Goudsche Courant, vrijdag 15 juli 1887

Stoointraimve W Gouda Vrijdag 15 Jali N 3573 1887 Op ZONDAG zullen gednreriÜe fe Zomermaanden op de Trammen die 7 7 en 9 13 Tan Qouda naar Bodegrave vertrekkeflOlETOÜRBILLETTEN worden afgegeven van Gouda en van Reeuwijk naar Bodegrave die op de terugreis geldig zyn op de tra en die 5 14 en 7 31 van Bodegrave Tertrekken Omgekeerd zullen van Bodegrave 8 10 9 6 en 11 40 alsook met dezelfde va n Reeuteijk RETOÜRBILLETTEN worden afgegeTen op de terugreis geldig op de trammen die 8 45 en 9 40 s avonds van Gouda naar Bodegrave vertrekken De tram die 9 40 vertrekt is 10 20 in Bodegrave Tertrekt 10 25 Tan Bodegrave en is 11 5 in Gouda Retonrbilletten 1 kl 2 kl Van Gouda naar Bodegrave en terug of omgekeerd 0 75 fO O id Reeuwijk id id 0 27 id id Gouda id 0 22 Stoomtramweg Maatschappij Gouda DU DIBBCTEUB GOUDSCHE COURAITT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omatreken loren heeft of er geen mocht liebbnn ontvangen hij zich tot bekoming daarvan tor PlaaUelyke Secretarie 2al knnneo vervoegen dat de inlevering dor StembrieQes zal aanvangen op den 19 Juli aanstaande des morgens ten negen en eindigen des namiddags ten 5 ure dat het Stembrie e Khriftelijk ingemtld door den Kiezer nt pertoo in de Stembus moet gestoken worden dat geen ander StembrieQe dan dat hetwelk van het zegel der Gemeente voomen is mag worden gebruikt dat de in het Brieve in te vullen personen duidelijk met luutm en voornaam moet worden aangewezen dat het Brieve niet onderteekend mag zijn en geene andere briefjes omvatten of daaraan opzettel k z n vastgehecht Gouda den 12 Juli 1887 De Voorzitter voornoemd VAN BERGEN IJZENDOOBN UurgerlUke Stand GEBOREN 8 Jali Johiiiiia CitluriiM tmitn L Stolk eo H C LtDgerur 9 Nicola Leonardos oadefB D L RroBwer en N Dekker Mttthyt Gerhardai oaders M 0 Ütpitj eo A BiDoeDdiJk OVERLEDEN 8 Juli D dea Hoodyker 31 j 0 W int ti j L D Mirleu 42 j C O Fi SkwT 7 m J H de Hun 49 j W nu 0 jk 86 j N TU Utrecht S w 10 C Naordhoek wed A H na der Klein S7 j J V F in der Leeit 80 d J A ttn d StMgt 8 w C Kluin 66 j W A Hoffmu 10 m A C C Blokker 4 m J J Koog 8 j 4 m K Tin der Klegn 1 m ADVERTENTIËN Voorspoedig bevallen van een schapen Zoon J flOtJTMAN Gouda 12 Jali 87 Koolhees Voorspoedig bevallen van eene welgeschapen Dochter CATH OVEEEIJNDERGouda 12 Jali 1887 Quast Eenige en algtmeene kennisgeving Voorspoedig bevallen vaq een Zoon C P ZIELBMAN Gouda 12 Juli 1887 tan Heijhinoen Heden overleed tot diepe smart Tan ons en onze OTerbliJTende kinderen onze innig geliefde Dochter GEERTEÜIDA WILLEMINA Onderwgzeres alhier in den leeflyd Tan ruim 22 jaar A G JANS C ¥ JANS VAN Hapten Gouda 8 Jnli 1887 ♦ Heden overleed tot onze diepe droefheid na langdurig en geduldig Igden onze geliefde Echtgenoot en Oom CORNELIS KLUIJS io deu ouderdom van rnim 66 jaren Wed A KLÜIJS Prins C M PÜLIK A PÜIJK Wendels Gouda 11 Juli 1887 Algemeene kennisgeving PS De aak zal door de Weduwe op dennlMen Toet worden Toorf Heden overleed onze eenigste lieTeling AAPTJE ANTONIA CHRISTINA in den jeugdigen leeftgd Tan 4 maanden J BLOKKER A BLOKKER Rietkebk Omda 10 Jnli 1887 ♦ Mevronw de Douair tab HALTEREN TAN VRIJE NES EN SLÜIPWIJK betuigt haren dank voor de rele bewezen van deelneming ondervonden bg het overlyden van haar Echtgenoot Voorburg Juli 1887 De DIRECTIE der NEDERLANDSCHE MAATSCHAPPIJ Tan BRANDVERZEKERINU geTestigd te Tiel adrerteert dat in plaaU Tan den Heer O W C van DOBT KROOy aan wien op ziJn Terzoek eerTol ontslag is verleend tot AGENT voor Waddinxtten en Omttreken is aangesteld de Heer G van DORT KROOiX Gemeente Secretaris aldaar Tiel 9 Jnli 1887 De ondergeteekende door aankoop eigenaar geworden Tan het zoo gunstig gele n C Koffiehuis DE HARMONIE aan de Markt te Gouda rroeger bewoond en geëxploiteerd geweest door den eigenaar den Heer W LAMPE beveelt zich beleefdelyk aan belovende steeds te zullen zorg dragen voor eene prompte en nette bediening Met achting ÜEd Dt Dr J H JANSEN Gouda 12 Juli 1887 rnmm mm Tan de MANÜP ACTÜUR WINKBL van A A BISSCHOP Hoogstraat 124 Gouda Zeer lage frijzen k contant TBICOT ONSESSOEOEBEN Toor Mannen Vrouwen en Kinderen SCHEWK Zn Wordt gevraagd een AOENT voor Gouda en 0 n re en om eene bekende firma in WIJNEN te vertegenwoordigen tegen flinke provisie Franco Brieven onder motto cWijhhandiil aan de Boekhandelaren A KOK COMP te Gouda Wordt GEVRAAGD een flink niet beneden de 15 jaar Zich persoonlek te vervoegen bjj H 000RISSEN Markt Mi UW 700BEEEL No 1 ARLT Dr E De ZOrg voor do Oogen en le keuze van Brillen voor een ieder bevattelijk voorgesteld 3e uitgave vertaald door Dr V J VAN LEENT met een naschrift van Dr H SNELLEN Met PI 1 36 No 2 DEBAY Dr A Het haar on de baard een Boek tor bevordering van oen SChoO nen haartooi Middelen om den haargroei te ontwikkelen en te bevorderen Met uitvoerige receptonlijst om zelve SOhOOnhOidS on haarberstellingsmiddelen te boreiden i 25 No 3 RECLAM Prof CARL Levensregelen Ernst en luim uit e gezondheidsleer Voor Nederland bewerkt door Dr S Sr CORONEL Tweede herziene druk Met afbeeldingen ƒ 1 25 No i SCHOONDERMARK Jr J Het behoud van ons Huwelüksmatetiaal 2o druk o ao No 5 SCHOONDERMARK Jr J Do voorbehoedmiddelen tegen zwangerschapMot afbeeldingen 26 druk O 90 LET WEL No 1 3 te zamen voor 3 No 4 5 te zamen voor 1 60 Alle 5 Boekon bgeen voor 4 franco por postpakket door geheel Nederland Tegen postwissol to bekomen in het Magazijn van goedkoopo Boekon van A van KLAVEREN te Amsterdam Sweliukstraat No 14 16 Snelpersdmk van A BRINKMAN te Qonda Mevrouw KORTENOEVER Fluweelen Singel R 607 VRAAGT eene EEN SPELENDE Inahoniehouteii HL OU die zgn eigen deunen Tangt met goed gaande uurwerk alsmede een en een gedeelte HUISOBOELB worden TE KOOP aangeboden TOor een ciTiele prgs Adres met franco brieTen onder No 1529 aan het Bnrean dezer Courant A Böeseken s Photographic in Kooldrukportrett H em Hoogstraat schuin over de Vlasmarkt Jo 343 ROTTERDAM Kooldruk Terbleekt of Tlakt niet zelfs in het sterkste licht of in Tochtige lokalen Voor vergroote Portretten reproducties ook in artistiek opzicht boren elke andere bewerking te Terkiezen Is niterst fijn en sappig Tsn toon Mieuw i ieuw INMAAKBUSSËN welke niet dicht gesoldeerd behoeven te worden zgn verkrggbaar hg C YAiv BRRKËL KLEIWEG Alles wordt met garantie geleverd BAE AIITIEEIEN A van OS Az Kleiweg E 73ft DAGELIJKS VERSCH VOORHANDEN MBDBmÈS Wesliandsche Kasdrnlven Zand Aardappelen Groote Boonen JONGE WORTELEN BLOEMKOOL DOP ERWTEN PEULEN en Terder alle soorten Groenten en Fruiten r GERRIT8EIV GroenendaaL Sociëteit Ojis Genoegen Ann belangbebbenÜen wordt bg deze bekend geniaakt dat de eerstvolgende BALLOTAGE voor het Lidmaatschap der Sociëteit zal plaats hebben op ZATERDAG 30 JULI a s en de BallotageLijst aanstaanden ZATERDAG 16 JULI gesloten wordt Namens het Bestuur J C IJSSELSTIJN Seerelaris Qouda 12 Jnli 1887 BINNENLAND GOUDA 14 JuU 1887 VERGADERING van den GEMEENTERAAD Vrijdag den 15 Juli 1887 des namiddags ten 1 ure Aan de orde De Rekening en Verantwoording van den Kaaiier 4er Stedelijke Beleenbank over het boekjaar 1886 87 De Rekeningen der gesubsidieerde Instellingen van Weldadigheid dient 1886 De Rekening van de dienstdoende Schatter over Idst jaar 1886 Het voorstel tot het brengen van eenige wqziging in de Oemeente bogrooting dienst 1887 Het voontel betreffende de aanstelling eener vierde ondervrqzeres aan de 2e Burgerschool voor meisjes Het adres van J W Schouten c s betreffende de bepaling van een vast uur voor den aanvang der kaasmarkt alhier De benoeming van een lid der Commiaiie van Toezicht op bet Lager Onderwigs De benoeming van eene Stads Vroedvronir Maandag en Dinsdag had aan het Stedelijk Progvmnasium alhier ten overstaan van cnrstoren het aartijksch overgangsexamen phats Uit de Ie klasse naar de 2e werden bevorderd J J van Aelst en L C Kersbergen Eën leerling werd niet bevorderd Uit de 2e naar de Se D K de Koning Mnntingh L van Scherpenzeel en L J Sparna Twee werden niet bevorderd Ui de 3e naar de 4e A van Aelst voorwaardelijk B J U Beeta C J M DUidi U F vdn Praag en I A Vrieunan K o leeriing niet bevorderd De leerlingen der 4e klaise J van den Berg J P H Herman B J Ussjel de Schepper en C de Vletter kunnen dsaveildlaiende een getuigschrift ontvangen Bovenstaande opgaven z n all alphabetisch Dinsdag en Woensdag had aan de B Hoogere Burgersrhool met 5 j c alhier hat gmroM jaar sche openbare overgangs examen plaat Uit de Ie klasse naar de 2e werden bev denl C O N de Vooqs N W van Gelder O B Noothoven van fJoor B Costems C van Krimpen W M Moree L M Metz Q K Nugteren J Upelaar N Verdoold A P Kroijt J C Metz en W H F Cos n de drie laatste voorwaardel k Niet bevorderd werden 5 leerlingen dezer klaaie Uit de 3e naar de 3e klasse K W de Bock J J Vetter J Lapair J J Mn lwijk H E Krom Meta Schim van der Loeft M van den Bosch P N van Lit C D van Schouwenburg A H Foumier P Kruisheer L C G Douwes Dekker A van Mens J C Nleuwenhuüs en A van Dantzig de beide laatste voorwaardelp Voor enkele lessen ook onvoorwaardelijk Sophia A C Kluit Niet bevorderd 8 leerlingen voor volledig ondarw js en ï voor enkele lessen Uit de 3o naar de 4e klasse C H Julius C WaU W F van Essen A W de Boer D A Costerman Boodl G Bulk benevens voor enkele leasen N Exalto Niet bevorderd 1 leerling voor voll ond en 1 voor enkele lessen Uit de 4e naar de 5e klasse J Jüngeling A Schinkel H J L Kamsteeg en D Kroon de laatste voorwaardelp Niet bevorderd 2 leerlingen voor voll ond en I voor enkele lessen Do beide leerlingen der 6e klasse nemen deel aan het eind raamen in de prov Zuid Holland waarvan het schriftelijk gedeelte is afgeloopen en het mondeling dezer dagen te Gorinohem een aanvang neemt Zooals wij reeds berichtten zijn twee der hovengenoemde leerlingen der Se klasse reeds elders voor een examen geslaagd ééri als adelborst voor de manne de ander voor de veeartsenijschool te Utrecht Gisterenavond had wederom eene vergadering der Kiesvereeniging Gemeentibklano plaats tot het stel van een candidaat voor den gemeenteraad De voorzitter de heer G J Steens Kquen betuigde namens het bestuur zijn leedwezen over het besluit van den heer de Vooys om de candidatuur niet te aanvaarden waarna h mededeelde dat de heer K Jonker die uit de Ooudseke Courant gezien had dat hij in de vorige vergadjring voor candidaat in aanmerking was gekomeib eed missive had gezonden met verzoek verder imt ia aanmerking te komen terwijl voorts eene milaive was ingekomen van den heer G C van der Want die gepolst was of hij bereid was eene eventueele eandidatuur te aanvaarden meldende dat hij daartoe ntet bereid was De Voorzittler neemt daarop het woord en zegt dat de Kiesvereenigiag thans WM au bont de ton tatini VerschilleiMle candidaten waren gesteld nog meerderen gapobt en daar het gebleken was dat onder hen die de sympathie genoten van deze Kiesvereeniging weinig geneigdheid bestond eene candidv tuur te aanvaarden stond men voor de vraag wat nu Spr meende in de bSstaande omstandigheden in overweging te moeten gevas nog voor het laatst een candidaat te steBeo wiens gevoelen men omtrent al dan niet aanvaafUng der candidatuur niat zon vragen Mocht hij bedanken voor de candidatuur welnu dan moest men daarin berusten en dan moest aan de kiezen wordan overgelaten op wieo zq hun stem meenden te aoeten uitbrengen Da Kiesvereeniging Gimkentewlanq bad het hare gedaan De heer H W t Bonte aagt nog een stap verdar te willen gaan en gaaft in overweging in het geheel geen candidaat te stellen Nu de pogingen van de zijde dezer ktesveraafiging gedaan schipbreuk hadden geladefl moest nMnlket geheel aan de kiesara overUtan Voor aa aadidaat die na ter elfder ure hier werd gestdd zou dit na al de ontvangen bedankjea min of meer onaangenaam zijn De heer A L van Uven verklaart het léjiw eens te zqn met den Voorzitter dan met den hMr i Mite Wel is het waar dat het moeilyk irordttimjUlet wat er gebeurd is thans opnieuw een caoÉl nt te stellen maar stallen wjj geen candidaat vopioetdan de kiesvereeniging wel aan hare itwpingf Spr gelooft van niet en daarom verklaart hq zicl i voor het voorstel van den heer Steens Zgnen De Voorzitter deelt daarop mede diÉ de eerste persoon die hy voor deze candidatuur op het oog had dus nog vódrdat eenige utdeté naam was genoemd was de heer C C Knaap Spr had dien heer gepolst en hq scheen volstrekt niet ongeneigd eene candidatuur te aanvaarden Eerst eenige dagon later schreef hjj spr een briefje dat hij er liever van afeitg Spr nu heeft den indruk gekregen dat alt de heer Knaap gekozen was geworden hij eene candidatuur mot liefde zou hebben aanvaard Dit geeft hem aanleiding den heer Knaap thans als candidaat voor te stollen doch tevens voegt hq daaraan het voorstel toe dien heer niet te vragen of hij zich eene candidatuur laat welgevallen Mocht hij bedanken dan moeten de kiezers weten wat zij doen Doch spr meent zich ta mogen vleien dat hij niet zal badanken en dan tal Oiheentebelano in de hh Koning en Knaap twee uitstekende candidaten hebben Spr geeft ten slotte nog uitdrukkelijk te kennen dat de heer Knaap de eerste is geweest van alle personen die voetr de candidatuur zijn gepolst zoodat er voor hem geen enkele aanleiding bestaat te bedanken als zoude hq eerst nn zijn candidaat gesteld nu anderen bedankt hadden Daarop wordt de heer C C Knaap met algemeene stemmen candidaat gesteld Niets meer aan de orde zijnde wordt de vergadedoor den Voorzitter gesloten Een treurige plechtigheid had er Dinsdagmorgen jl plaats hot was nl de teraardebestelling van Mejuffrouw G Jans in leven onderwijzere aan de StadsTusschensctool Vergezeld door hare bloedverwanten vrienden alsook door het mannelijk personeel der Tusschenscbool trok de stoet voorwaarts en kwani e ongeveer half twaalf uur ter begraafplaats aan j ƒ dlR genoomde De heer P C Schriek Hoofd school bracht nu een woord van dankbare herinnering aan de jeugdige afgestorvene en zeide haren dood als een verhes te beschouwen voor de vele kleinen die aan hare zorg toevertrouwd waren Daarop schetste de heer Ds H P Schim van der Loeff in eene korte maar boeiende rede den aangenamen indruk dien de overiedene op ieder maakte en de diepe droefheid waarin deze zoo onverwachte slag hare ouders dompelde Beide hoeren werden daarop beantwoord door den vader der overledene den heer Dr Jans predikant te Westzaan moeielijk was het hem zijne dochter te prijzen maar don pijnlijken indruk dien haar vroegtijdige dood bij vrienden en bekenden had teweeggebracht de belangstelling die hij zelf had ondervonden in deze zoo treurige dagen zeiden meer ten gunste van de afgestorvene dan zqne woorden zonden kunnen dooaji Alle omstanders waren getroffen door de van diepe droefheid getuigende woorden van den heer Jans en nadat deze de broeder der overledene en eene der onderwq zeressen eene krans op het graf hadden gelegd trok ds stoet huiswaarts De heer J P H Herman is tot de 5e klasse van het Erasmiaansch gymnasium te Rotterdam toegelaten Z M heeft vergunning verleend aan den burgemeester van Bodegraven W Lotsy om tot 1 Augs 1888 te Gouda te wonen In zake de schietwedstrijd te s Hage zie ons vorig Nr moetan wij nog melden dat m den Korpswadatrijd A individueel vuur door Arahem een 4e fifi werd behaald met IM ponten daar Botterdan de voorkeur gaf aan den 2n prqs in den Korpswedstrijd B Salvovunr Daardoor verkreeg Gouda den 2n en Haarlem den Sn prijs Bij den schietwedstrijd te s Hage is Dinsdag door den heer J P Mul alhier een 3 prqs behaald Tot Bestuurslid van het Departement Gouda der Maatschappij tot Nut van t Algemeen is benoemd in de plaats van den heer H Groenendaal die de benoeming niet had aangenomen de heer J A P Montijn In de II Dinsdag gehouden Vergadering van Stemgerechtigde Ingelanden van den Polder Willens is tot Secretaris Penningmeester benoemd de heer C A B Bantzinger alhier met algemeene 164 stemmen Zooals onze lezers in ons vorig nr konden zien heeft do Directie der Stoomtr mweg Mij Gouda Bodegrave een maatregel ingevoerd om goedkoope retourbiljetten verkrijgbaar te stellen op Zondag Waarschqnlijk zullen daarvan velen gaarne profiteeren en wy vestigen daarom hunne aandacht daarop Het maken eener keibestrating in de kom der gemeente Bleiswq k is gegund aan den heer A Varkevisser te Ovenchie voor ƒ 1900 In de zitting der Botterdamsche Arr Bechtbank van Dinsdagmorgen werden vrijgesproken C H oud 38 jaar visscher te StolwijTc bekl van verbreking van glasruiten en A v H oud 23 jaar pijpenmaker en W P v H oud 29 jaar koperslager wonende te Gouda bekl van mishandeling Vervolgens stonden terecht J D oud 36 jaar arbeider te Haastrecht bekl van diefstal van oen tabakspijp op 9 juni gepleegd Kisch 3 maanden gev G V oud 13 jaar wonende te Gouderak bekl van diefstal van f 7 30 ten nadeele van C Baan te Gouda gepleegd Eisch opvoeding in een rijksgesticht tot haar 18e jaar Uitspraak Dinsdag e k