Goudsche Courant, zondag 26 juni 1887

NEB BHIJNSFOOSWEB Pleiziertrein voor 3e Klasse Reizig ers van Den Haag Rotterdam en Gouda naar ARNHEM en terug ojp T77 OE KrSE A a 2S TTJIiTX ISST Zie aanplak en strooibilletten Het WAPEN van HOLLAND te Hillegersberg Zondag 36 Juni 1887 Bovengenoemde inrichting met deszelfs UITGESTREKTE TERREINEN Waterpartijen en menigfvuldig e Amusementen wordt opnieuw aan Familiën en Partijen aanbevolen Verschillende groote en andere RIJTUIGEN beschikbaar om partijen van Boot of Spoor te halen en terug te brengen Telephoonnnmmer 335 G FREEiRICKS Openbare Vrijwillige Verkooping te STOLWIJK in het Koffiehuis van J ZUIDEUVLIET ten overstaan van M I MOLENAAR Notaris te Waddinxveen op VrUdag den 15 Juli 1887 s morgens 11 uur vau EENHinsEnmuBca ERF en GROND benevens HENNIP of BOÜWAKKERS en HOOILAND gelegen aan de Koolwjjksche weg vooraan in Koolwijk binnen Stolwijk ter grootte van 1 Ilect 31 Aren 30 Cent Eigendom van PIETEB BERGER Betaaldag 1 Sept 1887 Breeder in billetten Nader onderricht geeft de Eigenaar en Notaris MOLENAAR genoemd L MAAIi l ieuw rSJieuw INMAAKBUSSEN welke niet dicht gesoldeerd behoeven te worden zgn verkrijgbaar bg c VAN berke l KLEIWEG Alles wordt met garantie geleverd van Scharen Nessen Lepels Vorken Petroleum Kookstellen en nog eenige Artikelen zoolang de voorraad strekt P P SOOS Lange Tiendeweg S i ecialiteit in Corsetten Ondergoed en de Luiermand Snelpendnik vaa A Brikkuan te Gonda Openljare Verkooping ten overstaan van den Notaris G C FOETÏÏIJIT DROOGLEEVEE op MAANDAG 4 JULI 1887 des morgens te elf uren in het Koffiehuis Habmonie aan de Markt te Gouda van No 1 Een aangenaam en gemakkeiyk ingericht van gas en waterleiding voorzien WOOI HLIS ERF en TUIN in de Crabethstraat te Gouda Wijk Q No 233 Terstond te aanvaarden Het HUIS bevat beneden 2 Kamers Alkoof Keuken en Kelder en boven 2 Kamers Alkoof Zolder en Dienstbodenkamer No 2 Een goed onderhouden HUIS en ERF zijnde het LOGEMENT en KOFFIEHUIS Ijet RooBE Hebt MET VHMQVIÜNING aan de Turfmarkt te Gouda wjjk H No 81 Terstond te aanvaarden En No 3 Een ruim ingericht HUIS en SRF in de Vlamingstraat te Gouda wijk P No 344 Te aanvaarden 1 Augustus a s Nadere inlichtingen geeft voornoemde Notaris FORTUIJN DROOGLEEVBR Confiseur Cuisinier HAVEN 17 Beveelt zich aan tot het LEVEREN van Dejeuners Diners en Soupers met of zonder b levering van Servies en verdere benoodigdhedeu Dageiyks voorhanden AANGESNEDEN TAART Div GEBAKJES ROOMHORENS TOMPOÜSES EPINES KATTENTONGEN FRANSCH BANKET enz GEDURENDE DEZE WEEK van de Groote Opruiming van MANVFACIVRJSN en andere ARTIKELHN hy J S KEISEB Korte Tiendeweg Openbare Vrijwillige Verkooping TE GOUDA ten overstaan van den Notaris M I MOLENAAR te Waddinxteen op Maandag 27 Juni 1887 s morgens 11 ure in HET Schaakbord aan de Kleiweg van PERCEEL 1 Een geheel nienw hecht en sterk gebouwd met SCHUUR en ERF benevens een perceel uitmuntend Tuin of VVarraoeziersgrond te zamen bjj elkander gelegen in de Willen in de directe nabjjheid der stad binnen Gouda kad Sectie K N 1742 1741 1230 1231 groot 68 Aren 5 Centiaren PERCEEL 2 Een WOONHUIS met annexe nienwe KOEIJENSTALLING S 33 a 35 vgf Roeden HOüIBARG losse SCHUUR ERF WERP en TÜINGROND vlak bg de stad binnen Gouda aan t Draafpad gelegen kadaster Sectie H N 655 groot 6 Aren 60 Centiaren VERHUURD Perceel 1 onder olieden borgtocht tot Kerst r mis 1891 en 1 April 1892 aan C M va VLAARDINGEN tegen ƒ 220 per jaar Perceel 2 wat het Huis losse Schuur en Tuin betreft tegen ƒ 1 50 per week en bjj de week Overigens in eigen gebjuik De perceelen behoorende tot de nalatenschap van den Heer ANDR MOONS Az zvjn te aanvaarden bg de betaling der kooppenningen op 4 AUGUSTUS 1887 met uitzondering van het gedeelte van Perceel 2 dat in eigen gebruik is en hetwelk awivaard kan worden 1 Sept 1887 Nadere informatiën ten kantore van genoemden Notaris MOLENAAR waar met dp overige stukken ook het huurcontract met borgtoebt van Perceel 1 ter inzage ligt Mevrouw TISSOT te Waddinxveen vraagt tegen 1 AUG een bekwame Keukenmeid genegen eenig huiswerk te doen Salaris naar bekwaamheid Onnoodig zich zonder goede getnigschriften aan te melden Brieven franco onder No 1524 aan het Bureau van dit Blad EADiSTIZELEN A van OS Az Skimg E 73 BH HXEl LAiyD GOUDA 25 Juni 1887 De lalmiegenviMcherij te Sliedrecht die v Jór eenige weken haar werkzaamheden wegens den hoogen waterstand staakte heeft thans geheel opgehouden met visscheo Op de proefvelden der Kjks Landbouwscbool te Wageningen taan de diverse gewassen uitmuntend te veld Don vorigen herfst en dit voorjaar werden nitgezaaid de volgende graansoorten rogge 14 variëteitenj tariee 46 var gertt 35 var haver 40 va tiwt paarden en dumenioonen 10 var enele 8 var i verder 60 var aardappelen waaronder vele die op het proefveld en in Engeland uit het zaad zijn geteeld welke proeven tet verkrijging van nieuwe soorten ook dit jaar worden voortgezet Niet bng geleden werd door sommige bladen gemeld dat er te IJselstein eene potroloumbron wat ontdekt Het vreemdsoortige bericht voqd ook ign weg naar hot buitenland en aldus verschoen het in de AUgem Oeiterr Ckemiker nd Teehniter Zeitnng De redactie van het tijdschrift Hygifnt en Induttrie heeft naar aanleiding daarvan het vocht dat waarschgnlijk tot dat bericht auileiding gaf onderzocht en geeft verslag vaa hare bevinding Op het water was eene laag lichtgeel vocht aanwezig hetwelk een soortelijk gewicht had by 1 C van 0 839 Het kookpunt üg tussohen 262 en 268 Bij deze temperatuur ontvlammen eerst de dampen en branden met eene sterk roetgevende vlam Het is duidelgk zegt de redactie dat wq hier niet met petroleum te doen hebben maar met een andmineiig sel van koolwatentoHon zooals ookaUert in trecht in den bodem meermalen werd gevonden De Kon Hilitairo Kapel van het reg grenadiers en jagers heeft naar de N R Ct meldt een aanbod gekregen voor eene kunstreis van eenige weken door Amerika tegen vergoeding van 5000 doU per concert Het aanbod zal echter hoogstwaarschijnljk worden afgewezen Volgens onze informatiën zegt het Dagblad hebben twee Ameriknansohe generaals die een paar dagen hier ter stede hebben vertoefd en te dier gelegenheid de Kapel in het Bosch hoorden na hun vertrek een brief gericht tot den directeur der Kapel waarin eg hem uitnoodigen met zqn muziekkorps het feest van het SOjarig bestaan van Chicago te komen opluisteren Van prgsaanbiedingen is daarin geen sprake trouwens de brief is zoo slecht geschreven dat men hem nog niet beeft kunnen ontqjfermi Een bastaard nachtegaal vliegt sinds oenige dagen geregeld de huiskamer binnen van den heer Van naaren te Doornenburg en posteert zich op het kooitje van de kanarie om met dezen een lustig deuntje te zingen Is er volk in de huiskamer dan vergenoegt hg zich v Sór het glasraam in do onmiddelijke nabgheid van het kooitje te gaan zitten ringen N d D Nog Itgd zgn de Fransche bladen vol Inrichten omtrent de schaking van MUe de Campos Die dame en de Heer Mielvaque de Lacour Oarbeuf kwamen Zondag te Bergen aan Maandag dicteerde zg daar aan een notaris een verklaring dat zg uit vrgen wil met den Heer Mielvaque ia modegegaan en te Londen mot hem wil huwen Voor de rechters legde zij dezelfde verklaring af door hare kamenier en haar kok als getuigen bevestigd en s avonds vertrok het paar om over Brussel naar Londen te gaan Er bestaat zou men zeggen geen reden waarom men de meerderiarige dame niet aan den man harer keuze zou overlten Maar haar familie on haar gewezen admiaistrateur denken anders daarover De zaak zal zelfs in de Kamer tor sprake komen De afgevaardigde Arêne heeft zijn voornemen aangekondigd om de Regeering te interpelleeren over het geval van MUe de Campos en tevens over de opsluiting van den Baren de Seilliere Het geval van laatstgenoemde heeft ongeveer evenveel opzien gebaard als de schaking in het Bois de Boulogne De Baron een broeder van de Prinses de Sagan stond sinds geruimen tijd wegens verkwisting onder cnrateele en is onlangs op verzoek van de familie in een krankzinnigengesticht opgesloten Verscheidene vrienden beweren nu dat de Baron niet krankzinnig is Maar in een verklaring van geneeskundigen o a van prof Charcot wordt het tegendeel gezegd Intuaschen geeft deze zaak even als de schaking heel wat stof tot gepraat en geschrijf Een firma in zaden te Beading verklaarde deze week bij haar verhoor voor de Kngelsche Parlementscommissie die de beperking van den postdienst op Zondag onderzoekt dat zij gedurende 4 maanden van het jaar dagelgka 1200 i 1500 brieven ontvangt en er ongeveer 2000 per dag verzendt de overige maanden van het jaar ongeveer 500 per dag Bovendiea worden door haar jaarlgks 150 000 catalogi en 200 000 circulaires per poet verzonden en ongeveer een ton gewicht aan monsters per dag In een half jaar gebruikte zg bgna vier duizend gulden aan postzegels en verzond bovendien nog aan kleine postwisseltjes en postzegels ongeveer 30 duizend gulden Deze firma verzendt echter nooit brieven op Zondag en Zaterdags zoo weinig mogelgk teneinde den postarbeid op Zondagen niet noodeloos te verzwaren Wel berokkent dit haar tegenover minder goedgezinde mededingers eenige geldelgke verliezen doch de zaken der firma hadden er blijkens hare verklaring nimmer ernstig door geleden Eeoe verklaring als boven mag zeker in deze quaestie die in Engeland tegenwoordig velen bezig houdt zeer belangrgk heeten D Tïd mMU De vergadering welke dezer dagen tot vastatelUng van het reglement voor een Algemeenen Bond van Katholieke KiezerBvereenigingen te Utrecht gehouden is werd behalve door een aantal toehoorden door 29 stemgerechtigde afgevaardigden van kiezersvereenigingen bezocht Na een levendig debat getuigende van onderlinge welwillendheid en van den vasten wil om de gewenschte eenheid tot stand te brongen is het reglement behoudens enkele wijzigingen vastgesteld zooals het door de commissie van redactie was voorgedragen In deaen vorm zal het thans aan de goedkeuring der verschillende kiezeravereenigingen worden onderworpen terwgl op eene spoedig bgeen te roepen algemeene vergadering de Bond definitief opgericht en een bestuur zal gekozen worden De vertegenwoordiging van den Koord en ZmdUollandteken Bond omvattende de kiesvereenigii gen te Haarlem Haarlemmermeer Nieuwer Amstel Leiden Alfen Leiderdorp Zoetermeer Gouda Den Haag Delft Schiedam en Botterdam werden niet als zoodanig toegelaten waarop zg mot uitzoodering van den heer Kolkman vice president van de Vereeniging te s Gravenhage onder protest de zaal hebben verlaten Op art 6 van het ontwerp reglement was een amendement voorgesteld ten einde te laten vervallen de bevoegdheid om aanbeveling te onthouden aan de door de kiezersrereenigingen getelde candidaten door weglating hunner namen van de in de bondsvergadering opgemaakte Igst De commissie van redactie weigerde het artikel in dien geest te wgzigen waarop de gemachtigden der kiezersvereenigingen Tilburg Eindhoven Zevenbergen Boim eer en Ngmegen verklaarden alsdan niet tot den bond te kunnen toetreden Liever nog wilde men openigke bestrijding der candidaten dan op dergeIgke wijze eene blaam op hen te laten leggen Na deze verklaring werd op voorstel van den afgevaardigde van Leeuwarden het artikel zoodanig gewgzigd dat tot genoemde wegUting eene meerderheid vals 2 3 zou noodig zijn Hierop verklaarde de afgevaardigde uit Tilburg de heer W Mutsaers dat hij aan zgne kiesvereeniging opnieuw de vraag zou voorleggen of zg op grond van het gewgrigde reglement al of niet wUde toetreden en sloten de afgevaardigden uit Boxmeer Eindhoven Ngmegen en Zevenbergen zich hg deze verklaring van de heer Mutsaers aan Brussel wil ditmaal niet onderdoen voor Parga Het plan bestaat voor de aanstaande tentoonstelling in Belgiës hoofdatad een toren te bouwen die even hoog zal worden als de ËifTeltoren bestemd voor het emplacement der parijsche tentoonstelling van 1889 Het ontwerp van den Belgischen toren is van de hoeren Hennebique en Nève architecteningenieurs te Brussel Vergelijkt men de ontwerpen van heide torens dan valt dadelijk in het oog dat bij gelgke hoogte de Eiffeltoren in gzer wordt uitgevoerd terwgl het belgische torenpUn voor hout en steen eonstructie is ontworpen De stabiliteit van den Eiffeltoren blijkt uit den goed gekozen vorm van den geheelen bouw in het bijzonder van dien van het grondvlak bij den belgischen toren moet de noodige stabiliteit verkregen warden door een oordeelkundige verdeeling van het eigen gewicht der bouwstoffen De silhouet van den Eüfeltoren wordt wel eens vergeleken bij die van den frame van een kalossalen stoomhamer of gelijk een fransch dagblad ondeugend opmerkt mmme la canne renvertée i n tomiournuijor mr vtw tnoUe de henrre de brusselsche toren draagt meer het karakter van den oud vhiamschen belfrood De Eiffel constmctie wordt uitgevoerd voor zes milloen de Hennebique Nèvetoren is begroot op twee milloen fiank De ontwerpers achten het mogelgk den belgischen toren te bouwen in vgftien maanden ten einde vroeger gereed te zgn dan hun concurrent met den storen Eiffel voor de tentoonstelling van Fargs in 1886 Btmok IfetOlad Naar aanleiding van het feit dat van de zes varoordeelden wegens het paling oproer die in de termen vielen om krachtens het bekende arrest van den Hoogen Baad in vrijheid te worden geateU slechts dne gratie hadden verkregen was Woensdag avond door de afdeeling Amsterdam van den fSociaal demo cratischen Bond in het volkspark eene monstermeeting belegd die door ongeveer veertien honderd personen werd bijgewoond De vergadering werd geleid door den heer Penning Aangenomen werd de volgende motie uDe groote volksvergadering op den 21sten Juni 1887 door de afd Amsterdamir van den SociaalDemocratischen Bond in Nederland belegd protesteert met verontwaardiging tegen de krenking van het recht en der goede trouw gelegen in de gevangenhouding der onschuldig veroordeelden SchWeitz Wouterson en De Leng in atrgd zelf met de mededeeling door de regeering in de Kamerritting van 17 Juni 1887 gedaan naar aanleiding der tot haar gerichte interpellatie Overwegende dat meer en meer de overtuiging ia doorgedrongen dat de hetreurens waardige gebeurtenissen op 25 en 26 Juli 1886 te Amsterdam geen dieperen grond hebben gehad dan eene oogeblikkelijke opwelling van hartstocht bovendien geprikkeld door het ruw en onhandig optreden eenerslecht georganiseerde poUtie spreekt als een eisch des rechts de noodzakelgkheid uit van de onverwglde invrijheidstelling der menschen ook van alle overige ter zake van de bovenbedoelde gebeurtenissen veroordeelde personen en doet een beroep op de parlementaire rechten aan het lidmaatschap van de Tweede Kamer der Staten genaraal verbonden opdat aan de eischen van recht en menschelijkheid met den meest mogelijken spoed worde voldaan Tallooze malen hadden de kippen van den stationchef te Arnhem de spoortreinen zien vertrekken en nooit had men eenig blqk van bgzondere belangstelling van hare zijde waargenomen Donderdagavond echter schgnt opeens het plan hg haar gerijpt te zijn om te onderzoeken waarheen die Jogge gevaarten toch heengingen die zg dagelgka zagen verschgnen en verdwgnen Vier kippen en zes kuikens namen onopgemerkt plaats op een der remstangen van den trein die te 9 uur 15 min van Arnhem vertrok Dezen morgen vmaia zij gemist in het hok waarin zg gesloten zgn men begon haar te zoeken toen uit Amsterdam in een telegram do vraag werd gedaan mist men hg u ook kippen De dieren waren daar behouden