Goudsche Courant, woensdag 6 juli 1887

MOT ONSEII OEDEIIEN voor Mannen Vrouwen en Kinderen SCHENK Zn Woensdag 6 JqH J 3569 1887 GOUDSGHE COURANT IVieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Afionderlflke Nommers VIJF CENTEN De Inzending van advertentiön kan geschieden tot één uur des namiddags van den dag der uitgave SIotcmaker Co Frambozen Limonade Siroop 1 20 per flesch Citroen 1 Frambozen Siroop 1 40 Wederverkoopers genieten rabat Lokaal Het Schaakbord Bovenzaal KLEIWEG te Gouda Dinsdag 5 Juli envoigende dagen JAAELIJESCÏÏE EZPOSITIE van de fraaie en uitgebreide Collectie Nienwe FRANSCHE en ENGELSCHE STAALGEAYÏÏEES en PHOTOGRAVURES van J J HÖPKEH Amsterdam jjjl De aflevering in Gouda en Omttreken geschiedt door tosscheukomst van de HH A KOK Coup Boek en Kanstbandelaren te Gouda bfl wien inlichtingen te bekomen en opzichtzendingen te bespreken zijn N M ENGELBREGT vraagt een JOlVGELiniG niet beneden de 15 jaar ter opleiding in de Bakkerjj die in een Bakker werkzaam zgu geweest genieten de voorkeur D0 O ra KLEEDER IA6AZIJV DE STAD PARIJS 1 A R K T 62 OtOTJJDA ONTVANGEN eene tweede tending fijne Fransche en Engelsche STOFFEN i g prachtvolle keuze meer dan drie honderd Dessins waarvan in den kortst mogelgken tyd Goederen naar maat worden geleverd onder leiding van zeer bekwame Conpenrs 2 Coupe gegarandeerd Tevens voorradig een groote voorraad Heeren Costuums g g eigengemaakt van 9 12 18 20 30 tot 50 Gnlden 2S JONQEH COSTUUMS 5 7 9 12 tot 22 KINDER PAKJES 1 50 2 2 75 4 7 10 tot 15 TRICOT PAKJES 2 25 3 50 5 6 7 50 eu hooger A Enkele Tricot Pantalons in alle grootte en tot ongekend lage prijzen a DRIL COLBERT ƒ 1 1 25 1 50 en hooger S LUSTRE 2 25 3 4 50 6 7 ena g O DRIL PANTALONS ƒ 0 90 1 1 25 1 50 2 S r Diverse Piqué en gekleurde VESTEN rgke dessins van ƒ 2 75 850 4 5 g Goederen naar maat xonder prijaverhooging Goederen gekocht die niet mochten voldoen of bevallen kunnen mits uietgedragen zgnde geruild worden f I Kleeder Magantijn de Stad Far i8 Markt 62 Gottda Bodegrave naast de Lutherache kerk JOSEPH VAN DAINÏZIG Az GROOTE MABKT 66 NIBÜW ONTVANGEN FANTASIE K ATOENEN echte kleur JAPONSTOFFEJV met bijpassende GARNEERING Tricot Tailles Tricot Jongenspabjes TRICOT PANTALONS afzonderlijk verkrijg baar atr OPRUI MING van de nog voorradige ZOMERMANTELS tot ongekende l ageprözen C I B TJ S C EC Magazijn van Manufacturen M A R K T A 64 Van af ÜHaandag OPRmMIlSG van de nog voorhanden MANTELS en andere ARTIKELEN IHAAI DAG LAPPEKDAG LAm mm bies uit de Bierbrouwerij De POSTHOORIV te Rotterdam Prfls per Flesch 12 et er Vj Flesch 6 et naar buiten in kisten van i n of Flesschen Dit BIER onderscheidt zich zeer door r k Extract gehalte en weinig alcohol en wordt als zoodanig voor gezond en voedend TAFELBIER aanbevolen Chemische analyse op franco aanvrage gr au verkrflgbaar AanbiveUnd J ïï HOODE Zeugfstraat 8S Agent voor0ouda en Omstreken LET op NAAM en WOONjPLAAIS G PÜIJK Turfmarkt Wegens het vergevorderd seizoen zeer Nette COSTTTIv ES vu af 15 het Kompleet COSTÜÜM en Nette PANTALONS van af ƒ 5 DiMSTBÖDË GEVRAAGD met 1 AUGUSTUS die goed kan koken en werken Adres onder No 1528 Mm het Barean dezer Courant De zoo zeer gerenommeerde to Amerikaansche BOENWAS voor Mettbela Marmer s en gevernist Hout werk van a w EBüiJs k m ï HaodeleD in Verfwaren en Vensterglas s te 8Hertogenbosch § is aldaar steeds verkrggbaar inFleschjes van iJ Cent en S verder alom B Fabrieksmerk gedeponeerd 11 Men wacMe zich voor nam aak Voor GOUDA alleen verkoop by den Beer Ph J van der STOR Opentare Verkoopiai ten overataan van den Notaris G CFORTÏÏUNDROOGLEEVEB op MAANDAG 4 JULI 1887 des morgens te elf aren in het Eoffiehais fHABHoüia aan de Markt te ouda van No 1 Een aangenaam engemakkelgk ingericht van gas en waterleiding voorzien WOOIVHÜIS ERF en TUIN in de Crabethstraat te Gouda Wflk Q No 233 Terstond te aanvaarden Het HUIS bevat beneden 2 Kamers Alkoof Keuken en Kelder en boven 2 Kamer Alkoof Zolder en Dienstbodenkamer No 2 Een goed onderbonden HUIB en ERF zgnde het LOGEMENT en KOFFIEHUIS het RooDE Hebt MET VEBGUSNirrG aan de Turfmarkt te Gouda wp H No 81 Terstond te aanvaarden En No 3 Een rnim ingericht H UIS en £ RF in de Vlamingstraat te Gouda wgk P No 344 Te aanvaarden 1 Augustus a s Nadere inlichtingen geeft voornoemde Notaris FORTUIJN DROOGLEEVER Openbare Vrijwillige Verkooping te WADDINXVEEJV wegens vertrek naar elders aan het Heerenbuis gemerkt O 2 aan de Kerkweg op Woensdag 13 Jall 1887 ten 10 ure des morgens van Eeneu ge deeltel jken solieden goed geconserveerden liVBOEOEL voornamel k bestaande in Mahoniehouten STOELEN met bekleede en leêren Zittingen CANAPES TAFELS BOEKENKAST WA8CHTAFEL BEDDENTAFEL SPIEGELS SCHILDERIJEN Veeren BED met toebehooren KOPER BLIK TIN AARDENWERK MANGEL WATERTON WATBRWAGEN TUINSTOELEN KLEBRSTOKKEN en hetgeen meer te voorschgn zal gebracht worden Betaling a contant Daags te voren afgenummerd te zien Nadere informatien ten kantore van Notaris MOLENAAR te Waddinaveen Snelpersdruk van A BRINKMAN te Gouda De uitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRIJDAG In de Stad geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prgs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 50 BINNENLAND GOUDA 5 JuU 1887 Z If de Koning heeft bij besluit van 3 Juli eervol oat Iag verleend aan den heer Van deU Bergh als Minister van Waterstaat Handel en Nijverheid en by datzelfde besluit met ingang van heden tot zijn opvolgK benoemd den heer J N Baitert oudlid der Tweede Kamer Naar in i Temeemt zou de heer Butert zijne functie over 8 dlgen aanvaarden Aan dm heer A de Vlotter geboren alhier leerling der Veeartsengsohool is het diploma voor het natuurkundig examen uitgereikt Een meisje dat gistwenmiddag een takje uit het water der Kamemelksloot wilde halen schoot er voorover in Op geschreeuw van eene vrouw die dit zag kwam de hoer de Pijper uit zijne woning en sprong er bij en had het geluk het kind te redden nadat hy door eene vrouw was vastgegrepen daar hij moeilyk uit het vrij diepe water kon komen Van de door den Ued Rhynspoorweg aangeboden gelegenheid om des Zondags tegen verminderd tarief naar den Haag te kunnen gaan maakten Zondag 3 13 personen gebruik Het Bestuur van het Ondersteuningsfonds opgericht door het Ned Onderwijzors Oenootscbap ontving van de Commissie der tentoonstelling en verlating van Kunstvoorwerpen de mededeeling dat genoemde tentoonstelling en verloting heeft opgebracht de som van 80 015 gulden Het gewone na aftrek enz kon worden weggeUten otndat er geen onkostenrekening is D Ph Peter te Serooskerke Walcheren hoeft een beroep ontvangen naar Bozenburg Aan het Vershig van den toestand der Gemeente Gouda over 1888 ontleenen wij nog het volgende LANDBOUW ÏN VIETMLT Algem eHe toestaud De algemeene toestand van den landbouw was guDstiger dan in het voorgaande jaar Het vee ging op tyd naar de weide en werd laat weder naar den stal gebracht Er werd veel hooi gewonnen van uitmuntende kwaliteit De koop en huurprijzen der landeryen stegen eenigermate De landbouwers en zuivelbereiders verkeerden dan ook financieel in betere omstandigheden De handel in vee bleef onveranderd ofschoon redelijke prijzen konden worden bedongen De prijzen van de boter en de kaas waren gemiddeld hooger dan in 1885 De in de Gemeente bestaande margarineboter febriek werkte niet onToorde eIig lu den toestand van den tuinbouw schijnt allengskens verbetering te komen In den laatsten tijd is het aantal warmoezorijon toegenomen Uitvoer van groenten heeft echter met plaats daar zij evenals de aardappelen hoofdzakelyk voor de consumtie in de Gemeente worden geteeld De uitkomsten waren niet onbevredigend De vruchtenteelt is van weinig beteekenis Slechts in appelen werd eenige handel gedreven Houtteelt vindt men hier nagenoeg niet De toestand der bloem en boomkweekerijen is vooruitgaande Voor zoover bekend bestond de veestapel uit werkpaarden 142 ezels en muilezels 2 springstieren 2 melkkoeien en melkvasrzen 938 kalveren en pinken 119 mestvee 13 schapen 114 geiten en bokken 19 varkens 91 Het pluimvee uit hoenders ongeveer 1200 eenden 64 De gemiddelde marktprijzen bedroegen Van paarden werkpaarden ƒ 117 60 het melkvee ISO het slachtvee 170 kalveren 96 50 schapen 37 lammeren 10 t varkens 72 biggen 9 7S ir de boter per kilo 1 15 1 de kaas per 60 kilo 23 50 Er werden ter markt gebracht Paarden 88 Bunderen 796 Kalveren 6837 Schapen 2769 Lammeren 8787 Bokken en Geiten 537 Varkens 6788 Biggen 16877 Boter 83129 kilogr Kaas 814273 Er bestaat hier eene Afdeeling der HollandscheMaatschappij van Landbouw Zg draagt den naamvan Gouda en Omstreken en telt ongeveer 150 leden Synodaal ConneiU De commissie van praeadvies over de beantwoording van art 36 en 37 van hbt agendum betreffende de praktijk der barmhartigheden heeft een uitvoerig verslag uitgebracht waaraan hét volgende 18 ontleend De barmhartigheid over nooddruftigeJi verwaarloosden en eÜendigen is niet slechts de roeping der diaconieën maar in de eerste plaats van familien bekenden geloovigen der plaatselijke kerk In zooverre thans de overheid nog ifi armenzorg aan zich trekt is dit een getuigenis tegen de kerken in hare verschillende organen en moet stelselmatig beproefd worden de armenzorg der overheid overbodig te maken op dergelijke wijze als dit op het gebied van het onderwijs geschiedt In zooverre vereenigingen eu stichtingen buiten verband met de kerken eu hare organen voor de ellondigen zorgen moet met schuldbelijdenis wegons hot jarenUng plichtverzuim dit verschijnsel beschouwd en blootgelegd worden en het gebrek minder gezocht worden in onvoldoende geestelijke of lichamelijke verzorging dan wel hierin dat op deze wijze de plaatselijke of persoonlijke barmhartigheid braak blijft liggen of zich oplost in samenbrengen van gelden en goederen ADVERTENTISN worden geplaatst van 1 5 regel i 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentien gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnt Tot de bestaande fouten der diakonie behooren o gebrek aan opleiding voor het diakonaat b het bijna uitsluitend bestrijden van de gevolgen meer dan de oorzaken der ellende c het bedoelen meer dan het bezoeken verzorgen en vertroosten der nooddmftigen terwijl deze menigmaal als eene soort paria s beschouwd worden waarom zelfs de zoogenaamde diaconiescholen en armen kerken een valsch beginsel vertegenwoordigen d beperking van den arbeid tot slechts enkele soorten van armen of beroofden terwijl juist het meest ellendige aan zichzelf overgelaten wordt e gebrek aan verband met bestaande plaatselijke Vereenigingen en Stichtingen en tusschen de verschillende diaconien in classis en provincie onderling Als middelen tot samenbrenging van gelden voor zooverre de diaconie moet optreden worden genoemd Collecten niet slechts in de kerk maar ook aan de huizen niet alleen voor de armen in het algemeen maar ook voor bijzondere soort nu dleudigen idt krankzinnigen enz Verband met plaatselijke aalmoezeniers en diakonessen van verschillende soorten volgens art 26 der Kerkenoide opdat noch de verborgen armen kranken ellendigen onverzorgd bUjven noch de onbescheidene armen dubbel onderstand bekomen Ook met het oog zoowel op de oplossing der sociale quaestie als op de gemeenschappelijke verzorging van blinden doofstommen krankzinuigen enz is wenscltBlijk het klassikaal en provinciaal samenkomen van diakonieen waarbij onder leiding van leeraars besproken worde door de classikale provinciale diakouien Gereiormeerde stichtingen te ondersteunen zoolang uiet op kerkelijke wijze gezorgd is voor een nooddruftige of verwaarloosde daarin verpleegd terwijl gearbeid worde dat genoemde stichtingen in verband met de kerken komen De kookschool op de Amsterdamsche voedingstentoonstelling heeft ook een cursus voor vrouwen uit het volk met het doel een goedkoope bereiding van eenvoudige en smakelijke spijzen te bevorderen Onderwijzeres is hier mej Corver Hier volgen een paar recepten van dien cursus welke voor een arbeidersvrouw die een druk huishouden heeft alle aanboveUng verdienen Zuurkool IVj kilo drie pond zuurkool 90 gram boter of ander vet vreeselijk weinig zou men zeggen niet waar 10 gram suiker of iets meer naar den smaak l ter water 30 gram meel er over heen gestrooid een klem theelepeltje vol peper en als men wil de schil van een citroen geraspt dit is echter niet noodzakelijk Laat alles te zamen eerst vlug asan den kook komen en daarna een paar uren flink stoven Volgens juffrouw C is de zuurkool bij ons te lande over het algemeen steeds te rauw En nu komt hot vreemde der geschiedenis nog Een half kilo gedroogde zure appelen eerst natuurlijk helder gewasschen worden in zeer ruim koud water op het vuur gezet drie kwartieruurs ter dege gekookt dan iyn geroerd en bij de zuurkool gevoegd om daarmede vermengd te worden Goed door elkander werken nog oen kort poosje aldus laten staan stoven en klaar zyn wij AardappelboUen ook een recept van den avondcursus vielen algemeen zeer in den smaak daarom viude het recept hier nog een plaatsje Men neme apt I