Goudsche Courant, zondag 10 juli 1887

De Stad Parijs miB Pi Hl o o U D A Markt A 62 ff NAAR MAAT ZOMR PRIJSVERHOOGM Heeren en KInder KleedingmagaziJn g Steeds voorradig eene groote sorteering witte en gekleurde Piqué VESTEN Haute 3 Nouveauté s Lustre Chasemir en Atlas COLBERTS en JACQtJETS van de goedkoopste I tot de fijnste soorten f IIITSTEKEIVDE ZOMEKKLEEDIIVG I Tevens Dril COLBERTS Dril PAl fTALONS Dril en Alpacba effen en gekleurde Stof I of REISJASSEN alle van fijne dunne Stof prima qüaliteit Tot ongekende lage toch vaste Prijfien d Contant Men zie de pryzen in de B T L JL O E MARKT 62 GOUDA Zondag 10 Juli 1887 Civiele en Militaire UITRUSTINGEN voor O en W Indië BODBGBA VU naast de Lothersche kerk GROOTE OPRVIMIIVG van Dames en Kindermantels en JONGENSPAKJES Verder alle nog voorhanden zgnde Qoederen roor het Zomergaigoen worden tot zeer lage prflzen OPGEBÜIMÜ Eene g roote partij diverse LAPPEW GOUDA Juli BAHLMAiV en Co Als Leden voor den GEMEENTERAAD worden de KIEZERS aanbevolen Mr A A TAN BEROEM UZEi DOüRI J M rVOOTIIOVEl VAi GOOB Dr H IJSSEL de SCHEPPER H VV G KO IIVG B P M VAN ALD Rl VERELT van ROSE BfJRG S P C VAN DER MEC LE1 VJÈLE KIEZERS van af MAANDAG a s van alle DAMES en KlAlDER MAIVTELS Stoffen Lakens Buxktns en verdere Manofactoren eh kleine Artikelen tot spotprijzen h contant Markt hoek Kerksteeg HOiJ MJJmA1 mahoniehouten KLOK Afaandagf en volgpende dagpen Lappendagf W Schalekamp Jr e en spelende HAVEN 17 he ft dagelijks VEItöCH voorhanden Diverse Confituur Gebakjes IlctOM AMANDEii ScHüiM enz KATTENTONGEN EPINÈS FRANSCH en een gedeelte HITISOBGISLS w enBANKET OESTEBTJES WELLINGTONS TE KOOP aingeboden voor een ciriele prjju BOTERKOEK enz euz Adres met franco brieven oijder No 1529 HEDEN AVOND Roomhorens ahnge aan het Bureau dezer Courant Meden Taart Tompouces Chtpolata s Srelpersdrnk van A BRINKMAN te Gouda Openbare Vrijwillige Verkooping te WADDINXVEEN wegens vertrek naar elders aan het Heerenhnisgemerkt D gaan de Kerkweg op Woensdag 13 Juli 1887 ten 10 are des morgens van Eenen gedeeltelijken solieden goéS geconserveerden liVBOEDEL voomameiyk bestaande in Mahoniehouten STOELEN met bekleede en leêren Zittingen CANAPES TAFELS BOEKENKAST WASCHTAFEL BEDDENTAFEL SPIEGELS SCHI DEBIJEN Veeren BED met toebehooren KOPER BLIK TIN AABDENWBRK MANGEL VVATEBTON WATERWAGEN TÜINSTOELEN KLEBRSTOKKEN en hetgeen meer te voorschgn zrI gebracht worden Betaling h contant Daags te voren afge nmmerd te zien Nadere informatien ten kantore van Notaris MOLENAAR te Waddinxveen te GOUDA Het OPBNBAAR XXAMEN bfl het einde van het schooljaar 1886 87 wordt gebonden 12 en 13 JULI e k des morgens 8 12 en des namiddags 1 S j uur doch den ISden tot 4 nre daar het examen in de gymnastiek op dien WOENSDAG plaats heeft s nam 3 4 in het stedelgk locaal De Directenr Gouda 9 Juli 1887 Dr W JULIUS Openbaar Onderwijs Toelating van leerlingen op de Burgerscholen voor Jongens en Meiq es Hoofden Mei ORETSER en de hh HUBEB LEOPOLD en vax € ITTERT De COMMISSIE van Toezicht op Ittftt Lager Onderwgs alhier maakt bekend dat de IN8CHBIJ VING van leerlingen wier plaatsing men na het eindigen der zomervacantie op een dier bovengenoemde Scholen verlangt zal geschieden in de Schoollokaleu op DINSDAG den 19 JULI 1887 dee namiddags ten vjjf nre De toelating van leerlingen op dexe Scholen geschiedt eens per Jaar Voor verdere bgzonderheden wordt verwezen naar de aanplakbilletten Namens de Commissie De Secretaris Mr J FOETÜIJN DROOGLEEVEB I riBiiuEuiiiiVAtiiiiiiiGmmiuiD VEIJDAG 8 JULI Voorzitter Mr A A van Bergen Uzendoom Tegeniroordig 14 leden Afwezig ï jn de hb van Struten en van Iter8on terwijl er ééne vacature bestaat De notalen der vorige vergadering worden voorgelezen en onveranderd goedgekoord De Voorzitter deelt mede dat Gedeputeerde Staten hebben goedgekeurd de raadsbealuiten van 27 Mei U tot wijziging der Gemeentebegrooting dienst 1887 en tot het aangaaa eener geidleening ten behoeve der Gasfabriek Voort deelt de Vooraitter mede dat genoemde lecning groot 100000 is uitgeschreven en dat daarop is geteelünd voor 476 000 en wel als volgt 2 4 98V Vi 10 99 i 99 80 99 93 100 27 lOO iM 4 lOOVu 92 lOOV 100 100 30 1001 50 100 10 100 t 10 100 4 5 101 11 loiVrt Gegund zijn aan Hoffmann en Co te Gouda 11 obligation tegen 101V pCt P vaa Buedenide te Haarian i oUigatien tegen 101 pCt Wed Kdox 1 Dwtland te Gouda 10 oUigatien tegen 100 en 10 tegen 100 pa Lissa en Kann ta a Gravraihage SO obligatien tegen 100 pCt P Ooedewaagen en Oo te Gouda U obligatien tegen 100 pCt Dóe mededeelingra woideii aangenomen voor kennineving Ingekomen t a 1 De Gemeente rekening over 188 Wordt geetdd in handen eener ComnuMie tot leden waarvan worden benoemd de bh Fortnqn Droogleever Hoogenlwom en van Hierop De rekening der Stedelijke Beleenbank over 1888 Ter visie De rekoiing der StadK Libi e Ter visie 4 Het rapport der Baadsoommiisie beUut methet nazien der rekeningoi der gesubsidieerde instelliagen van wddadigh stiekkende tot goedkeoiing Ter visie i Het rapport dar Commiane belast mot hetnazien der tdiming der dd Schutterq strekkende tot goedkeoring Ter visie C Eene miarive der Comminie van Toeacht op het I er Onderwijs insendendo eene aanbeveling tot lid dier Commissie Daarop komen voor de hh H P Sebim van der Loeir en W Lotflr Ter vide en benoeming in de volgende vergadering 7 Ean voaré A van B en W om aan da 2e BnigRMhool voor meiqea een 4 onderwgzeres te benoaaen Tor viae 8 Eoi aantel vaa en W om eene wijziging la hnqpA in de insiraetie van den Cora aisMrii M da aaaleg daato de stoomboten aande T Ter visie Il B en W op de vroeger ing w B üaaso vao kaashandeiaieo en Undbwnrera nih fe kaaaniarkt in het vemdg op een vaiit mx IteM 7 r te dden begianao S on W tdtaa daarin voor 1 w van proef m ffiMftt m t wa t doen aaanngen Ter visie tXO 9 en iVSQSttd a en W lot voUoemBg van eene lodlnnitits van Ae U vu der Hont en Eenens fleafcunthgoi Iwlwrt nnat aet het onienoek in a lki tl Mftll Uij Dm dfclmtia bednM t voor honorarium reis en verblqfkosten een som vau 1394 37 Ter ririe 11 Ëen voorstel tot w ziging der GemeentoBegrooting dienst 1887 Ter visie De Vooraitter deelt karop mede dat Mej A Hom Bayle onlangs benoemd tot tads rroedvrouw die benoeming niet heeft aangenomen zoodat een nieuwe benoeming moet plaats hebben SoUicitatien zijn ingekomen van de volgende personen L L van Bergen te Beeuwijk K van GoorFrank te Woubrugg e M Isaak ter Leen te Kampen en A Keuning Aalis te Groningen Op voorstel van den Voorzitter wordt besloten de benoeming k de volgende vergadering te doen pUuts hebben Daarop werd de inrtnu e voor den Havenmeester tevens belast met de cdntrole vutgMteld Voorts was aan de orde Het Ires van G J D Arends houdende verzoek te mogen oprichten een vijzeldok aan den Kattenaingel Overeenkomstig het voorstd van B en W wordt besloten dat verzoek op zekere voorwaanlen toe te staan nadat de heer Straver had verklaard zich daarmede niet te kannen vercenigen daar by van oordeel was dat dergelijk dok Singel en Plantsoen zon ontsieren Ook de hew van Minop verklaarde zich tegen het voorstel Ten slotte was aan de oide de benoeming van twee leden en twee pbatsvervangende leden in het stembureau voor de verkiezing van 6 raadsleden Tot lieden werden benoemd de hh O A Ottdnk en H Jager Tot pUatsverrangende leden de hk H G Hoefhamer en A K van der Ganlen Niets meer aan de ordezgnde wordt de vergadering daarop door den Voorzitter gMloten BoiteBiandseli Overzielit Prins Ferdinand van Saksen Cobiitg Gothiy de 2£ jarige huzarenluitenant u Oostennjkschen dtentt ia door de Bulgaarsche Sobianjo tof vorst van Bulgarge gekozen en wel met algemeene stemmen want ook de aanhangen van ZankolF veremigden zich met deze keuze Het BulgaaAche volk verlangde dan ook zoo nadrukkelgk de verkiezing van een vorst die aan den tegenwo digen onhondbaren toestand een einde kan maken dat zelËi de Bttssische partij dezen aandrang niet durfde weerstaan Alvorens hun stemmen op den Prins ait te brengen ontvingen de a eraardigden de verzekering van den heer Stambuloff dat prins Ferdinand de benoeming zou aannemen Vermoedelgk zal de prins echter niet onmiddelqk naar Bal arije vertrekken doch na zich bereid jverklaard te hebben de Bulgaarsche kroon te aanvaarden eerst een poging beI proeven om Ungs diplomaüeken weg de bekiwshtiging van alle mogendheden te vwkrqgen Van eenige mogendheden o a Engehind en Italië wordt deze zeker verwacht doch in allen gevalle van Raalands w ijrering den prins niet weerhouden als vorst van Bulgarije op te treden Uitvoerige verslagen bevatten do Fnuuehe bladen over het re htageding te Lrapdg dat door de otScienze Dnitache pers te voren met zulk een grootspnudc is aangekondigd De bekentenis van den voomaamsten aangeklaagde Klein die alle tegen hem ingebrachte beschuldigingen bevestigend beantwoordde geeft de KöIm SUg den volgenden triomfkreet in de pen Heeft reeda het rei tageding tegen KSehlin en zgn lotgenooted voor het r k erechtshof bewazrai dat de waarachbg schuldige by de landsmradelijke beweging niemand anders dan de Fiansche regeering is zoo brengt dit proces tegen Klein en de overige beschuldigden aan het licht koe de Fransche rtveering langs offieieelen weg Duitache onderdanen tot landverraad zoekt te vmieiden Er heeft zich geen ontaard zoon van Duiladiland aan het boitenland verhuurd om n bind Ie vertiden maar lie Franache rweering hacA haar beambtm aan de granen de opbacht gegeven naar Duitachland te gaan en daar zoo mogelqk menachen tot een misdaad te binten tot verraad van hun laad over te halen nanaehe ambtenaren waren de aanvoerden van dit voraad zy garen raad en bevelen door hva taaaeheakomst wraden geld en papiano bezorgd en werden hun shichtoffers ingelicht Ten bew ze van de schuhl der Fransohe regaering laat dan de KöU Ztg het voornaamste uit het verhoor van Klein volgen Onwillekeurig rijst een vraag op is de DnitMhe regeoring geheel zuiver van de vlekken welke de Köln Ztg den Franschen aanwryft of is het Duitsche gouvernement wellicht minder gelukkig by het vindon van landvenaden in de Fransche republiek Leverde de proc generaal by het Hooggerechtshof meer een acte van beJehuldiging tegen de FraoKshe Eegeering dan tegen den beschuldigde Klein c s do Norddeutache verklaart aaar aanleiding vaa het bij de Fransche Kamer ingediende voorstel tot het heffen eener verblijfsbehuting van vreemdelingen dat zulk een bdasting in strijd is met Ule volkenrechtelqke beginseleni Duitaehhuid zal nerryds op alle in Frankrijk genomen maatregelen die van v ndige gezindheid tegen de DoitMhen getuigen strikt het reciprociteitastelsel bten vol vooral in Elza Lotharingea Te BrusMl is weer een der mannen overleden dia een rol vervulde bij de oprichting van het koninkrijk België nl de beer Thielemans Deze staatsman werd in 1799 geboren en werd in 1837 minister van biimenlandsche zaken Daarna bekleedde hij aehtereenrolgcns de betrekking van gonvemeur van Antwerpm en Loik raadsheer en daarna president van het hof en hoogleeraar te BniaaeL Ook was Thielemans langen tgd lid van den Bnuadsehao gealeenteraad ea de Kanur Er bestaat nog eenige kans dat de Sultan toch de overeenkomst met Bogeknd of er Effirpte zal onderteekenen De heer Drummond Wolff die den 9dea Juli uit KoBStaatUiopel vertrekt zal eerst dea Saltan en aCwheiAèeioek bnage ea bf e gelageaheU een laatste poging wagen em de ondattaefcaaiag ta verkrygen Kaotoogerecfet te CloDda Tereehtzitting van Woenwlag S JuU 1887 Kantonrechter Mr J IL tav MISBOPj Ambtena van het Openbaar Ministerie Kr W C A SCHOLTEN te Bottetdam VEBÓORDEELD T H vrachtrijder te Nieuwerkerk tot 10 gnUaa of 3 dagen w ens als voerman van een wagen bespannen met twee paarden niet ophouden by de haltpaal by den overweg van den spoorweg ta Nieuwerkerk tanryl de overweg was a gaslotea aa doorrijden tegen d dnitboon dia daardoor is gebroken L H arbeido te Moercapelle tot gulden of 1 dag wegens ta Zevenhuizen vervoanw van aaa snoek in den gealotea visehiqd A P huisvrouw van D v V te Moercapelle tot gulden of 1 dag wegens weipen van heete aaeh mi den grond achter hare woning J V arbeider te Gouda tot 1 gnlden of 1 dag agens ryden mm een voetpad ta Moordredrt H O koofouui te Willige lamgarak tot 3 galden of 2 dagen wegena te Qonda vervoeren vaa oagefcenrd mndrlaeadi J V d W Visscher te Gouda tot 1 gaUaa of 1 dag wegens te Gooda vorkoqiea van viaeh dis niet is gekeurd I M B hniavronw van J v L Ie Gouda lot V gnUen of 1 dag wegens kwpea op een gnaparic van het j Untaom te Gouda I L V koopman ta Goada tot 1 gaUea of I dag wegens xitten of zya hoodeakar onder het ryden te Gouda t J de B a M en C V d K joageas te Gouda idder tot g ddea of 1 dag 0agan alea met eenten op de straat te Goada VEUGBSPEOKEN C drai O kiqntein Of de stoomboot Auron II varende taasehen Boitesdam en Amsterdam aa M r H kapitehi op de stoomboot Botterdaa vaa de aanklaeht met te groote snriheid in da rivief de Gouwe pnder de genweate Goada te hebben gevaren De Kantonrechter heeft zkh oabevoagd veriJaaid ia de zaak legea fi i na B taimaaa Ie Oowb