerhclit zuiveraar S H POLAK OPTICIEN Groenendaal OPRUIMING van de voorhandene lüHIOTiKOi UITGAVE KOKSMA tegen veel minderen prijs bij A BK1 KMA1 Lange Tieudeweg te Gouda Rij deze Conraiit behoort eeu filJvoeijfseL DE HEBZIENma Met bijzondere vlugheid is de eerste behandeling der grondwet in de Tweede Kamer afgeloopen De vloed van amendementen die op de additioneele artikelen en voornamelgk op de daarbij beboorende tabel waren ingediend maakten zulk eeu spoedig einde niet waarschgnIgk Intusschen gelooven wg dat niemand er zich over beklagen zal de verwerping van het amendement Van der Feltz had de regeling van het kiesrecht haar voorioopig karakter laten behouden zoodat veilig de geheele voordracht der Itegeering als proef onveranderd kon worden aanvaard Daarmede was bet eerste bedrgf der herziening afgespeeld Op 14 Februari dezes jaars aangevangen liep het werk in de zitting van 17 Juni ten einde na aftrek van het reces heeft de Kamer dui ongeveer drie volle maanden aan de eerste behandeling besteed Thans rijst van zelf de vraag wat moet er nu verder met de aangenomen ontwerpen gebeuren en kan men met eenigen grond verwachten dat de herziening werkelgk tot stand komt Vast staat dat de tekst der wetten waarin elk woord en elke zinsnede nauwkeurig in overleg met de Regeering is gewogen niet meer kan worden gewgzigd De thans aangenomen ontwerpen waarin de Tweede Kamer heeft verklaard dat er grond bestaat om de aangewezen ver nderiogen iii orerwegingtenemen moeten thans den gewonen weg volgen Als straks de Eerste Kamer die zooals gewooulgk ook in deze niet het recht van amendement heeft de verschillende tbans door de Tweede aangenomen ontwerpen zal hebben behandeld worden na behoorlgke afkondiging der aangenomen ontwerpen de beide kamers ontbonden Overeenkomstig art 70 2e al der tegenwoordige grondwet moeten de verkiezingen voor de nieuwe Kamers binnen veertien dagen nadat het besluit tot ontbinding is geteekend plaats hebben en moet de nieuwe vertegenwoordiging binnen twee maanden samenkomen Zooals men weet zgn de verkiezingen die in Juni hadden moeten geschieden ter voorziening in vacatures ontstaan wegens periodieke aftreding uitgesteld tot den tweeden Dinsdag in Augustus de maand waarin men verwacht dat de Eerste Kamer gereed zal zgn met haar arbeid Deze verkiezingen hebben plaats volgens dethans vigeerende bepalingen omtrent bet kiesrecht Hieromtrent verkeerden sommigen zelfsKamerleden in dwaling men meenae dat ergekozen zou moeten worden volgens de nieuwebepalingen door de Tweede Kamer nn dezerdagen aangenomen pe bepalingen vervat in de additioneele artikelen behoorende tot de nieuwe grondwet staan in verband met het artikel in die nieuwe grondwet betreffende de samenstelling der Tweede Kamer een wet die nog geen wet is Zh kunnen dus onmogelgk bg zulk eene verkiezing van kracht zgn Het oude kiesstelsel wordt dus daarbg gevolgd Zoodra die verkiezingen hebben plaats gehad komen de Eerste en de Tweede Kamer ieder afzonderlijk bjjeen Tweeërlei bepalingen zgn dan in afwgking ran den gewonen loop der behandeling van kracht 1 houdt het recht van amendeme it op en 2 wordt voor de goedkeuring van zulke voorstellen tot grondwetsherziening niet de volstrekte meerderheid maar ticee derden der uitgebrachte stemmen vereischt Bg deze gansche behandeling van de herzieningsonhverpen gelgk zg thans nog in de Eerste en later in de nieuwe Kamers moet plaats hebben vormt elk hoofdstuk een afzonderlijk geheel hetwelk tonder dat daarin thans nog eenige wgziging kan gebracht worden moet worden aangenomen of verworpen De aldus door de Stat n Oeneraal en den Koning vastgestelde wgzigiogen in de grondwet worden plechtig B ekandigd o a van alle gemeentehuizen in het land Na die afkondiging moeten volgens de nu door de Tweede Kamer aangenomen additioneele artikelen binnen vier maanden de verkiezingen voor de nieuwe kamers der StatenQeneraal plaats hebben waarom de nieuwe kiezerslgsten zoo spoedig mogelgk worden opgemaakt overeenkomstig de nieuwe bepalingen omtrent kiesbevoegdheid welke opgenomen zgn in die additioneele artikelen en die van kracht blgven totdat de wetr daaromtrent nader zal hebben beschikt Wat tbans de vr sg betreft of de vastgestelde ontwerpen kans hebben geregeld dezen wettel ken weg te doorloopen wg meenen daarop in het algemeen een toestemmend antwoord te mogen geven Natuurlgk hebben wg daarbg het oog in de eerste plaats op de Eerste Kamer Deze zal dankt ons geen reden vinden om hare goedkenring er aan te onthouden Zelfs niet aan bet uienwe Hoofdstuk X dat net de kleinste mMecómhaii iH tegen is aangenomen De inhoud daarvan verscmlt metterdaad zoo weinig van datgene waarmede de meerderheid der liberale partg ten vorige jare genoegen nam dat wg ons niet kunnen voorstellen dat een onpartgdig en bezadigd lichaam als de Eerste Kamer geheel staande buiten den partgstrgd en zonder parti pris de nieuwe lezing tcKstsecde aan den werkelijk bestaanden toestand bezwaar zou maken die ter beslissing voor te leggen aan de kiezers Want dat is toch de vraag die het hoogste college te beantwoorden heeft Zoo etaatigefalirlich zal het met behnip van 7 voorname liberalen aangenomen hoofdstuk niet zgn dat het onmiddellgk behoort te worden afgemaakt Wg nemen dus aan dat de geheele reeks ontwerpen ook deze tweede vuurproef doorstaan en derhalve voor de vierschaar der kiezers gebracht worden Maar het verder verloop is thans nog moeilgk te voorspellen Natuurlgk zal de schoolqnaestie bg de stembus de overhand hebben en den doorslag geven De qoaestieder kiesbevoegdheid kan veilig geacht worden van de baan te zgn Wel was bg de behandeling van Hoofdstuk V Staten Generaal de meerderheid niet groot 49 tegen 28 maar een groot deel der rechterzijde stemde toen tegen omdat zij de liberalen verdachten van den toeleg om de additioneele artikelen weg te laten of geheel in te richten in strjjd met hare wenschen De tegenstemmers grondden toen bun votum op de afstemming van hun voorstel om het voorioopig kiesreglement in het hoofdstuk zelf in telg ven Thans nn zg de ongegrondheid honner vrees hebben ingezien en de additioneele artikelen met hunne medewerking z n tot stand gekomen heerscht er op dit punt tosschen de partijen niet meer zoodanig verschil dat dit hoofdstok ernstig gevaar zon loopen Anders is het met Hoofdstuk X waarbij den gewonen wetgever de volle vrgbeid wordt gelaten om het onderwijs naar zgn beste weten te regelen Hier zal het verzet niet komen van de rechterzijde maar van den kant der liberalen Velen hunner kunnen nog maar geen afscheid nemen van het tegenwoordige artikel 194 dat zij zoo lang naar onze meening ten onrechte hebben beschouwd als het bolwerk der openbare school De storm die in sommige organen is opgestoken tegen de 7 liberale voorstanders van dit hoofdstak is geen veelbelovend teeken voor eenheid van inzicht van alle schoolwetmannen bi de stembus Wellicht dat bedaarder overweging deze klein moedigen tot het inzicht brengt van deze waarheid dat geen der liberalen ook niet de voorstanders der nieuwe lezing de openbare school willen pn sge en welke duidelgk uitgesproken gezindheid beter waarborg is voor haar instandhouding dan de papieren vesting van art 194 Intusschen mogen wij vooralsnog niet op die verandering van inzichten rekenen Waarschijnigk za er voor at hoofdstuk geen twee derden der stemmen te behalen zgn Doch ook dan nog behoeft niet aan de totstandkoming der herziening te worden getwijfeld mit de Eerste Kamer in eerete lezing Hoofdstuk X aanneemt Van de liberalen is geen herhaling der non o umu politiek te wachten zg zullen niet de andere ontwerpen afstemmen omdat één hoofdstuk niet naar hun wenech geregeld is althans dit mag men niet jran hen verwachten na de afkeuring die van onze zgde te beurt viel aan de onstaatkundige en onvaderlandslievende houding der rechterzgde in het vorig jaar Valt dus de verkiezing uit in den geest der voorstanders van art 194 dan kunnen alle hoofdstukken aangenomen worden behalve het 10 terwijl dan de additioneele belalingen van zelf volgen als aanvulling van loofdstnk 5 Verwerpt echter de Eerste Kamer reeds thans Let gewezen voorstel Schaepman dan wordt reeds dadelijk de rechterzgde ontstemd al ware bet alleen omdat zij in haar amourpropre d auteur gekwetst wordt en de voornaamste hoofdstukken loopen gevaar op haar onwil te stranden Op het oogenblik gelooven wg dus dat de kansen voor de herzienirigsontwerpen gunstig staaq Gaat alles naar wensch dan zal men in het algemeen gesproken eene grondwet krijgen die aan de bi lijke eischen van onzen tgd voldoet Zü is de vrucht van menige transactie dit kan niet anders maar zü zal het mogelgk maken dat alle geschikte bestanddeelen van ons volk deel krijgen aan de keuze der landsvertegenwoordiging dit is in ons oog haar grootste verdienste BINNENLAND fiOUDA 25 Juni 1887 De collecte voor het fonds tot nanmoedigina en ondetsteaning vau den Gewaponden Dienst in de NederLmden heeft in deze gemeente opgebracht de som aa ƒ 124 38 Het waterleidingwater alhier boi atte deze maand per Liter een hoeveelheid organische stof welke ercischte 2 Juni 5 milligram Knlitimpermanganaat ï 6 3 II II II ft Ifi 1 55 II II 23 ƒ 1 9 II H II Bij de Leulsche faculteit voor geneeskunde zgn geslaagd voor het tweede natuurkundig examen de heer F Beekenkarap en voor het propaed de heer A Mijnlieff Blijkens achterstaande advertentie rijdt er Woensdag e k een goedkoope trein van Gouda ïiaar Arnhem Het ministerie van koloniën heeft hesloten to het