Goudsche Courant, zondag 26 juni 1887

1887 N 3566 WoeDSdüj 29 Joni GOUDSCflE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Opistreken aangekomen en in de duisternis had men ze niet ontdekt De Jmk Ct staat Yoor de waarheid van hot verhaal in Boitenlandscb Overzicht Ondanks de vijandelijke uitingen van de radicalen zet het Fransche ministerie ongestoord z jn werkzaamheden voort zoekt zooveel mogelyk te bezuinigen op het budget van 1888 en verliest de buitenlandache politieke aangelegenheden niet uit het oog Dit bewjjst de levendige beUngstelling van Frankrijk s regeering in de Turksoh Engelsche conventie Het Journal des D bah echter ontkent dat de Russische en Fransche gezanten een krasse nota betreffende deze lAvestie aan de Porte ter hand stelden zooals in een telegram uit Konstantinopel gemeld werd Tot officieele stappen schijnt men van die zijde nog niet te zyn overgegaan en zich voorloopig tot een afwachtende houding met wat onderhandschen druk te wiUen bepjilen De Belgische minister van justitie heeft by de Kamer twee wetsontwerpen ingediend tot regeling van den arbeid van vrouwen en kinderen en tot bescherming van jeugdige acrobaten De voornaamste bepalingen der ontworpen zijn kinderen benedon de 12 jaren mogen niet werken in mijnen of fabrieken en zoo zij tusschen de 12 en 18 jaren zijn slechts 12 uren per dag met inbegrip der sohaftt den die minstens l s uur moeten duren Kinderen beneden de 16 jaren mogen niet werken tusschen 9 uur s avonds en 6 uur s morgens en vrouwen en meisjes niet in werkplaatsen welke onder den grond zijn gelegen Voorts geefl het ontwerp aan dj regeering het recht toezicht te houden op den staat der werkplaatsen en fabrieken en den kinderarbeid geheel te verbieden waar zij dien gevaarlyk of ongezond acht Do overtreding dezer bepalingen wordt met gevangenisstraf en geldboeten gestraft evenals het gebruiken van kinderen beneden do 16 jaren bij openbare voorstellingen In dit geval wordt echter de straf verdubbeld indien het de ouders of voogden zijn die de kinderen voor gevaarlijke oefeningen gebruiken De liberalen in Beieren zijn zeer tevreden over den uitslag van de verkiezing der ürwahlor Te Munchen hebben de liberalen de overhand behouden maar te Wurzburg werden 45 liberalen en ultramontaansche kiezers gekozen zoodat het lot moot beslissen Daarentegen bleven de liberalen overwinnaars te Augsburg en Regensburg Aanstaanden Dinsdag zullen dezo Urwahler de afgevaardigden voor de Kamer kiezen Mon berekent dat de 169 afgevaardigden zullen bestaan uit 78 liberalen 79 ultramontanen en 2 conservatieven De Gemeenteraadsverkiezingen te Eome zijn met een kleine nperderheid ten gunste van de cloricalen uitgevallen Het getal stemgerechtigden was 28 349 waarvan slechta 13 787 zgn opgekomen De vorige keer stemden van de 25 961 kiezers in het geheel 10 623 Naar men berekent bedroeg de meerderheid der clericalên 200 stemmen Volgons do Italië heeft de Paus voor de eerste maal onmiddellijk invloed op de verkiezingen uitgeoefend door middel van den kardinaal vicaris deze had do ondergeschikte geestelijken gelast te stommen Zeker is het dat de olericalen een ongewone bedrijvigheid aan den dag hebben gelegd Kantongerecht te Gouda Terechtzitting van Woensdag 22 Juni 1887 Kantonrechter Mr J II van MIEEOP Ambtenaar van het Openbaar Ministerie Mr W C A SCHOLTEN te Rotterdam VEROORDEELD W H arbeider te Nieuwerkerk tot 3 gulden of 3 dagen wegens in den gesloten jachttijd mot geladen jachtgeweer zich bevinden op eens anders jachtveld onder Nieuwerkerk L M landbouwer te Zevenhuizen tot 2 boeten van 3 gulden of 4 dagen wegens jagen in den gesloten jachttyd en zonder vergunning op eens anders jachtveld onder Zevenhuizen G V H srbeider te Waddinxveen tot 1 gulden of 1 dag wegens in den gesloten jachttijd niet beletten dat do hond dien hij bij zich had een haas opspoorde en dreef op een jachtveld onder Waddinxveen D van der T visscher te Hillegersberg tot 3 gulden of 3 dagen wegens visschen met dobbere zonder vergunning in eens and ers vischwater onder Moercapelle C V koopman te Nieuwerkerk tot 1 gidden of 1 dag wegens des nachts laten loopen van zijn trekhond op den weg zonder dat de hond was Toonien van een maiïband A de i koopman to Gouda tot 2 boeten van Vj gulden of 2 dagen wegens als geleider van een kar bespannen met een hond zitten op die kar onder het rijden op den weg te Nieuwerkerk terwijl de hond niet was voorzien v in een muilband J V d K visscher te Gouda tot 2 gulden of 2 dagen wegens plegen van straatschenderij te Gouda door aldaar op de straat uit baldadigheid een jongen te werpen tegen den sergeant tamboer der schutterij na het afdanken der schutters M S dienstbode te Gouda tot s gulden of 1 dag wegens uitkloppen van een mat op de straat te Gouda op ongeoorloofden tijd L H koopman in molk te Gouda tot s gulden of 1 dag wegens rijden over het mot klinkers bestrate voetpad te Goud met zijn melkwagen Kleinhandel in Sterken Drank BURGEMEESTER en VVETBpUDEHS van Gouda brengen ingevolge art 5 der i van 28 Augustus 1881 Staatsblad no 97 ter openbare kennis dat bij hen is ingekomen van den navolgenden persoon een verzoekschrift waarbij vergunning wordt gevraagd om in de bij zijn naam vermelde localiteit sterken drank in het klein te mogon vorkoopen als Naam van den Verzoeker Aanduiding der localiteitJ H Jansen Markt A no 103 Gouda den 25 Juni 1887 Burgemeester on Wethouders voornoemd W POST DROST 1 B De Secretaris BROUWER Burgen Ij ke Stand GEBOREN n Juni Slephaniis Huberlui oudere J H na Straaten en A M O Breokil 23 Cornilia oadera E F den Htrtog en A fan Vliet 24 Dirk ouders S van den Berg en C fan der Weijden 24 Grietje ondera W de Jeu en A Hazebroek OVERMiDEN S3 Joni N Muijloijk 10 m ONDERTROUWD 24 Jnni J F an Logk 22 j en A W Peskens 20 A J Dongilmana 24 j en en H Q an der Great 23 j A i van Vliet 24 j en G H B Hnet 25 j A A Bisschop 28 j en J Slangen 29 j H J de Vries 26 j en W Leedaog 25 j J Konings 27 j en C van den Boacb 18j D Caitelein 20 j en J Melcbert 19 j G de Ke zcr 88 j en G Vlaskamp S6 j Advertentiën De VEBEENIGING GODDSGHE EEREWAGHT maakt aan belanghebbenden bekend dat de eerstvolgende BALLOTAGE zal plaats hebben op ZONDAG 3 JULI aanstaande Namens het Bestuur J H A DEUMER8 Prei PUIKE OUDE SCHIEDAMMER Uerk UIGHTCAP Verkrijgbaar by M mmi k ie Ma NB Als bewjjs van echtheid is cachet en kark steeds voorzien van den naam der Firma P HOPPE Inlichtingen Attesten en Pryscouranten gratia Vergunning TE HUUR of TE KOOP gevraagd een CAFÉ met Vergunning of een nette HERBERG Brieven motto cVergunning aan het Bureau dezer Courant Openbare Vrijwillige Verkooping TE GOL DA in het EofiSehois het Schaakbord op Donderdag 14 Juli 1887 s morgens ten 11 j ure van Een Perceel goed toegemaakt WEI of HOOILAND in Bloemendaal aan den Winteidvjk binnen Waddinxveen groot 1 26 60 Heet belendendeEigendom van G W HAARSM M MOONS en VISSER en MULLEB Aanvaarding 1 NOV 1887 Betaaldag 1 SEPT 1887 Nadere informatiën bg de Eigenaresse de Wed BLONK en bjj Notaris MOLENAAR beiden te Waddinxveen im mm m uit de Bierbrouwerij De POSTHOORN te Rotterdam Prgs per Flesch 12 ct per Plesch 6 ct naar buiten in kisten van V en of V Flesschen Dit BIER onderscheidt zich zeer door rijk Extract gehalte en weinig alcohol en wordt als zoodanig voor gezond en voedend TAFELBIER aanbevolen Chemische analyse op franco aanvrage gratie verkrijgbaar Aanbevelend J H EOOPE Zeug Straat OIS Agent voor Gouda en Omstreken ZELFEEBEIDmS Alle soorten van GROENTEN en VRUCHTEN worden ingemaakt in 1 Liter bussen a 30ct ook zgu voorbanden gebruikte bussen i 15ct A GIJZENIJ Eleiwegsteeg 329 OPRUIMING van de voorhandene i UITGAVE KOKSMA tegen veel minderen prijs bij Lange Tiendeweg te Oouda GUNSTIGE BEOORDËËLIi G De Rkobnsie van het Weekblad cde Huisvhouw vbeschijnendb te rotteedam 9 octoBER 1875 LUIDT ALS volgt De bekende THEOPHlLEheefteenebroch re geschreven waarin hij menigen goeden wenk ten beste geeft hoe men aijn haartooi kan wcardeeren en behouden Zijne voorschriften hoe men het haar onderhouden moet verdienen algemeen bekend te worden het is toc een Jeit dat menigeen door verkeerde behandeling ontijdig het haar verloren heeft enz THEOPHILB Fhederikspleik 32 Amstebdau Snelpersdruk van A BRINKMAN te Gouda BINNE NLAND GOUDA 28 Juni 1887 Van de door den Ned Khijnspobrweg aangeboden gelegenheid om des Zondags tegen verminderd tarief naar den Haag te kunnen gaan maakten Zondag 196 personen gebruik Zondag heeft de wedstrijd voor wielrijders plaats gehad welke was uitgeschreven door de vereeniging De ZtcaluK De weg liep van het Cafe Den Burg te Kralingen naar hier en terug De eerste prgs een verguld zilv medaille werd behaald door den heer J v Houweninge van Sprang die den weg aflegde in 1 uur 32 min 43 sec de tweede prijs een zilv raed door den heerL Schaay in 1 uur 38 m 7 socj derde prijs een bronzen med door den heer J H Schaay in 1 uur 48 min 6B seconden Blijkens achterstaande advertentie zal de Goudsche Harddraverij verecniging ook dit jaar een van die echte oudHoUandsche feesten organiseeren dia nog steeds op velen een groote aantrekkingskracht uitoefenen Wat een menigte menschen van buiten bü dergelijke harddraverij gewoonlijk hierheen komt ia bekend en de dagen waarop zoo n feest pUiats heefl zijn niet alleen prettige dagen maar voor velen ook voordeelig Uit meer dan één oogpunt verdient dus de Veroeniging den teun harer stadgenooton waarom wij hen die nog geen lid zgn gaarne opwekken zich daarbij aan te sluiten In den nacht van Vrijdag op Zaterdag heeft men bij den landbouwer Jan Hofman wonende in den ZuidpUspoIder 2 blok onder Waddinxveen een zwarte koe met afgestoken booms zonder pluim aan de staart ontvreemd De dadert 1 ii on bekend de politie doet onderzoek Het gestolen beest had een waarde van ƒ 200 Van 1 Juli tot 1 September a s zullen weder de zoogenaamde Panopticumtreinen naar Amsterdam loopen doch in plaats dal de reizigers dit jaar Artia kunnen bezoeken krijgfn zij een entreebiljet voor de Voedingstentoonstelling zoodat men voor ƒ 6 Ie kl of ƒ 5 2e kl vrij vervoer heeft per spoor van Den 4I Sgk ïouda Eotterdam of Utrecht naar Amsterdam en terug vrij entr op de Voedingstentoonstelling voor het Panorama en het Panopticnm en bovendien een diner in het caf $restanrant van het Panopticum met i flesch wijn Voorloopig zullen loopen één trein in de week van Den Haag en Gouda twee van Botterdam en ééa van Utrecht De Minister van binnenl zaken heeft aan de Tweede Kamer eene note van inlichtingen doen toekomen omtrent het verzoekschrift van den heer A Luijten mied ohir et obst doctor strekkende daartoe dat een onderzoek worde ingeiteld naar zyne opsluiting in iSsS on 1884 gedurende een jaar in het krankzinnigengesticht te Zutfen Na eene herinnering van het gebeurde verklaart de minister dat hot hem in overleg met den minister van justitie is voorgekomen dat er geen termen waren tot eenige nadere tussohenkomst dor regeering Immers het bleek dat de wettelijke bepalingen behoorlijk waren nageleefd dat do verschillende ambtenaren tot handelen geroepen zich met ernst en nauwgezetheid hebben gekweten van hunne taak en zich streng bepaald hebben tot de grenzen hunner bevoegdheid Dat de reohter commissaris te Zutfen gebruik mankte van de by de wet van 1884 verleende bevoegdheid om ingeval voortduring van opsluiting wordt gevraagd den patient zelf te hoeren verdient vooral in dit twijfelnohtig geval wasrdeering Het verschil van meening tusschen de geneeskundige en rechterlijke autoriteit is to betreuren maar de mogelijkheid van zoodanig verschil is door geen regeeringsmaatregel weg te nemen Wat hot verschil van opvatting tusschen de rechtbank te Amsterdam en die te Zutfen betreft wordt opgemerkt dat de mogelijkheid bestaat dat sedert de rechtbank te Amsterdam de opneming van dr A Luyten in een geatieht heeft gelast verandering in zijnen toestand ontstaan is De Minister beweert dit evenwol niet tdt zoodanige bewering ontbreken de gegevens De Minister deelt nog mede dat hij met den adressant heeft gesproken toen deze in 1884 zich bij hem aanmeldde Dat adressant toen sprak als iemand die door langdurige berooving van zijne vrijheid verongelijkt is kwam den Minister zeer natuurlijk voor De zaken waarover hij zich beklaagde behoorden echter tot hot gebied der burgerlijke rechtsbedeeling e de burgerlijke rechter had hem ten slotte ia bet gelijk gesteld De heer J Kiewit de Jonge Hoofd der openbare school voor g en m u 1 o te Oudewater schrijft aan de A RoU Ct het volgende naar aanleiding van het in den genMenteraad van Oudewater voorgevallene betreffende het onderwijs in zijn school De inzender van bedoeld bericht doet het voorkomen alsof de onderwijzer 3 Stolk enkel zijn ontslag had aan te vragen w ns ontstane moeielijkheden met het hoofd der school Niets minder waar dan dit mijnheer de Eedacteur Alleen s mans volslagen ongeschiktheid om orde te houden en dit alleen heeft zijne positie alhier onhoudbaar gemaakt en de schoolcommiatie genoodzaakt stappen te doen die ondanks den tegenstand van hoeren Burgemeester en Wethouden tot dat ontsLig leidden Meer zal ik van deze zaak zelf liever niet zeggen al maakt de ongeêienaarde bemoeilijking die ik ook weer in dese aangel nheid vooral vanwege het hoofd der gemeente def heer R W Haentjens Dekker moest ondervinden het mij wel moeilijk er verder van te zwijgen D eigenaardige vi waétof eehtet de zaak in uw blad aan het publiek werd voorgesteld noodzaakt mij bij dezen openlijk het getuigenis in te roepen van hoofden van gemeenten of scholen waar de onderwijzer Stolk voor en na werkzaam was Dat zij of hunne commissien spreken Al vast mgnen vriendelijken dank aan hen die wel aan mijn verzoek zullen willen voldoen Door de firma Ch Champigneulle fils de Paris et Cie glasschilders te Parijs me Notre Dame des Champs 96 zijn aan het Rijksmuseum te Amsterdam ten geschenke aangeboden Drie vensters in beschilderd glas die thans gepbwtst zijn in de afdeeling kerkelijke kunst no 174 Xllldeeeuwsche bouwkunst Deze vensters zijn getrouwe reproducties van gebrand glasschilderwerk uit de Xlllde eeuw thans nog aanwezig in de kathedraal van Chartres en bekend onder den naam van la belle verrière de de Notre Dame Ter zake van dit geschenk is aan den heer Ch Champigneulle flls de zilveren medaille ingesteld bij K B van 5 Mei 1877 no 32 toegekend als blijk van waardeoring zijner belangstelling in s Rijks wetenschappelijke en kunstverzamelingen St Ct Aan het Verslag van den toestand der gemeente Gouda over 1886 ontleenan wij nog het volgondo Do vrijwillige oefeningen der manschappen van de nieuwe lichting die nimmer gediend hebben hadden wekelijks plaats onder de leiding van Luit C Bakker terwijl het onderricht gegeven werd door Instructeurs dor Schutterij Was het aantal steeds gering en kwam het meerendeel der mot gediendon bij het begin der oofeuiugon in April geheel ongeoefend onder de wapenen hot getal wordt thans kleiner waarop het den M oor blijkens zijn aan ons ingediend verslag aangenaam is te wijzen De Majoor beschouwt het echter als oen groot ongerief dat daarvoor geen geschikt lokaal kan worden aangewezen Het thans daarvoor bestemde is te klein zoodat voortdurend van ecu dor vertrekken in de kazerne gebruik moet worden gemaakt waaraan zijns inziens nog al bezwaren verbonden zijn De bij de wet bepaalde veertiendaagsche oefe ningen hadden geregeld onder de leiding van denMajoorCommandant plaats Deze betuigt zijnetevredenheid over de gemaakte vorderingen en degeheerscht hebbende orde en tucht vallen van verzuim of Aan het onderricht zeer veel tijd besteed Ook in dit jaar kwam de Schuttersraad slechtshoogst zelflon bijeen on uitspraak te doen in ge overtreding in het schieten is weder daar het van groot belang ia den schutter te bekwamen Enkelen hebben het reeds zoover gebracht dat zij in aanmerking komen voor scherpschutter Verder oefenden zich heeren Officieren geregeld des Woendags en de leden van het kader des Zondags in het schieten terwijl da schutters die bij bepaalde verhindering van eene oefening waren vrijgesteld op den vrijen Maandag dien dienst moesten inhalen Aan het kader werdep de klein kaliber geweren in gebruik gegeven welke maatregel zeer gunstig heeft gewerkt Bij het inleveren van die geweren na het einde der oefeniilgen bleek dat zij alle met zorg in goeden staat waren onderhouden In het geheel zijn dopr 292 man 5980 patronentot geweren kl kaliberl verschoten Het aantaltreffers hiervan bedroeg gemiddeld op 100 Mr 80 o en op 150 Mr tI terwijl 2400 FUubertpatronen met zeer gniistige resultaten zijn verschoten Verschillende inspectifn over kleeding en wapening werden door den C mmandant gehouden Over verwaarloozing of slordigheid viel zelden te klagen Het Muziekkorps bestond aan het einde van het jaar uit 9 muzikanten Ie klasse 8 muzikanten 28 klasse en 4 élèves Gedurende het jaar werden van de Schuttergklasse der Stedelijke Muziekschool twee leerbngen totélèvemuzikant aangesteld De klasse telde op 31 December 8 leerbngen i De instrumenten zijn in goeden staat en worden ovenaU de kleeding in gDeden staat onderhouden DStJX etitiaB van bet j nsiekkorp werden meestal zeer getrouw bezocht de geest onder de leden was vriendschappelijk en er werd dank zij de uitmuntende leiding van den Kajkelmeester flink gestudeerd Dit laatste bhjkt vooral uft de reputatie die het korps langzamerhand verkrijgt In het afgeloopen jaar werd door particulieren niet zooveel gebruik gemaakt van het Muiiekkorps dan in 1885 maar er is toch allereden om te vertrouwen dat men bij de vorderingen die het maakt het meer en meer zal gaan op pnjssteUen Vereenymg tot oefmtiu m den wapenhandel Do Weerbaarheids Verdeniging Burgerplicht is opgericht den 10 Mei 11867 en als rechtspersoon erkend bg Koninklijk Besluit vaft 28 Juli d a v No 12 Op 31 December 1886 waren ingeschreven 54 leden 21 begundtigers en 2 eereleden Het getal gewone leden verminderde dit jaar met 10 dat der begunstigeta werd met 2 vermeerderd Het bestuur bestaat uit 7 leden De eer J J van Bemmel die aan de beurt van aftreding was werd herkozen Ter voorziening in de vacaturen ontstaan door het betlanken van de heeren A Boonstra en J van Merkel werden tot leden van het Iffistuur benoemd de heeren A Geitel en C A Schouten In plaats van laatstgenoemde die korten tijd na zijne benoeming overleed werd gekozen de heer D Hoogondijk Aan de oefeningen in Tde behandeling van het geweer en het schieten naar de schijf mot Flaubertpatronen is gedurende de wintermaanden geregeld deelgenomen Deze oefetiingen worden gehouden op Vnjdagavond van 8 10 uur in hot Gymnastieklokaal dat voor rekening der Gem ente wordt verlicht en verwarmd De schietoefeningen liadflon gedurende dca zomer plaats op Zondag morgen en Dinsd ig middag na 4 uur op het Schiotterrein aan den Kotterdamsohen dijk daartoe walwillend aige9t nan door den heer Garnizoens Commandant Zij werden gehouden oifder de leiding van een lid van het bestuur De uitkomst lezor oefeningen mag zeer gunstig genoemd i orden De geweren van Rijkswege aan de Verecnig ng in bruikleen afgestaan werden volgeus order van het Dep irtoment van Oorlog naar de ArtiUer e Stapel en onstructio magazijnen teruggezonden Vitgaven voor de ojietihare eeredtennleii Volgens bestaande oveiteenkomst wordt jaarlijks sr nBSa ïw ww