Goudsche Courant, woensdag 6 juli 1887

Deze brigade moet in eene stad gekazerneerd worden waar het mogelijk is altyd en voortdurend soldaten voor den krqg te bekwamen De officieren het kader onderofficieren en manschappen moeten meer tractemeut ontvangen dan zy by het Nederl leger genieten In Engeland is sedert eenigen tyd boter in den handel gekomen die inzonderheid voor tafelgebruik zeer gezocht is en waarvoor hooger prijs wordt betaald dan voor gewone boter van dezelfde kwaliteit Zij heeft een glanzig bijna ijsaohtig aanzien en doet zich in vormen geperst zeer smakelijk voor De eenvoudige bereiding die tot dusverre geheim gehouden werd is eigenlijk niets anders dan als volgt De boter wordt zorgvuldig afgewasschen gekneed of in vormen geperst en zoo laat men ze tot den volgenden dag staan Dan lost men een lepel witte suiker in V liter warm water op legt de kluiten op een wit laken en bestrykt ze door middel van een fijn penseeltje snel met het warme vocht De uitwerking is dat de oppervlakte een weinig smelt maar dadelyk weder vast wordt waarbij er een lakachtige glans als ijs overblijft Men kan de boter ook eenvoudig in het vocht doopen maar dat vordert eene zekere geoefendheid on handigheid Niets ontstaat van zelf maar niets gaat oot verloren De beroemde Lavoisier heeft deze stelling zelfs in de natuurkunde ingevoerd Tegenwoordig vinden wij haar ook in de hedendaagsche takken van nijverheid met uitstekend goed gevolg in toepassing gebracht niets wordt vernietigd alles noemt slechts een anderen vorm aan Denken wij bij voorbeeld maar aan oude schoenen Als zij volstrekt niet meer te gebruiken zijn scheurt men ze van elkaar Het oude leder moet zekere bewerking ondergaan waardoor het in een soort van kneedbaar deeg veranderd wordt Uit die massa wordt een leder vervaardigd dat met het fraaiste oorduaau eene groote overeenkomst moet hebben In Amerika drukt men op dat leder de sierlijkste figuren De Fransche industrie die de Amerikaansche op verre na niet evenaart vergenoegt zich met er koffers en reistassohen mede te overtrekken Een andere tamelijk bloeiende tak van nijverheid in Frankrijk bestaat in het veranderen van oude schoenen in nieuwe Tot dit werk worden voornamelijk de soldaten in do militaire gevangenis te Montpellier gebruikt De meeste oude schoenen worden uit Spaiye geleverd Eerst worden zij uit elkaar genomen en van alle pennen eo spijl ers bevrijd dan worden do stukken by elkaar gelegd geweekt om ze lenig te maken en daaruit het overleer voor kinderschoenen te snyden Op dezelfde manier worden de zolen behandeld Do kleinste stukken daarvan worden gebruikt om er voor kleine kindoren door persing allerlei speelgoed van te maken de grootere stukken worden de zolen van kinderschoenen En dau de spijkers Met een magneet scheidt men de ijzeren van do koperen af en verkoopt de laatstgenoemden voor nog tamely k hoogen prijs De directeur van dien gevangenisarbeid verzekerde dat de prijs dien hij voor deze spijkers kreeg zijne uitgaven voor den aankoop van oude schoenen byna geheel dekt Van den laatsten afval die met den bezem wordt weggeveegd maakt men wel geen oorduaanleder zooals in Amerika maar hij levert toch eene voortreftelyke en zeer gezochte mesttof voor den landbouw En als hij hier na zyne ontbinding in gras en klaver overgaat en in dezen nieuwen vorm tot voeder voor ossen en koeien strekt wat zullen die dan weer een leder leveren I Wij zien dus ook hier dat niets vernietigd wordt Bij de staatsbanketten die ter gelegenheid van t jubilee van koningin Victoria te Londen zyn gegeven is al het tafelzilver van het Engelscho koningshuis in gebruik genomen Men bewaarde het in twee van binnen met ijzer bekleede vertrekken van ff indtor Qutle en werd onder sterk geleide naar London vervoerd Men schat de waarde er van op 2 000 000 Het gouden servies dat door George IV werd aangekocht is voor 130 personen berekend Een koelvat voor champagne uit denzelfden tyd is zoo groot dat twee mannen er een bad in kunnen nemen Hot is van binnen geheel met kristal bekleed Eenige der kostbaarste tafolornamenton dateeren nog uit den tijd van koningin Elizabeth on zijn van de Spaansche Armada aflcomstig andere prachtig bewerkte stukkon zijn uit Indié Birma en China en een bijzonder fraaie schaal heeft aan Karel XI van Zweden toebehoord Onder de ornamenten die ook bij andere hofbanketten op do scbonktalels in St George hall prijken trekt vooral een gouden met edelgesteenten bezette pauw de aandacht waarvan de waarde £ 40 000 is Het lichaam on dastaart zijn van massief Oostersch bqToorbeeld 50 gnm boter en wrjjft dit met een houten lepelde in eene pan zacht doet daarbij i jn gemaakte koude aardappelen eenige sneedjes oud wittebrood die vooraf in boter gefruit moeten z n de dooiers van drie eieren geklopt en het wit dier eieren tot schuim geslagen en een weinig zout Kneedt dit ferm door elkander en maakt er eene groote bal van Daarna doet men in drie liter goed kokend water waarin 30 gram zout behoort gedaan te zign een proefballetje van de grootte als en gemaakt op de wyze onzer gewone balle es in soep even ia meel omgewenteld Ëe t zakt zulk een balletje maar komt als het gaar is onmiddelyk op de oppervlakte van het kokende water dryven dit duurt ongeveer een kwartiertje Dan onderzoekt men of het mengsel goed is mocht het proefballetje te week zijn dan voegt men big het overige nog wat meel is het daarentegen al te st jf dat kan men verhelpen door nog een eidooier bij het deeg te voegen Alsdan maakt men alle balletjes doet ze alle te geljjk in de pan met kokend water laat ze samen 15 minuten koken dan zijn ze gaar en bepaald lekker Wij antieenen deze mededeelingen aan een dame die voor de Prov Gron Ct over de kookaohool schrijft Wy ontvingen het zesde jaarlyksche verslag 1886 van de Hoofdcommissie van het Ondersteuningsfonds opgericht door het Nederlandsch Onderwyzers Genootschap Daaruit blykt dat het Ondersteuningsfonds meer en meer gekend en gewaardeerd wordt Is dat schier overal in ons land het geval het geldt ditmaal inzonderheid de zuidelijke provinciën waarin in het afgeloopen jaar leven en belangstelling werden gewekt In Zeeland sprak die belangstelling zich uit behalve door meerdere kleine bijdragen door de hoogst belangryke gift van ƒ 1000 die een aanzienlijk ingezeten van Zierikzee aan het fonds schonk Wordt dit feit met dankbaarheid vermeld met niet minder erkentelykheid wordt gewaagd van het hoofd van de bekende Groninger firma die aan de premie van wege de vereeniging Volksonderwijs voor de uitgave van aardrijkskundige platen toegekend geene betere bestemming dan het Ondersteuningsfonds wist te geven Vloeide alzoo de eerste helft ƒ 600 in die ka ook de tweede helft is bg voortzetting der uitgave voor het fonds bestemd Uitgenomen deze glanspunten had het Ondersteuningsfonds dit jaar geene bqzondere lotgevallen Het vaste kapitaal dat op 1 Januari 1886 ƒ 28545 42 bedroeg is geklommen tot ƒ 32767 97 Op de lijst van hen die aan het fonds bijdragen merkten wq tot ons genoegen een aantal ingezetenen van Gouda op Toch worden daarop nog verscheidene gemist die gewoonlyk zeer bereid z jn nuttige vereenigingen als deze te steunen Wij vesfigen hunne aandacht op deze zaak Alle inlichtingen dienaangaande zyn te verkrijgen by den correspondent te Grouda den heer S Posthumus Men zal zich herinneren dat de Minister van Koloniën eenigen tyd geleden heeft betoogd dat met de werving van militairen hier te lande op den gebruikelyken voet moet worden voortgegaan Admiraal De Casembroot heeft thans in een nota dat betoog bestreden en komt tegen het gebeele beleid van den betrokken Minister op die hem èn wat de Atjeh politiek èn wat de Tjiomaszaak betreft reden tot klachten geeft Over de werving zegt de schryver die het den Minister niet nazegt dat men t daarmede zoo nauw niet behoeft te nemen onder meer het volgende Wy zouden dan wenschen dat aan het Departement van Koloniën onder den verantwoordelijken V Jtinister benoemd werd een opper of hoofdofficier yan het Indische leger als Directeur Generaal belast met het beheer van alle zaken het Indisch leger betreffende Het Departement van Koloniën dat zoo ontzettend veel te beheeren heeft mag vooral in deze tyden wel een afzonderlijk Departement voor militaire zaken hebben te meer aangezien do Minister van Koloniën gewoonlyk is een civiel persoon 0ok de waardigheid van het Indisch leger dat bestaat uit ongeveer 36000 man eischt gebiedend dat een zyner opper of hoofdofficieren hier te lande den Minister ter zijde sta in alles wat zyne belangen betreft Deze opper of hoofd officier als directeur generaal onder den Minister van Koloniën optredende zou geholpen door een paar officieren van het Indisch leger gepensioneerd of met verlof zynde de geheele taak der werving voor Indié moeten op zich nemen In overleg met den Minister van Oorlog zou hg het werfdepot te Harderwyk zoodanig inrichten als in s lands belang het meest afdoende is on ook dadelyk een plan aan den Minister van Koloniën voorleggen tot het oprichten eener Indische brigade goud en geheel bezaait mot paarlen diamanten robijnen en smaragden Een groote tijgorkop Tipple s voetbankje bijgenaamd is geheel van zilver met oogen van bergkristal en een gouden tong Deze beide stukken werden onder de regoering van George III in Siringapatam buit gemaakt Een groot aantal gouden schilden vormen den achtergrond der buffetten Een van hen vertegenwoordigt oen waarde van 10 000 pond sterling Tot het tafelsorvies behooron 30 dozijn barden allen geheel aan elkander gelyk die door George IV voor £ 11 000 zyn aangekocht Dezer dagen is uitspraak gedaan in een rechtsgeding voor een dor hoven te Londen gevoerd dat in bijzondere mate de aandacht heeft getrokken In het bekende Maandrierilag van den handel m wyaea en tpiritaalieh op de Londeiuehe timrkt was in algemeono bewoordingen geklaagd over de vervalsching dier belangrijke handelsartikelen thans in zwang waarby ten slotte werd gezegd dat bü menschonheugenis dergelijke feiten nog nimmer zoo schaamteloos en op zoo ergerlijke wijze waren gegeploegd als door zekere Londensche firma bij name genoemd Een aanklacht wegens hoon en laster was daarvan het gevolg De bijzonderheden aan het licht gekomen bij do behandeling dezer zaak hebben de consumenten van f echten cognac zoomode van echten portwijn rechtstreeks t zij uit Franscho havens van het departement der Charente of uit Portugal aangevoerd niet bijzonder gesticht Zoo is om enkele feiten aan te hdon ten bewijze van den soliden handel door bedoelde firma gedreven die firmanten bobben zich gedwongen gerien de juil heid der op hen geworpen bescbiddigingen te erkennen uit het proces o a het volgende gebleken Uit Hamburg werden op hun lastgeving spiritualiën Tan de geringste soort verscheept naar havens in het departement der Charente en van de Gironde o a naar Bordeaux Aldaar aangevoerd werden de vaten deze kostelijke waar bevattende gemerkt met den ingebranden stempel E Oorand Cio Cognac den naam eener firma die niet bestaat Het drijven van dergelyken handel had de Franscho ambtenaren van in en uitgaande rechten te Tournay geleid tot het in beslag nemen van 72 vaten gevuld mot bocht van sterken drank door deze firma ingevoerd om herschapen te worden in echten cogoao door het inbranden van het valsche handelsmerk Hierop was een rechtsvervolging ingesteld tegen de Londensche firmanten die door de Fransche rechtbank waren veroordeeld tot gevangenisstraf en geldboeten met verbeurdverklaring der door hen aangevoerde waren Om echten Port a Port rechtstreeks uit Portugal ingevoerd op do Londensche markt te kunnen brengen gingen zy op de volgende manier te werk Uit Hamburg verscheepten zij Elbe wynen van geringe waarde naar Oporto Daar moesten de vaten worden gemerkt met den naam eener bestaande of voorgewende firma ten einde den consument te Londen of den handelaar in Engeland en ook elder in den waan te brengen dat zy werkelijk eohta artikelen van Portugaeschen oorsprong verbruikten of verhandelden Van den kant der Portugeesch autoriteiten worden maatregelen genomen tot verhoeding van dergelijke praktijken zoodat ook in Portugal de bedriegerijen der bedoelde firma niet altijd met oen gunstig gevolg werden bekroond De jury verkh rde dat de stellers en uitgevers van het Maandoertlaff een volkomen juiste beschrijving hadden gegeven van de handelingen der bedoelde firma welke uitspraak door het arrest van het hof werd bekrachtipl on do beklaagden van alle rechtsvervolging werden ontslagen Het bovenstaande is ontleend aan een der jongstverschenen nummers van de Londensche p üy ï opA die daaraan een uitvoerige geschiedenis toevoegt van het artikel cognac in hoofdzaak hierop neerkomende De ware benaming van het artikel i Sou de vie de Cognac aldus genoemd naar de eigenlijke plaats van herkomst gelegen in het departement van do Charente in Frankryk Den wyn waarvan cognac oorspronkelijk door distillatie werd verkregen en die er ook nog toe gebezigd wordt perst men van druiven die in de omstreken van Cognac groeien niet aan staken maar aan ranken over den bodem Dit geeft naar men beweert een bijzonder kraohtigen smaak aan het product Groot is tegenwoordig het aantal branders aldaar die cognac ftnechampagne aan de markt brengen tls ongeveer een eeuw geleden dat voor het eerst de benaming cognac werd gegeven aan een bijzondere soort van brandewijn vervaardigd te Cognac te Angoulême en te Barb ieui Deze soort van brandewijn maakte zoo grooten opgang dat weldra alle distillateurs in gansoh Frankrijk hun brandewijn aan de markt brachten onder de benaming van cognac Opmerkelijk is het dat de ware cognac van den aanvang af grootendeels werd uitgevoerd naar Engeland Noord Amerika en Australië en dat zulks nog heden het geval is Voegen wy hierby nog een andere bijzonderheid die nog vreemder klinkt van dit artikel wordt in Frankry k zelfs betrekkelijkorwijzo zoor weinig verbruikt Van de hand van den hoer G Emant bevat het Soc WU een stuk over den invoer van vleeach HiJ schrijft daarin o a Tot dusver is in ons land de mvoer van vleesch al zeer gering terwijl hot in Engeland een geregelde en zeer belangrijke tak van handel is bepaalt men ach ten onzent tot oonig gebruik van vleesch in bussen van gezouten vleesch en van extracten Thans echter heeft de directie der Noord Amerikaansche Stoomvaart Maatschappij een zeer te waardeeren poging gedaan tot invoer van versch vleesch ook in ons land Do proef heeft plaats gehad met de Sotteriam die op 4 Juni van New York vertrok en in den morgen van 17 Juni te Botterdam aankwam Men heeft eenige ruimte afgeschoten door een dubbelen wand met houtskool aangevuld de kamers door een machine van saarageperste lucht voorzien en daarin een duizend kilo vleesch voor de reinheid in linnen gewikkeld overgebracht Op 18 Juni oen warmen dag werd mij op mijn verzoek door den slager die het vleesch had gekocht per postpakket een biefstuk ervan toegezonden en zelfs den volgenden dag liet de vorschheid nog wel onder deze ongunstige omstandigheden niets hoegenaamd te wenschen over Hot vleesch heb ik aandachtig geproefd naar op en aanmerkingen als het ware gezocht on eenig verschil dan ook wel gevonden Het was namelijk nog niet zoo fijn als het onze iets vetter en grover maar het verschil van smaak was onbeduidend en de malschheid had door de reis gewonnen Tenzij men het vergelijke met Hollandsch vleesch van allereertte qualiteit is het Amerikaansche dan ook zeker even goed zooal niet beter Daarmede vervalt het bezwaar waarvoor men en te recht zoo vreesde nl dat wy Hollanders uit kieskeurigheid het niet zouden nemen Vooroordeel speelt dikwyls znlk een groote rol by ons voedsel dat de menschen zich veelal liever iets ontzeggen dan dat zij gebruiken wat niet juist is zooaU zij het verlangen Al is het verschil van smaak echter slechts voor den opmerkzamen verbruiker vaar te nemen zoo zal het toch maar beter zijn in den aanvang het vleesch niet als Amerikaansch te verkoopen Be groote vnuig is de kosten kwestie en te dien opzichte zijn mijne verwachtingen zeker niet ten volle bevredigd Het is waar de proef werd genomen onder ongunstige omstandigheden de vleesohpryzen zijn in Amerika toev g hoog on hier laag on men heeft in de Ver Staten omdat het een proef gold en er dus geen contracten zijn gesloten hot vleesch niet van Chicago maar van New York genomen waar de prijzen hooger zijn De slager nu deelde my mede dat hy zijns inziens het vleesch op den duur waarschijnlyk pl m 10 cent per kilo goedkooper zou kunnen leveren Nu zyn er zeker nog wel besparingen te maken en zal mededinging tusschen de slagers de bate van 10 ct misschien nog wel doen klimmen Doch lóóreeX schynt mij thans reeds bewezen dat een radicale prijsvermindering een vermindering zooals optimistische economisten gewoon zijn in uitzicht t stellen althans in do eerste tijdon niet verkregen zal worden Niettemin is het voordeel al groot wanneer de grens waarby het vleeschverbruik ophoudt wordt uitgebreid en dit voedingsmiddel iets gemakkelijker verkrijgbaar wordt voor wie tot nu toe van vleesch zioh slechts zelden konden voorzien nlntusschen het is niet meer dan de eerste stap die thans gedaan is en de toekomst zal moeten leeren welke de voordeeleu zijn Mogolyk toch is het dat de aanvoer van vleesch t£6 gering blijft dat de prijzen niet dalen en het Amerikaansche eosoh steeds onder het andere doorgaat In dat geval vervliegt de hoop van wie ook Ungs dezen weg de levensvoorwaarden van velen wülen verbetoren geheel Eenigszins zelfs vrees ik daarvoor omdat de invoer van vleesch naar het mij toeschynt met zo cJveel voordeel oplevert dat het inrichten van afeonderlijke schepen te dien einde waarschynlyk is In Engeland en thans ook in België heeft dit plaats maar men voizekerdo mü dat zoodoende op Sen duur geen goede rekening ï t r w rerhouding l f T 5 De groote hoeveelheden doen de prijzen dalen en de importeurs fcliH 1 P geen winst maken EnSudT P Bultenlandscji Overzicbt De begrootingscommissie uit de Fransche Kamer heeft nog geen besluit genomen over de voorgestelde mobilisatie van één legerkorps La Trance verzekert echter dat het plan niet aangenomen en voorloopig tot het volgende jaar uitgesteld zal worden Generaal Boulangor heeft op zijn verzoek verlof gekregen zyn commando te Clermond Forrand eerst den loden Juli te aanvaarden De Senaat heeft de suikerwet aangenomen in denzelfden vorm waarin deze door de Kamer is goedgekeurd Het Italiaanscho Ministerie behaalde een schitterende overwinning en wel naar aanleiding van het teederste politieke punt de Afrikaansche quaostio anders genaamd de bezetting aan de Koode Zoo Voor die zaak was een nieuw crediet aangevraagd van 20 millioen een som welke gedeeltelijk zal worden besteed tot oprichting van een bepaald korps voor de bezetting van Massowah Woensdag begon do behandeling Van radicale zijde durfde men de bezetting van Massowah niet afkeuren maar drong er op aan dat do Begeoring niet verder zou gaan en Saati niet zou bezetten Bonghi daarentegen erkende do noodzakelijkheid om Saati weder te bezetten hij verlangde echter ondubbelzinnige verklaringen van de Begeering vreezende dat men een expeditie op grooter schaal in het schild voerde Mancini verdSligde zyn beleid als Minister hij ontkende dat Saati aan Abyssinië behoorde derhalve was een onrechtmatige aanval op de Italianen gedaan en een ruWe slachting onder hen aangericht voorstander van vrede on scheidsrechtelijke schikking achtte hij echter Italic s optreden tegen Abyssinië alleszins gewettigd en een herstel der geleden nederlaag noodzakelijk Abyssinië moest zich onderwerpen on afdoende waarborgen verschaffen en daartoe moest de Bageering het in haar hand hebben aUe oproer of verzoek zijnerzyds te fnuiken De minister van Oorlog deelde een en ander mede omtrent do vorming van het korps bestemd om in Afrika dien Me doen Hij stelde ten aanrien van het crediet dWfnaestie van vertrouwen De vrienden dor Begeoring zeide hij behoefden omtrent hot besteden van de gevraagde som niets naders te weten en hare tegenstanders zouden toch niet tevreden zijn al Wisten zij het vertrouwen liet zich nu eenmaal niet opdringen Gisteren besprak do Minister Crispi de zaak in verband met den Europeesohen toestand hij noemden dezen vredelievend en deed vooral uitkomen dat Italië en Engeland is alles wat do Middellsndsche Zee betrof ëen lyn treUen Deze verklaring is belangrijk met het oog op de houding van Frankrijk dat met name niet door den Minister Crispi werd genoemd Do motie van orde gelijkstaande met eeif motie van vertrouwen werd in t eind aangenomen met 239 tegon 37 stemmen en het krediet zelf met 188 tegen 37 Om een besluit te nemen gaat de Porte niet over één dag y s Het blykt opnionw by de ratificatie van de Ëngelsch Turksche conventie Wederom hebben haar commissarissen uitstel gevraagd en men weet niet hoe lang de Porte nog bedenktijd eischt Omtrent de stappen door den Franschen gezant De Montebello bü de Porte gedaan schryft het Journal de DébaU Niets is natuurlijker dan dat onze diplomaten het een oogeblik voor Frankryk mogelijk hebben gehouden een conventie goed te keuren welke aanmerkelijk het tijdstip van de ontruiming van Egypte door de Engolschen zon bespoedigen Heden zoowel als morgen zyn wij bereid op dezen grondslag te onderhandelen Maar er in toe te stemmen dat Engeland gerechtigd zou zijn onder een of ander voorwendsel de bezetting to verlengen in te willigen dat Engeland na de out ruiming zyn troepen zou mogen terugzenden naar den Nijl wegons redenen alleen door Engeland te beoordeelen op deze wijze het Brittische protectoraat over Egypte te bekrachtigen en aldus als een recht te erkennen wat op het oogeblik slechts een feit is zoo iets wij zy n er van overtuigd zal geen diplomaat geen minister noch een enkel Fransohman die zijn gezond verstand bezit ook maar in den droom zich voorstellen of goedkeuren TWEEDE COEBESPONDENTIE PABTIJ tusschen Gouda en Utrecht Positie a den 26 zet van zwart Wit Koning G 1 Kasteelen B 3 on F 1 Eaads hoeren A 4 en B 4 Pionnen A 6 B 2 E 6 F 2 F 3 en H 2 Zwart Koning G 8 Kasteelen B 8 en F 8 PaardD 6 Pionnen A 6 C 4 D 6 F 7 G 7 en H 7 Vervolg Gouda Wit Utrecht Zwart zet B 4 A 3 27 zet C 4 X B 3 F 1 D 1 28 D 6 B 4 E 5 X D 6 29 F 8 D 8 D 6 D 7 80 G 7 G 6 D 1 D 2 31 G 8 G 7 SXB Veseeniqino Hulpbetoon aan eerl ke en viytige armoede over 1886 87 Het is Bestuurderessen een aangename plicht een kort overzicht te geven van hare werkzaamheden van bovengenoemde Vereeniging Do ondervonden deelneming en medewerking stelden haar in staat deze nuttige Vereeniging stand te doen houden on menige huismoeder wederom werk te verschaffen Niettegenstaande den geringon verkoop van de depots zoowel hier als te Oudewater en Usselmonde kon er toch aan naaiwerk worden uitbetaald 365 13 aan breiloon ƒ 4 80 uitreiking van kleedingstukken ƒ 146 66 aan eetwaren en brandstoffen f 60 61 aan ondersteuning voor zieken ƒ 34 76 aan onderricht in t naaien ƒ 12 82 Do som dor contributién bleef nagenoeg hetzelfde 268 50 Het aantal geplaatste loten voor de lotery bedroeg 840 alzoo iets meer 4an het vorige jaar Het genootschap verloor in het afgeloopen jaar drie harer Bostuurderesson onder welke hare Presidente door haar vertrek naar elders en ofschoon slechts enkele maanden in deze betrekking werkzaam geweest zijnde zagen wij haar met leedwezen heengaan Intnsschen zijn de vacaturen weder allen yervuld nl door de dames Mej Luijtoa Mevr do Jong Evekink Busgers en Mevr van de Velde Smits zoodat hot Bestuur opnieuw voltallig is en alzoo met moed en vertrouwen hare werkzaamheden voortzet Met I hartelijke dankzegging voor de ontvangen medew king blijven Bestuurderessen Hulpbetoon bij voortduring in de welwillendheid en belangstelling harer stadgenooten dringend aanbevelen A WEENINK VAN Eavestïun Pret G W DE JONG Secr Afloop vau Openbare Verkoopingen van Onroerende Goederen 1 VEILING 4 Juü Huis 0 Erf Vlamingstraat O 344 1676 k C van yelzen ti a rgerlijke Stand 0E80KEN i Juli Uuike Johuu ondan H tm Kroy en i wskkicT Aotoois osden A na ÏHti eo S Keppeudnai r 3 ADtooJBS onden 6 i de Mol es J u Werkboo ren OVKHLEDEN 1 Joli F via der Groef 4 j 2 C flollenUD 2 d P Holleman 3d L ni Leemren 61 j A Pilegntf 74 j 11 m M A vin der IWeüden 4 j S n C P Borie 4 d J J Gewiltig 67 j Haastrectat OVERf EDEN C tui Eltereii 10 m VliBt ONDEBTRODWU D Merkaiteqn Ie Oidewater en J de Jong Zevenhuizen OEBOBEN Gerrit ooden P in t Host en B de Kooter OVERLEDEN G C tan der Beo 1 m L C Breedteld 29 j J J tan der Stnuten 6 d U van den Haak 6 tn GEHUWD M tan Delft en J Scbinkelshoek ADVERTENTIËN Beden trof cos de gevoeligste slag des levens door bet afiiterven van onzen geliefden Echtgenoot en Tader JOZEF JOHANNES 6EWALT1G in den onderdom ran 67 jaar Wed J J GEWALTIG EoKMO H J GEWALTIG F J GEWALTIG Gouda 3 Juli 1887 Heden overleed na voorzien te zgn geweest van de H H Sacramenten der stervenden in den onderdom van mim 72 jaren onze waarde Moeder en Behnwdmoeder Mejnfvroaw SOPHIA SOOS wedaWe van den HeerHsHDUKUs JoHANMis VAN Belden Eeo kortstondig doch hevig lyden maakte een einds Aan haar voor ons zoo dierbaar leven C W GIESEN E A H GIESEN VAK HkldIji A S viK BELDEN J A RIETVELD P A RIETVELD VAN Hmj h Gouda i Juli 1887