Goudsche Courant, vrijdag 15 juli 1887

In nagenoeg alle afdeaUngen der ProT Staten van Zuidholland wad de wenacli uitgespioken dat soo poedig mogelijk in de provincie lelve voldoende gelegenheid zou worden gevonden om arme kranknnnigen te doen verplegen daar de bestaande toestand voor de meeste gemeenten moeiel kheden oplevert Men vroeg hoever de onderhandelingen gevorderd zqn over de maatregelen om in het gebrek aan plaats te voorzien Gedeputeerde Staten antwoorden dat nog niet beslist is welke veranderingen in de in deze provincie bestaande krankzinnigengestichten zullen komen ten gevolge van de eischen der krankzinnigenwet van 1884 Pe beslissing van den Baad der gemeente Kotterdam die op het te nemen besluit van invloed is omtrent het al of niet in stand blijven van het gesticht aldaar mag spoedig worden verwacht Be voorgedragen post voor toelagen aan gemeenten ten behoeve van betere geneeskundige en verloskundige hulp werd ten deele toegejuicht ten deele bestreden In ne der afdeelingen werd een droevig tafereel opgehangen ven den nood waarin geheele streken ten platten lande op dit punt verkeeren en vond men het bedrag van ƒ 1000 voor dit doel veel te weinig Gedeputeerde Staten handhaven in deze de voorgedragen cijfers De commissie uit de Prov Staten rapporteert dat zg zich volkomen vereenigt met de voorstellen van Gedeputeerden ten aanzien van den Waterweg Am terdam Rotterdam behoudens enkele kleine wijzigingen en aanvullingen In de openbare zitting van Dinsdag 12 Juü werden na de herbenoeming van de heeren S A Veuing Meinesz en H Muller Sz tot leden der Eerste Kamer aan Gedeputeerde Staten verzonden een adres van het waterschap Noordsluie Het verzoek van den Israëlitische kerkeraad te Delft om subsidie voor een kerkgebouw werd afgewezen alsook het verzoek om subsidie van de Zuiderzee vereeniging Het voorstel tot intrekking van het reglement op de bewaaren kleinkindersoholen werd na verwerping van een paar moties tot uitstel aangenomen De aankoop van eigendommen voor de vaartverbetering werd goe lgekeurd en het verzoek der DelftBche beurtschippers afgewezen Na afloop der vergadering werd het rapport omtrent de vaartverbetering Gouda Ringvaart Haarlemmermeerpolder in de afdeelingen onderzocht Do volgende vergadering werd bepaald op 21 Juli De heer Begram is herkozen als buitengewoon lid van Gedeputeerde Staten Onder dagteekening van 8 dezer wordt uit Zug gemeld dat de toestand rondom de plaats der ramp nog steeds onrustwekkend bleef Uit de opnemingen die onder leiding van prof Heim omtrent de bewegingen in den bodem tot nog toe aanhoudend zgn voortgezet is gebleken dat er sinds 7 dezer nog verzakkingen hebben plaats gehad vooral in de zoogenaamde derde strook Men heeft namelijk drie ruimten afgebakend en wel lo alwaar grond en gebouwen nog onvoorwaardelgk aan verzakking en instorting zgn blootgesteld 2o waar dit waarschijnlijk wordt geacht 3o waar het ook nog mogelijk is De laatstgenoemde strook ligt bg het spoorwegstation Een ander berichtgever chrgft o a nog dit r Ik logeer in het Hotel de la Gare in de onmiddellgke nabijVoid van het terrein der ramp en het is licht te begrgpen dat ik kamers genoeg te mijner beschikking had Onder mgn raam was de grens van het militair cordon hetwelk dag en nacht de wacht houdt om iedereen tegen te houden die verder zou willen gaan Woensdag ochtend echter is het cordon verder landwaarts getrokken zoodat mgn hotel nu ook op verboden grond staat De wakkere hotelhouder heeft evenwel besloten vooralsnog zgn bedrijf voort te zetten Over dag toch zgn er genoeg bezoekers die er bier komen drinken om uit de bovenste verdieping het tooneel der ramp te kunnen overzien De tuinderg van Spillmann die in de telegrafische berichten als verzonken was vermeld staat er nog maar de eigenaar ligt evenals de andere 10 of 11 slachtoffers in de diepte van het meer vermoedelgk in depuinhoopeh bedolven gËr is nog geen poging gedaan om de lijken er uit te halen want professor Heim beeft aangeraden die gevaarlijke plek vooreerst maar onaangeroerd te laten Over het algemeen blijft deze ervaren deskundige dn zaak donker inzien Zoowel voor het regeeringsgebouw als voor de straat van daar naar het station is hij beducht ofschoon hij nog geen dadelijk gevaar ziet In een naschrift van des namiddags half 3 voegt hg er bg Zooeven werd ik in staat gesteld om het terrein der verzonken gebouwen dat voor het j geheele publiek is afgesloten rond te gaan en mg zelfs tot op het uiterste meest bedreigde punt te i De daar bestauide scheuren maken het outwgfelbaar dat de grond nog niet in rust is en er nog eene verzakking moet volgen die langzaam maar zeker wordt voorbereid Misschien wordt er dan slechts weinig grond medegesleept een paar kamers breedte misschien ook meer Ik ben in SpiUmann s tuin geweest on heb er een roos geplukt die toch door niemand anders zou worden weggehaald Het zuidoostelijk godeelta van den tuin zal wel niet blijven liggen want al zgn er in den bodem maar nauwe scheuren zij zijn toch lang i on alle ooggetuigen verzekeren dat nog koi t vóór de groote en ergste instorting de scheuren niet wijder zijn geweest dan voldoende was om den rug van een mes er in te laten gigden De militaire afsluiting van het terrein is dus alleszins gerechtvaardigd i ant reeds doof het bgeenzgn van eenigb menschen kan de plek in eens afbrokkelen Op de aanstaande algemeene vergadering derVereeniging tot bevordering van fabrieks M handwerksngverheid in Nederland den 2en en Sin Augustus te InTageningen te houden zal o a de heerE J F Jdrissen uit de Transvaal Kie discussie iu leiden over do vraag op welke wijj Nederlindscl jongelieden kunnen worden voorbeteÜ om te jwordiuitgezonden naar andere landen in betrekkingen vthandel en ngverheid l Verder zijn behalve de reeds Jrroeger vermei ipunten op del agenda geplaatst o de vraag ni welke voorschriften van algemeene i aard de aanbi steding en uitvoering van wenken lUpnt te geschiede ® in te leiden door den ingenour R F J Tutéin Nol thenius te s Hertogenbosoh waartnede in verband staan twee voorstellen van dp afdeeling Amsterdam omtrent aanbestedingen 2o e in voorstel Amsterdara om aan te dringen op eeneisioedige invoering vaill de wettelijke regeling van hét Viogenaamde leerlingstelsel en op de oprichting voir zoovleel noodfg van overheidswege van teekenscholrft mepr bijzonder ingericht voor de ontwikkelingjvan den vormenfin van jeugdige handswerk Jieden Oapmede in verband zal behandeld wordenile wenschelgkheid der invoering van verlicht teekenflnderwgs op de lagere school aansluitend aan het teekenonderwgs op ambachtseholen en ambachtsteekensctóilen Voorts stelt het h fdbestttur voor eette subsidie toe te staan voor eenl op te richten proefstation voor de keuring van bouwjmaterialen De groote De Lesseps de landengten bezweerder heeft de gewoonte a J et dessert zijn gasten op twee bgzonderheden te onthalen Eerst wordt hun de kast met al de ridderorden vertoond die Keizers Koningen en Vorsten h m met zulk eene mildheid vereerd hebben dat hq een geheel regiment er mee zou kunnen begiftigen en nog genoeg overhouden om zgn borst mee te bedekken Na deze tentoonstelling voert De Lesseps zgne gasten naar de Nursery en toont hun zgne zeldzame heldendaden op dit gebied Daar liggen de kindertjes op twee rgen beerlijk te slapen en De Lesseps noemt met trots de namen der kleinen die zoo vele decoratién van zgn hoogen ouderdom zgn Een bgziende gast snuffelde hier onhandig stootend en hortend voort tot hg eindelgk in verrukking bleef staan voor een boven het dek uitstekenden blooten arm dien hij met kussen scheen te bedekken zoo dicht lag zgn gezicht er op Wat een prachtig blank zacht armpje I riepde gast in vervoering uit Ik geloof het waarachtig wel luidde het ant woord van De Lesseps t is de arm van de bonne dien ge daar beet hebt Verschrikt keek de bgziende gast op maar den gastheer lachend aanziende antwoordde hg even vermakelijk als puntig La premSre peiuée eit toiyouri la bonne Haagsoho Kout Prov flron Ct Men deelt van bevoegde zgde aan het U D het volgende mede De weersgesteldheid begint haar droog koud karakter na dat zeven maanden te hebben volgehouden te veranderen Waarschgnlgk zal in deze maand Juli de temperatuur boven de gemiddelde zijn en ook de regenhoeveelheid grooter wezen Al kon men dat met zekerheid aankondigen dan zou het toch nog onmogelijk zijn voor eenen bepaalden avond met genoegzame waarschijnlijkheid voor eene of andere plaats te zeggen of aldaar een concert in de open lueht of bel champêtro zal kunnen gegeven werden zooals dikwgls gevraagd wordt Het komt dan op enkele uren aan en die uren van regen of droogte zgn niet gelijktgdig in ons geheele land Uit de tabellen waarin voor eiken dag voor een zestigtal plaatsen van ons land de regenhoeveelheden nevens elkander worden gestold kan men zien dat er bgna altijd plaatsen zijn waar het al en andere waar het niet geregend heeft op een dag zelfs in eenzelfde der zes districten waarin ons land in dat opzicht afgedeold is Den Sin Maart regende het op bijna alle plaatsen van ons land den 21n April was het bgna overal droog toch waren er op beide dagen pit regen en hier en daar ook met regen dus kunnen voorspellen Om sommige pli het regenen maar daaraan heeft eene bep voor een bepaald oogenblik niet veel Zonder de waarnemingen zonder het aW ien des hemels op eene plaats zelve in aanmerkingiè nemen en die met de algemeene weersgesteldhMa in de dagbladen medegedeeld te vergelgken m et niet mogelijk voor zoodanige plaats dag en uu e voorspellen In Utrecht kan men niet zeg i of op zekeren avond te X of te Y regen zal vall Alleen dit mag men verzekeren dat de waarscltji Igkheid van reged grooter dan wel kleiner is IIM t milniBierii doofde Itjlles ij t a zend hij tóuilve é ei lKoj beweging oet voarni uitgegaan n p h nii in de Minider vii Binnt Een een 4 stap tot anabiatie h W Nu men zioh lin de pf eize Koning gezet ei men dat meestei laatste b ficht iL wordenj daar c 4l allen inMoed minj k van Jj mèrik i k liïhot ïijn de dsclije Zaken Am Op Hawaii heeft een Soort van r voli röfl plaats gehail Het volk heeft 25 Juni de leiding r zaken in handen genomen en op een meeting van BO Juni werden heftige speohös afgestoken tcgei ae onbekwaamheid en de coj ruptie van het gouAr oment terwflleen wgzigingdeti constitutie werd vol teruggave van 71 000 jfjill betaald voor ï monopolie en waarboMei dat de Koning n er met de verkiezingen zou bemoeien tl missie begaf ziyh fnetjfle aangenomen ba lft trad onmiddelijl j a e ex premier i jjf 1 e ddor wTw 4 artikel 19Jt defgii hoop vetleveljdiL het votum van Juni niet fot wet zal wprden vei heven Het FoUablad orgaan van de ver nigini Volksonderwgs wgst er met nadruk op dat door de wgziging van art 194 der grondwet die in de Tweede Kamer werd aangenomen toestanden mogelijk zouden worden gelijk er in België sedert 1884 bestaan Door aan do burgers den grondwettigen waarborg te ontnemen dat voor geen hunner de legenheid ontbreke oni zgn kinderen een onderwgs te Verschaffen waa b zijne godsdienstige overtuiging niet wordt gekrenkt wordt aan de regeering door eene tgdelijke meerderheid gesteund de bevoegdheid gegeven om met de godsdienstige overtuiging van minderheden in de gemeenten des lands weinig of niet rekening te houden Wie meent dat dit gevaar niet groot is kan door het België van onze dagen leeren hoezeer hij dwaalt Want dat de clericalen in Nederland meer dan hunne Belgische geestverwanten de vrgheid van geloof en geweten eerbiedigen zouden zal wel door niemand in ernst beweerd worden In zgne ongelukkige verdediging van het voorstel der heeren Schaopman Vos de Wael of juister nog in zgne bestrgding van het ten vorigen jare door hem zelven voorgestelde amendement de Beaufort vroeg de heer De Banitz in de zitting van 6 Juni o a Hoeveel ouders zullen er moeten klagen teneinde aanleiding te geven tot tusiehenkomst van de overheid dat is tot oprichting van eene school van overheidswege Een of meer Hoeveel De minister van binnenlandsche zaken die deze vraag beantwoordde had blgkbaar de bedoeling daarvan niet juist gevat of de vraag niet goed verstaan want hij beantwoordde die alsof er sprake was van eene krenking van godsdienstige begrippen op eene openbare school En met het oog daarop antwoordde hg Hoe kan dat eene quaestie zijn E n is genoeg Zoo is het nu en het is niet denkbaar althans niet te hopen dat men daarin achteruit zal gaan Toch is ook dit deel van zijn antwoord volkomen van toepassing op de vraag ook naar de woorden van het amen dementde Beaufort zou de rechtmatige Maeht van een vader over krenking zgner godsdienstige overtuiging voldoende zgn om de overheid ten plicht te stellen voor eene school te zotgen waar die overtuiging geëerbiedigd wordt En zeer stellig is het zoo nu en inderdaad is het te hopen dat het nooit anders worden zal Wat er echter van die hoop zou worden indien de grondwet de gewetensvrijheid in het onderwgs niet meer waarborgt kan België leeren waar in eene gemeente 20 huisvadei moeten zgn die klagen ten einde aanleiding te geven tot tusschenkomst van de overheid d i zoowel om tegen den wensch der meerderheid in den gemeentenraad de inrichting eener voor kinderen van elk geloof bruikbare school te bevelen al om voor te schrijven dat aan eene of meer vaa ge m ntewege onderhouden scholen een confessioneel karakter gegeven worde Dit is de gewetensvrijheid zooals de clericalen in België haar opvatten en zooals ook onze clericalen zonder grondwettelgken band ze ongetwijfeld opvatten zouden En bg de bekende dienaar middelen van pressie waarvan de Belgische clericalen zich bedienen en die in Nederland uit den schoolstrijd toch waarlgk ook niet onbekend zgn wordt in België It itelijk dat cgfer van 20 vaak niets anders dan eene dpoevige fictie Bg het herstellen van groote openbare gebouwen te Parijs maakt men tegenwoordig gebruik van metaalsteen die een wonder van vastheid moot zijn Deze metaalsteen wordt volgens Le Bulletin ciframij e uit een poeder en een vloeistof samengesteld Het poeder bestaat uit twee gewichtsdeelen zinkoiyde twee gewichtsdeelen gepulveriseerde kalk en één gewichtsdeel fijn gestooten zandsteen welke innig met elkander gemengd wordt Bg het mengsel wordt oker aU kleurmidd l gevoegd De vloeistfif bestaat uit een verzadigde oplossing van zink in gewoon zoutzuur en het zesvoudige in gewicht vat chloorammonia De aldus verkregen vloe tof wordt verdund net van het vloeistofvolijilBie aan water tuurlijk wordt het oppervlak van den steen bp de metaalsteen zal worden aangebracht voorbed afgebikt vaift ieid v n dezen metaalsteen bedraagtyna cJ dagen reeds 10 KG na 4 maanden 48 G eh A 6 maanden 280 KG per vierk öM BÉUeoladdsch Overzléht bsoho mjiister president Rouvier heefK in een schitterende overwinning behaald op fi Het voorstel van den heer Clémenöeau tiding va het ministerie tot de rechieriel ren werd slechts door lïO afgevaardigtmd terw l 332 leden Bouviers antwoord 11 en oyclIeenkomstigiVlen wensch der regeeringfiêsloïen tot dè orde van den dag over te gaan D aanVal tegop het ministerie werd geleid door heeren Révillon en Pellet n maar behalve AeiiB beiden traden ook de heeren Sigismond Lacroix en Clémeoceau in bet strijdperk De heer Clémenceau stelde zich vooral ten taak zijn vriend Boulanger tegen den minister in bescherming te nemen Boulanger leide de leider der radicalen ia populair omdat hij do royaliatiscbe oppositie in het leger vernietigde en den irinsen hunne commandos ontnam De Parijzenaars verafschuwen de dictatuur maar toch toonen zg gaarne hun genegenheid voor den man in wien oppervlakkige beoordeelaars de belichaming van het vaderland zien Ik zie in Boulanger geen redder des lands maar alleen een man die door de Duitsche bladen en de rechterzgde heftig Wordt aangevallen De Kamer behoorde zelve naar een dergelgke popubriteit te streven Uit de manifestaties ter eere van Bonlanger is slechts deze gevolgtrekking mogelgk Hen heeft te veel drukte gemaakt van man van wien men veel houdt en wiens populariteit te vroeg is gekomen De heer Rouvier bleef den heer Clémencesu evenmin het antwoord tchaldig als den beiden voorstellers der interpelbitie De regeering zal op haar weg voortgaan zeide hg zooUng de meerderheid der republikeinen haar steunt Hier zljn 400 republikeinen welnu als 200 van hen tegen ons stemmen zullen wij onmiddellgk gaan Sr stemden echter niet meer dan 120 tegen zoadat ok een aanzienlgke meenlerheid der republikeinen het ministerie blgft steunen dat bg eiken mislukten aanval der onverzoenlgke radicalen steeds sterker nit het strgdperk treedt Uit het overl fgen van de diplomatieke stukken aangaande de TurJcsch Ëgyptische conventie in het Lagerhuis kon men reeds opmaken dat de Engelsohe Regeering die zaak voor afgedaan hield Eergisteren werd in het Lagerhuis dan ook meegedeeld dat Drummond Wolff Vrijdag in een afsoheidsaudientie door den Sultan zal worden ontvangen De Russische en Fransche ambassadeur hebben dus in t eind ilen Sidtan voor goed bang gemaakt De lersche Crima bill gelgk het Lagerhuis ze aannam is nu bij het Hoogerbuis ingediend Op voorstel van Lord Granville Werd besloten morgen met de behandeling een aanvang te maken Het Lagerhuis is nog bezig met de Landwet De algemeene beraadslagingen daarover zullen heden worden gesloten De boterquastie wordt tegenwoordig met een drift behandeld alsof er politiek achter stak In het Engelsohe Lagerhuis had namelijk nog een lang en opgewekt debat plaaU over benaming der kunstbeter en meer bepaald of men de in tweede lezing vastgestelde naam margarine zou behouden of den vroegeren naam butterine herstellen Met 124 tegen 99 stemmen werd margarine definitief goedgekeurd INGEZONDEM Mynieer de Sedacteur Schoon hulde brengende aail de wijze waarop Uw verslaggever zich in den regel van zijne moeilijke taak kwijt meen ik thans grond te hebben voor eene aanmerking op Uw verslag vsn het verhandelde in de vergadering der kiesvereeniging Gemeentebelang gehouden op 7 dezer Het betreft mijne mededeeling omtrent mgn geachten vriend P C van der Meulen die niet geneigd was eene candidatuur voor den raad te aanvaarden Als motief noemde ik in de eerste en voornaamste plaats zijne overweging dat hg alhier buiten zaken stil levende te weinig direct belang heeft bg de stadszaken die in den raad behandeld worden om deze beslommeringen op zich te nemen waarom hij anderen die hier zaken hebben en dus grooter belanghebbenden zijn bg eene geregelde gemeentehnishouding eer tot de vervulling van die taak geroepen acht Ik voegde daaraan toe dat de heer v d M zich weinig aangetrokken voelt door den officieelen toon die noodzakelijk in den raad heerscht en liever voortgaat algemeene belangen te behartigen in de commissiën waarin hg zitting heeft waar de zaken op gezelliger trant en niet ten aanhoore van het groote publiek behandeld warden Door alleen dit katste te vermelden in eenigszins anderen vorm die misschien niet in uwe bedoeling lag en stellig mü geheel vreemd is geweest kan Uw versUg wellicht aanleiding geven tot twflfel aan den ernst der motieven wellae de heer v d M bij zijne weigering geleid hebUen hetgeen mij leed zou doen omdat ik niets onaangenaams bedoeld heb ten opzichte van een man dien ik hoogacht en van wiens nauwgezetten ernst ik overtuigd ben Met do dpnoming dezer kleine rectificatie zal U I zOer verplichten I Uw Dw Dr H W P BONTE Gouda 13 Joli 1887 MARKTBERICHTEN OOUda 14 Juli 1887 De aanvoer van Granen was heden wederom zeer middebuatig Handel gering en prgzen zonder verandering Zeeuwsche Tarwe ƒ 8 80 a ƒ 9 25 Mindere ƒ 8 30 a ƒ 8 65 Polder Tarwe 8 15 a ƒ 8 40 Mindere 7 8Ö 4 8 Afwijkende ƒ 7 25 a ƒ 7 50 Hoode Tarwe ƒ 7 0 a ƒ 7 45 Angel Tarwe 7 60 a 7 7S Zeeuwsche Bogge ƒ 6 10 a ƒ 6 50 Poldenogge ƒ 4 80 ii 6 Buitenlandsche per 70 KG ƒ 4 10 a ƒ 4 60 naar kwaliteit Wintergerat 4 30 a ƒ 4 60 Zomergerst 4 i 4 30 Chevaliergerit ƒ 5 a ƒ 5 50 Haver per Heet 3 k f 4 en per 100 küo ƒ 6 50 a 7 26 Hennepzaad Inlandsch ƒ 6 75 i ƒ 7 Buitenlandsch ƒ 4 75 a ƒ 5 Erwten Inlandsche bhiuwe mèsting 6 15 a ƒ 6 30 Buitenhkndsche voererwten ƒ 5 50 a ƒ 6 10 Kanariezaad ƒ 10 a ƒ 10 25 Duivenboonen ƒ 6 75 a 7 25 Paardenboonep ƒ 5 75 a ƒ 6 25 Mais Amerikaansche Mixed 5 65 i 5 80 Odessa ƒ 5 40 a ƒ 5 50 Foxanian 5 60 a ƒ 5 60 en Cinquanitine ƒ 6 76 a ƒ 6 AUes per 100 kUo De veemarkt met weinig aanvoer den handel in alles traag vette varkens 17 a 20 ct varkens voor Londen 16 a 18 ct magere varkens en biggen traag biggen ƒ 0 80 a ƒ 1 15 per week Schapen en Lammeren traag Schapen 20 a 24 en lammeren ƒ 8 a ƒ 12 nuchtere kalveren ƒ 6 i 10 Aangevoerd 72 partgen Kaas eerste kwaliteit 24 ƒ 26 60 tweede kwaliteit ƒ 21 ü a ƒ 23 Zware hooger in prgs Noordhollandscho ƒ 21 s ƒ 26 Goeboter ƒ 1 20 a ƒ 1 30 Weiboter ƒ 0 90 a ƒ 1 00 BurKerlijke Stand GEBOREN I 11 Joli Willem oaden P Selurloo s H M Verbosf U André ogderi W A ZieltmiQ ti C P vn HetDÏa en Nicolist Johannel Hendrikui oadrri 6 Host UB ea i Koolmeu Pieler gadfn L vsa der Bsrght es K Poorter OVEKf EDEN 11 li K Brsüij 15 j ai 12 S M Boeksap j 7 1 A de Hoog M J W H SchosUo 4 m GEHUWD 13 JoU A vso Tlist en O H B vsn Haet A K Biaeeliop en i Slugn ADVERTENTIfiN Heden overleed ons jongste kind MABIA JACOBA 3 maanden oud L P WELTER W A WELTBRÖourfo U Jnli 1887 Huiobn A k BISSCHOF il en J SLANGEN die mede namens wederzgdsche familie bannen harteiyken dank betuigen voor de vele bewgzen van belangstelling bg deze gelegenheid onderronden Gouda 13 Jnli 1887 De ondergeteekende verklaart dat de gedane beschuldiging van B W t d P tegen ANNA TAS NES BOER op eene ongegrondheid bemst en dat er van geene oneerlgkheid van haar sprake is Wed C NICHTING Gouda 14 Jnli 1887 Doctor VAN ITERSON is vanaf heden niet te consulteeren RECEPTIE Zondag 17 Jali 1887 BEEK bij I U IIËGE Uota het 8PIJKBB met daarbg gelegen appartement nog eenige KAMERS disponibel en Pension a ƒ 3 en ƒ 3 50 per dag Fabriek en Magazijn van BRANDWAARBOEGEASTEN Haarden Kacbeis Fournuizen KAASSCHBAPIAGOINES m C VAN BEBKEL KLEIWEG Alles wordt met g arantie geleverd Kamerhcht zuiyeraar S H POLAK OPTICIEN Groenendaal MOT 0N3EES0EMN Toor Mannen Vronwen en Kinderen SCHEWK Zn AL WEER 3 getoigschriften ontvangen wegenshergroei van llUllr ll llAAIfl Door bet aanwenden van de HatarOntwlk keliufs Balsem is de boofdhnid van een mgner kinderen volkomen genezen Binnen de 14 dagen was de hoofdhnid door uw preparaat gaaf en het hoofdhaar flink aan t groeien k ben geen liefhebber van getnigschriiten maar ik ben er werkelgk mede in mgn schik dns plaats dit in de bladen als q wi als publiek belang voor oaders Amtterdam h geteekend H C L SAVIJN L ltval Tan Haar Roos of Schilfers dan Haar Kale plekken Pyn in de Schedeihois Haarof Baardworni Hnldzeer vro tUdi r Grys worden al deze onaangenaamheden worden verbannen door den Haar Qntwikkellngsbalsem Rood rry of wit hoofdhaar tevens lutard kunt n kleuren in blond bruin of zwart kleurhoudend onscbadeUjk en zoo natuurlp mo treiyk Franco zending a ƒ 2 15 per Postwissel of ƒ 8 85 aan Postzegels Rembours i ƒ 8 THEOPHILE Fredriksplein 38 Amsterdam Geen Depots N B Wegens de talrgke bestellingen moet men 2 a 3 dagen geduld hebben NA afzending der brief