Goudsche Courant, vrijdag 1 juli 1887

1887 Vrijdag 1 Jttti m 67 NEB BEIJNSPDOBWEB Pleiziertrein voor 3e Klasse Reizigfers van Den Haag Rotterdam en Gouda naar ARNHEM en terug Zie aanplak en strooibilletten OOST INDIE Nederlanders die dienstnemen bij het Indische leg er ontvan gen bij het aangaan van eene zesjarig e verbintenis een handheld van DEIE HOITDEED CfULDE2T Aanbrengpremie TIEN QULDEN Nadere irilichting en zijn gratis te bekomen bij het Departement van Koloniën en bvj alle Burgemeesters GOUDSCHE COURANT JXieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omatreken Afïonderljke Nommers VIJF CENTEIt De inzending van adrertentiön kan gescbieden tot 6to nor des namiddags van den dag der nitgave Afloop van Openbare Verkoopingen van Onroerende Goederen VEILING 27 JUNI Woonhuis met Tuin of Warmoeziersgrond 68 A 5 o ƒ 2360 k J Voorend te Waddinxveen Woonhuis met Koeienstalling on 6 A 60 c ƒ 1790 k S P V d Kloin Burgerlijke Stand GEBOREN 25 Jaoi Hendricas Johaonea ouders H J vtn deD Boa en J Gibbon OVERLEDEN 26 Juni C J Nionwerkerk hniaTr o F A Sparntaij 60 j G ao den Berg 7 J G Verbieit 8 m Hoordreobt GEBOREN Neeltje ondera J na Kranenborg es D de Jong GEHCWO H Tan Leennen en M Botter Stolwük GEBOREN Aart ondera L Natzgl en E E ran Driel Haastrecht ONDERTROUWD C Eikelboom en Jansen S ran der Dussen van Gonderak en O de Graaf Reeuvijk GEBOBEN Mathilda ouders J L Verbii en W Ballering Arie ouders K Jongeneel en J Dortlend Petronella ouders F C Noble en J Smit OVERLEDEN J do Wit 42 j L do Jong j M Mounts 45 j Zevenhuizen GEBOREN Cornells oudera W lan Essen en P M den Hartog Jacob Johan en Johan Jacob ondera F ren der Straaten en T M Boer OVERLEDEN H A Sol 1 m A van dor Haak 4 m ADVERTEWTIEN Ben ONDEROFFICIER wiens diensttijd dqzer dagen expireert wenscht eene BETREKKING van Administratieven aard Hg is met de talen eenigszins bekend en schrgft een zeer nette en vlugge hand Adres onder No 1525 aan het Bureau dezes A A EEaEFSBUEG TANDARTS Oude Singel 116 Leiden dagelflks te CONSULTEREN over alle Mond en Tandziekten GOÏÏDSCHË Harddraverij Vereeniging Eendracht maakt Macht is vau voornemens HH CAFÉ en RESTAÜRATIEHÜÜDERS in de gelegenheid te stellen te adverteeren op de Groote Biljetten Vóór ZATERDAG 2 JULI worden de Advertentiën ingewacht bjj W BEGEER Secretaris SWEET HOME ƒ 25 LA PRIMA 50 EL AMO 30 Nieuwe Merken KORTE TIENDEWEÖ D 12 en detail verkr gbaar LEOI M van PRAAG GOÖDA CLARISSE of het leven eener BLANKE SLAVIN in de XIX eeuw door Zord M O NR O JE Met oficieele Bijlagen Roy 8o 216 bladzijden Prijs 1 90 Tegen postwissel franco verkrijgbaar in het Boeken Magazijn van A van KLAVEREN Sweelinckstraat 14 16 te Amsterdam 2 Sigarenmakers GEVRAAGD voor VORMWERK bij P J VAN GENT Nieuwehaven No 134 Gouda RIJi 8POORWËG BE3TELG0EDBRBN die aan het Hulpkantoor op de Markt bg den Heer STÜTB worden aangebracht worden dagelgka behalve Zondags geregeld afgehaald des voormiddags ten 8 10 en 12 ure namiddags 2 4 6 30 en 8 30 ure Zondags alleen des voorm ten 8 en 10 ure De Stationchef der Ned Rijnspoorweg M S D BOON LEOFIT van PEAAG Sigarenfabrikant GOUDA Speciaal Handwerk De Tandarts REGENSBURG vraagt alhier tegen billijke vergoeding een Tl K om een dag per week te kunnen CONSULTEREN Nette stand Adres franco brieven onder No 1527 aan het Bureau dezer Courant Een Jongmensch verlangt zoo spoedig mogel k Kost en Inwoning in een Christelijk gezin Adres onder No 1526 aan het Bureau dezer Courant TIIICOT OEEBSOEMEN voor Mannen Vrouwen en Kinderen SCHENK Zn Snelpersdruk van A BBINKMAN te Gonda L lMAAIi rVieuw I ïieuw INMAAKBUSSEN welke niet dicht gesoldeerd behoeven te worden zjin verkrggbaar bg C VAN RERKËL KLEIWEG Alles wordt met garantie geleverd Wordt gevraagd tegen primo AUGUSTUS een iBakkersleerling van goed gedrag en niet beneden de 15 jaar Te bevragen ter Boekdrukker van B A VERZIJL te Gouda W VAN S0E8Ï Lange Tiendeweg VRAAGT terstond een VERVERSKlSrECHT BAII ABTISELEN A van OS Az Kleiweg E 73 DAGELIJKS VERSCH VOORBAN DTEN AABDEE2ÉIT WesUandsclie Kasdrulvefi Zand Aardappelen Oroote Boonen JONGE WORTELEN BLOEMKOOL DOP BRWTEN PEULEN en verdet alle soorten Groenten en Fruiten F GERRITSEI Groenendaal OPRUIMIItfG van de voorhandene m UITGAVE KOKSMA tegen veel minderen prijs bij A RRIi KlilAi I Lange Tiendeweg te Gouda De nitgave dezer Coarant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRIJDAG In de Stad geschiedt de aitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prgii V drie maanden ia 1 25 franco per poBt 1 50 BINNENLAND OÜDA 30 Juni 1887 Gisteren biul alhier de jaarlijlcache vergadering lor classis Gouda in het koor der Groote Kerk plaats De navolgende benoemingen werden gedaan Voor het Promneiaal Kericbetluur van Zuid UoUand kerkoim Ds P Ott te Groot Ammers gfkozm wcundns Ds H van Sehns te Leerdam secundus ouderling de heer P W Kamphuizen te Oouda yoor hei Clamcaal Beituur van Oouda kerlcozm Ds B J Swaan te Gouds Praetet Ds H van Selms te I ieerdam Ds H G van Endt te Leksmond Ds O E K A Koskott te Schoonhoven gekozen zentot ouderling de heer A üittenbogaard te Oudewater tot laettor Ds 3 W Margadant te Oudewater ïot wcundi werden benoemd Ds L F Westerbeek van Ilerten te Meerkerk Ds M Sanders te Slaipwqk Ds H Metz te Leerdam Ds P J Hopman to Ouderkerk a d Ussel Ds J A Barbas te Heukelum Ds S Verhoeff te Langerak bez de Lek do ouderliilgen de hh A Kooiman te Leksmond L Koog te Krimpen a d Ussel N 3 van Oelderen te Schoonhoven en tot êecundtu Quaealor Ds H van Selms te Leerdam Na breedvoerige discussien worden sommige voorstellen der Synode met nwerderheid van stemmen aangenomen die echter bflyffende wijziging van Art 5 al 2 van het regleraon op hot üodsilienstondorivys en het reglement op do vorming van Kerkkringen en Parochien werden met andere voorstellen verworpen De vergadering eindigde ton 4 i uur In de zitting der Rotterdamsche Arr Rechtbank van Dinsdagmorgen wenl veroordeeld T Ch H Ph V K oud 44 j varensgezel geboren te Doornik laatstelgk wonende te Delft hokl van bedelarg te Oouda tot 12 dagen hechtenis Tot g retaris en Penningmeest r voor den Polder Groot Keulevaar onder aastrecht is benoemd de Heer Dirk Verkerk in phiats van den Heer Boare welke als zoodanig bedankt heeft De eerste goedkoope pleizier of volkstrein van Den Haag Kotterdam en Oouda naar Arnhem had 775 passagiers waarvan 4B0 uit Den Haag en Oouda Voor de beroepingen naar de Lier en naar Koudum Friesland is door ds Ph Peter te Sorooskerke bedankt Op den Bhgnspoorweg worden met ingang van 1 Juli a 8 abonnementen verkrijgbaar gesteld voor 8e klasaeroizigers Tot dusverre bestonden tusschen enkele stations dier lijn alleen abonnementen ïe klasse voor schoolbezoek Gisteren is in de afdeelingen van de Eersto Kamer het onderzoek van de voorttellen tot Grondwetsherziening aangevangen het zal denkelijk de geheele week duren Dinsdag is te Katwyk een buis van de Leidsche waterleiding gesprongen en heeft men zich te Leiden tot den middag zonder duinwatcr moeten behelpen Er heeft zich te s Hage eene commissie gevormd voor het geven van een groot 4 daagsch kinderfeest bg gelegenheid van den veijaardag van H H de Koningin Het plan vindt reeds veel ondersteuning Na kennisneming van het Bageerings antwoord omtrent de nieuwe nceane der Neil Khijnspoorwag Mij heeft de aÜhmiuie van rapporteurs der Tweede Kamer op 9 Juni met de Ministers van Waterstaat Finantiën en Marine eene samenkomst gehouden ter bespreking o a van het punt der bruggen Ten aanzien der brug over de Gouwe deelde de Begeering mede dat de N B S M geen bezwaar heeft tegetf de nieuwe brug en geen vergoeding voor meerderetrekkracbt zal vragen mits die brug in overleg met hasr worde gebouwd de opritten eene helling van hoogstens 1 op 500 zouden hebben en het station Gouda niet behoefde te worden veranderd Of die eischen uitvoerbaar zgn kon de Miniitw niet eet baaBtwoorden Zon de tusschenkomst der Regeeriog niet heilzaam kunnen zijn werd toen gevraagd De Minister antwoordde dat Ged Staten beter badden gedaan vooraf met de Mg te overleden maar de Mg heeft medewerking toegezegd zg was echter door onbekendheid met de détails buiten de mogelgkheid zich daarover nu reeds te verklaren Thans is intussehen overleg aangevangen De opmerking dat het op den weg der Begeering zou liggen het Prov bestuur te beveiligen tegen overdreven eischen bij de voorgenomen uitvoering van een groot werk ten nutte der scheepvaart doelde de Minister alleen in zooverre als daartegenover geen andere belangen staan die vooi de Begeering zwaarder moeten wegen De Minister vorklaanie voorts dat de Begeering volstrekt niet voornemens is voor dit werk eenige geldelgke bgdrage te verleenen De overige bruggen schonen voor de scheepvaart slechts geringe bezwaren op te leveren De Minister stelde daarbij de vraag aldus moeten bij deze gelegenheid op kosten der Mg alle belemmeringen voor de schoepvaart worden weggeruimd De commissie antwoordde dat hot eeno geheel schoeve voorstelling ware iemand zoodanig onbillijk verlangen toe te dichten daar Oed Staten van Z HoUand nadrukkelgk uiteenzetten dat het er alleen om te doen was tegen overdreven eischen beveiligd te zijn De bloemkool die vocht verlangt wordt gesneden maar met scheepsladingen bijna zonder bloem verzonden armzalige bloemkool derhalve waarbg desop de kool niet waard isl Uit alle oorden des lands kwamen berichten over dan voorbeeldeloozonbloei der vruchtboomen zeer waar niet overdrevenen met de blijde hoop op oenen ruimen oogst Maarde vruchtzotting is bedrogen uitgekomen Pruimenen kersen zijn klein kleurloos on droog aardbezienzgn niet veel beter missen geur en zullen spoediggedaan hebben aardappelen ontwikkelen niet deknollen zijn nis stuiters en het beschot is kloin Metde peren on appelen gaat het niet veel boter Do zoogenaamde zwarte vlieg die de noordewind overbrengt zot zich in do vrucht of de rupsen verwoesten deze met de bladeren door hare vruchtbare nesten Wat er te wachten staat als do wind keert is duidelijk op zonneschijn volgt regen Alenigoenkon dnn wel eens üoggen wat valt er een water ofwelk een nat iiajaiirl fi CIJ ADVËRTENTIËN worden geplaatot Tan 1 5 regels 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plantimimte Bovendien worden alle Advertentien gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnt Aan het Verslag van den toestand der gemeente Gouda over 1886 ontleenan wij nog het volgende In deze Gemeente zijn vier bijzondere scholen eene dagschool voor meisjes van de BoomschKatholieke Inrichting van Liefdadigheid met vier ondsrwijzeressen Hoofd Mej A H van der Bom eene dagschool voOr Christebjk nationaal onderwijs voor jongens en meisjes met drie onderwijzers on twee kweekelingen Hoofd de heer J van de Patte eene Boomsch Katholieke Parochiale dagschool voor jongens met vier onderwijzers en een kweokeling Hoofd de heer J O Kropman eene dagschool van de Wed 3 Weurman geb Belonje voor jongens en meisjes met eene onderwijzeres en twee kweekelingen welke school echter meer het karakter van eene bewaarschool ofklainkinderschool dan van eene srhool voor lager onderwijs heeft Op deze scholen wordt onderwijs gegeven in de vakken vermeld onder de letters a i van art t der Wet op het Lager Onderwijs op de eerstgenoemde bovendien in do beginselen der Fransche taai de nuttige en da fraaie handwerken op de derde in de beginselen der Fransche on Hoogduitsche taal on op de laatstgenoemde school in de nuttige handwerken voor meisjes Het aantal leerlingen bedroog op do eerste drie der bovengenoemde scholen in Jan April Juli Oct 764 781 809 816 In 1885 waren deze cijfers 665 658 693 en 757 De laatstgemelde school telde aan het einde van hot jaar 50 leerlingen Het getal kinderen die de bgzondere scholen bezoeken is dus in 1886 belangrijk toegenomen Aan de beide Katholieke scholen ontvingen 392 kinderen kosteloos onderwijs Geen dezer scholen wordt door de Gemeente gesubsidieerd In het onderwijzend personeel kwam geene verandering Zooals wij hiervoor reeds vermeldden wordt op de Avondschool herhalingsonderwgs gegeven Deze Gemeente bezit twee openbare Bewaarsoholen door de Gemeente opgericht en in stand gehouden eene bijzondere Bewaarschool van de BoomschKatholieke Inrichting van Liefdadigheid eene bijzondere Bewaarschool van Mej E Verhoeff terwijl zooals reeds boven is gozegd de school van de Wed J Weurman gob Beloiye gedeelteUjk het karakter eener bewaarschool heeft Het oaderwgzend personeel op de Bewaarscholen bestond Hoofdonder HaljjODder Kweekelingea vijterfsaeD wgKercBBen en helpaten op de openbare uit 2 1 8 op de bijzondere ilit 3 B 5 Het getal der leerlingen bedroeg Vl nel Vroowel ToUal leerl op de openbare scholen 172 167 339 405 752 Te zaraen 347 In het vorige jaar bedroegen doze cijfers 343 404 747 Van de 339 leerlingen op de Openhni e Bewaarscholen genoten 285 kosteloos Voor 54 leerlingen werd schoolgeld betaald bodiagende voor ieder 10 ceiit i er week op do bgzondere scholen 17B 238 413