Goudsche Courant, woensdag 13 juli 1887

1887 Woensdag 13 Jali N 3572 GOUDSCHE COURANT JVieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken aangeklaagd zich niet op bevel der politie verwijderd to Rebben uit eene zamensclioling to Gouda ontatnan na het afdanken dor schutters tegenover den sergeant tamboer der schutterij Deze laak moot dus bij de Rechbaiik to Rotterdam worden behandeld LIJST van Brieven geadresseerd aan onbekenden door bemiddeling van bet Postkantoor terug te bekomen A Dekker Berkenwoude Bouman Nijmegen C van Veldt Papendrecht BKIEPKAARTENfDe Reede Amsterdam H Brum Leiden De Directeur van het Postkantoor SIMONS GEVONDEN on aan het Bureau van Politie gedeponeerd Een Kinderkruiwagontje een ledige Portemonnaie een ring met elf Sleutels oen Sleutel oen jiaar Handschoenen een Corchet een portemonnaie met geld Ook kunnen aan het bureau van politie inlichtingen gegeven worden omtrent een vloot met boter dio op 30 Juni alhier is bijven staan RECLAME VOOR DOVEIV Een persoon die door een eenvoudig muldel van doofheid is genezen zendt gratis de beschrijving daarvan aan oen ieder die or om aanvraagt yidves A L SIIUPSOIM 4 Rue Drouot PARIJS ADVERTENTIE STOOMBOOT Alida De dienst is Toorloopitf GESTAAKT F van VTRECBT Gouda B 42 B 42 OOSTHAVüN P C W BEGEEE beveelt zich beleefd aan tot het aböniieeren vaa KAPPE f HAARSNIJDEN en SCHEEREN aan huis De hevigste Kies Hoofd Oor en Aangezichtspgn wordt terstond verdreven a 30 Ct Depot Drie Hoekstraat 10 en te Oouda hy Joh B van WIJK hoek Bogen TBICOT ONSESSOEBEEEN voor Mannen Vrouwen en Kinderen SCHENK Zn A f500 betalen wjj aan hem die bjj het gebruik vttn Goldmant fKeUer Tandwater ooit weder tandpgn krggt S GOLDMANN en Co DassDEN Verkrggbaar k 50 cents de flacon te Gouda hia J C ZELDENRIJK Prof Pepg rer d Alion HAAR EXTRACT Geheel eenig in zgn samenstelling eh afwgkend van alle andere haarmiddelen zonder vetof olie Het hoadt het hoofd rein maakt de har krachtig en frisch en doet nieuwe haren ontjBemen zoodac men zich na een kort gebruik in een fraai hoofd met haar mag verbeogen Prgs per flafebn met gebrniksaanwgling 40 ct Verkrg aar in de ondektaande depots A Wed N Sanders W Ligihèlm Voort A Bo Berkel Wed Bosni n ioada A Prins Zetenhui n Wed O Wilhelmuj Woiffd LEONKvanPEAAG Sigareufabriekant Gouda SPECIAAL HANOWEBK SWEET HOME 25 CONGO 20 Verkrjjgbaar en détail Korte Tieiideweg D 12 TE KOOP aangeboden een Vos PONNIJ HIT met een ütrechtsch TENTWAQENTJE TÖIG enz alles in goeden staat uitstekend mak voor Tram en Spoor te zamen of ook afzonderlijk Te bevragen onder No 1530 aan het Bureau dezer Courant KvanderBUBiQ Zoon Confiseurs Cuisiniers MARKT A 146 Bevelen zich aan tot het leveren van Dejeuners Diners en Soupers zoowel binnen als buiten de stad Dageljjksch VERSCHE verschillende GEBAKJES enz enz PALING in GELEI enz markt A 146 De zoo zeer gerenommeerde m Amerikaansche BOENWAS a voor Meubels Marmert en gevernist Hout 4 werk van H W EÜUIJS Si 200N Dandelen in ïerfwarcn en Vensterglas t te s Hertogenbosch § ia aldaar steeds verkrijgbaar inPleschjes van ï7 j Cent en verder alom Fabrieksmerk gedeponeerd 0 Men waehte aich voor namaak Voor GOUDA alleen verkoop bij den Heer Pil J van lér STOK li MAAK rVieuw CVieuw INMAAKBÜSSEN welke niet dicht gesoldeerd behoeven te worden zgn verkrijgbaar hg C VAN BERKEL KLEIWEG Alles wordt met garantie geleverd BAD ASTISELEN L van OS Az Kleiweg E 73a OPRUIMING van de voorhandene lOIIilSïOKIIi UITGAVE KOKSMA tegen veel minderen prijs bij X BIUi i IIAI Lange Tieudeweg te Gouda V SPECIALITEIT in FEANSCHECOESETTEF en DAMES ONDERGOED I Hoogfenboom MOZAIE CEMENT en Trottoirtegfelen in verschillende Dessins worden bg verkiezing met inbegrip van het leggen aan BILLIJKE PRIJZEN opgegeven J MULDER in Bouwmaterialen enz Inlichtingen Attesten en Prgscouranten gratis BOET UW 700ML No 1 ARLÏ Dr E De ZOrgvoor de Oogen en Ie keuzo van Brillen voor een ieder bevsttolijk voorgesteld 3e uitgave vertaald door Dr F J VAN LEENT met een naschrift van Dr H SNELLEN Met PI 1 25 No 2 DEBAY Dr A Het haar en de baard een Boek ter bevordering van oen SChOO nen baartooi Middelen om den haargroei te ontwikkelen on te bevorderen Mot uitvoerige receptonlijst om zelre BChOOnheldS on baarherstellingsmiddelen ie bereiden 1 26 No 3 RECLAM Prof CAEL Levensregelen Ernst en luim uit de gezondheidsleer Voor Nederland bewerkt door Dr S Sr COEONEL Tweede herziene drak ftMet afbeeIcKngen f 1 26 No 4 SCHOONDËRMARK Jr J Hot behoud van ons Huwelljksmateriaal 2e druk 0 90 No 6 SCHOONDERMABK Jr J De voorbehoedmiddelen tegen zvrangersohap Met afbeeldingen 2e druk ƒ 0 90 LET WEL No 1 3 te zamen voor 3 No i 6 te zamen voor 1 60 Allo 5 Boeken bijeen voor ƒ 4 franco por postpakket door geheel Nederland Tegen postwissel te bekomen in het Magazijn vin goodkoope Boekon van A van KLAVEREN te Amtterdam Swelinkstraat No 14 16 COGNAC 1 25 1 50 en 2 pei flesch by PWEKKENO TiRSTERKEWD K00 TSVB 1 WEND tU BLOEDARMOEDE BLEEKZUCHT GROOTE ZWAKTE J F Oerman en Zoon menaeweg in flesscfaen f 1 00 en f 100 TAMABJIMDEBOIMBONS aanbefolen tegen verstopping en daarmede in verband taande ongeiteldhedcn In doozen v n 90 fn 50 Cent CltiARETTEN tegen ASTHMA de inademing van den rook dezer CigareUeo geeft den lyder aan Asthma terstond verlicbling lu Emi van 80 en 50 Centg SALMIAK PASTILLES oplossead en vcrzaohtend m iddel bij Hoest en verkouldheid in fleaohjea è 20 cents ERAEPELIEN HOLM jipotAeier te Zeitt Depot voor Gouda hij den heer A H TEBPE Apotheker voorheen C THIM Snelpersdmk van A Bbinkman te Oonds BINNENLAND GOUDA 12 JuU 1887 Zaterdag is het adminie examen gehouden voor den nieuiren cursus van het progymnasium Van de zos jongelieden die zich aangemeld badden zgn er vier toegelaten A J Hsen ens Dekker A J M van Mierop K P Spamaaij en A G Wien e Beeds voor eenigen t d hebben ir medegedeeld dat de Phiatielyke vereenigmg tol bnordering van volkxmderwij en ickooliezoek in dit jaar wederom een feest wil bereiden aan de kinderen der koetclooze scholen en der bijzondere scholen voorzoover deze kinderen kosteloos toelaten Thans is de commissie begonnen de giften die haar tot dit feest moeten in staat stellen in te zamelen en wg wenschen haar by dezen arbeid en uitnemend succes toe Het feest moet zgn eene belooning voor getrouw schoolbezoek en wie ge lurende het laatste sohoo aar zonder wettige redenen meer dan driemaal verzuimd heeft is onherroepel k uitgesloten Evenals bg vorige gelegenheden tuUen ook nu den Haag en Seheveningen het doel der tocht zijn Geen beter gelegenheid om tal van kinderen er zullen er wel drie honderd zijn naar we vernamen een heerlijken dag te bezorgen dao een toer door het Haagsche bosch en de duinen naar het strand Wij twijfelen er geen oogenblik aan of het plan zal ook ditmaal door onze atadgenooten zoo mild worden gesteund dft het feeet in luister voor gne voorgangers niet behoeft onder te doen De Commiaaie heeft getoond wat zij vermocht indien haar de middelen ruimschoots toevloeien Blgkens het in dit nr voorkomende verslag van de Kieaveroeniging ÖEMEiNnnLANO is da heer G C de Vooge eandidoat gesteld fpor dw emeentenuid Daar deze heer echter de candidatnur niet aanvawdde zal Woensdag avond wederom eene nieuwe verkiezing bats li ben É het toehktingsexamen voor de rgksveeartchool te Utrecht zgn o a oegdaten de n J D van den Bergh te Schoonhoven J N A Scheepens te Gouda en G Bulk te Boskoop De laatste was leerlmg der 8e klasse onzer H BurgerschooL Gisteren had te s Hage de scbietwedstrgd plaats van den Nederl Schutterij Kaderbond Aan den korpswe lstrg d in het individueel juiatheidaachot op 160 Meter staande uit de vrije hand werd deelgenomen door detachementen van 6 schutters die 5 schoten deden De Ie prge werd behaald door de afd Utrecht met 164 punten de 2e door de afd Rotterdam met 147 L de 3e door de afd Oouda met 131 p en de 4e ir de afd Haarlem met 108 p Bü een Zondag j l te Leiden op Rtyneifl gehouden zwemwedstrgd uitgeachreven door de vLeidacho Zwemolub weiden twee prgzen behaald door Leden van de Goudsohe Zwemclub de hh L E Beszelzen en C C Krom Do eerate behaalde bg het anelzwemmen op den buik lengte der baan 160 Meter met 3 keerpunten een verg zilveren medaille en legde de baan af in 8 min 64 sec De heer A M Harthoom uit Amsterdam die den gouden medaille venkreeg in 2 min 48 sec De heer C Unger uit Delft die den 3n prga verkreeg in 2 min 64 sec De heer C C Kropi behaalde bg het anelzwemmen P B Gengte der baan ± 80 Meter met een keerpunt een zilveren medaille en legde i o baan af in 1 min 28 sec De heer J D Bloemen uit Amsterdam kreeg de gouden medaille met 1 min 22 sec de heer G P H van Muaachenbroek uit Delft den 2n prjjs met 1 m 26 sec Daar de beate zwemmers van Nederland bg dezen wedatrgd waren opgekomen en mededongen zoo hebben genoemde hoeren de eer der Goudsche Zwemclub sohitterend gebandhaafd en in aanmerkiiw genomen dat l deze club slechts een groot jaar beitaat mag het met waardeering worden vermeld dat reeds Ai een eervolle plaats inneemt onder die uit andere gemeenten De Goudsohe Zwemschool was gisteren voor deze gelegenheid feeatelgk versierd en met vlaggen getooid dank zg de goede zorgen Van den Directeur J M Groenendaal en op het gewone oefeningsnur der Clubsledon was den prijiwinners een fees teli ke ontvangst oereid Zq werden uitgenoodigd in een boot plaats te nemen en werden daarop met muziek voorop door de leden die zich daartoe te water begaven het lange bassfai in triomf rondgevoerd Wg wenschen de oGoudsche Zwemclub geluk met het goede figuur dat zq buitenaf heeft gemaakt en hopen dat zij niet op de behaalde lauweren moge inslapen maar door voortdurend zich te oefenen zich meer en meer moge bekwamen in de edele zwemkunat die uit venehillende oogpunten beschouwd de beoefening overwaard ia Door Z M ia benoemd met ingang van 24 Juli tot burgemeester van Gouderak de heer M Bron aeo etaris dier gemeente Door 4c Commissie uit de Staten van Zuid Holland ia de goedkeuring voorgpeteld der Provinciale rekening over 1886 Mede heeft do commissie ad hoc zich volkomen vereenigd met de voorstellen van Ged Staten tot verbetering van den waterweg huachen don IJsel en de Bingvaart van den Haarlemmermeerpolder De commiaaie stelt aanneming voor dier voorstellen behoudens enkele kleine wijzigingen en aanvullingen Uitvoerig heeft de oonumssie nagegaan de noodzakelijkheid dier verbeteringen en de opportuniteit van den maatregel binnen de ganzen van uitvoering door Ged Staten aangegeven De commiaaie deelt het gevoelen dat de nieuwe werken op zulk eens schaal moeten worden ingaicht dat zij onveranderd pasaen in het plan van een grooter kanaal tusschen Amsterdam en Rotterdam indien daarop later mocht worden temggekomen len aanzien van het adres van Boskoop omtrent de voorgenomen afsnqding v n de Gouwe aan de Zuidoostzgde dier gemeente stelt de commissie voor het in handen te stellen Ged Staten met vitnoodiging daiiroai£Km vsn iérim te dimsn opdat de Staten beter in de gelegenheid mogen zgn hieromtrent met volledige kennis van zaken te beslissen Voorts stelt de eommissie voor Ged Staten uit te noodigen onderzoek te doen naar de vraag of en zoo ja welke gronden van billqkheid voor het toekennen van schadeloosstelling aan Gouda zonden kunnen pleiten en naar aanleiding van de resultaten de noodige voorstellen in te dienen Vrijdag 8 Juli werd de heer J W Boers geïnstalleerd als Burgemeester van Bozenburg nadat hij door den gemeenteraad met algemeene stemn en tot secretaris benoemd was De waam Voorzitter de heer A van Dorssen Sield daarbij een hartelijke toespraak waarin hg den heer Boers allereerst geluk wenschte met zgne benoeming om hem vervolgens met een ernstig woord de belangen van Bozenburg op te dragen waarna spr eindigde met den wenach Leef lang en gelukkig met uw gezin in ons midden en behartig met woord en daad de belangen welke aan U toevertrouwd zjjn opdat wij i mogen eeren niet alleen al burgemeester maar ook als burgervader I Daarop reikte spr den heer Boers de insignes zijner waardigheid over en uitte bg het overreiken van den preaidialen hamer den wensch dat het nooit noodig zoü zijn dien te gebruiken om de orde te herstellen De heer Boers nam daarop het woord en gaf in mannelijke taal zijne vreugde te kennen over de hem te beurt gevallen onderscheiding door Z M s benoeming tot burgemeester der gemeente Bozenburg Was apr reeds langen tgd vertrouwd met de gemeentelijke administratie nu rust op hem de groote zorg om te waken voor het welzgn der gemeente Als hoofd van het Dagelüksch Bestuur vraagt hij den Wethouders hem daaroq behulpzaam te zijn en hij twijfelt niet of met dit streven voor oogen zal hunne aamenwerking hoogst aangenaam zijn Het ia mgn plan vervolgde Spr de afgelegde eeden naar behooren te j rvullen en trouw naar de wetten des lands en de h rdeningon der gemeente te handelen Nu Bozenburg mgne gemeente gewordon is hoop ik steeds roet dankbaarheid te zullen mogen terugzien op de benoeming die mg aan baar hoofd plaatste Spr betuigde daarop dank veor de welwillendheid die hij zoowel als zijn familie reeds mochten ondervinden en die hem zoo uidelijk sprak uit zgne zoo onverwacht spoedige benoeming tot secretaris Spr eindigde met de talrgk aanwezige bebmgstellendes vrienden en fdn ieleden dank te zoggen voor do uit hunne tegenwoordigheid sprekende belangstelling Vervolgens werd de heer Boers met algemeene stemmen tot ambtenaar van den bnrgerlgken stand benoemd De raadsvergadering gesloten zijnde vereenigde men zich tot een gezellig samenzgn waarna de plechtigheid werd tesioten met een prachtige rijtoer over het achoone zonnige eiland Van de door den Ned Bhijnspoorweg aangeboden gelegenheid om des Zondags tegen verminderd tarief naar den Haag te kunnen gaan maakten Zondag 275 personen gebruik De Vereeniging tot behartiging der stoomvaartbelangen in Nederland heeft bij de Froriucialo Staten van Zuid Holland het volgende adres ingediend Geelt met verschuldigden eerbied te kennen de Fereenifinff M bekarlifinf der SbxmvaartieUuigen m Nederland erkend bij kon besluit van den 11 Nov 1884 no 67 dat zij kennia genomen heeft van het voorstel tot verbetering van den waterweg tusschen den IJsel en de Bingvaart van den Haarlemmermoerpolder De binnenlandsche stoomvaart heeft grootbelang bij deze vaartverbetering waarom adresaante zieh de vrijheid veroorlooft op enkele punten uwe bgzondere aandacht te vestigen De hoofdbezwaren die de stoomvaart tegon ieu bestaanden terweg heeft zijn lo De stremming der vaart tengevolge van hare overbrugging bij Gouda en Gouwesluis door spoorbruggen van onrohloende doorvaarthoogte 2o De groote kasten van sluis brug en and a gelden die van de scheepvaart geheven worden 3o De geringe snelheid waarmede op verschillende vakken mag geraren worden Adrenante heeft met g wiuug s u gnóen dat H het ontwerp wordt voorgesteld de spoorbrug orar de Gouwe bij Gouda door eene andere met circa 4 meter vrge doorvaarthoogte te verfangen Zij betreurt evenwel dat ook ten opzichte van de brug bü Gouwesluis niet dezelfde maatregel wordt toegepast om het vrije verkeer te veraekwen Wel is het oponthoud dat de scheepvaart bij laatstgemeide brug ondervindt bebtngrijk minder dan bij die te Gouda doch wanneer de Bhijnspoorwegmaatschappij den dienst op de lijn Leiden Woerden mocht uitbreiden of dien weg geheel of gedeeltelijk met stoomtrammen gaat exploiteereo zooala reeds door haar en andere spoorweg Maatschappijen in verschillende gedeelten van ons land wordt gedaan dan zal de belangrijke belemmering die nu te Gouda bestaat naar Gouwesluis verplaatst worden en de aanzienlijke verbetering van de brug te Gouda gedeeltelijk illusoir maken Mocht wegens de groote kosten de verbouwing der brug bü Gouwesluis bü dit ontwerp niet uitgevoerd kunnen worden dan komt het adressante wenschelgk voor dat nu reeds by de onderhandelingen met de Bhgnspoorweg moatschappij de voorwaarden worden geregeld waarop bg uitbreiding van haren dienst tot verhooging van deze brug kan overgegaan worilen Ten aanzien van de groote kosten aan sluis brugen andere gelden verneemt adressante dat daarin belangrijke vermindering te verkrggen zon zijn wanneer het geheels onderhoud der vaart in handen dor provincie werd gebracht Behalve dat daardoor een meer uniform beter en goedkooper onderhoud zou verkregen worden zouden de lasten van de scheepvaart te heffen meer in verhouding kunnen gebracht worden tot de werkelijke uitgaven aan onderhoud bediening en amortisatie van het kapitaal Adressante vestigt in het bgzondcr uwe aandacht op de heffingen van de gemeente Gouda die bQna ongeëvenaard hoog zgn en vooral uitermate drukkend voor die ondernemingen die eene geregelde vaart op Gouda Onderhouden terwgl Gouda bovendien de vruchten plukt van het verkeer met de omliggende gemeenten door deze ondernemingen in het leven geroepen De stoomboot tusschen Boskoop en Gouda en de stoombootdiénst De Folharding tusschen Öouda en Leiden betalen joorbjks ieder circa 1200 gabellengeld aan de gemeente Goud Adressante vermeent dat dg cheepvaart het meest gebaat zou zgn wanneer behalve de verkooging der spoorbruggen de lasten aan verschillende sluis brugen andere gelden konden verminderd worden