Goudsche Courant, vrijdag 8 juli 1887

n ESrï OSZTI ElLokaal HET SCHAARtiORD Bovenzaal Kleiweg Gouda Heden en volgende dagen Prachtige collectie Staalgravures en Photogravures SPIEGELS in alle genres worden in deO kortst mogelgken tfld geleverd waarvanmodellen te bekomen zfln jr O ÏIÓFKIEIK Spiegel en Lgstenfabrikant en Kunsthandelaar De aflevering geschiedt franco huis door tnsschenkomst der Heeren A EOK COMP Gouda Vrijdag 8 Joli J887 GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken VIJF k ZES SGBILDERSKNEGHTS worden ten spoedigste GEVRAAGD bg W VAN SOEST te Gouda Terstond GEVRAAGD een fatsoenlök DAGMEISJE P G Adres Bareaa dezer Courant Mevrouw MONTIJN GOUWE verlangt een 9 niet beneden zestien jaar P G Spreekuur tusschen 8 en 9 uur s avonds Voor de Inmaak BRANDEWIJN a ƒ 0 92 p L ƒ 0 77 p fl a ƒ 082 p L 0 67 p fl bg J F HEllMAiX ZYL Tiendeu VLEESCSSOWEBIJ Op DONDERDAG 7 JULI e k OPENING van de VLEESCHHOUWJEBIJ van ZEÜGSTBAAT No 86 Zich minzaam aanbevelende voor delevering van l qnaliteit Vleesch tegen concnreerende prezen zal hg zorg dragen voor een prompte en nette bediening NOORDBRABANTSCHE Schoen en Laarzenwinkel is VERPLAATST van de KLEIWEG hoek Eleiwegsteeg naar de HOOGSTRAAT A No J1 9 naast den Heer flOOGENDUI 2de huis van af de brug i Onder voortdurende aanbeveling ÜEd Dienstv Dienaar C SMITS Gouda 6 Jnli 1887 L MAAK Mieuw l ieuw INMAAKBüSSeN welke niet dicht gesoldeerd behoeven te worden zgn verkrggbaar bg C VAN BERKEL kleiweg Alles wordt met garantie geleverd KRAEPELIEN en HOLM S EIKEL GAGAO AaiueeDame gezonde versterkende voedende en ligt verteerbare drank voor jong en oud voor zwakken en kinderen zeer aan te bevelen Scheikundig onderzocht door Dr v lUMEL KOOS Bureau voor Chemisch en Miorosc onderzoek te Atmterdam Microscopisch onderzocht door Dr F J DUPONT te Rotterdam Verknjgbaar in bussen h f 1 70 ƒ 0 90 en ƒ 0 50 by HH Apothekers Drogisten etc Eisch op het Etiket de handteekening der fabrikanten KKAEPELIEN en HOLM Ap te Zmt Opentare Verkooping door sterfgeval op WOISDAG 20 JULI 1887 bij inzet en op WOËNSDAO 37 JÜM 1887 bij a telkens des voormiddags ten 10 ure in het KofiBehnis het Bonte Paaed te LEKKERKERK van al de door den Heer W A LÜIJTEN S nagelaten in die gemeente liggende Onroerende Goederen bestaande in een HEEEENHinS metïZOESTAL ARBEIDERSWONING WAGENHÜIS KOOKHÜIS en fraaien TÜIN daarba en eene kapitale Bouwmanswoning alsmede diverse perceelen uitmuntend WEI en HOOILAND Bouw Griend en Rietland enz te zamen groot 48 Hektaren 86 Aren 70 Centiaren ten overstaui van den Notaris Albertus Jobannes de MooU te Lekherkerk ten wiens kantore nadere inlichtingen en intgds veilingboekjes te bekomen z n BREDASCHË ONTBIJTKOEK Antwerpsche Snipper en Sucadekoek HAAGSCHE PONTEKOEK verkrggbaar bfl W SCHALEKAMP Jr ConfisenrCuisinier Oost Haven 17 TRICOT CNBESeOEMN voor Mannen Vrouwen en Kinderen SCHEWK Zn BAHRTIEELEN A van OS Ai Kleiweg E 73 DAGELIJKS VERSCH VOORHANDEN AASSBEZIËIT Westlandsehe Kasdrulven Zand Aardappelen Oroote Boonen JONGE WOBTEyEN BLOEMKOOL DOP ERWTEN PEULEN en verder alle soorten Groenten en Fruiten J GËRUITSËI Groenendaal Snelpersdruk van A BRINKMAN te Gouda Openbare Vrijwillige Verkooping te WADDINXVEEN wegens vertrek naar elders aan het Heerenhuis gemerkt D 2 aan de Kerkweg op Woensdag 13 Jall 1887 ten 10 ure des morgens van Eenen gedeeltelijken solieden goed IIVBOEDEL voomamelgk bestaande in Mahoniehouten STOELEN met bekleede en leêren Zittingen CANAPES TAFELS BOE KENKAST WA80HTAFEL BEDDENTAFEL SPIEGELS SCHILDERIJEN Veeren BED met toebehooren KOPER BLIK TIN AARDEN WERK MANGEL WATERTON WATERWAGEN TÜINSTOELEN KLEERSTOKKEN en hetgeen meer te voorschgn zal gebracht worden Betaling contant Daags te voren afgennmmerd te zien Nadere informatien ten kantore van Notaris MOLENAAR te Waddinxvten J BUEEBAAET Lz Conflteur Paiiitier Eenig Depot van de met Zilveren Medaille bekroonde imm BESCHUIT nit de fabriek van J it SOMMER Den Haag Vraagt van de onds gerenommeerde MJN WIJN AM7AN J F HERMAN Zn mendeweg QoeiL grïjs Haar meer J e nieuwe LONDON is im de beste van alle bestaande parfumerien om het gr ze haar binnen enkele dagen te doen verdwenen Maakt het haar glansrijk en zacht en verft niet Prfls 85 cent per flaco en l SO per dubbele flacon Alleen verkrègbaar te Gouda bg J H C HUINCK F Hz 122 Hoogstraat 123 Mejuffrouw D SAMSOM MARKT vraagt zoo spoedig mogel k een Kindermeisj e FOSTOHICO t 7AMS 0 60 ets p Vj kg J van Sonsbeek BINNENLAND GOUDA 7 JaU 1887 VEEGADEEING van kn GEMEENTEEAAD Vrijdag den 8 Juli 1887 de namiddag ten 1 ure Aan de orde De ontwerp instmctie voor den Havenmeester téren belaat met de contrdle Het adres van 6 J D Arend betreffende de oprichting van een T zeldok aan den Kattensingel De benoeming van twee leden en twee plaatsrervangende leden in het atembnreau voor de verkiezing van les Eaadaleden Vit Ooada wordt aan de Btandaard gemeld Hen meldt on dat alhier het werk van de Eeformatie der kerk door geloovigen ter hand genomen wijl de kerkeraad weerde gez end voortgaat Had reed voor eenigen tyd onder leiding van den consulent Da Winckel de verkiezing plaat ran opziener en armverzorger in den avond van den 19en Juni werd door denzelfden predikant na het houden eener boeiende predikatie overgegaan tot het bevestigen van den nieuw benoemden kerkeraad die de gemeente voortaan naar den Woorde God zal besturen Aan een tiental kinderen werd teven de H Doop toegediend In de zitting der Botterdamiche An Beehtbank van Dinsdag tonden terecht M K wad J H oud S7 jaar koopviouw wonende te Bergambacht beklaagd van diefstal van koperen gewichten ten nadeele van verschillende winkeKnra te 8 dKwnhoven Eiach 6 maanden gev C H oud 38 jaar vi cher te Stolwqk bekl van verbreking van glasruiten Eisch 14 dagen gev A V H nd n ynr p jpenmakè en W T ▼ yL oud 29 jaar koperslager wonende te Gouda bekl van miahandeling Eisch vrq praak TJitapnsk Diiudag e k Wq maken onze lezer attent dat de prachtige collectie Staalgrsvurea en Photogravures tentoongeatetd op de bovenzaal bq den Heer Dam Kleiweg evenal andere jaren vier dagen du Yrqdag voor het laatat kosteloos te bezichtigen is Het Dbl verneemt dat nog voor 1 Augustus a H v f Holland ohe ingenieur naar de Transvaal ïuBen vertrekken om de voorbereidende werkzaamfceden te verrichten voor den apoorweg Pretoria Portugee ehe gren Een vrouw te Botterdam liet door haar dochter e een on boter halen De winkelier had het schaaltje waarin de boter gehaald was gedekt met een paar bladen uit een oud paalmboek Toen het kind met de boter thuia gekomen wa ontdekte moedej dat er tu chen de bladen papier een muntje vai f 50 zat zij ging dit aan den winkelier terugbrengen deze die het paalmboek onder oud papier had gekocht deelde met haar het buitenkansje en achoak haacf f 26 zq kon het goed gebruiken De Oroningsche hoogloeraar dr J Domela Nieuwenhui heeft in het lydêchrift voor Strafreeht een artikel geplaatst welk titel luidt Een dreigend gevaar voor het welalagen der cellulaire gevangenia traf in Nederland Evenal reed vroeger stelt hq thans andermaal het beginsel op den voorgrond dat de ware gelqkfaeid in het ongelqk behandelen van ongelijke individuen bestaat Het hoofdargument voor de afzonderlqke opsluiting lag juist in de gelegenheid om ieder individu overeenkomstig aanleg en behoefte te behandelen en zoo op te leiden dat bij hem het doel der straf bereikt zou worden Maar tengevolge van de algemeene bepalingen welke door den Minister van Justitie zijn uitgelokt gaat de gelegenheid om te individualiseeren voor een zeer groot doel verloren en wordt aan directeur regenten en beambten der gevangenis de weg versperd om hot maatschappelijk belang te bevorderen dóór met het welbegrepen belang van lederen gestrafte rekening te houden on hom voor de samenleving voor te bereiden iéa Er wordt verzuimd wat geschieden moest en op de wet die geeu Mbeschimpend karakter aan straf wil zien toegekend wordt gereageerd door de bepaling dat allen die tot IsBCer dan drie maanden opaluiting worden veroordeeld van baard en hoofdhaar moeten worden berooid b in het tnchthuispak gestoken Het is een groot nadeel dat de pistole is afgeschaft en voor allen tonder onderscheid dezelfde verplegbag in de gwangeni is ingevoerd daalr zdo personen met ongelqke behoeften en gewoonten ongelqk getroffen worden en er geen gelagenheid is om onderacbetd te maken tusschen menschen die door rngdijke motieven tot wetsovertreding zqn veriokt gëwOtdMi De zoogenaamde water Bbroodkuur als alnmeene maatregel en niet al disciplinaire straf ingevoerd i eene ver s l wvpii i van de stfaf die 4oor het Strafwetboek iot wordt opgelegd De Ötoningscho hooglaeraar zou wenschen dat de Staat dleen dan het ondnhoud der gevangenen botaaUk al dit onvermqdeUjk blqkt en dat da veroordeelde misdadiger die uit eigen beurs de kosten vu zqne verpleging kan kwqten niet ten laste van de belastiugplidhtigen worfe gebracht Bq zorgnildige vergelijking van wat in Nederland geschiedt saet de manier waarop in andere beschaafde Bqken gehandeld wordt komt hij tot de slotsom dat hier op de meest onoordeelkoadige wqze de vrykeidstna zoo wordt toegepast dat het onraogelqk is het lithasms en het zielekeü der gevangenen te bevordtnn en hen tot den terugkeer in de maatschapp voor te bereiden Want op de verschillende eate óriJB van wetsovertreders eene verschillende behandeling toe te passea is hier door bepslingen egk tef eoMten zooveel mogelijk verhinderd Ia 4 SiBidag gAwt fc v q adaia van de Frorinciale Staten van Zuid Holland deed bq het voorstel tot verbetering voor rekening der Provincie van den waterweg tusschen den IJuel Gouds en de ringvaart van den Haarlemmermesrpolder Amsterdam de hear Nebbens Sterling het voorstel om in afwqking van het voorstel van den Voor zitter de stukken deze belangrijke zaak betreffende niet in handen oener speciale commissie te stellen maar naar de afdeelingen te verzenden In de jaren dat spr lid der Staten is heeft hq opgemerkt dat oen der eerste werkzaamheden steeds is de samenstelling der afdeelingen maar tevens dat deze al zeer weinig te doen krqgen In de zomervergaderingen worden door de afdeelingen de begrootingen onderzocht en sommige aanvragen om subsidie maar in de najaarsvergaderingen komen de afdeelingen meestal zelfs niet bqeen Alle belangrijke onderwerpen toch komen dan in behandeling bü speciale oommissien weliswaar overeenkomstig het reglement van orde maar dikwerf uit verschillende oogpunten onwenschelqk Vooreerst omdat dan niet aUe leden zoo diep in de te behandelen zaken doordringen als noodig en gewenscht is en ten tweede omdat de belangstelling der leden die niet in zul eene commissie benoemd worden doorgaans ook niet groot is Spr zou hierin gaarne wqziging gebracht zien en gelooft dat wanneer de afdeelingen meer te behandelen krqgen de bebkngstelling der leden zal toenemen Vooral met het onderhavige punt een onderwerp van zeer veel gewicht acht hq het ten dringendste noodig dat de leden een goed overzicht van hot onderwerp krq gen ten einde met kennis van zakea aan de debatten te kunuen deelnemen hetgeen slechts kan geschieden wanneer wrqving van gedach ten heeft plaats gdhad zooals alleen in de afdeelingen kan geschieden Het amendement wordt aangenomen met 38 tegen 33 stemmen Onder de nagekomen stakkon zqn eenige adressenvan adhaesieaan bovengenoemd voorstel benevens twee adressen uit Boskoop éen van den Baad en éon van ingezetenen waarin wordt opgekomen tegen de voorgestelde richting wat betreft do Gouwe onder hunne gemeente en onder overlegging van plannen on raming van kosten eene andere richtingwordt voorgesteld j Ook zqn nog ingekomen adressen van de gemeen m 3570 9 teraden van Zuid Beierland en Maasdam betwkkelijk de verpleging van bsioeftige krankzinnige i in verband met de weinige gelegenheid die daarvoor in het krankzinnigengesticht te Dordrecht bestaat en een adres van K Oraafland te Ouderkerk a d Ussel betrekkelijk de scaling van zqne onder Haastrecht gelegen eendenkooi Do Voorzitter doet het voorstel dat de afdeelingw reeds des middags hare werkzaamheden zullen aanvangen waarop de heer Bluss aan de vergadering mededeelt dat voor hen die daarin belangstellen de plannen en teekeningen betreffende de ywBlWg van den waterweg tnssohen den IJsel en de ringivaart van den Haarlemmermeerpolder in het vergaderlokaal van Ged Staten ter inzage liggen terw l de hoofdingenieur des middags daar zou tegenwoordig zqn om inlichtingen te verschaffen Eenige discussie ontstond hierop over het rergv deren der a leelingen De heer Van Velzen wilde eerst Woensdag vergaderen ten einde eerst gelegenheid te hebben om inzage van stukken te nemen tcrwql de heer Begram die tegen het roorstel Nebbens Sterling had eestemd omdat hij meende dat die wqze van bebanJeling een slecht precedent zou stellen wenschta dat de vergadering de stukken over meergenoemde vaartverbetering eerst zou stellen in handen eexug speciale commissie om daarna het rapport dier commissia naar de Afdeelingen te verzenden Nadat de heer De Kanter zich daartegen had verklaard vreezende dat men dan met deze zaak in dezw zomer niet zou gereed komen en de heer Blussj had getracht dat bezwaar te wederleggen wordt hqt voorstelBegram aangenomen met 49 tegen it stemmen Tot leden der commissie werden daarop benoemd da heeren Van Hoaweninga B D Van Wed Stoof Kikkert Murk Leis Van Bergen IJzendoom Boottzajer en het lid van Gedep Éltaten Blussi De vergadering wordt daarop verdaagd tot a s Dinsdag te 12 uren Een lid van de Eerste Kamer die het afdeelingsondeizoek had bijgewoond heeft tegen den Haagaphen correspondent der Zittph Ct gezegd Het zal met het voorstel Schaepman in de Eerste Kamer precies gaan als in de Tweede allen die tot de rsf hter de behooren zullen er vódr stemmen maar van de liberalen zullen er slechts enkelen hunne stem aan geven en daar de Eerste Kamer voor drie rierden uit liberalen bestaat zal het gevolg zijn dat het voorstel niet wordt aangenomen Men verwacht hier in politieke kringen volstrekt niet dat afstemming het gevolg zal hebben dat de geheele Grondwetsherziening mislukt voegt de correspondent er bq Op aandringen van verscheidene fabrikanten van muriekinstrumenten die voor de Muzikale Tentoonstelling wanneer die primo September a zoude geopend worden niet met een degelijke expositie voor den dag konden komen en het sterk uitgedrukt verlangen van vele verzamelaars van muziekhistorische merkwaardigheden heeft hot Uitvoerend Comité besloten de tentoonstelling uit te stellen tot de maanden September en October van het jaar 1888 Aan ds inzenders is hiervan kennis gegeven met verzoek hun insohrqving bi jetten te willen inleveren vo o r 1 Mei 1888 Hot is te verwachten dat deze toegeeflijkheid van het Uitvoerend Comité aan de onderneming zeer ten goede zal komen en dat de tentoonstelling van 1888 een flink resultaat zal afwerpen zoowel voor de kunstnijverheid al voor de kennis der muziekgeschiedenis en antiquiteiten Te Londen had zich het gerucht verspreid dat de koningin 6 gniaeaa 75 60 en een zilveren wieg zou aanbieden aan elk ki d dat op den dag an haar jubilc geboren was en het gevolg was dat niettegenstaande het onwaarschijnlqke van dit gsriicht reeds 400 personen zich om deze surprise aanmeldden De geboorten in het vereenigd koninkrijk zijn gemiddeld 3200 per dag 6 ffuinem voor elke geboorte zou dus reeds meer dan £ 20 000 zqn De zilveren