Goudsche Courant, vrijdag 1 juli 1887

1887 Zondag 3 Jall 1 3568 Het WAPEN van HOLLAND te H illegersberg Bovengenoemde inrichting met deszelfs UiTGESTREKTE TERREINEN Waterpartijen en menig vuldigfe Amusementen wordt opnieuw aan Familiën en Partgen aanb vo len Verschillende groote en andere RIJTUIGEï beschikbaar om partijen van Boot of Spoor te haleu en terug te brengen Telephoonnnmmer 335 C FREERICKS gL KED RÏÏÏJi SPOORWEG Goedkoope Reisgclegenheid VAN GOUDA naar DEN HAAG B 3Sr T E K U C3 Aanvangende 19 JUNI a s zjjn des ZOiVl 4ÖS gedurende JUNI JULI AUGUSTUS en SEPTEMBER speciale Retourbilletten 1 2 en 3 KI OOUDA DEN MAAG veikrygbaar geldig voor heen en terug op denzelfden dag Prfls ƒ 1 60 eerste ƒ 1 30 tweede ƒ 0 80 derde Klasse GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Londen 18 a 19 et magere varkens en biggen gewoon biggen ƒ 0 90 ƒ l SO per week Schapen en Lammeren traag Schapen ƒ 16 a ƒ 25 en lammeren ƒ 8 a ƒ 13 per stuk nuchtere kalveren ƒ 8 a ƒ 11 Aangevoerd 125 partijen Kaas eerste kwaliteit 24 B ƒ 26 tweede kwaliteit ƒ 20 a ƒ 23 Noordhollandacho ƒ 20 a ƒ 27 Goeboter ƒ 1 00 a ƒ 1 15 Weiboter ƒ 0 80 a f 0 90 BurKerlijke Stand GEBOREN 27 Juni Hendrikiis ouden F Verbtrt D J Lorié 28 Murteo ouden D t Kleeff en J SchoODderwocrd 29 Johanna ouden J de Jong en O Anden 80 Coroelii ouden G Caateleyn en M de Wilde OVEKLEOEN 7 Joni P A WiUemie 8 m GEHUMD 39 Juni C J Ilenebe en A C J Knmer W F an der Bogt an M N I Starreield Gouderak OEBORENi Headrik oaden J Kalkman en K van Tol Martinne uodera G Hoogenboom en A VerbeU OVËRLÜDEN b Vennel 2 m Stolwtjk ONDERTBOÜWD B Hotb en A Anker Reeuwvjk GEBOREN Geertrnida Eliubeth ooden L van Brenkelen en A M Slnia Adriana CornaUa D Ouwendijk en A DoDgelnians OVERLEDEN i Vermeö 2 j O Niebnrg 4 j M W a Bnlaeua Bnck 6 j C de Vink 83 j ONDERTROUWD G Plak en P van Triel ADVERTEWTIÈN Heden overleed zacht en kalm onze geliefde oudste Zoon LEENDERT in den onderdom van IG j jaar G DE RAADT A DE RAADT Gouda 30 Juni 1887 v o Dool Een fatsoenlijk BURGERMEISJE 19 jaren ond zoekt eeoe betrekkin als of als TWEEDE MEID liefst in een klein gezin Goede getuigen staan haar ten dienste Er zal meer op eene goede behandeling dan op hoog loon gelet worden Brieven franco ouder Letter A aan de Boekbandelaars J VAN BENTdM Zoon te Oout a K I El S 1 = IJ 3iT De hevigste Kies Hoofd Oor en Aangezichtspgn wordt terstond verdreven a 30 üt Depot Drie Hoekstraat 10 en te Oouda bg Joh B van WIJK hoek Bogen Kamerluclit zuiveraar S H POLAK ÜPTIOIËN Groenendaal Men VRAAGT voor een bejaarde DAME eene fatsoenlgke en vooral zindelgke van s morgens 9 tot 12 uur om het bed op te maken boodschappen te doen en huiselgke bezigheden te verrichten Adres boven Mejuffrouw STEUNEN naast het Proveniersbnis aan de Gouwe Fommoo met 7AmAS 0 60 ets p V KG J van Sonsbeek DIEIVSTBODE GEVRAAGD met 1 AUGUSTUS die goed kan koken en werken Adres onder No 1528 Mm het Bnrean dezer Courant LTBECHTSCHË Hypotheekbank TE UTRECHT fPe DIRECTIE der Utrechfsfhe Bypotheek Bank te Utrecht bericht dat de Coupons der é pCta en 4V pCtB Pandbrieven vervallende 1 Juli 1887 BUTAALBAAR gesteld zgn t utrecht ten Kantore der Bink Muntstraat G No 396 7 en bg de Agenten der Bank de Heeren HARTSINCK Co Amsterdam FRED BASTIAANS Co M J OGIER Co Gouda De Directie voornoemd L VAM LIER H J M van ASCH v WIJCK Fabriek en Magazijn van BEANDWAARBORQKASTEN Haarden Kacbels Fournuizcn KAASSGHRAPHACHIPS enz C VAN BERKËL KLEIWEG Alles wordt met garantie geleverd Eene MAATSCHAPPIJ van LEVENSVERZEKERING van den eersten rang vraagt een Generaal Ag ent te Gouda Brieven franco onder letter H H P aan het Algemeen Advertentie Bureau van NIJGH VAM DITMAB Rotterdam Qeen grijs Haar meer De nieuwe LONDON is Snelpersdmk van A BRINKMAN te Gouda de beste van alle bestaande parfnmerien om het grgze haar binnen enkele dagen te doen verdwenen Maakt bet haar glansrjjk eu zacht en verft n et Prgs 85 cent per flacoB en 1 50 per dubbele flacon Alleen verkrógbaar te Oouda bij J H C HÜINOK P Hz 122 Hoogstraat 123 Wordt GEVRAAGD een net Adres aan het Bureau dezer Courant BAHBTIEELEN A van OS Az Eleiweg E 73a OPRUIMING van de voorhandene mmmxMMMm UITGAVE KOKSMA tegen veel minderen prijs bij A B1U1 KA1AI Lange Tieudeweg te Gouda f 500 betalen wjj aan hem die bg het gebruik van Ooldmann a Ketieer Handwater ooit weder tandp n kr gt S GOLDMANN en Co Deïsdkn Verkrijgbaar 50 cents de flacon te Gouda by J C ZBLDENRIJK ELD AANGEBODEIT voor 1 Hypotheek op HUIZEN tegen 4 7 Brieven franco onder motto cHypotheek aan de Boekhandelaars J VAN BENTUM ZooK te Gouda Alle lichte rhnmatische aandoeningen worden na een kortstondig gebruik van de Abshaubbin s of Anti Rhumatische Watten hersteld slsof zjj nooit bestaan hadden Prgs 30 et per pakje met gebrniksaanwgzing Hoofddepot bfl A BRBETVELT Az t Delft en verder bg T A G van Detli Hej de Wed Bosman Gouda W F J donUiJl Schoonh A Prina Zevenhuizen M J GoudlcBile Boskoop O Hoogendijk Cappelle S V d Krnats Bleiswijk C B Verheul Oudewater A Bos Berkel J van Dorp Zoetermeer A Kauling Alphen Gebr Kaïiliug Bodegraven K Oosterling Haastrecht Gebi Kauling Woerden G v d Geur Waddinxveen BI NNENLAND GOUDA 2 Juli 1887 de door deze Gemeente uitgeschreven goldleeOgtsn behoeve der uitbreiding der Gasfabriek groot 100 000 ia gisteren ingeschreven voor ƒ 476 000 Donderdag promoveerde aan do Bijks Umverslteit te utrecht tot doctor in de Rechtswetenschappen met oen proefschrift Aantoekening op do leor van het internationaal privaatrecht bij Bartolus de heer A M M Montqn geb te Gouda Het prorinciaal kerkbestuur van Zuid Holland hooft met ingang van 1 October e k aan den heer Jan Willem Haverkamp Bogomann predikant bij de Nod hervormde gemeente te Oouda na ruim 45jarigen evangeliedienst eervol emeritaat verleend Ifen veraoekt ons het volgende ter kennis onzer loMrs te brengen Bij de hiatste verkiezing voor een lid van don Gemeenteraad besloot de Gotultche Kiemeremiging geen candidaten te stellen zoolang baar ledental niet voldoende zou vermeerderd zijn Naar aanleiding van dit besluit en met het oog op de aanstaande periodieke Gemeenteraadsverkiezing is thans bij het bestuurslid W G van Geelon eene lijst ne lergelegd waarop allen die lid dier voreeniging wenscbon te worden honno namen kunnen stellen op do volgende voorwaarden 1 De contributie mag 75 cent hoogstens 1 per jaar bedragen 2 Op do eerstvolgende vergadering wordt een geheel nieuw bestuur gekozen en het liostaando regalement indien dit noodig blijkt gewijzigd Intunabeu is door den afgetreden penningmeester hot ine batig saldo in de kaa der Voreoaiging tuvnwoBg in de Kuts Spaarbonk belegd Naar aanleiding van het dezer dagen in den gemeenteraad van Oudewater voorgeyallene betr de school van den heer Kiowiot do Jonge aldaar en hetgeen daaromtrent in de bladon is medegedeeld bevat de Schoonh Ct een protest uit Gouda en een schrijven van de Schoolcommissie Deze missives luiden aldus PROTEST Naar aanleiding van een bericht uit Oudewater in t vorig nommer dezer courant verklaren de ondergeteekenden openbaar het volgende Do eerste ondorteekenoar dat de leerlingen van den heer Kiewiet de Jonge die van tqd tot tyd op het progymnasium te Gouda zijn toegelaten steeds blijken hebbon gegeven goed ontwikkelend kger onderwijs te hebben genoten zoadat z j met succes de lessen aan die inrichting hebben kunnen volgen De andere ondergeteekenden dat door do zeer enkele ouders die toelating hunner zonen op de Burgerscholen te Gouda hebben gevraagd en verkregen in geen opzicht klachten zijn geuit tegen het hoofd der openbare school te Oudewater over wiens leiding zij integendeel zeer tevreden waren maar wèl tegen den onderwijzer Stolk wien het volgens hunne moeniug aan do noodigo geschiktheid ontbrak Ondergeteekenden voegen nog hierbij dat zij den heer Kiewiet de Jonge steeds als nauwgezet ijverig on bekwaam onderwijzer hebben leeren kennen en achten Gouda 28 Juni 1887 Dr D TERPSTBA Prog Eecior R LEOPOLD Hoofd der 2o Burgerschool voor jongens H J W HUBEB Hoofd der Ie Burgerschool voor jongens Do missive dor Schoolooraraissie luidt aldus Mynheer de Redacteur Oitdetmter 30 Juni 1887 Naar aanleiding van het in uwe courant van don 2B6ten dezer voorkomende bericht betreffende do behandeling der onderwysaangologeuheden in den Baad onzer gomeonto zou het ons zeer aangenaam zijn indien u de navolgende feiten modo ter kennis van hot publiek wildot brengen daar door zeer onware voorstellingen anders do goode naam van het vt alhier don heer Kiowiet do Joiigo allicht in de algoraoeno opinie zou worden geschaad Men hoeft hot in don Raad doon voorkomen alsof het moer uitgebreid lager onderwas in den laatsten tijd erg aan het afnemen is Echter is juist het aantal leerlingen voor het uitgebreid higer onderwijs steeds toenemende telde dit in 1884 twintig thans tejt het drie en dertig leerlingen Van de acht kinderen uit Oudewater die tegenwoordig te Gouda onderwijs genieten en daarvoor dageUjics por tram naar en van die plaats gaan zijn er twee die reeds vóór hun komst in deze gemeente het gymnasium en een school aldaar bezochten en dus nimmer hier op de openbare school onderwijs ontvingen twee die gymnasiaal onderwijs genieten een die in de Hebreeuwsche taal on Isroclitiache godsdienstleer tevens moet worden onderwezen een die slechts de vijf eerste kbtssen der openbare school alhier gevolgd heeft tot volkomen tevredenheid der ouders een die een bepaalde meisjesschool bezoekt en een voor wien een speciale voorbereiding voor het toelatings examen aan het gymnasium noodig geacht werd Gedurende den tijd van het bestaan der ploatselyko commissie van toezicht op het lager onderwijs alhier zijn nimmer klachten bij haar ingekomen over het onderwijs noch van het hoofd der school noch van het tegenwoordig onderwijzend personeel behoudens over dat van den nu ontslagen heer Stolk Niut twijfelende of u zult aan ons verzoek willen vohloon betuigen wij u daarvoor bij voorbaat onzen dank De Plaatselijke Commissie van Toezicht op het Lager Onderwijs te Oudewater O J W DE JONGH H P VAN PRAAG M J J NIELSEN A a VAN AELST P A A MOLENAAR Gedurende de mnand Juni werd van don stoomtraradionst der Noderl Bjjnspoorwogmaatachappij tnsachen Den Haag en 8chl Toningcn 4oor 104 260 personen gebniik gemaakt en van den locaaldienst tusschen Den Hnag en Voorburg door 14 469 ref zigors De deputatie uit den Volksraad van den OranjeVrijstaat is don 27n Mei te Praetoria aangekomen De deputatie bestaat uit de heoreu Eraser Kleijnveld eu Mijburg terwijl de heer Borckenhagen als secretaris fungeert Het doel dezer zending is gelijk men weet met de Transvaalsche Rogcering in overleg te treden over de maatn elen waardoor oon engere aaneensluiting tusschen beide republieken tot stand kan worden gebracht De aanstaande verkiezing van een president begint in de Transvaalsche Republiek reeds de aandacht te trekken Sommige menschen zegt De Volksstem zijn vroeg in het veld met roquisities aan candidaten voor hot presidentschap Exemplaren van gedrukte requisities aan president Krugor en commandantgeneraal Joubort worden in vorschillendo richtingen in het land ter ondorteokoning gezondon Wij hebben nog niet van andere candidaten vernomen doch do plaatselijke Advertiser vertelt dat ook den hoer N J Smit gevraagd zal worden om zich candidaat te stellen Het Synodaal Convent der doleerendo kerken te Rotterdam gehouden heeft o a besloten dat ten strengste alle schijn zelfs van indepondcntisme zou worden gemeden on dienovereenkomstig beleden dat de plaatselijke kerken als openbaring van do ééne heilige olgomeone Christelijke kerk naar Goddelijk recht verplicht en gehouden zijn in organisch en institueel verband te leven met alle kerken op aarde voorzoovor dit verband niet te kort doet aan de eoro van Gods Woord mot de gelegenheid dor plaatsen bestaanbaar is en door de verscheidenheid van taal niet wordt belet Voorts werd besloten dat overmits de ontkomone kerken niet hot geheel der Gereformeerde belyders maar slechts een dool daarvan in zich bevatten eerst dan tot het optreden in definitief kerkvorboud zal kunnen worden overgegaan bijaldien de geloovigon van Goreformoerdo belijdenis die nog onder do hioarchie bleven of roods vroeger eigen formatie zochten met do doloorondon uilen vereenigd zijn en dat derhalve hot nu te hernieuwen kerkverband een geheel voorloopig karakter zal dragen Als naam werd gekozen Voorloopig kerkverband van do Nederduitsche Goroformeorde Kerk doleorenie De oude classicalo indoehng mot de wijziging van na 1816 zal worden behouden Provinciale verbinding zal nog niet verplichtend zijn De classis zulllen gecombineerd worden waar dit tydelijk noodig is Er zal in Juni 1888 eene generale vergadering als voorloopige synode worden gehouden te Utrecht door de Kerk van Utrecht bijeen te roepen Het bureel van het congres werd na dankzegging voor zijne vele bemoeiingen ontbonden en deputation zullen worden aangewezen om voortaan te dienen van raad Als orgaan werd gekozen De Heraut op later met de redactie te regelen voet Aan het Verslag van den toestand der gemeente Gouda over 1886 ontleen wij nog het volgende De imtellingen door of mm ege ie Gemeenle beheerd of geeubmlieerd zijn voort 2o Het vereeniffd Weet en JSlemoetenierthuii Bij den aanvang van het jaar bevonden zich in het Weeshuis 81 kinderen Vijftien kinderen nameUjk 13 weezen en 2 verlaten kinderen worden in 1886 opgenomen 8 weezen verlieten ten gevolge van het bereiken van den bepaalden leeftijd het gesticht terwijl 1 wees overleed zoodat het getal verpleegden op 31 December jl 87 bedroeg De gezondheidstowtand was evenals het jaar te voren gunstig Het gedrag der verpleegden gaf goen reden tot kla en Van het onderwijs werd door hen getrouw gebruik gemaakt en de resultaten waren over het algemeen bevredigend Een verpleegde leerling der Hoogere Burgerschool alhier legde met gunstig gevolg het toelatings examen voor de Koninklijke Militaire Academio te Breda af De voeding de kleeding en de Eggingstukken lieten niets te wenschen over De gebouwen verkeereu in goeden toestand Regenten vermeenen echter dat tengevolge van het groote aantal verpleegden eerlang tot eene uitbreiding daarvan zal moeten worden overgegaan In de CoUegien van Regenten en Regentessen kwam evenals in het dienstpersoneel geene verandering 3o ffet Bettedelingenhnie Bij den aanvang van 1886 waren in dit gesticht aanwezig 33 oude lieden In den loop van het jaar werden 1 vrouw en 4 mannen opgenomen torw 2 mannen en 1 vrouw overleden en 1 man het gesticht heeft verlaten Op Uit December waren in het Bestedelingenhuis 34 verpleegden namelijk 16 mannen en 18 vrouwen De gezondheidstoestand was bevredigend gevaarlijke of besmettelijke ziektegevallen deden zich niet voor Over de voeding ligging en behandeling was men over het algemeen zeer tevreden Naar het oordeel der Regenten bevindt zich het gesticht in goeden staat Door den bouw eener nieuwe bergplaats op do binnenplaats waardoor in eene lang gevoelde behoefte werd voorzien is eene groote verbetering verkregen De CoUegien van Regenten en Regentessen bleven onveranderil 4o Het St Elieidielka Gaathuit of Oude Fromeenhnii Op don 1 Januari bestond het getal verpleegden uit 16 kostkoopsters en 16 preuvebezitsters te zamen 32 personen In den loop von het jaar overleed 1 kostkoopstor zoodat op uit December zich 31 vrouwen in het gesticht bevondeu van welke 15 haar kost hadden gekocht en 16 op preuves waren gezeten Do algemeene gezondheidstoestand was gunstiger dan in 1885 In hun jaarverslag vestigen Regenten de aandacht op de wenschelijkheid eener herstelling of vernieuwing der muren achter eu der ijzeren platen vóór de stookplaatsen Hun Collegie onderging evenmin als dat van Regentessen eenigo wijziging Het Oude Vrouwenhuis is onder hetzelfde bestuur als hot St Catharina Gasthuia 5o Het Israelietisch Annbestitur dat ook het beheer hooft over het Oude Mannen en Vrouwenhuis voor Israëlieten Deze instelling ontvangt van de Gemeente subsidie Het armbestuur verleende onderstand onafgebroken aan 5 huisgoziuuon en 2 afzonderlek levende