Goudsche Courant, zondag 10 juli 1887

De heer Messemaker is dus gekozen Candidaten van GiMEENT£B£LANa zyn alzoo de hh Mr A A TAN Bekoen IJzkndooen J M NooTUOTiN TAK 600B Dr H IJssel de Scuxpfes C HoooKmboom H W 9 KomNG en C Misse MAKXB Nadat de Voorzitter eeu woord tot opwekking had gesproken aan de ledan dor vereeniging om de gestelde candidaten de overwinning te verzekeren werd overgegaan tot benoeming van een bestuurslid Als zoodanig werd benoemd de heer J H Becking Daarop werd de vergadering gesloten by na onschatbare waardie Al spoedig was het ge nicht van deze gebeurtenis in alle kringen doorgedrongen Het was klaarblijkelijk dat hier aan een diefstal gedacht moest worden Toen de dame het bal verliet en hare m mtille omsloeg vond zy een der oorhangers die daarin was blijven haken Zü gaf dezen aan don commissaris van politie om bij de opsporing van het gestolen kleinood van dienst te xjjn Den volgenden dag juist toen de commissaris over het voorgevallene zat na te denken hoe hij den oorhanger zou trachten op te sporen werd hem oen naamkaartje gebracht van graaf K officier van het legioen van eer De bezoeker werd in het vertret van den commissaris binnengelaten Het was e n forsch gebouwd man met een voornaam uiterlijk Hy nam plaats in den fauteuil die hem werd aanboden en begon Ik ben de broeder van gravin K de dame wie men in den afgeloopen nacht een oorhanger heeft ontstolen waaraan zij byzonder veel waarde hechtte Da gravin heeft u den anderen oorhanger gegeven om de nasporing gemakkelijker to maken Volkomen waar antwoordde de commissaris en gelijktijdig nam hij het kostbare voorwerp uit eene lade zijner schrijftafol Nu mynheer de commissaris I vervolgde de graaf rge behoeft u verder een moeite meer te geven Van morgen vroeg kreeg mijne zuster ouder couvert een brief waarin zich de bewuste oorhanger bevond Hier is hij wanneer ge my den anderen geven wilt dan kan ik ze beide aan myne zuster bezorgen De commissaris van politie gevoelde zich ten zeerste verblyVl dat het onaangename voorval zoo spoedig en gemakkelijk tot een besluit gekomen was en overhandigde het voorwerp dat hem was toevertrouwd aan zijnen bezoeker Nog denzolfden dag kwam het uit dat de zoogenaamde graaf de dief was en zich op deze voorbeeldeloos sluwe wyze van den tweeden oorhanger had meester gemaakt Djn commissaris had deze zaak evenwel byna zyne betrekking gekost afzonderlijk bepoefd daarna bij gedeelten en toen te zamen Het effect was bij de bewolkte zwarte lucht verrassend De proeven worden voortgezet tot oefening van het personeel Wanneer dat voldoende met de behandeling der machines enz vertrouwd is zal Priok alken avond electrisch zijn verlicht en kunnon schepen en toombooten aan de kade des nachts laden en lossen Dit is van groot behing voor den fiscus daar het smokkelen in dan nacht er door wordt tegengegaan De installatie is geleverd door de Nederlandsche Maatschappij voor Electriciteit en Metallurgie te s Hage Awmdfott Door da heeren J J L Ten Kate Jr en T A Huizinga te Amsterdam zyn plannen ingediend om het Paleis voor Volksvlijt aldaar voor de aandeelhouders winstgevender te maken door het verhuren van thans byna nooit gebruikt wordende lokalen Door hun plan zullen beschikbaar komen een café restaurant met biljartzaal vijf biljarten geheel nieuw ingericht een oafé conoert inrichting geheel nieuwen eerste rang pbiatsen aanbiedende voor 400 personen en een zaal geschikt voor een kunst en kunstindustrietentoonstelling Tevens zal de thans bijna steeds ongebruikte bovan galerij met bijlokalen worden dienstbaar gemaakt voor het houden Tsn permanente tentoonstellingen op handelsgabied terwijl andere bovenlokalen zullen zijn te verhuren tot ateliers en andera doeleinden Ook zal worden onderzocht do uitvoerbaarheid eener splitsing der groote zaal in coucert en toonoelzaal zoodanig dat beidedesverkkiezende ten allen tijde weder kunnen worden vereenigd BurKerlijke Stand OEBOBEN 7 Juli Cathirini Hiria Jokimia oaderi F Sanderi en Ö Hoogeodooru Johiaoes Mariuui oader P l de KcDt en J Logthirt Wilhcluiai Mirgaretbi Coroeha oudera ï J tid der Heyden en O C van Dillen OVEBLEDENi 5 Juli N Sirre 1 m ONDERTROUWD 8 Juli J E ARteo 24 j C C de Korte ïï j C lan Hiat 30 j en E I e er te Botterdam 21 j A tan Cel ta AlrlaiidUTeas 14 j en H Druijnjé 19 j Uoop reollt OVERLEDEN W Kgylenborg edr Tan A Baggoer 67 J ï Bupke 8 w H Hüpke 2 m OVUERTROÜWD T Karreman te Zeienbniien 87 j en N van den Henvel 22 j j Boere 28 j en M vu Jevereo 25 j Gouderak GEBOREN Cornell oudera A Lagenrtard en J de Jong OVERLEDEN A Kool Sm G A Slingedaid 6 m Stolwtjk OVERLEDE N S Zgdalaan 18 j Beduw Uk GEBOREN Anna Miria ondera W lan def Uaat ei G tan Vnoren Cornelia oudera P tan Ooaterom en l tan Ooaterom Geerlraida oadera M Niebarg en J C tan Wungaarden OVERLEDEN i C Heiningen 3 ir J G Bikker B m Haastreobt GEHUWD C Eijkelboom en J Jjlnen S van der Duaaeo te Gonderak en O de Graal Daar de heer 0 Messemaker de candidatuur uiet heeft aanvaard wordt heden avond opnieuw eene vergadering gehouden van QBMKEurEBELANo tot bot stellen van een nieuwen candidaat In de vorige maand werd met overgroote meerderheid besloten het departement Terschelling der Maatschappij tot Nut van t Algemeen om finantieele redenen te ontbinden Wellicht is geen departement zóó alom bekend als dit Op bijeenkomsten waren soms acht nationaliteitenvertegenwoordigd t Is gebeurd dat een geheeloequipage van een gestrand schip met levensgevaaruit de masten werd gehaald en dat zoowel gezagvoerder als stuurlieden aioh een paar uren late rin de meest feestelijke stemming tusschen de ledenvan t Nut bewogen en hunne gaven als zangers sprekers en soms als dansers toonden Zevenon vyftig jaar heeft dit departament bastaart in delaatste jaren hete het Bestuur vrij wat moetenlaveerea om het scheepje in vlot water te houdep tot het voor een paar weken aan den grond raakte Gelukkig zijn hier echter nog sleepbooten en de lui die hier honderden schepen hebbenafgebracht konden niet best zien dat hun eigenvaartuigje in de diepte der vergetelheid zou verdwijnen Op initiatief van een der oudste loden is nu besloten een nieuw departement op te richten waartoe zich reeds dadelijk 20 leden aanmeldden De I contributie is belaugry k verlaagd en nu zal men I trachten alle instellingen van hot departement te behouden Kenig bezwaar doet zich al vast voor n 1 voldoende werken voor do volksbibliotheelc te krijgen wyl het aankoopen van nieuwe bij eene lage contributie bezwaarlijk valt Hoe dit ook zij door veler welwillende samenwerking is thnna het voorbestaan van het dppartement Terschelling ver zekerd Men sohry ft uit Kampen aan het U D Da heer Paul Kruger staatsprasident van de Trans vaalsche republiek heeft het besluit opgevat eeu zy ner kinderen cena Hollandscho opvoeding te doen gaven De vijftieiyarige knaap is begeleid door twee Kaffers reeds op wag naar Nederland en zal zijnen intrek nemen bij professor H da Cock docaut aan da theologische school te Kampen Het plan bestaat don jeugdigen Kruger ta plaatsen als leerling op het gymnasium te Kampen In de W oeusdag ontTangen bladen staat een telegram uit Lucern waarin bericht ïyrdt gegeven van een groote ramp die te Zug badplaats van het kanton Zug In aeu particulier telegrafisch bericht van den Berner correspondent dar IndSpeniance Silge vindt men dienaangaande de volgende nadere bijzonderheden Gelijk man weet ligt Zug aan een zeer diep maar hetwelk zich uitstrekt tot aan den voet van den Eiga Nu waren er aiot lang geleden te Zug nieuwe kaden aangelegd die zeer goed geoouslruaerd schenen te zijn en waarop nette huizen waren gebouwd Die kaden zijn boden nacht ingestort en daarmede ook huizen die door talry ke gezinnen werden bewooad Alles is in het meer verdwenen De instortingen zy n don gaheelen nacht voortgegaan Men vreest dat zy ook het aan de kaden gronzanda gedeelte der stad zullen treffen £ an tweede bericht van denzelfden correspondent luidt Er zijn 17 huizen ingestort Er worden 20 personen vermist en er zijn 16 lijkan gevonden Er staan nog 80 huizon bedreigd In zijn derde bericht seint hij De ramp breidt zich uit Er hebben drie instortingen achter elkaar plaats gehad Tot de veertig ingevallen huizee behoort eone herberg vol bezoekers alsook het Zuricher Hotel een gebouw met vier verdiepingen Omtrent de reeds gemelde naphta ontploffing in de Breedestraat te Antwerpen wordt nader bericht dat do huizen No 18 en 20 apotheek en droogerijenwinkal geheel vernield zyn De aangrenzende huizen voor No 22 een goudsmidswinkel werden zwaar beschadigd Kr waren zes menschen in het huis toen de vreeselijke ontploffing plaats had welke een uur ver in den omtrek werd gehoord en in ean oogwenk de twee gebouwen tot een puinhoop maakte Terwijl de ontstane brand gebluscht werd begon men met pogingen om de slachtoffers wier hulpgeroep men hoorde te redden De apotheker de Heer Èooae en een klant Tan hem Mme Laureys die tussclien een muur en een vloer beklemd zaten warded het eerst bevrijd Boose is vrij ernstig maar da da e licht gewond Mevr Eoose dia ook tusschen het puin beklemd zat kon eerst na verloop vto 4V uur Tan half negen tot 1 uur s nachts bevryd worden Zy was licht gekwetst De apothekarsbediende een dionstmaisja een knecht en ean suikarbakker uit die straat lagen gisterenmiddag nog onder het puin Voorts word een klaarmakersknecht die het huis Toorbijkwam op het oogenblik van de ramp dood onder da ingestorte muren gevonden en er moeien naar man vreest nog anderen daaronder liggen 0 a een kleine jopgen Verder zyn verschsidene voorbijgangers maar of minder ernstig gewond door stukkan glas steenen enz T Breed k 6 i ADVERTENTIËN ALBERTUS van WIJK en PETRONELLA ELISABET VUIJK hopen pp Zaturdagl6 Juli 1887 haone 23JABIGX ECHTVBBEISSIQINQ te herdenken Wegens den uitgebreideu kring van Familie Vrienden Bekenden eu Handelsvrienden volstrekt eenige én algemeene kennisgeving Veerstal B 130 een gehouw met vier voruiopmgen j waarin 20 reizigers gelogeerd waren Tijdens de red De goudsmid naast de vernielde huizen wiens i volgden er nieuwe instortingen die wede kostbare koopwaren by da ontploffing op straat ga nieuwe slachtoffers maakten Het gouvernementshuisslingerd wanlfln vor J slingerd warden vermist van 10 000 franc daarvan voor een bedrag staat bedreigd De archieven zyn naar het postkantoor overgebracht Het aantal slachtoffers wordt begroot op 100 waaronder Pranschen en andera vreJmdelingeu De loop dar trainen is gestaakt De plaats der ramp is door een militair oordon afgezet Volgens een telegram uit Zug aan Duitsohe bladen waren de 30 buizen die iu het tweede bericht van bovengenoamden correspondent vermeld staan als bedreigd in tyds door de bewoners ontruini Er zijn te Priok havenwerken ta Batai voor Z eerste maal proeven genomen met de electrische lichting van het terrein die bijzoader goed zijn geslaagd De installatie bestaat uit 29 lampan waarvan 6 aan da kaai 8 aan den groeten weg 4 1 mo s het oosterboord en 11 aan de kolenlfcven de Westergracht de dwa swegen enz Eerst werden de lampen Onder den titel Paris Escarpe is dezor dagen van do hand van Charles Virmaitra een hooggeplaatst beambte van da politie een belangwekkend boek verschenon De kleine Terhaaltjes die de schrijver doet zyn zeer leerrijk niet aUaeu voor politiemannen maar ook voor het publiek daar bat alt d goed is te laeran op walke wijze handige gauwdieven hun handwerk uitoefenen sEen van de eigenaardigste verhalen is het volgende dat geheel gebeurd is zooals het hier wordt medegedeeld Eene dame uit de groote wereld jg had eene uitnoodigiug gekregen voor een gemas en va i de Velde 2 kerd bal dat in de Tuileriéen gegeven werd OpIer 1 stem i f t bol ra i J Getrouwd JOHANNES BELIX van ÜIJK en JACOBA ANTONIA WILHELMINA PESKENS die mede namens wederzjjdsche Familie hunnen harteluken dank betuigen voor de vele bewuzen van belangstelling bö deze gelegenheidondervonden Gouda 6 Juli 1887 I verloor een dame een paar oorhangers Tan M Traoad ÏM TOW een rentaeeleii strgd Onze Tareeniging zegt ipr heeft meermalen getoond er niet t ien op te lien om te atrjjden en vasl is die dan ook met het beate auooea gevoerd waar diu èn de voorzitter èn de secretaris denr vereeniging en aanchijnlijk ook vele leden vóór eéne caudidataurMessomaker lijn gaat het i i niet aan die te laten rysten uit vreea voor strijd Be Voonitter zegt dat hq dit met den heer Julius eens zou zijn als hij er niet van overtuigd was dat de heer Meseemaker geen candidatuur zou aanvaarden Het vorige jaar beeft spr zelf aan den heer Messemaker do hoop te kennen gegeven hem nog eens in den raad te ziea en toen antwoordde hy Weet u wel dat ik al bq de 70 ben en de rechte ambitie bestaat bij mij ook niet meer Spr zou als hy wist dat de heer M wilde hem gaarne candidaat stellen en moesten wg het dan bij de stembus verliezen welnu htffou een eervolle nederlaag zijn maar thans moet z i een andere candidaat gesteld worden De heer Julius gelooft dat do heer Messemaker toen hij bedoelde woorden zeido dit niet zoo ernstig heeft gemeend De heer Messemaker toch is een vogel die steeds eeu argument bij de hand heeft voor de behoefte van het oogenblik geschikt Bedoelde woorden ian hij niet letterlijk bedoeld hebbeu Hfj is nog volstrekt niet wat men noemt i Oud Ieder die hem in de Dehating duh hoort spreken bewondert steeds zijn helder oordeel en zyn groote belangstelling in do zaken en wat h j den heer Steens Zijnon zeide zeide hij als vogel dat natuurlijk een groot verschil maakt De heer Bonte beveelt daarop den heer C Witte van de Velde aan die een geboren Gouwenaar is en bij verschillende gelegenheden getoond heeft belangstelling te gevoelen voor de openbare zaak Hy is een yverig lid der Schoolcommissie is een dergeuen die steeds Hink voor hun gevoelen durven uitkomen en is een man van heldere denkbeelden De heer Grendel spreekt daarop een woord ten gunste van de candidatuur van den heer D Hoogendijk hoofd der firma Hoffman en Co die eveneens geboren Gouwenaar is en die spr zeer geschikt acht voor raadslid Zijn finantieele kennis zal in den raad waar dikw ls fi antieele aangelegenheden aan de orde zijn goed te pas komen Zijne uitgebreide familiebetrekkingen stellen hem voorts in de gelegenheid dikw ls rijke on rijpe inlichtingen te geven Hy is algemeen geacht en roet hem als candidaat zou de vereeniging zeker geen échec lyden De heer Steens Zijnen zegt tegeu dien candidaat alleen dit te hebben dat hij nog zoo jong is en nog te kort in eigen zaïk zoodat deze al ziJn tgd vordert Hij moet zich geheel wyden aan die zaak Zijne jeugd en weinige onderyinding zyn bezwaren die spr meent dat niet over het hoofd mogen worden gezien Over eenige jaren zal hy wellicht uitstekend voor raadslid geschikt zyn De heer Dr A Eomeijn fegt dat na do mededeeling van den Voorzitter dat de heor vtfn Vreumingen niet bereid is eene candidatuur aanvaarden deze door hem wordt ingetrokken Wat voorts den heer J A P Montijn betreft ook door spr genoemd de bezwaren tegen den heer Hoogendijk zooeven geopperd gelden ook voor den heer Monfijn Spr kent den heer Montijn als een aolied man die goed voor zijn zaak is en zich daaraan wydt maar het is niet te ontkennen dat zijn jeugd en zijn weinige ervarenheid op verschillend gebied hem voorloopig mindei geschikt maken voor raadslid Over 2 4 6 of 8 jaar zal hij echter daarvoor wellicht uitstekend geschikt zijn en dan zal hy daarvoor ook wel in aanmerking komen De heer van üven beveelt daarop den heer Knaap aan die als hij eene candidatuur wilde aanvaanlen een geschikt candidaat zou zyn Het bezwaar tegen de hh Hoogendijk en Montjji dat zij te jong ign geldt niet voor den heer Knaap Hy is oud genoeg en werd reeds vroeger in deze kies vereeniging als candidaat genoemd De heer Dr Kasper iiet af van het woord ten gunste van den door hem genoemden candidaat naar aanleiding van de mededeeling des voorzitters dat de heer van Gelder niet bereid is eene candidatuur te aanvaarden Daarop wordt tot stemming overgegaan De hh van Bergen IJzendoorn Noothoven van Goor IJssel de Schepper en Hoogenboom worden met nagenoeg algemeene stemmen opnieii w als candidaten gekozen Knaap en van der Meulen ieder 1 stem V oorts vereenigdon op zich van de 14 stemmende Kh Koniflg 12 Messemaker 6 Knaap 3 vander Meulen Lotsy en van de Velde ieder 2 eu deheer Hoogendyk 1 stem De heer Koning is dus gekozen Voor den 2n candidaat heeft een nieuwe stemming plaats I Uitgebmcht 14 stemmen waarvan verkrijgen de ih Messemaker 8 Lotsy Voorspoedig beyalle vaiJ een welgeschapen Dochter G C vi K Dss HEIJDEN Gouda 7 Juli 1887 van Dille Mevrouw SCHIM vandeyLüEFF T raagt tegen 1 AOGÜSTOS eene nette Tweede Meid niet beneden de 20 jaar P G Dienstlsode gevraagd Voor DADELIJK of tegen 1 AUGUSTUS wordt een fatsoeniyke DIENSTBODE gevraagd Adres Mejnfvrouw PINO Markt 62 Qouda Mevrouw KORTENOEVER Flaweelen Singel B 607 VRAAGT een Openbare Vrijwillige Verkoopi te STOLWIJK in het Koffiehuis van J ZUIDEUVLIET ten overstaan van M L MOLENAAR Notaris te Waddinxneen op Vrildag den 15 Juli 1S87 s morgens 11 nar van EENHUISENSOSÜÜHc ERF en GROND beneTens HENNIP of BOÜWAKKERS en HOOILAND gelegen aan de Koolwjiksche weg vooraan in Koolw k binnen Slolwijk ter grootte van 1 Ilect 31 Aren 30 Cent Eigendom van PIETER BERGER Betaaldag 1 Sept 1887 Breeder in billetten Nader onderricht geeft de Eigenaar en Notaris MOLENAAR genoemd LET op NAAM en WOOyPLAAIS G PUIJK Turfmarkt Wegens het vergevorderd seizoen zeer Nette COSTTJIv BSy van af 15 het Kompleet COSTÜÜM en Nette PANTALONS van af ƒ 5 Openbare Vrijwillige Verkooping GOUDA i D het Koffiehuis chet Schaakbord op Donderdag 14 Juli 1887 s morgens ten 11 ore van Een Perceel goed toegemaakt WEI of HoorLAirr in Bloemendaal aan den Winterd k binnen Waddinxveen groot 1 26 60 Heet belendende Eigendom van G W HAARSMA M MOONS en VISSER en MULLER Aanvaarding I NOV 1887 Betaaldag 1 SEPT 1887 Nadere informatiën bg de Eigenaresse de Wed BLONK en bg Notaris MOLENAAR beiden te Waddinxveen Stoom BierlroTiwerijen DE GKIFFIOEN te SCHIEDAM LAGEa ep GEILSTE BrERE JI t CHË ËK Beiersch Hilsener op FUST en GEBOTTELD Ae ent te Gouda A DAM Kleiïteg E 96 97 TRICOT ONDERGOED Kousen eo Sokken D Hoogfenboom TIENDEWEG D 59 Bericht de ONTVANGST van eene prachtige COLLECTIE HANGLAMPEN BRANDERS van elk verlangd systeem onder waarborg van veiligheid LANDBOUW ZOÏÏT te verkregen by de Firma E C LANGERAK te Oudetoaier a contant tegen 2 per 60 Kilogram inbegrepen de zak Zonder Consent biljet van den Ontvanger onder wiens kantoor de verbruiker behoort mag dit ZODT niet worden afgegeven ï NIEUW ï IEAU de COLOGHEl JOCKEIJ CLUB ƒ 1 per FLACON bö 5 Louis P WELTER Westhaven B 193 § Bozen Zeep 10 Cent per stnk LM mm m uil de Bierbrouwerij De POSTHOÖRIV te Rotterdam Prjs per Flesch 12 et per Vj Flesch 6 et naat buiten in kisten van i en s of 7s Flesschen bit BI BR onderscheidt zich zeer door rgk Extract gehalte en weinig alcohol en wordt als zoodanig voor gezond en voedend TAFELBIER aanbevolen Chemische analyse op franco aanvrage gratis verkrggbaar Adnbevelend J H HOODE Zeugfslraat 8 I Agent 7oor Gouda en Omstreken PUIKE OUDE SCHIEDAMMER Merk NI ÏÏTCAP Verkrijgbaar bg M PEETERE k te Gooda NB Als bbwgs van echtheid is cachet en kurk sleeds voorzien van den naam der Firma P HOPPE De Goudsche Macltinefabriek te Gouda vroeg er COSIJN Co Levert GAS en PETROLEUMMOTOREN eh STOOMMACHINES voor de Klein Industrie DRIJFWERKEN naar stukprgzen