Goudsche Courant, zondag 3 juli 1887

penene on tydelyt aan 6 huisgezinnen en 6 afïondorlijk levende personen In bovengenoemd gesticht werden op don In Januari verpleegil 8 mannen en 6 vrouwen In don loop van het jaar werden 1 man en 1 vrouw daarin opgenomen terwijl 1 man overleed Op den 3 In December bedroeg hot aantal verploegden 15 namelyk 8 mannen en 7 vrouwen IntkUittgen ter morkominff van armoede door o van Kege de Gemeente beheerd a e Stedelyke Beleenbank bestuurd door eouü Commissie van drie leden Op dea Iiten Jaoaari 1S86 waren aaoweiig 13B0S paudlD brlcend met ƒ 42912 50 ia dcQ loop 1BD bet jur werdea beleend M6S3 loor 168279 56 Te urnen ƒ 78U1 panden beleend met ƒ 205192 05 Daarentegen werdan er Oeioat 63714 panden tegen ƒ 160472 75 Verkocht 1278 3197 70 Te lamen 64987 panden ten bedrage an f 169670 40 Zoodat op lilt December 1886 aaniteiig aren 13154 panden beleend met f 41521 60 Het aaldo in kaa bedroeg 1633877 Het debat der adminiitratie van verkeop 889 86 Kapitaal der Bank op Uit December 1886 56220 22 Er worden dus in den loop van het jaar 541 panden minder beleend on ƒ 6272 35 minder ter leen verstrekt dan in 1885 In de Commisie van Administratie kwam oeno verandering doordien de heer G Prince die zijn ontslag nam vervangen werd door den heer C C H Prince b De Spaarka onder het beheer van bet Burgerlijk Armbestuur Door 356 personen werd in 1886 b j de Spaarkas ingebracht de som van ƒ 3776 30 Zij ontvingen terug 3894 19 Het bedrag waarmede de teraggaaf den inleg overtreft werd bestreden uit de rente dio het kapitaal dat op de Spaarbank is geplaatst afwierp ton bedrage van 41 34 en voor het overige uit do fondsen van hot Burgerlijk Armbestuur In het vorige jaar hadden 347 personen de som van j 3546 35 ingebracht NoAbs de beide voorgaande Gemeente instellingen verdienen nog de volgende die door of van wege corporation of particulieren beheerd worden vermelding a De Spaarbank opgericht door het Departenmit Ookda der liaatachappy tot Nut van t Algemeen Blykons de laatste rekening waren er 1818 deelnemers of crediteuren tegen 1723 in 1885 De inbreng bedroeg in hetjaar 1886 93882 10 terwijl terugbetaald werd zoo voor opgevraagde inlagen als voor interessen ƒ 6589 0 46 In het jaar te voren werd ingebracht ƒ 63810 27 en opgevraagd 64846 77 De Spaarbank betaalt 3 pCt rente b De llulj bank imgelykt apgeficht door hetDgmrteineiit Gotida dér Maatschappij tot Nut van t Algemeen Do Hulpbauk gaf in het afgeloopen jaar 71 voorschotten tot een gezamenlijk bedrag van ƒ 11180 In 1885 bedroeg het getal voorschotten 53 en beliep de voorgeschotene som ƒ 9140 c Een Algemeen Zieken ond dat 351 deelnemerstolde door welke 1740 74 aan contributien werdbygednigen Aan 273 personen werd geneeskundigehulp verleend bovendien ontvingen 57 vrouwengeldelijke bedragen voor verloskundige hulp d ne Begrafenitbus Zij telde 759 leden voorhet begraven van 26 personen werd een bodra van ƒ 1960 uitgekeerd GROOtE OPRUIIUIIVG van Dames en Rindermantels en JONGENSPAKJES Verder alle nog voorhanden zgnde Goederen voor het Zomersaisoen worden tot zeer lage prgzen OPGERUIMD Eene g roote partij diverse LAPPEM GOUDA Juli BAHLMAl N en Co ZUIVERE FRANSCHE WIJNEN De bekende BORDEADX k ƒ 27 per 48 Flesschen met accijns franco huis geheel Nederland ook per proemosch kwart en half ankers belegen verkrijgbaar Voorts alle MERKEN Prijscouranten gratis en franco Van alle merken zijn proefflesschen verkrijgbaar Adres WlJDSTaAAT A 172 GOUWE C 13 Gouda Eenig Bep6t van WeUeas Eoonekamp Elizter Eenige Fabrikanten der eebte Sini r Naaimachines iXIEUWSTE 1 1TV1l D1 G DE lUFMED SINOEB MINES met oscUleerend ringspoeltje en hoogen arm Op de Internationale Teatoonstelling te EDINBURGH in October 1886 ontvingen van aUe geëxposeerde Naaimachines slechts de ORIGINEELS SINGER deu hoogsten prijs De Gouden Medaille Eenig Depot te GOUDA Dubbelde Buurt B INo 4 Er wordt over de verzoening tusschen hot Vaticaan on do Italiaanscho Rogeering wel voel osclirovenmaar men ziet niet dat de zaak veel verder komt Men wil thans een nieuw teekon van tienadoringzien in óen adres door de Milaneesche geestelijkheid naar aanleiding van den dezer dagei aan denaartsbisschop verleende onderscheiding aan den Koning gericht De onderteekenaars verklaroil daardoorals priesters un burgers levendig getroffen te zijn ende aan hun geestelijken vader bewezen oir als aanhenzolven bewezen to waardeereu Maar wij ziendaarin vervolgen zij ook gaarne een nieuwenverblijdenden voorbode van de vereeniging dier tweegevoelens vaderlandsliefde on godsdienstig bewustzijn Wij raoenen dat in die overeenstemming hbt geheimvan den vrede on van toenemenden tookomstigenbloei voor de Kerk zoowel als voor Italië gelegen is In deze overtuiging nadei cn wij om onze dankbaarheid en onze hoop neder te leggen an detrappen van deu troon i GEVONDEN on aan het Bureau van Politie gedeponeerd Een rozenkrans een luciforsiloosje zijnde een hazenpoot een fantasie broche een fantasie kinder armbandje een nikkel potloodpen een kinder kruiwagen een gouden broche of sjfcld Vier weken geleden is bij een winkelier op do Hoogstraat alhier achtorgolSten een roodo Zakdook waarin een paar nieuwe lage lederen Schoenen en oen paar gedragen muilen waarop nieuw achterlappon Ook kunnen inlichtingen gegeven worden omtrent oen hond zwart bont met witte bles voor do Kop en lederen halsband met koper bewerkt om don hals Er kdnnen ook inlichtingen gegeven worden omtrent een vlopt boter die hier is b jvon staan Kaïitongerecbt te Gouda Terechtzitting van Woensdag 29 Juni 1887 Kantonrechter Mr J II va MIEROP Ambtenaar van het Openbaar Ministerie Mr W C A SCHOLTEN te Rotterdam VEROORDEELD H V d M ïisschor te Gouda tot gulden of 1 dag wegens vervoeren van visch in den Oostpolder onder Gouda in gesloten viachtyd Th J D H kapitein op do stoomlioot Paul varende tusschen Amsterdam en Rotterdam tot 3 gulden of 2 dagen wegens varen mot te groote snelheid in de rivier de Gouwe onder Wa 14iBxvoon O D kapitein op de stoomboot Volharding II vareudo tusschen Gouda on Leiden tot 3 gidden of 2 dagen wegons varen met te groote snelheid in de rivier de Gouwe onder Gouda J G kapitein op do stoomboot Dordrecht I to 3 gulden of 2 dagen evenals do vorige J H kapitein op do sleepboot Haarlommormeor tot 3 guldon of 2 dagen evenals de vorige P B kapitein op de stoomboot Amsterdam varende tusschen Amsterdam en s Hortogenbosch tot 3 gulden of 2 dagen evenals de vorige J R kapitein op do stoomboot Leeuwarden IV varende tusschen Rotterdam on Leeuwarden tot 3 gulden of 2 dagen evenals de vorige VRIJGESPOKEM 1 B visscher te Waddinxoen van de aanklacht met oon zogen govischt te hebben in don gesloten vischtijcl in den flostpolder onder Gouda De BURGEMEESTRR van GOUDA brengt bg deze tor konnis vau de belanghebbenden dat door den Hoer Provincialen Inspecteur der Directe Belastingen enz te Rotterdam op den 30 Juni is executoir verklaard Het Kohier van do belasting op het personeel der wijken A D dienst 1887 88 Dat voormeld KOHIER tor invordoring is gesteld in hamloii van den Hoor Ontvanger dat ieder die daarop voorkomt verplicht is zijnon aanslag op den bij do wet bepaalden voet te voldoen en dat heden ingaat de tormijn van DRIE MAANDEN binnon welken de reclames behooren te worden ingediend Gouda don 1 Juli 1887 De Burgemeester voornoemd W POST DROST L B KENNISGEVING De BURGEMEESTER van GOUDA brengt bij deze ter kennis van de bolanghobbendon dat door don Heer Provincialen Inspecteur der Directe belastingen onz to Rotterdam op den 30 Juni 1887 is executoir verklaard het kohier van het patentrecht No 2 dienst 1887 88 Dat voormeld Kohier ter invordering is gesteldin handon van den Hoer Ontvanger dat ieder die daarop voorkomt vorolicht is zgnon aanslag opden bij do wet bopnaldon voet te voldoen en dathoden ingaat do tennijn van Drie Maanden binnen welken do reclames behooren to wordon ingediend Gouda don 1 Juli 1887 De Burgemeester voornoemd W POST DROST L B To Leeuwarden heerscht tengevolge van de lan dorige droogte groot gebrek aan drinkwater In vaten op wagen geladen wordt het uit de slootfin buiten de stad geschepte drinkwater voor 3 tot 5 cents de emmer langs de straten der stad verkocht Naar de totstandkoming van de geconcessionneenie drinkwaterleiding wordt zeer verlangd Gelukkig dat hierop spoedig kans bestaat indien slechts ook uit Leeuwarden blijk wordt gegeven van belangstelling in de zaak J w z als ook de ingezetenen dier stad bereid ziülen worden bevonden deel te nomen iu het benoodigde maatschappelijk kapitaal De gemeente beloofde een belangrijk subsidie To Stavoren is het gebrek aan drinkwater even groot Putten zijn er niet en de regenbakken moeten in alle behoeften voorzien maar deze zijn leeg In gewone tijden reeds ontbreekt het daar aan bruikbaar water Do locomotieven moeten gevoc l worden mot water dat in wagens wordt aangevoerd van Ileerenveon en wanneer nu en dan een oorlogschip do haven hinnenloopt dan kost het soms vrij wat moeite het te voorzien van het noodigo drinkwater Het is wol vreemd dat van Rijkswege nooit een poging is aangewend om door boring bruikbaar water te verkregen Er is zoo dringend behoefte aan en volgens veler gevoelen sou zulk eene boring waarschijnlijk met goeden uitslag worden bekroond Het Wageningsche Weekblad verklaart dat breken met de Veroeniging voor Chr Nationaal schoolondorwys plicht is Het voorstel om de christelijke school voor zoover de Veroeniging voor C N S daarop invloed kan oefenen buiten den kerkdijken partijstrijd te houden wonl afgestemd zij hot dan ook met zeer kleine meerderheid Een man werd tot secretaris dor Vereeniging gekozen wiens naam als liet ware eene oorlogsverklaring aan allen is die dü Ned llerv Kerk liefhebben Feitelijk heeft dr Kuyper zijnen zin gekregen de door hem gegeven wenken zijn opgevolgd het door hem gestrooide zaad heeft vrucht gedragen C N S heeft opgehouden eene protestantsche vereeniging te ziju ze is eene puur gereformeerde geworden gereformeerd zooals K dit woord verstaat Dr Kuyper zegt het ITeekUad heeft ons langgenoeg opgezweept om met hem moe door dik endun te gaan om paden te bewandelen waarop oenchriateu zich niet thuis gevoelt en den vrede zijnerziel verliest Maar nu we daar eenmaal tot onze schade en schande mee keunis gemaakt hebben en nu God er ons de oogon voor opende nu zullen we die paden mijdon als do pest Laten de Kujperianen met C N S doen wat ze willen en er zich vroolijk mee maken ons wè l Bultenlandsch Overzicht l e Justice is volstrekt niet tevreden over de benoeming van generaal Boulangcr tot commandant van het 13e legercorps te Clermout Forrand Het radicale blad herinnert aan de belofte door generaal Perron aan zijn voorganger gedaan om hem neenige maanden op nou activiteit te laten en vraagt dan Waarom is do minister van oorlog zonder zijn voorganger tu waarschuwen zoo plotseling op deze belofte teruggekomen P Welk gewichtig feit kon generaal Ferrou nopen kot gegeven woord te vergeten En dan geeft het blad van den hoer Clémenceau zelf het antwoord op de vraag Nog slechts 15 dagen scheiden ons van de wapenschouwing van deu 14den Juli Misschien heeft generaal Boulangor te Clermont Ferrand de inneming der Bastille te laten vieren De heer llochefort laat zich nog heftiger uit en gelooft niet dat zijn vriend Boulangor in deze deportatie zal berusten Dat de rogeering stukken bezit waaruit blijkt dat Boulangor een stiwtsgreop beraamde vindt nog niet veel geloof want in dit geval zou den generaal niet het opperbevel jiijn gegeven over een legercorps dat van groot geivicht is en een groot deel v n Zuid Frankrijk oi vat Do Berlijnsche Fosmcie Zeiling acht het toch een goed voortoekori dat de rumoerige generaal een commando heeft gekregen op een goeden afstand van Parijs en van do Duitscho grein Over het wetsontwerp tot verzorging van oude en invalide werklieden dat in hot najaar in den Duitschen Rijksdag zal worden ingediend wordt hot volgende uit Berlijn moegedoeld Het minste pensioen per jaar mag niet lager dan 120 Mark zijn de Verzekeringspremie wordt voor een deriio door het Rijk een derde door don patroon een derde door den werkman botaaUl dat zal aan het Rijk 22 mUlioen Mark por jaar kosten indien hot plan der Regooring doorgaat om deze verzekering reeds dtulelijk tot alle mannelijke werklieden uit to breiden de jaarlijkscho premie voor werlfraan on patroon zal 3 M voor elk hunner zijn Hot staat don vakvereenigingen vnj de pensioenen hooger te stellen wanneer de omstandigheden prijzen der loonon dor levensmiddelen enz dat vereischon ovenzoo kan het recht op pensioen op verschillenden leeftijd beginnen naarmate bijzondere omstandigheden of do aard van het werk dat noodig of wenscholijk makou in geon geval later dan op 7ü jarigen leeftijd Üf de indiening van dat wetsontwerp gepaard zal gaan met een dergolijk voor weduwen en weezen schijnt nog niet zoker te zijn De Duitscho Keizer heeft niet omdat zijn gezondheidstoestand minder gunstig is ma ir om het voortdurende koude weder de reis naar Ems uitgesteld t t Woensdag Do Keizer zal slechts 11 dagen to Ems blijven omdat de badkuur te Gastein alwaar hij met Keizer Frans Jozef een bijeenkomst wil hebben blijft vastgesteld Op reis naar Gastein zal hij zich to Constantz ophouden on waarschijnlijk hmgs don Albergspoorwog de reis voortzottoii Voor aankomst te Gastein wordt gerekend op 28 Juli Do Wahlmdmier in Beieren hebbon hun taak vervuld en de loden voor den Landdag gekozen Do uitslag is dat de liberalen ofechoon zij eenige zetels wonnen toch geen meerderheid verwierven De ultnimoutanen bezitten deze echter evenmin zoodat de 9 conservatieven 6 Katholieken en 4 Vrotestantoii den doorslag moeten geven Daar deze tot dusver steetls de rogeering steunden loopt het liberale ministorie Von Lutz voorloopig nog geen gevaar De Oostenrijksche kroonprins Budolf ia met zijne gemalin te Krakau met groote geestdrift ontvangen Vooral de Poolsche edelen bereiden hun aanstaanden vorst een schitterende ontvangst Toen do kroonprins begeleid door een eerowacht van 800 ruiters in do nationale kloedordracht oen bezoek bracht bg prins Czartoryski herha dde do prins do woorden in het vorige jaar ook tot keizer Frans Jozof gespoken Indien gij ze noodig hebt staan 30 000 zulke ruiters te uwer beschikking jjurKerlijke Stand GEBOKEN 20 Jnni Petras en Cornelia onders P Hol IJ f c B Janknegt Cornelia Paolina ouder O F Lri en C Bipsaad 0 Joria Cornelia Gyabertoa onder O Puilk en I Staalman 1 Jnli Wilhelmoa onder J Rulielnlihoiien en A Nobel Leendert onder W Nieni leld en M Boot Arie Anionic ouders A Bionenkade en C san der Winden overleden 2 Jnni J O Flui 16 d 80 L de jj l 18 j J san Brenkcleo 1 j 2 m APVERTENTIfiN Voorspoedig bevallen van een flinken H PüIJK Gouda 30 Jnni 1887 Staalmah Voor de betoonde deelneming bg het oterlgden van ons geliefd Dochtertje CATHA BINA ELIZABETH betuigen wg onzen har telgken dank A PINO Gouda T E PINO Cools Juffrouw RO lD is VERHUISD naar de KARNEMELKSLOOT No 283 achtste hnis van af de Boelekade Zn blgft zich minzaam aanbevelen tot het Waischen en Strijken van Fgne ÜOEDEREN COSTUMES BINO en OVEBGOKDIJNEN LEDIKANTBEHANGEN enz Aanstaanden WOENSDAG arriveert D KIEVI D van Rotterdam met eene Prachtige Collectie PAPAGAAIEN bjj W BLIZEWSKI Spoorstraat De Gymnastiek Vereeniging ai voortaan hare REPETITIËN houden in het locaal van haanen Directeur den Heer H OUDERKERK Hooge Gouwe C 274 HET BESTUUR Au Printemps S van PRAAG Hoogstraat A UI FANTASIE HOEDEN in zwart en gekleurd van af ƒ 2 Alle soorten PETTEN van af 35 Cts Stroo en Tuinhoeden Beta Boei en Lawn Tennis Petten ZIJDEN HOEDEN prima kwaliteit van af ƒ 6 W Schalekamp Jr HAVEN 17 heeft dagelgks VERSCH voorhanden Diverse Confituur Gebakjes Room Amandel Schuim enz KATTENTONGEN EPINÈ3 PRANSCH BANKET 0E6TERTJES WELLINGTONS BOTERKOEK enz euz HEDEN AVOND Boomhorenu aangesneden Taart Tompouces Chipolata s Hen wordt verzocht op t ERK te letten DIT HET MaOAZUK VAN M HAVENSWAAY ZOiXEN OORINCHEM Deze THEEËN worden afgeleverd in verzegelde pakjes van vijf twee en een half en een Ned om niet vermelding vaü Nommer en Prgs voorzien van nevenstaanü Merk volgens de Wet gedepoI neerd Zich tot de uitvoering van ge eerde orders aanbevelende J BREEBAART LZ Botermarkt te Gouda Heerenkleeding lagazijn Piqué Vesten en LIISTRE STOF J HOÜGENBOOM Koffie en Si iker AFGESLAGEN Vraagfl Prijsopgfpiaf bij j F HERMAN Zn mendeweg LANDB0ÏÏW 20UT te verkrijgen hy de Firma E C LANGERAK te Oudewater i contant tegen ƒ 2 per 50 Kilogram inbegrepen de zak Zonder Consent biljet van den Ontvanger onder wiens kantoor de verbruiker behoort mag dit ZOUT niet worden afgegeven Ondergeteekenden berichtenj dat hanne WIJNEN en Buiten GEDISTELEERD in Depot voorhanden zyn bjj den Heer J II SPlXmiNGS Kattensingel fe Gouda bg wien Prgscouranten en Proeven op aanvrage verkrijgbaar zgn Groeneveld van der Kop Co SCHOONHOVEN iXieuv r Wieuw INMAAKBUSSEN wglke niet dicht gesoldeerd behoeven te worden zjin verkrijgbaar bij C VAN BERKEL KLEIWEG Alles wordt met garantie geleyerd te GOUDA De INSCHRIJVING van nieuwe Leerlingen voor den Cursus 18 jj heeft plaats op ZATERDAG 9 JULI e k des namiddags 2 4 uren in het Schoolgebouw Het eerste Toelotingsexamen wordt 14 en 15 JULI te 9 uren s morgens afgenomen De Directeur D W JULIUa Gouda 18 Jnni 1887 Openbaar Onderwijs Toelating van leerlingen op de Burgerscholen voor Jongens en Meisjes Hoofden Mej GRETSER en de hh HÜBER LEOPOLD en van CITTERT De COMMISSIE van Toezicht op het Lager Onderwas alhier maakt bekend dat de INSCHRIJ VINO van leerlingen wier plaatsing men na het eindigen der zomervacantie op een der bovengenoemde Scholen verlangt zal geschieden in de Schoollokalen op DINSDAG den 19 JULI 1887 des namiddags ten vjjf ure Ve toelating van leerlingen op de e Scholen geschiedt eens per jaar Voor verdere bgzonderheden wordt verwezen naar de aanplakbilletten Namens de Commissie De Secretarie Mr J FORTüUliJ DROOQLEEVER G H SCHUTTELAABf a d Markt VRAAGT een Loopjongen niet beneden de 15 jaar é bad aktiselen A van OS Az Eleiweg E 73a