Goudsche Courant, zondag 10 juli 1887

1887 Zondag 10 Juli 1 3571 GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken VEEVERZERERIJXG BANR grevesligfd te DELFT Goedgekcord bij besluit van Z M den Koning dd 7 April 1887 N 17 De Nationale VeeTerzekering Bank sluit verzekeringen op raste premiën tegen schaden St©3rf t © TTO JCL Ixet TT ©© onyerschillig wat ook de oorzaak van die sterfte moge zgn Brand BliksemslaK en OnireInkken bfl vervoer zfln hiervan niet uitgesloten evenmin als de Veetyphus Loigziekte en alle andere besmettolflke Veeziekten terwjl de Sohimmelvergiftiging by paarden Tn de zoogenaamde Moerof Kalvemekte bfl Koeien onder de verzekering zfln begrepen de Ueeren G OVEREIJNDER S te Gouda Houtmansgracht 244 TOor de gemMnten Gmida Gouderai BaaHrecht Bekmdorp Moordrecht Stolmik Waddmgfveen en Berg Ambacht j C WOLSWIJK te Bodegraven voor de gemeenten Bodegraven Rietveld Lange Ruige Weide Waarder en Zegveld P ELSHOUT te Zevenhuizen voor de gemeenten Zevenhuizen Bleimijh Moerkapelle en Nietueerkerk aid IJ Jb TURKENBURG te Alfen aid B voor de gemeenten Alfen a d R Oudshoorn Koudekerk Aarlanderveen Zwammerdam Jieeumjk Boskoop en Bazertwoude In alle steden en dorpen des Rijks waar dsNationale Veeverxekering Bank nog nut verUgenwoordigd is teorden soUede personen als Agenten gevraagd Brieven franco aan de Dtreetu te Delft Voor bovengemelde plaatsen worden Snb Agenten gevraagd adres aan HH Agenten voornoemd § g WED B HIJI fSPO ORWEG Goedkoope Reisgeleirenheid VAN GOV DA naar DEN HAAG El 3iT T E K IJ O WrfiiftSf IfT ADGUSTDSen SEPTEMBER specialeRetourbiUetten 1 2 en 3 KI OOUDA DJEN MAAG verkrögbaar geldig voorhe n en terng op denzelfden dag PïJB 1 60 eerste 1 30 tweede 0 80 derde Klasse STOOMTRAM M GOUDA ÉT nvTt 8 2 P BEISGELEQENHEID der N4i Rhgnspoorweg ï f f u f 5 P Trammen die 8 10 9 6 en 11 40 van Bo ra Vertrekken Retoarbilletten worden tóegeven die op de teragreis geldig zgn op de Trammen die f in SS 2 ls Tan Gouda naar Bodegrave vertrekken l e tram die 9 40 vertrekt Vi £ Bodegrave vertrekt 10 25 van Bodegrave en is 11 5 in Oouda RETOURBILLETTEN ie KI 2e KI van BODEGRAVEN naar GOUDA en terug ƒ 0 75 ƒ 060 REEUWIJK f 0 221 2 Stoomtramwegf Maatschappij Gouda UB DIBISCTÈUS Het WAPEN van HOLLAND te Hülegersberg Bovengenoemde inrichting met deszelfs ÜITGESTEEKTE TERREINEN Waterpartyên en menigvuldiffe Amusemfinlen wordt opnieuw aan familfen en Partyen aanbevolen telZ en turte 1 4ng f kbaar om partyen van l f Spoor TelephoonnnmAr 335 G FREERICKS Nederlanders die dienstnemen bij het Indische leg er ontvangen bij het aangaan van eene zesjarige verbinteivis een handheld van DRIEHOITDEED GtJLDElT Aanbrengpremie TIEN GULDEN Nadere inlichtingen zijn gratü te bekomen bij het Departement van Kolomen en bij alle Burgemeester Hoor gevorderd SaUmen De nieuwste STOFFEN voor Costu iims en Fantalons tegen verminderde prgzen Dunne Z01fJBiïJ 4SSI JVJvan fijne zwarte Stof van af 8 B BEGEER Tailleur 7LEEmOÜW£IIIJ Op DONDERDAG 7 JULI e k OPENING van ie LBESCHHOVWEBIJ van ZEUGSTRAAT No 86 Zich minzaam aanbevelende voor delevering van 1 qnaliteit Vleesch tegen concureerende prezen zal hfl zorg dragen voor een prompte en nette bediening HHmËLlT A van OS Az Kleiweg E 73s Opnieuw ONTVANGEN De NIEUWSTE MODELLEN Gazkronen en Petroleumiampen met uitstekende branders volgens de nieuwste vindingen zgn voorhanden in het Magaz n van G TAN BERKEL KLEIWEG Alles wordt met garantie geleverd W SCÏÏALEKAMP J Kok eQ Banketbakker OOSTHAVBN 17 GODDA Beveelt zich beleefd aan tot het laveren van Dejeuners XHnera Soupers met bglevering van Serviel en verdere benoodigdheden en verder alles wat tot het Eoksvak behoort Eetuwsclie Keikersen Na ontvangst van postwissel k 1 40 verzend ik direct franco per ost een aiandje 5 K 6 aitgezochte MEIKEfföEN f J G N GERRITSEN Dodeaaard Betnwe FUNE WITTE SUIEEE voor AARDBEZIËN T CREBAS QEBOOETE HAMMEir en GEKOOKTE HAM eigen slacht Adres P HORAIES Spekslager Gouwe G 7 1 alwaar geregeld viermaal in de week versch geslacht VARKENSVLEESCH tegen ooncurreerende pr a te bekomen is Kamerhclit zuiveraar S H POLAK OPTIOIËN Groenendaal Tegen primo AUGUSTUS biedt zich aan een DIENSTBODE P p van goede getuigen voorzien Franco brieven letter G ter Boekdrnkkerfl van B A VERZIJL Gouda Snelpersdruk van A BRINKMAN te Gouda By deze Courant behoort een Eyvoeirsel BINNENLAND GOUDA 9 JuU 1887 Be kieavereeniging oBurgerolicht WeldBonderdag ïond onder presidium v n don heer Mr J Fortuin Droogleever oene vergadering ter bespreking Tsnde bekende ciroulaire van het Bestuur der Liberale Uuie in zake de wijziging van art 194 der Grondwet Met algemeene stemmen vereenigde de vergadering aich met de door genoemd Bestuur ontworpen motie luidende Be vergadering spreekt nadrukkelijk den wenscli uit dat het reeds door de Tweede Kamer in eerste lezing aangenomen voorstel tot wijziging van Hoofdstuk X der Grondwet bjj de verdere behandeling moge worden verworpen Ds D Beeckmsn te Breda heeft bedankt voor het beroep bij de Kederl Herv Gemeente alhier Met ingang van 1 September a st is door den minister van marine benoemd tot adelborst 3 U bq het Koninklgk Instituut voor de marine te Willemsoord C H Julius leerling der 3 klasse der BqksHoogore Borgersohool alhier In de gisterenavond gehouden vergadering der WeerbaarfaeidsVereeniging nBurgerpUcht is in de plaats van den heer J W Boers die door vertrek uit deze gemeente had bedankt gekozen tot bestuurslid de heer C C J van Mierop Tevens werd door het Bestuur mededeeling gedaan dat ter gelegenheid ran het 20 jarig bestaan der veremiging een driQ ds B h oonoours zon plaats luEbMt sa wd op 24 SS en 26 JuKa a twwk opgrinisterd wordt door uitvoeringen der Hnziekkorpsen derdd Schutterij en van het 4 Begiment Infanterie daartoe welwillend aangeboden door hh Officieren der genoemde Korpsen Donderdagavond vergaderde in een der lokalen boven de Sociëteit de RAinie de kiesvereeniging Gemeentebelanq tot het stellen van 6 candidaten voor den Gemeenteraad daar dit j iar aan de beurt van aftreding zgn de hh Mr A A van Bergen Usendoom J M Noothoven van Goor Dr H Ussel de Schepper C Hoogenboom Mr W Hemsing en 3 Post van der Burg Daar beide laatstgenoemde heeren door vertrek uit deze gemeente niet meer in aanmerking kunnen komen moeten twee nieuwe raadsleden worden gekozen Nadat de vergadering door den Voorzitter den heer G j Steens Zgnen geopend was en de notulen der vorige vergadering waren gelezen en goedgekeurd sprak enoemde heer allereerst een woord van waardeering en dank tot de hh Hemsing on Post van der Burg voor hetgeen zq in den raad godaan hadden in het belang der gemeente om vervolgens mede te deelen dat het Bestuur als zoodanig het wenschelgk achtte do 4 overige aftredende leden opnieuw candidUkt te stellen terwijl het voor de 2 andere vacatures geen candidaten meende te moeten voorstellen maar dit aan de leden te moeten overlaten Vervolgen stelde spr de gelegenheid open tot het noemen van candidaten njulat hq zelf de aftredende heeren Van Bergen IJzendoom Noothoven van Goor Ussel de Schepper en Hoogenboom opnieuw als zoodanig had voorgesteld Daarop werden de volgende heeren als candidaten genoemd De Heer P C van der Meulen door don heer G J Steeils Zgnen H W G Koning door den heer A L van Uven W Lotsy door den hoor A Kok C Mesaemakor door den heer H W F Bonte C Witte van de Velde door den heer H W F Bonte 1 D Hoogendijk door den heer F Grendel V D G van Vreumingen loor den heer Dr A Effmegn 1 = De Heer C C Knaap do a den heer A L van Uven J A P Montga door den heer Dr A Romejjn n H Ënno van G Uer door den heer Dr L A Kesper Vervolgens werd gelegenheid gegeven tot aanbeveling on bespreking der verschillende heeren nadat eerst de Voorzitter hsd verklaard dat de bh Koning van Vreumingen Knaap e Enno van Gelder roods vroeger uitdrukkelijk hadden te kennen gegeven voor eene caodidatanr niet in aanmerking te willen komen De beer G J Steens Zgnw beval daarop de t aftredende heeren aan die naar z jn inzien aan de burgerq alle reden van tevredenheid hadden g even in den raad de een had meer de ander minder gepraesteerd maar ieder lisd naar mate van zijne talenten medegewerkt aan bevordering van het gemeentebelang en men zbu ondankbaar handelen met hen niet te herkiezen De vergadering betuigde door luid applaus instemming met deze woorden De heer Steens Zijnes nam daarop wederom het woord tot aanbeveling van den heer P C van der Heulen Peraoonigk keède pr dien heer niet maar hij ha l tan venekiUende zijden vernomen dat hg een zeer gasshttt raadslid zou zijn Hg was een bedaard raelliishapen burger die elders nl in den Helder getoon had in een gemeenteraad een goed figuur te dam en spr gelooft dat Gemeentebelang een goede keus zon doen met hem oandidaat te stellen Dei candidaluur wordt daarop ten zeerste ondenteund door Dr A Uomogn die dien heer doed kennen als een zeer ijverig lid van het Bnrgerlgk Armbestuur deier gemeente De hoor H W F Bonte zegt dat ook kem genoemde persoon ais oandidaat weasriudfk voorkwam waarom kg de vrijheid aam hem te vngm df Uj genegen zon zgn een eventueels candidatunr te aanvaarden welke vraag evenwel beslist mtkemtend werd beantwoord De heer v d M zeide gaarne te willen medewerken tot bevordering van hot algemeen belang in commissiën waaraan gezellige bgeenkomsten verbonden waren maar in den raad wenschte hg geen zitting te nemon De heer A L van Uven verdedigde de candidatunr van den heer H W G Koning Veel woorden waran daartoe onnoodig meende spr d uir dè heer Koning bg allen hoog gtanstig bekend staat en ook reeds vroeger door deze kieavereeniging oandidaat was gesteld Spr meent daarom te mogen verwijzen naar hetgeen vroeger ten gunste van don heer Koning gozegd is en hoopt dat deze een candidatunr niet zal afwgzen De heer H P Schim van der Loeif ondersteunt deze candidatunr ten zeerste Ook na de mededeeling van den Vooreitter dat do heer Koning vroeger verklaarde een eventuëele candidatuur niet te zullen aannemen acht spr het wenschelgk dat van de zgde dezer Kiesvereeniging een poging worde gedaan hem op dat besluit te doen terugkomen Blijkt hot dat de heer Koning ook thans bezwaren hooft tegen de aanvaarding oonor candidatuur wg zullen die natuurlgk moeten eerbiedigen zegt spr maar wanneer onzerzijds op die aanvaarding wordt aangedrongen on hem wordt venbcht de zaak in overweging te willen nemon en zgn besluit neen in geen geval I terug te nomen dan zou hg naar spr hoopt daarin misschien wel kunnon treden Spr acht het in het bebing der gemeente dat mannen als de heer Koning in den Baad ritting nemen De Voorzitter verklaart hot met die woorden volkomen eens to zgn Ook hem zou eene candidatuurKoning zeer aangenaam zgn Wg hebbon behoefte nan mensohon zegt spr die flink voor hun gevoelen durven uitkomen en die aan veel zaakkennis de gave vereenigen om uitdrukking te geven aan hunnedenkbeelden on tot dezulken behoort ongetwgftldde hoer Koning Spr kent hem gedurende 20 jaar en steeds van zeer gimstige zgde zoodnt hij meentdnt hg in den raad een zeer n ervoUe plaats zou innemen Spr vraagt ten slotte den hifer Koning die aanwezig is of hg thans de Kiesvereeniging liet genoegen wil doen eene candidatunr te aanvaarden Hij zal er deze vereeniging ongetwijfeld zeer raeê verplichten De heer H W G Koning vraagt daarop het woord en zegt nu twintig jaar lang in Gouda gewoond te hebben on gedurende dien tgd veel belangstelling te hebben opgevat voor vele j ken de gemeente betreffemle Meende spr bg vorige gelegenheden voor eeno candidatunr te raootén bedanken het was dus nooit uit gebrek aan beUu stelling in de belangen der gemeente maar veeleer uit vrees om deze kiesvereeniging een échec te doen lijden Waar men er echter thans op aandringt dat hij eeno candidatuur zal aanvaarden onder verzekering dat hij de vereeniging daarmee genoegen zal doen wil hij ditmaal rich bereid verUaron tot de aanvaarding eener candidatuur Do heer A Kok beveelt daarop den heer W Lotsy aan die als burgemeester van Bodegraven volkomen op de hoogte is van gemeente zaken en overigens hmg genoeg in Gouda hooft gewoond en mot voldoende belangstelling alles heeft gevolgd om een plaats in den raad waardig te Vzotten De heer H W F Bonte beveelt daarop den heer C Messomaker als oandidaat aan Spt acht het van groot belang dat do nijvere burgerstand de neringdoende in don raad goed vertegenwoordigd is en spr dood verscheidene pogingen om daaruit geschikte personen te bewegnn eene candidatunr te aanvaarden maar te vergeefs I Hg polste o a de heeren D G van Vreumingen A van Veen on L P Hoogendijk doch geen hunner verklaarde zich beroid Spr kroeg den indruk dat zg uit vree voor hun eigen zaak er tegen opzagen Spr noemt nu den heer Messemaker die reeds vroeger getoond heeft die vrees niet te doelen en blgken heeft gegeven onafhankelijk genoeg te wezen om een goed raadslid te zijn Wat jaren geleden gebeurd is toen de heer Messemaker uit den raad werd geworpen is au lang genoeg geleden om te floen h en dat do oppositie van toonmaals zal rijn uitgesleten on in aanmerking nemende dat het wenschelijk is ook personen uit den neringdoende stand in den raad te hebben acht spr zijn verkiezing zeer wenschelgk De heer Messemaker zou oen bepaalde aanwinst voor den raad zijn meent spr De heer Steens Zijnen zou den heer Messemaker eveneens gaarne in den raad zien maar toch bestaan er z i tegen zgne candidatuur bezwaren Spr heett met andere personen ook reeds over die candidatuur gesproken on hem w s toen van meer dan ééne rijde gezegd Waaron oude twisten opnieuw wakker te roepen Hot leed geen twijfel of opnieuw zou do oppositie van vroeger weer het hoofd omhoog steken en wederom zou er een strgd ontstaan die van beide kanten mei hevigheid gevoerd werd Dat moest voorkomen worden meent spr en hoeveel sympathie spr ook hooft voor den heer Messomaker hot was do moest sympathieke persoon die spr uit dien stand kende en hoe gaarne hij hom ook in den raad zou zien zou zgne candidatuur thans z i niet wenschelijk rijn De heer Bonte zegt dat oen en ander ook door hem wel overwogen is maar aangezien zich niemand anders beschikbaar stelde uit dien kring waaruit naar spr s meening thans oen raadslid moot gekozen worden meende spr hom cnndidaat te mogen stollen Spr heeft den hoer Messemaker niet gepolst omtrent do aanvaarding eener eventnoole candidatuur hij weet dus niet of hg die zal aannemen maar spr vertrouwt van wel on als hij haar aanneemt dan zou hij ongetwijfeld gekozen worden tot raadslid De heer A L van Uven meent dat zg dis vroeger do bedoelde oppositie voerden tegen den heer Messemaker thans voor oen groot dool do gemeente verlieten doch de heer Steens Zijnen doet opmerken dat juist dezer dagen de OoudKie KiewerKoiging weder een teeken van loven gaf daar bij don heer van Goelen een lijst was gedeponeerd waarop men zich als lid dier vereeniging kon inschrijven en naar spr s mooning zou itoor een candidntuur Messemaker de oude stri opnieuw ontbranden Hoe gaarne bij dus dipE heer in den rand zon zien m6ent hij hora niej cïflldidaat te raooton stollen Do hoor Dr W Jnliu vraagt dnnrop of hot nietboneden de waardigheid von deze kiesvereeniging is om een candidant die men gaarne raadslid zou zien alleen daarom niet te proclameeren omdat men be 5