Goudsche Courant, vrijdag 8 juli 1887

Ondertrouwd D F H G VAH ITEESON EH Jonkv J M GRAAFLAND wiegen louden leker minstens evenveel kosten Kn als het cadeau uitgestrekt werd over het geheele Rgk zouden de finaucién der Koningin niet weinig in de war gebracht worden Doch het volk denkt blqkbaar niet aan dat alles en heeft zich hardnekkig aan het geloof gehecht dat het geschenk werkelijk lal komen Volgens de Belgische dagbladen zonden de onderhandelingen tussohen Nederland on België over de internationale telefooncorrespondentie zijn gestaakt Uit goede bron vernemen wg nochtans dat omtrent deze aangelegenheid nog geen onderhandelingen zgn en ook niet konden worden gevoerd vermitsons lüjk nog niet in het bezit is van een telofoonwet en voorgoed schijnt vast te staan datzonder zoodanige wet een publieke intercommunaleen internationale telefoondienst niet kan wordeningevoerd Binnen weinige maanden wordt het vierjaren dat een regeling hy de wet van de openbare telephonie in Nederland op het programma van dewerkzaamheden onzer Volksvertegenwoordiging voorkomt Sloomfoit Wie den Montblanc ook maar van erre heeft gezien weet dat hem met volle recht den naam van koning der Alpen toekomt Allereerst omdat hg de hoogste top der Alpen is maar bovendien omdat hg iets koninklijks heeft in zijn eenzaamheid Als de alleenheerscher staat hij daar hoog verheven bove alle andere toppen Vgf dalen omringen hom en scheiden hem af van de naburige bergketenen Ook op het gebied van de aardkunde onderscheidt deze trotscho monarch zich van de neventoppen daar de Montblanc tot de granietbergen behoort terwgl de omringende rotsen alleen zwarte kalksteen oflleveren De Montblanc wordt omringd door rotspartijen sneeuwvelden en gletschers De beroemdste onder deze laatste is de mer de glacé een uit drie inoenloopende gletschers bestaande IJs zee In een anderen gretscher liggen op een soort van rotseiland de hutten van grand mulets die de Montblanobezoeker gewoonlgk tot nachtkwartier en rustoord dienen Van daar gezien biedt het gezicht op den hemelhoogen top een prachtig hartverheffend schouwspel aan Daar ligt hg voor u te midden van een wereld van gletschers en rotsen De gsmuur stggt in zgn voUe migeateit ten hemel wonderbaar schoon afstekend tegen het donkere azuur van het schgnbaar op hem rustende hemelgewelf Tüt aan het jaar 1740 bleven deze hooge bergen met hunne heerlgke dalen een gnsloteo wereld van welke men niet veel meer wist dan men thans weet van de stammen uit Midden Afrika In het jaar 1741 ondernamen eenige Engelscheq een reisnaar het dal van Chamouny gewapend met een heirleger van gidsen schildwachten enz daar men zich de meest dwaze voorstellingen had gemaakt Tan spoken en geestverschijningen die in deze bergstreken zouden ronddolen Eerst in 1760 werden de bezoeken in de dalen en voorgebergten een weining talrijker vooral nadat de Geneefsche natuurTorscher Sanssure den top bereikbaar had verklaard en er een prgs werd uitgeloofd aan wien het wagen durfde dien te beklimmen In 1786 ondernam de jonge reiziger Jacques Balmot geboren in Chamouny door Saussure s belofte en zgn eigen overtuiging van te zullen slagen gedreven den eersten tocht naar den hoogsten top Met onvermoeide volharding onder de grootste geTaren en ontberingen en in gezelschap van zekeren dr Paeoard aanvaardde hij op den 7den Augustus 1786 de bestgging die met gunstig gevolg werd bekroond Nog dienzelfden avond bereikte zg de kruin van La Cóh en overnachtten zij in een schaduwrgk plelge tusschen gletschers Tegen den morgen zetten zij de reis voort doch medi bg de PetiU Mulets ontzonken Paccard de krachten en moest Balmot de reis alleen verder Toortzotten Over het voonuuunste gedeelte dor gedenkwaardige bestgging sohrgft BaUnot zelf ir Van af PftU Uideti i s de bestijging van den Mont blanc niet zoo heel moeielgk meer Alleen werd bg het klimmen het ademhalen lastiger Bg elke tien schreden moest ik als een kortademige stilstaan en was het mij alsof ik geen langen meer had en mijn borst ledig was Ik gebruikte mijn zakdoek voor bouffante en bond dien om mgp mom t66 dat ik daartusschen kon ademhalen Dit hielp ofiKhoon de koude hoe langer boe scherper werd Toch vervolgde ik de reis vol moed mijn hoofd gebukt houdende om mijn gelaat tegen de lucht te beschutten Eindelijk bleef ik staan daar ik mg verbeeldde dat ik verdwaald was eh op een anderen bergtop was terecht gekomen Ik hief mgn hoofd op èm het terrein te overzien en toen zag ik dat ik öp de hoogste kruin van den Montblanc stond Niettemin keek ik angstig om mij heen en sidderde bij de gedachte dat ik mg vergist kon hebben daar mgn krachten mg begaven en ik een gevoel had alsof mijn beenen alleen door mijn kleoderen bg elkander werden gehouden Neen ik had mij niet vergist Ik had het doel der reis bereikt Ik iton op het punt dat nog door geen menscheIgk wezen neen zelfs door geen gems betreden was en dit doel had ik alleen zonder eenige hulp van anderen bereilrt Alles om mg heen schoen mij toe te behopren Ik was de koning van den Montblanc Toen ik mijne oogen naar Chamouny keerde zag ik met behulp van eeno verrekgker dat ik gezien werd Ik wuifde met mijn hoed en die groet werd beantwoord Opgetogen over den goeden uitslag van de reis keerde B mot naar Paccard terug dien hij haast met geweld naar den top sleepte Zij vertoefden daar S3 mjnuten en namen toen den terugtocht san Dien nacht bleven zij zwerven en drie dagen later keerden zij met gezwollen oogen en door de scherpe lucht opengereten gelaat van hun zwerftocht terug Paccard bleef zelfs eenige dagen blind maar verder had de reis voor geen huJiner nadcelige gevolgen Vier dagen daarna vernam Saussure door Balmot dat de bestgging gelukt was en ongeveer een jaar later beklom ook deze natuurvorscher den ijzigen top Voor den wakkeren Balmot bleven loon en eerbewijzen niet uit De Koning van Sardinië gaf hem den naam van Balmot van Montblanc die zijn nazaten behouden hebben Later is te Chamouny een gedenkteeken voor hem opgericht De A er Ct ontleent het volgende aan een schrijven van een ex ingezetene van Assen uit Transvaal Ik bad en ook geleden hebt misschien nog oen geheel verkeerde voorstelling van het land Transvaal Ge meent dat het een wild en woest oord is waar slechts domme boeren resideeren waar het gevaarlijk is wegens het groote wild en waar het krioelt van slangen waar men ondoordringbare bosschen vindt en een onbeschaafd gevaarlijk zwart inlandsch volk Niets daarvan Ik zal u zeggen dat hier alles Europeesch is ingericht of liever Engelsch en dat bij de dames de ttmmures niet ontbreken zonneschermen van witte en roode zgde en voiles krgg ik dagelijks te zien dat hier de kostbaarste luxe artikelen te verkrggen zgn al is het dan wat duur dat ik en men in t algemeen hier leeft op Europeesche wgze Op enkele rotsgronden na bestaat de grond van de Transvaal uit een soort klei bij droog weer korrelig bij regen z6o glad dat men moeite heeft op de beenen to bl en Minstens 8 ossen nzijn noodig om te ploegen De boeren verbouwen hoofdzakelijk maïs Kooit wordt het land bemest dat is onnoodig De bezittingen der boeren zgn enorm uitgestrekt doch zij bebouwen niet meer dan 6 a 600 vierk meter Zoo een paar maal per jaar neemt de boer een dag om znn bezittingen om te rgden De erfafscheiding der landen bestaat uit een dubbele ploegvoor Het gras bijna geheel Transvaal is met gras bedekt heeft een hooiochtige kleur en wordt zoo lang als bij ons hier denkt de schrgver aa i Assen het koom zoodat het grasveld dikwijls het aanzien heeft van golvend koom Een of twee maal s jaars steekt de boer zgn gras in brand en het vuur dat zich overal heen verspreidt stuit ten slotte op e kale rotsen bg die gelegenheden hangt over die streken een zwarte brandkleur ledere boer heeft zijn doodkist in de hanebalken hangen hg gevoelt geen lust ongekist begraven te worden en om de mogelgkheid dat bij zijn plotselingen dood geen hout te bekomen zou zijn te voorkomen maakt hg zoodra hij daarvoor een goode gelegenlteid ziet zijn kist klaar De boer eischt van je dat als je zgn huis voorbgrijdt je het paard even ophoudt De boer kom t buiten en vraagt of je wilt afisadjlen en een kopje koffie gebruiken Wil je niot welnu ge kunt je weg vervolgen en lïg is tevreden Kgdt ge zijn huis voorbg dan zgn de woorden die hij tot de zgoeo spreekt Kijk daar gaat weer ajo n verd uutlandori Overings is het hartelgk en goedaardig volk die boeren De barbestonsche goudmarkt is slap Het Witwaterrands goudveld gaat snel vooruit Toen ik aldaar in December passeerde t ligt tusschen Potchefstroom en Fretori stonden er nauwelgks 30 huizen die 1iet dorp Johannesburg uitmaakten Thans schat men het aantal woningen op 8000 Het speculeeren met land is hier een algemeene zoak en ik heb voorbeelden gezien van landen die vóór korten tijd gekocht werden voor 6 gulden en thans voor 700 a 800 gulden verkocht worden Zoo n goudhoudend stuk land heet een claim Wegens gebrek aan andere communicatie is het paardrijden een alledaagsch werk het is dan ook geen zeldzaamheid dat men 9 a 10 uur in den zadel zit zoodat men hier vanzelf een goed ruiter moet worden De afstand van Standerton naar Heidelberg t dichatbg gelegen is 10 uur draven s Ochtends 7 uur reed ik uit en kwam s avonds te 8 uur te Heidelberg aan met 2 uur rust tusschontijds bij een farmer Sinds een maand draag ik wallen goed want het is hier s pchtends en s avonds vinnig koud Het veld ligt s ochtends met een witachtig rijp overdekt De winter begint en zal vier maanden aan houden Ijs heeft men hier ook doch nooit sterk genoeg om schaatsen te rgden Overdag echter i het lekker warm terwijl de hemel doorgaans wolkenloos is Het aanhoudende kwaadspreken in de Indische bladen over Atjeh wordt thans zelfs hunnen correspondenten te erg Ziehier wat Bonjour niet geneigd anders om de zaken in een rooskleurig licht te zien aan do Soerabaja Ct schrijft wUit mijne successieve correspondenties zult ge reeds hebben gezien hoezeer ge dwaaldet toen ge uit de cijfers der van weerskanten gevallenen opmaaktet dat wij eigenlijk échec hadden geleden op 4 April Het tegendeel is volkomen waar Al zijn de gevallenen ook aan onze zijde talrijk geweest aan die dos vijands waren ze dit blijkt meer en meer nog heel wat beduiden der En dat deze laatste ontmoeting hem eerbied voor ons heeft ingeboezemd in plaats van zgnen overmoed zooals ge vreesdet te stgven dit is nu zóó duidelijk dat dit gerust als een axioma kan worden aangenomen Hij heeft dan ook te gevoelige verliezen geleden dan dat hem dit niet tot nadenken stemmen zou te meer bmdat hij zulke verliezen niet zoo spoedig kan goedmaken Over hoe weinige honderden mannen toch beschikt ds geheele oorlogspartij in totaal Dat kan niet veelwezon Kortom des vijands moreel is er geknakt sedert 4 April en er bestaat niet de minste waarschijnlijkheid dat hg ooit weder zoo n dolle streek zou ondernemen Nog veel minder zal ooit het idee bg hem opkomen om een onzer posten te overrompelen iets waarvan gij de mogelijkheid niet geheel verwerpt ook al vreest ge haar slechts half Gg noemdet onze jonge soldaatjes zwak Hodt ge zelf eens kunnen zien hoe die jonge zwakkon met bewonderenswaardige doodsverachting te midden der vgandeUjke kogels vooruit snelden terwgl de helft hunner kameraden gewond of gesneuveld in het zand beton en hoo zg dezen ziende vallen en aohter zich moetende laten met gevolde bajonet op den Tgand invlogen en hem uit ijjtte stellingen verdreven voorwaar ge zoudt anders oordeelen Het moet onzen ouden helden bepaald goed hebben gedaan in hun graf zooals die jonge soldaatjes streden en ik geef u mgn eerewoord dat noch Europeaan noch inhinder het als een buitenkansje beschouwde als hg dien dag wegens eenen of anderen dienst belet was om aan de operatie deel te nemen Het tegendeel is waar ieder aasde er op om van de partg te zijn Ge zult moeten toegeven dat waar zulke feiten spreken alle twistgesohrgf overbodig is Waarlijk heer redacteur zoowel gg als uwe collega s ginds ge ziet de zaken op Aljeh te donker in en ge moet mij permitteeren n een weinig op de reditan weg terug te brengen Er zgn wel wie die het ontkennen zolP enkele zwarte stippen de berriberri heeft veel hyaten gemaakt die niet of onvoldoende werden aangevuld ei dat kolonri Van Twn op geregelde aanvulling aandrijigt daarin beeft hij groot gelgk Maar over het algemeen is de toestand tegenwoordig vqrre van ongunstig Dat de vgand tusschen onze linién weet door te sluipen dat is toch waarachtig geen wonder Geen positie van dien omvang kan zoodjinig worden bezet in dergelgk terrein dat dit mogelgk is van hermetische afsluiting om het zoo maar eens te noemen kan geen sprake zijn Ga maar eeni naar buiten in dei stikdonkeren nacht zie 4aa eens hoe uw gezichtsvermogen u volmaakt in den steek laat en dan zult ge het met mg eens zgn dat zelfs een talrgke vijaud vooral een Atjheesche u voorbij trekken kan natuurlgk niet in de pas met den tamboer viorop maar bg kleine groepjes bukkend en kruipend zonder dat ge iet van zgne aanwezigheid bemerkt Dat de vijand vermetel is geweest en eene dolzinnige daad heeft begaan die bewijst dat hg geenen hoogen dunk van onze overmacht l oesterdo dat zal ik niet ontkennen Maar dat wij eenig hec hebben geleden dat onze soldaten zich niet voorbeeldig zouden hebben gedragen dit ontken ik wd degelgk en ten sterkste Wèl zgn er veel troepen uitgerukt maar er zgnhoogstens een goede honderd man van ons in het vuur geweest de compagniéQ waren bg lange niet compleet Laat men nimmer een militair chef lastigvallen als hij met yé troepen iets onderneemt Wehebben leergeld genoeg betaalt met chefs van een tegenovergestelde richting i Het verzoek van den gouverneur om met ie lereboot 200 man te zenden is zeer gegrond s Er isgroot incompleet aan troepen de organieke sterktevan het leger in het generaal en ook bier is verrevan voltallig a esch den van eenige leger uitbreiding En in dat incompleet te voorzien vooralen in de eerste plaats hier van wege het verband tusschen de zware diensten en beri beri dat is een bepaalde plicht Wat kunnen de mensohen soms dol zijn Zoo 0 8 met dat praalje van weggaan van Atjeb Dat zullen we Godlof nimmer beleven Den toestand op het oogenblik den politieken bedoel ik acht ik beter dan ooit het gebeurde op 4 April beschouw ik als eene laatste stuiptrekking als de flikkering van eene lamp die op het punt staat van uit te gaan Waarlgk het staat hier op het oogenblik betrokkelgk uitstekend en mits we maar zorgen dat de Atjeher in onze fouten in onze lamheid geene nieuwe aanleiding vinde om zich nog eenmaal tegen ons te vereenigen dan blijft dat zoo Voorloopig zal hij dtór weinig pleizier hebben weeat daarvan verzekert gij allen De schrik zit er nu in door zgne inderdaad zéér zware verliezen BultenlaDdsch Overzicht De FritUsche Kamer heeft met groote meerderbeid den driejarigen diensttgd aangenomen De telegraaf bracht ons reeds op de hoogte van de aanzienlijke bezuinigingen welke op do nieuwe begrooting voorkomen tengevolge waarvan het mogelgk zal zijn zonder leening en zouder nieuwe belastingen voort te leven Zoo iets dan strekt zulk een maatregel tot bevestiging en versterking der Republiek Ook in de B gische Kamer is men Dinsdag eindelgk gekomen aan de militaire quaestie waarmeewel eenige dagen zulen heengaan De Ministerpresident Beemaert opende het debat over het wetsontwerp tot invoering van den persoonlijken dienstplicht Hg verklaarde zich voor persoonlgken maar niet voor algemeenen dienstplicht hU wilde het stelsel van persoonlijken dienst zien toepassen behoudens verscheidene uitzonderingen vooral metbetrekking tot het onderwijzenfl personeel en de seminaristen doch met dien verstande dat de vrijgestehlen in tgd van oorlog worden opgeroepen voor speciale diensten bg hospitalen enz Hij achtte datstelsel rechtvaardig en populair Naar aanlfiding van de intrigues te Konstantinopel waar Duitschland tegorfWoordig Engeland schijnt te steunen tegen Busknd en Frankrgk wijst men op deze veranderde houding Het is een feit dat langzamerhand de politiexe toestand van Europa een eenigzins andere gedaante begint aan te nemen De oude zoo dikwerf beproefde goede verstandhouding tusschen Rusland en Duitschhind wordt hoe langer hoe zwakker en men behoeft geen profeet te zijn om het eind daarvan te voorspellen Rusland ontziet zich niet de belangen der Duitschers te kwetsen en nam onlangs weder krasse maatregelen tegen do Duitsche eigenaren van onroerende goederen in Rusland In ntwoord hierop hebben verschillende Duitsche bladen zooals de Kreuzzeit de Post de Kaïn Zeit een veldtocht geopend tegen de Russische financiën iti het breede wordt betoogd dat de Russische financiën slecht zgn omdat reeds herhaalde malen leeningen gesloten zgn om de rente betalen en derhalve de Duitschers een zeer gevaarlgk werk doen wanneer zg zich in Russische fondsen steken Het tegenwoordige Rusland dus laat de Kreuzzeitung zich uit en het is merkwaardig dat dit hoogconservatieve bbid dus spreekt het tegenwoordige Rusland staat helaas niet meer in dezelfde vriendschappelijke verhouding tot Duitschland als in den tgd van GiMt Alexander 1 Nikolaas I en Alexander II toen was Rusland een steunpilaiur van het monarchale beginsel van het gezag wg twgfelen er niet aan dat het de Begeering van Czaar Alexander III gelukken zal dat roemvol verleden te herstellen doch voor het oogenblik hebbon wij met hel feit rekening te houden dat do aandrang van het panslavisme het Russische schip van staat uit zgn koers gedreven heeft Dat panslavisme ia revolutionair in het binnenland omdat het de grondslagen der dynastie ondermgnt en naar buiten omdat het de betrekking van Rushiïid tol andere Staten en volkeren eeuwenlang proefhoudend gebleken wil omkeeren Wanneer Rusland tot zijn roomvoUe tradition is teruggekeerd dan zullen wij het ook weer de oude mate van sympathie kunnen betuigen want dan zou d vrede der wereld verzekerd en Rusland niet voortdurend aan het gevaar van een staatsbankroet blootgesteld zijn Maar zooals de zaken nu staan kan alleen blind vertrouwen den Duitschen kapitalist nopen zijn goed geld in Russische fondsen te steken Een Oostenrijksch blad noemde dit artikel een oorlogsverklaring aan den Russischen roebel De officieuse Russische oNord komt sohijnljaar kalm tegen deze beschouwing op De verdenkingen tegen Rusland welke tot de waarschuwingen van de Kreuzzeitung en van andere bladen aan de houders van Russische fondsen aanleiding gegeven hebben noemt de Nonl ongerijmd Het verbod aan vreemdelingen om eigendom in Rusland te bezitten heeft met de fondsenhouders niets te maken zegt bet blad en men denkt er niet aan dezen lastig te vallen waartoe trouwens geen enkele reden gelijk in het eerstgenoemde geval bestaat of bestaan k n Rusland vervolgt de Nord heeft ten allen tijde zijn verplichtingen jegens zijn schnldeischers met nauwgezetheid vervuld en zal dat blijven doen zich weinig bekreunende om de Beursmanoeuvres waartoe de dagbladen zich laten gebruiken De Nord moge beweren wat zij wil het is een feit dat de verhouding tussohen de lioide Keizerrgkon langzamerhand geheel verandert Het gevolg hiervan moet noodwendig zijn dat Duitschland zich behalve aan Oostenrijk en Italië nog nauwer aansluit bij K i2 oIiud ten einde Rusland en Frankrijk te isoleeren Uit dit oogpunt beschouwd kan er wel iets aan zgn van de bewering van de Fransche Temps dat Duitschland het teekeuen van de EngelschTurksche conventie ondersteunde Heden zal de strijd over de lersche Crimes hïH in het Engelsche lagerhuis weer een aanvang nemen De regeenng staat twee dagen toe voor de behandeling en zal Vrijdagavond de sluiting der discussies aannemen Iiord Hartington de leider der Unionisten zal dan de redevoering beantwoorden welke de heer Gladstone over den toestand in Ierland heeft aangekondigd MARKTBERICHTEN Qoada 7 Juli 1887 De graanaanvoeren worden zichtbaar kleiner een bewijs dat do voorraad bij de boeren begint op te ruimen De stemming was beter dan do vorige week waardoor dan ook gemakkelijker was te verkoopen hoewel geen hoogere prijzen bedongen VerJen Zeerfwsche Tarwe 8 80 a f 9 26 Mindere 8 30 a 8 65 Polder Tarwe 8 16 a 8 40 Mindere ƒ 7 80 a 8 Afwijkende ƒ 7 26 a ƒ 7 60 Roode Tarwe 7 30 a ƒ 7 45 Angel 7 60 ƒ 7 76 Zeeuwsche Kogge ƒ 6 10 a ƒ 8 50 Polderroggé ƒ 4 80 ƒ 5 Buitenlandsche per 70 KG ƒ SJS a ƒ 4 60 naar kwaliteit en droogte Winterteerst 4 30 li ƒ 4 60 Zomergerst 4 i f 4 30 Ohevaliergerst f 6 a f 5 50 Haver per Heet ƒ 8 a 4 en per 10 kilo 6 50 ü 7 25 Hennepzaad Inlandsch ƒ 6 75 ü 7 Buitenlandseh ƒ 4 76 a ƒ 6 Erwten Inlandsche blauwe meeting ƒ 6 15 8 6 30 Buitenlandsche voererwten 6 60 a 6 10 Kanariezaad 10 4 10 25 Duivenboonen ƒ 6 75 a ƒ 7 26 Paardenboonep 5 75 a 6 26 Mais Bonte Amerikaanscbe 5 65 i f 5 80 Odessa 6 40 a ƒ i 50 Foxanian 5 60 a 5 60 en Cinquantine 6 76 i f 6 AJUes per 100 kilo De veemarkt met gewonen aanvoer handel traag vette varkens 16 a 20 ct varkens voor Londen 18 ü 19 ct magere varkens en biggen traag biggen 0 80 a 1 10 per week Schapen en Lammeren traag Schapen 20 a 24 en htmmeren 8 a 11 nuchtere kalveren 6 a 10 per stuk Aangevoerd 128 partgen Kaas eerste kwaliteit 24 a 26 60 tweede kw lit t ƒ 20 a l f 23 Zware van ƒ 28 i f 28 50 NoordhoUandsche 21 a ƒ 26 Goeboter 1 10 a ƒ 1 20 Weiboter ƒ 0 80 a 0 90 uurgerlljke Stand GEBOREN 5 Jnli 4Snrt ondws E Oostcnrgk o C Hoorsi vta deo Berg Roelof ondtrt W Boer en i C riD des Berg OVERLEDEN 4 J Ii 0 Leiwnd 2 j IT S Sooi red H itn IleUia 78 j 5 W Smit 8 m W Unkhorat 14 ƒ GEHUWD 6 Juli J F vi Uik en J A W Peekeni A J DoigelmiM en H Q vsn der Geert H J de Vriet en W ijsefling Koniogs en C tu den Boeeb D Cartelein en J Mekkert O de Keiler en G VUekemp P ren den Hondcl en W Slootjes ADVERTENTIËN De Heer en Mevrouw BOERS Cokdinq tot han spüt nie t in de mogelpheid ö de van hunne Vrienden afscheid te nemen roepen hen door deze een hartelgk vaarwel en tot wederziens toe Gouda 5 Juli 1887 Getrouwd ANT0NIÜ8 lOHANNES D0N6ELMANS en HELENA QÜIRINA vah dee GEEST die mede namens wederzgdache Familie hunnen hartelgken dank betuigen voor de vele bewezen van belangstelling bg deze gelegenheid ondervonden öoudo 6 Jnli 1887 Heden overleed ons geliefd jongste Dochtertje GERRIGJE ADRIANA in den onderdom van 6 maanden M SLINGERLAND W SLINGERLAND x Ham Stohmjkerthus bij Oouda 5 Juli 1887 De Beer en Mevrouw SCHIM vak dbe LOEFFBoosDEKS betuigen htinnen harteIgken dank voor de vele bewgzen van belangstelling bg de geboorte van hnune Dochter ondervonden Bezoeken zullen bij voorkeur worden afgeumcht Maandag en Dintdag 11 en 12 Juli Oouda 7 JuU 1887 AGENT en BODE Voor eene sedert jaren gevestigde Koninkigk goedgekeurde Maatsch ipg tot Uitkeering bg Overlgden worden te Oouda en op verschillend omliggende plaatsen Biakt personen gevraagd om werkauun te zjga als AGENT en BODE Sollicitaties worden franco ingewacht aan 0 het Bnreaa dezer Courant onder No 45 Terstond GEVRAAGD een fatsoenlgk A bekend met hniswerk Adres Crabethstraat Q 232 S0ETÜW700SMIi No 1 ARLT Dr E De zorg voor de Oogen en de keuze van Brillen voor een ieder bevatteIgk voorgesteld Se uitgave vertaald door Dr P J VAN LEENT met een naschrift van Dr B SNELLEN Met PI ƒ 1 25 No 2 DEBAY Dr A Het haar en de baard een Boek ter bevordering vtn een aChOO nen haartooi Middelen om den haargroei te ontwikkelen en te bevdï ren Met uit voerige receptenlgst om zelve SChOOnheidS en haarherstellingamiddelen te bereiden i 25 No 3 RECLAM Prof CARI Levensregelen Ernst en luim uit de gezondheidsleer Voor Nederland bewerkt door Dr S Sr CORONEL Tweede herziene druk Met afbeeldingen 1 26 No 4 SCHOONDERMABK Jr J Het behoud van ons Huweiykranateriaal 2e ffilk o 90 No 5 SCHOONDERMARK Jr J De voorbehoedmiddelen tegen zwangerschap Met afbeeldingen 2e druk 0 90 LET WEL No 1 3 te zamen voor 3 No 4 5 te zamen voor ƒ 1 50 Alle 6 Boeken bijeen voor ƒ franco per postpakket door geheel Nederland Tegen postwissel te bekomen in het Magazgn van goedkoope Boeken van A van KLAVEREN te Jmr sterdam Swelinkstraat No 14 10