Goudsche Courant, zondag 26 juni 1887

uu de 8t Janskerk uit de Ctemeentekas eene iom van 2400 uitgekeerd als schadeloosstelling voor gemis van begnfenisreohten Maimj m en tcXenkingen voor godtdiauUge doeleinden kraeUeni macitigim aanvaard Voor zoover ons bekend is vielen in het afgekrapen jaar ten deel aan de Oia onie der Hervormde Gemeente een legaat groot ƒ 1000 en aan de Kerkvoogdij dier Qemeente een legaat groot 8000 besproken door wyien den heer F A van Lange J Iz alhier en aan de Evsngolisch Luthersche Gemeente een legaat groot ƒ 200 besproken door irijieu Mej J P C Weiland alhier en een legaat groot 600 besproken door wylen den heer C Homes alhier ONDERWIJS KUNSTEN EN WETENSCHAPPEN ScAole voor lager ondenog De toestand van het Lager Onderwas in deze Qemeente geeft alleszins reden tot tevredenheid Belangrijke wijzigingen vielen niet voor Zoowel de hoofden der scholen als de onderw zera en onderwijzeressen vervulden hunue taak met groeten ijver Als lid der Commissie van Toezicht op het Lager Onderwas nam de heer C C Knaap die aan de beurt van aftreding was z u ontslag nadat h j gedurende vele jaren die betrekking met groote 1 belangstelling had waargenomen In zijne plaats werd benoemd de heer Dr J S G Gleuus Het aantal leerlingen der openbare schalen is aan het einde van het jaar eenigszius toegenomen Dit was inzonderheid het geval op de beide Tweede Burgerscholen Het getal der schoolgaande kinderen uit naburige gemeenten is met 18 vermeerderd Het bedroeg op 31 December U 109 Do tgd van toelating voor de beide Kostelooze Scholen is 1 April en 1 October voor de Tusschentohool om de acht maanden en die voor de vier Burgerscholen ééva per jam en wel half Augustus Het schoolgeld bedraagt op de Tusscbenschool 0 10 per week op de Eerste Burgerschool voor jongens en op de Eerste Burgerschool voor meisjes f 1 50 per maand op de Tweede Burgerschool voor jongens f 60 per jaar en op de Tweede Burgerschool voor meisjes 40 per jaar Voor leerlingen die elkander in den tweeden graad van bloedverwantschap bestaan wordt het schoolgeld verminderd met s wanneer twee en met zoo er meer gelijktijdig een of meer schalen bezoeken Kinderen van ouverraogende ouders kunnen om niet op de Burgerscholen worden toegelaten en kinderen van minvermogende ouders tegen betaling op de Eerste Burgerscholen van ƒ 0 80 per maand op de Tweede Burgerschool voor jongens van 4 en op de Tweede Burgerschool voor meisjes van ƒ 3 per drie maanden Op 31 December ontvingen op de Ie Burgerschool voor jongens 1 op de 2e Burgerschool voor jongens 3 en op de Ie Burgerschool voor meisjes 2 leerlingen kosteloos onderwas De gebouwen verkeeren in goeden staat Op de 2e Kostelooze School moesten eenige nieuw ingeschreven leerlingen wachten op plaatsen De leermiddelen en de schoolmeubelen zijn in voldoenden toestand De banken der 2e Burgerschool voor meisjes zullen door nieuwe worden vervangen Aan de beide Kostelooze Scholen en de Tusscbenschool zgn schaolbibliotheken verbonden waarvan veel gebruik gemaakt wordt en waarmede de hoofden dier scholen zeer ingenomen zijn De kosten van het Lager Onderwijs beliepen voor zoover zij tot nu toe kunnen worden opgegeven ƒ 59383 86 In den nacht van Zaterdag op Zondag brak te Botterdam een binnenbrand uit in het danshuis en café chantant Cosmopoliet aan den Schiedamschen d jk aldaar welke ontstaan in een pakhuis onder het a£é niettegenstaande de krachtige pogingen der brandweer zoodanige uitbreiding verkreeg dat het gebouw aan de achterzijde grootendeels is uitgebrand en men den brand eerst Zondagochtend meester werd terw l acht handbrandspuiten en drie stoomspuiten hunne medewerking verleenden De eigenaar Dqkman werd waarschijnlyk door den rook door een paar brandmeesters bewusteloos gevonden en nadat dr Heilegers hulp had verleend welke echter niet baten mocht naar het ziekenhuis getransporte waar h omstreeks 11 uur s morgens reeds is overleden Een der spuitgasten kreeg een ernstige verwonding aan het hoofd daar hij getroffen werd door een b l welke van den steel vloog Men schrijft van de Zaan Te Oostzaan heeft een zeer treurig voorval plaats gehad dat de gansche gemeente in ontroering brengt De rijkspolitie let sehwp op yisscherij overtrodingen maar tast in hare bekeuringen wel eens mis Zoo meenden de brigadier majoor titulair van Zaandam met den r ksveldwachter van Assendelft eenige dagen geleden den visscher Jb Hartog te bekeuren maar bij onderzoek bleek dat zyn net valkomen aan de bepalingen voldeed Een andermaal reeds eenigen t d geleden werd de visscher Gerrit Hottentot van Oostzaan door de rijksveldwachters bekeurd doch door den kantonrechter vrijgesproken Deze voorvallen veroorzaken eene gespannen verhouding De politie heeft eene moeielijke taak te vervullen z j weet dat hier en daar met de voorschriften de hand gelicht wordt en als zij eene enkele maal ongelukkig toegrijpt waar geen delict is klaagt de visscher in niet malsche woorden over den overdreven dienstqver Zaterdagmorgen was Gerrit Hottentot wederom aan het ophalen zyner netten een rijksveldwachter met den gemeenteveldwachter uit Oostzaan waren in de buurt bekeurden hem wegens het visschen in verboden vischwater en wilden zijn vischtuig in beslag nemen Wat toen gebeurd is moet met zekerheid uit de instructie blgken Hottentot een bejaard man schqnt zich verzet te hebben kort daarop knalden twee schoten uit den revolver van den ge meenteveldwachter met het treurig gevolg dat Hottentot kort daarna overleed De bevolking is daarover zeer gebelgd Uit de gerechtelijke behandeling der zaak moet blyken of het verzet van Hottentot van dien aard was dat de pistoolschoten gerechtvaardigd kunnen worden In elk geval zegt men niet ton onrechte kan een ge oefend schutter iemand wel buiten gevecht stellen zonder hem doodel k te verwonden De toorn der menigte openbaarde zich Zondagmofgen op betreurenswaardige w jze By den burgemeester en den predikant te Oostzaan werden de glasruiten ingeworpen Eene spoedige openbare behandeling der zaak voor de rechtbank is het beste middel om de rust in de gemoederen te herstellen Omtrent de ramp op den Donau deelt de Neue Freie Pretae nadere byzonderhedon mede Onder leiding van den abt Johan Spiesz en andere geestelijken ondernamen 300 pelgrims mannen vrouwen en kinderen de bedevaart van Paks naar Kalocsa Ze zouden Aea Donau oversteken met de zoogenaamde Birkoer pont die sedert jaren de gemeenschap tusschen beide oevers onderhoudt Men beweert dat de boot die door het veeljarig gebruik broos en verrot was zoi eol menschen niet dragen kan Bovendien woei de wind zeer hevig dat don overtocht nog gevaarl ker maakte Hoe de ramp werd veroorzaakt daaromtrent loepen de meeningen uiteen Het meest waarschijnlijk is dat bij het slingeren van het vaartuig de menschen aan eene zijde te veel stonden opeengehoopt zoodat de pont kantelde het water naar binnen stroomde en de opvarenden als het ware verzwolg De abt Spiesz wierp zijn mantel af scheurde zich het mishemd van het lijf ontdeed zich snel van zgn boveukleederen zegende met opgeheven kruis de wegzinkende menigte en sprak een laatste gebed Dit alles was het werk van weinige oogenblikken Daarop stortte zich de eerwaarde heer in den stroom en redde zich door naar don oever te zwemmen Een kind dat in de golven dreigde om te komen kan hg nog redden Dat slechts betrekkelijk een gering aantal zich konden redden is vooral daaraan toe te schrijven dat de vrouwen en kinderen die niet konden zwemmen zich aan de mannen vastklemden waardoor ieze medegesleurd werden in de diepte Menig huis in Paks staat leeg De bewoners hebben hun dood in de golven gevonden De minister van binneulandsche zaken die al spoedig de treurmare ontving nam terstond de noodige maatregelen om den nood der achtergeblevenen te lenigen De werkzaamheden van het opvisschen der lijken worden nog steeds voortgezet Verschrikkelijke bgzonderheden deelt men mede omtrent deze Igkententoonstelling aan de beide Donau oevers De laatste berichten luiden dat zich ruim vierhonderd menschen en nog twee met paarden bespannen wagens op de pont bevonden Honderd twee en twintig menschen werden gered Tweehonderd en vijf lijken zijn uit de Donau opgevischt waarvan reeds 109 zqn ter aarde besteld Nog 95 personen warden vermist Men beschuldigt de varensgezellen beschonken te zijn gefeest In Moskou heeft het gemeentestuur naar aanleiding van een desbetreffend verzoek der telephoonmaatschappij het oplaten van vliegers in do stad verboden De zoogenaamde staarten der vliegers die veelal uit boomschors zijn gevlochten geraken zeer dikwijls in de telephoondraden verward waar zg blijven hangen en bg regenachtig weder hinderlijke storingen veroorzaken Het wegruimen van deze lastige overblijfselen geschiedt daar door verbranding met benzinelampjes Van de laatste zeven aardappeloogsten was die in het jaar 1881 de beste ahi zgnde het totale cgfer der opbrengst 73 millioen gulden meer dan een derde deel van den in dat jaar ruimen oogst in Nederland Telt men den roggeoogst van dat jaar 25 millioen gl de haver 19 mÜlioen gulden de tarwe 16 millioen de gerst 10 millioen en de boekweit 6 millioen gulden bijeen gevende 76 millioen gl dan heeft men slechts 3 millioen meer dan de aardappelopbrengst alleen Is dus deze teelt voor ons gansche land van groot belang voor de veenkoloniën is zg dat in het bijzonder Alleen Wildervank verbouwt 1198 H A en Veendam 1511 H A met aardappelen welke beide gemeenten in 1884 p m 1 mill HL dus so u geheelen Nederl oogst leverden Toch hebben we nog geen aardappelen genoeg in ons land De comsumtic gerekend ieder inwoner op 3 HL sjaars geeft 13 mill HL Verder wordt deze knolvrucht in het groot voor veevoeder gebruikt vooral wanneer de brieksprgs laag is Dan de fabrieten 16 in de veenkoloniën gerekend sjaars k 16 000 balen meel = 240 000 balen waarvoor 10 maal dus 2 4 millioen HL aardappelen moeten verwerkt worden In 1881 toen in ons land 23 millioen HL verbouwd werd was de invoer nochtans 2 4 millioen HL meer dan de uitvoer Uit een Londenschen brief in bot Hil lichten w het volgende staaltje van de ervaringen in het leven eens staatsmana En laat mij dit nu besluiten met een klein incident dat opmerkelqk was Tegen 8 uren op PiccadiUy wandelende hoorde ik plotseling aan de andere zijde van den weg een vreeselgk gejuich gemengd met gefluit en gesis Ik denk daar is iets gaande kruip onder een paard door en dwars door een vigilante want geheel PiccadiUy was met rijtuigen geblokkeerd die slechts stapvoets konden voortbewogen en bevond mij aan de andere zgde van den weg en wat zie ik I Een eenvoudige victoria door een eenvoudig paard getrokken en daarin een eerwaardig oud heer met eene oude dame met haar grgze krulletjes aan weerszoden van haar hoofd neerhangende Een blik op den man was mg genoeg om te zien dat het Gladstone was die nota bene waarschgnlgk voor zgn pleizier uit dineercn ging Zeker had hij niet geweten dat er zoo n menigte op PiccadiUy was anders had bij wel een coupe genooten Hg werd hg den geheelen weg over uitgejouwd en uitgefloten Ben eenigszins bejaarde vrouw naast mij schold hem uit dat het een lust was en toen ik haar toevoegde Look here mother don t be so excited zeide zij Oh I could put my umbreUa in his eye and then that old cat next to him Zoo werd een der eerste staatsUeden van onze eeuw behandeld WaarschijnUjk moet dat voor een man die jaren lang voor den voorspoed van zijn land gewerkt heeft een smartelijk iets zijn zoo uitgejouwd te worden alsof hg een zakkenroUer was die door de politie werd opgebracht Mn troost is het dat het in de volgende straat misschien weer geheel anders was want zoo gaat t met het straat publiek ten believe waarvan de old man zoovele duizenden redevoeringen heeft gehouden Beeds achttien eeuwen geleden kenden de Bomeinen honderd vijf en negentig bedwelmende dranken de variëteiten van soorten niet medegerekend reeds toen bestond de gewoonte den wgn te vervalsohen en hem onder betere etiquetten dan hg verdiende in den handel te brengen reeds toen verstond men de kunst aan nieuwen wgn den maak van ouden te geven en zooals het heet den wijn te gipsen Men kan dit en veel meer vernemen van Dioscorides over vrien dr Kobert hoogloeraar aan de universiteit te Dorpat in zgne inwijdingsrede getiteld Over den toestand der artsenijkunde voor achttien eeuwen merkwaardige mededeeUngen doet Aangaande den gegipsten wgn verklaarde Dioscorides dat hg schadelijk is voor de zenuwen een loom hoofd bezorgt verhit en eene nadeelige werking op de blaas uitoefent Dioscorides doet ons de wijze kennen waarop sommige alcoholische dranken werden toebereid en op grond van deze mededeeUngen waagt Kobert het te verzekeren In het oude Kome van den Keizerstijd moeten loodvergiftigingen ten minste even veelvuldig zijn voorgekomen als bg ons tuierculoie en luei te samen Het werk van Dioscorides Be materia medica die zestien eeuwen lang de voorname bron voor aUe kennis van medicgnen was en thans nog bij de Turksche artsen die aanzienlijke plaats inneemt kan zegt prof Kobert den geneeakunstbeoefenaren van den tegenwoordigen tijd nog menigen nuttigen wenk geven Wanneer alle overige medicamenten bij waterzucht in den steek laten dan moet men zoo verklaart de oude I n rmakoloog zijne toevlucht nemen tot heete zand1 en dus wordt hier een middel aanbevolen dat voor eene vernuftige uitvinding van deze eeuw doorgsat En zoo kan men ook gen van Dioscorides leeren die thans weder nieuw zgn Terwgl voor en na hem allen de stof der materia medica eenvoudig alphabetisoh of naar uitwendige kenmerken ordenden bracht Dioscorides zgne middelen in een pharmakognostisch systeem en beproefde hg tevens waar het maar eenigszins mogelijk was de planten naar den samenhang der werkingen te groepeeren Eerst de beroemde voorganger van Kobert op den leerstoel te Dorpat prof £ Buchheim nam de methode van Dioscorides weder op en paste haar volslagen toe Om de groote wetenschappehjke verdiensten van Dioscorides bij welke die van Plinius een man zonder eenige critiek geheel in de schaduw treden wenscht Kobert dat zoowel medici als philologen voortaan meer hunne aandacht aan dien ouden beoefenaar der artsenijkunde schenken Onder den titel Oorlogs jan e zooals hg eet en drinkt gaf het oBicieel orgaan van Se Tentoomtelling van Foedmgtmiddelen naar aanleiding van de aanwezigheid van een kombuis der marine in het tentoonsteUingsgebouw eenige aardige schetsjes Wg ontleenen daaraan het volgende Op mgn woord van zeeman verzeker ik u dat men naar zee moet gaan om gezonde magen en fabelachtige eetlust te vinden Dat komt van de zeelucht zeggen de geleerden die niets met rust kunnen laten Maiar als do zeelucht een goed middel is tegen slechte magen moet men er veel van innemen anders werkt het juist omgekeerd Hoe moet nu die eetlust gestild worden Een zeeman als hij het gaat mocnon ziet dikwijls in drie maanden niet m ier land dan uwees als u uw oogen dioht loet maar veel meer sterren dan uwees wanneer n met uw hoofd tegen een lantarenpaal loopt Een schip echter heeft met veel burgemeesters en huisjesmelkers gemeen dat het een dikken bnik beeft Die eenmaal goed volgestopt heeft het genoeg om twee of drie honderd man acht maanden lang aan niets gebrek te hiten hebben plus een paar honderd ton steenkolen om als het eens niet waait te kunnen stoomen Aan water is geen gebrek zoo lang er zeewater en brandstof is Jan e kookt het zeewater in een ketel vangt den damp in een anderen ketel op laat dien bekoelen en dan rit in den eeraten ketel het zout en in den anderen zuiver drinkwater ffoeiu poeus pauel Men moet het maar weten Wanneer zoo n oorlogsschip in dienst komt is het eerste werk het opmaken van de roUen de kwartierrol de baksrol enz d w z dat de equipage verdeeld wordt in twee kwartieren en in bakken van hoogstens 16 man De kwartieren lossen elkaar in zee op wacht om de vier uur af en de bakken zgn om zoo te zeggen tafeltjes of clubjes in de restauratie die bij koud en slecht weer in tusscheudeks bij warm en goed weer op het dek gehouden worden EUce bak heeft een komaliewant servies een baksmeester de president van den bak en een zeuntje de keUner of bediende De provoost is hoofd van de zenntjes Het kommaliewant is van hout Zilver raakt maar weg en glas breekt maar En wat krggt Jantje wel te etenP Met Jantje in de haven bemoei ik mg niet Dan is hq maar een half mensch eet aardappelen groentesoep Tersch vleesch kommiesbroed hutspot en andere rare spijzen van den wal dan dineert hgbg zgn moeder bij Trui do vrouw of Leen de keukemeld van den admiraal ja misschien wel aan de tabbelddt Maar in zee staat JanQe als hg geen wacht heeft om half zeven op wanneer de tamboer overal heeft geslagen Dan sjort hg zgn hangmat en bergt die in de verschansing gaat zich wassohen en kammen en krggt dan aan den bak een stevig bord gort met brood kaas en koffie Stroop wordt niet verstrekt maar met oen beetje suiker en aUerlei geheimzinnige bestanddeelen weet hg afwisseUng in overvloed aan te brengen Na een halfuur wordt hiag water gefloten d w z dat het uit is met den vloed van goede dingen en de ebbe weer intreedt Nu beginnen de werkzaamheden en wanneer hg niet ziek is of stout geweest is krggt hij om haUT twaalf een borrel Dat komt eeoTzeeman toe Twaalf uur ia het uur van middagschaften Dan wordt aan de bakken rondgediend erwtensoep met spek af gezouten vleesch en twee maal s weeks grauwe erwten met speknst en kaantjes een zeer geliefde spgze beter bekend onder den naam van bramstagloopers of raasdonders omdat ze op het einde der reis wel eens wat hard worden en dan op het bord en in de maag loo kunnen roUen en rommelen weet u Ook de snert is heel lekker en verschijnt geregeld op de tafels van officieren en adelborsten vooral van adelborsten die slechte huishoudsters als ze zijn hun tafelgekl in de haven opmaken met diners te geven aan burgemeester en wethouders ouderlingeu en diakenen en dan in zee al spoedig op kaap snert varen d w z net eten wat de matroze i krijgen Het middagmaal duurt I lie tijd verstreken dan roept de provoost met stentorstem Bootsman en schieman hebben geschaft Enter op met je bakken Achter en voor laag water Dezeuntjes ruimen den boel op en Jantje gaat een halfuur of drie kwartier lezen brieven schrijven studeeren of dutten Mog eenmaal en wel te vijf uur komt de equipage aan de bakken om theewater te drinken d w z dat ze koffie krggt met beschuit niet die van Huntley Palmers kaas en boter Daarna krijgen zij niets meer en kunnen het er wel mee stellen Als hort oeuvre wordt bij de malen augurken verstrekt en een paar maal in de week wordt een ghis water met Umoensap uitgegeven anders krijgt Janije scheurbuik van al dat zoute eten Zeep krggt hij 20 lood in de week en tabak kan hij koopen bg den officier van administratie Is er een beter leven dan dat van Jantje P Het leven echter van den kok is niet zonder schaduwzijde Soms beleeft hij recht tragische gebeurtenissen bgv wanneer hij juist de kachels heeft aangelegd en er dan een zee in de kombuis slaat die de vuren dooft en hem met al zijn potten en pannen over dek doet roUen Wanneer hg de gort of boonen heeft laten aanbranden of ongaar aflevert is hij zijn leven en zeer gewis zijn sergeantsstrepen niet zeker Ook loopt het maken van een rumsaus voor de adelborsten zelden zonder kleerschenreo af Er is bij die gelegenheid altijd evenveel geharrewar in de kombuis als er weinig rum in de aans is Ten slotte wil ik u nog een episode uit het leven van scheepskok Gortrgk veriuden voor welker waarheid ik als ooggetuige insta Weet dan dat in 1886 aen opstand der Alfoeren van het eilank Ceram dooi onze troepen en marine gedempt was door een dalzendtal Alfooren van Temate en Almaheire doodsvgauden van die van Ceram op de opstandelingen los te laten Deze hulptroepen ontvingen een dagtoon maar geen vuedsel waarvan het gevolg was dat hun scherpzinnigheid om de verborgen voorraden van den vgand te vinden verdubbeld was Een zwerm sprinkhanen kon den te veld staanden en opgelegden oogst niet schooner afeten Op deze w ze bracht de honger den vijand spoedig tot onderwerping De hulptroepen werden nu per oorlogsbodem weer naar hun woonplaats teruggevoerd Treurig en vermagerd zagen de bruine krijgers er uit Stil op het dëk en op do brug neergehurkt verbeidden ze bet uur waarop hun de geliefde rgst zou worden verstrekt Tegen den middag werd een reusachtige balie vol rgst door den kok en zgn helpers onder de brug geplaatst en zg hielden zich gereed om met het luiden der klok de uitdeeling te beginnen Dit kleine uitstel was den hongerigen te veel PlotseUng liet een der naakte krggers zich boven van do brug plompverloren in de balie vaUen en hg tastte toe met al de vermogens van zgn gretige handen en machtig gebit Nauw zagen dit de anderen of aUe zelfbodwang verliezende stortten zg zich in en om de balie en een kwartier uur bing zag men niets dan een krielende bruine massa waarop de kok en z jn helpers zonder eenig gevolg met hun groote lepels los sloegen Buitenlandsch Overzicht Onvermoeid zet de Pransche kamer haar discussiën over de miUtaire wet voort welke der armee in staat zal steUen wanneer oodig de repubUek buiten haar grenzen met kracht van wapenen te doen eerbiedigen In het eenigszins eentonige debat bracht ZateiSag de kwestie betrekkelgk den dienstpUcht der seminaristen en leden der god lienstige congregraties een welkome afwisseUng Bisschop Preppol stond moedig op de bres en haalde zijn argumenten waar hg ze vinden kon De clericalen hadden ten einde de kamer meegaande te maken het onderwijs aan de seminaristenkwestie gekoppeld maar zonder succes Eerst werd een amendement strekkende om die jongelieden weUce zich verpUchtten tien jaren bing zich aan het onderwgs te wgden en de seminaristen van den mUitairen dienst vrg te steUen verworpen Gelgk lot viel een ander amendement ten deel dat de seminaristen in tijd van oorlog in de ambulances en hospitalen wilde dienst laten doen Voorloopig schgnen de Pransche kamers nog niet aan de zomerruat te denken Toch wü men weten dat de regeering wachten zal om het budget 1888 op het bureau der kamer van afgevaardigden neer te leggen tot de vertegenwoordiging gereed is naar huis te gaan teneinde nieuwe heftige discissiea en interpellaties te voorkomen De officiëele Engelscbe London Gazette maakt een schrijven van de Koningin openbaar waarin rij de bevolking haren dank betuigt voor de hartelijke ontvangst op haar tocht naar de Abdy van Westminster die ontvangst heeft H M diep getroffen en zal haar tot aanmoediging strekken bij de vervuUing harer dikwijls moeiUjke taak gedurende haar overige levensdagen De verkiezingen voor den Beiersbhen Landdag zgn in zoover a eloopen dat men den uitslag overzien kan Het resultaat is voor de ultramontanen die ook daar altijd zulk een hoog woord hebben gevoerd niet opwekkend zij zijn geslagen tot hun lof zij gezegd dat zij het eerlgk bekennen In het gunstigste geval zuUen in den nieuwen Landdag ritten 75 ultramontanen tegen 85 in den vorigen tegenover hen zuUen staan 72 Uberalen 6 conservatieven en 6 gematigd KathoUeken De Landdag bestaat uit 159 leden de meerderheid is derhalve 80 Geen enkele partij ia dus zoo gelukkig over de meerderheid te beschikken maar er kan een meerderheid tegen de ultramontanen gemaakt worden Daarbg wordt van verschiUonde zijden verzekerd dat de ultramontanen op die 75 nog niet eens vast kunnen rekenen daar er onder de verkozenen eenigen zijn die rich liever zuUen aansluiten bij de gematigde Katholieken Voor het Ministerie Lutz welks val reeds taUooze malen is voorspeld is de uitslag een schitterende overwinning een Landdag waar geen enkele partij een meerderheid heeft is voor een handige Eegeering altijd een vermakel k ding Er wordt naar de oorzaak van den achteruitgang der ultramontanen veel gevraagd en ook veel over geschreven Als hoofdreden kan men aannemen dat de ultramontanen hun nederlaag in de eerste plaats te danken hebben aan hun overdrijving de meerderheid der menschen heeft een afkeer van uitersten en geeft de voorkeur aao den middelweg En het pleit van do gematigden van de gemiddelden was gewonnen sedert de tegenwoordige Paus door zgn brieven in de bekende mUitaire quaestio de ultramontanen op do vingers tikte en over de hoofden van de ultramontanen heen met Pruisen vrede sloot Koning Milan van Servië wordt heden te Weenen verwacht en zal tijdens zijn verblijf in die stad in het keizerUjk paleis logeeren AanvankeUjk was de Servische vorst die te Beichemberg ben kuur moet ondergaan niet van plan zich te Weenen op te houden want hij vreesde dat hg daar na de verandering der Servische regeering op geen prettige ontvangt kon rekenen Keizer Frans Jozef dacht er echter anders over Langs officieuzen weg Uet de keizer te Belgrado weten dat de koning ook na het optreden van het ministerie Bisticz op den Bo imrg een welkome gast zou wezen Da Servische vorst wgzigde toen zgn reispUn en gaat nu over Weenen naar Beichemberg Dit is de lezing welke betreflende MUan s reis naar Weenen wordt gegeven Volgens de Sépuilique ran iêe hoeft de Servische vont besloten afstand te doen van de kroon doch met zekerheid is hierover nog niets bekend Gedurende de laatste maanden werd dit gerucht reeds meermalen verspreid en wel naar aanleiding van de slechte verstandhouding welke tusschen den koning en koningin Nathalie een Bussische prinses heerscht Naar men weet vertoeft de koningin reeds sedert eenige weken met den 11 jarigen kroonprins in de Krim TWEEDE COEEESPONDENTIE PARTIJ tusschen Gouda en Utrecht Positie na den 26 zet van zwart Wit Koning G 1 Kasteelen B 3 en F 1 Baadsheeren A 4 en B 4 Pionnen A 5 B 2 E 5 F 2 F 3 en H 2 Zwart Koning G 8 Kasteelen B 8 en F 8 Paard D 5 Pionnen A 6 C 4 D 6 F 7 G 7 en H 7 Vervolg Gouda Wit Utrecht Zwart zet B 4 A 3 27 zet C 4 X B 8 F 1 D 1 28 D 6 B 4 E 6 X D 6 29 F 8 D 8 D 6 D 7 30 G 7 G 6