Goudsche Courant, vrijdag 15 juli 1887

J887 N 3574 Zondag 17 Joli GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Het WAPEN van HOLLAND te Hillegersberg T Bofengenoemde inrichting met deszelfs UITGESTREKTE TERREINEN Waterpartijen en menigrvuldigre Amusementen wordt opnieuw aan Familiën en Partgen aanbevolen Verschillende groote en andere RIJTÜIQJLN beschikbaar om partgen ran Boot of Spoor te halen en terag te brengen Telephoonnammer 335 G FREERICKS iSL I ED BHIJI SPOORWEG Goedkoope Reisgelegenheid VAN GOV DA naar DEN HAAG mi5T T E K TJ o Des ZONDAGS gedurende JDNI JULI AUGUSTUS en SEPTEMBER speciale Retonrbilletten 1 2 en 3 KI GOV DA DEN HAAG verkrögbaar geldig voor heen en terug op denzelfden dag Prgs 1 60 eerste ƒ 1 30 tweede ƒ 0 80 derd Elass J EDËRLAl D IMaamlooze Vennootschap van Verzekering op bet Leven Goedgekeurd bfl Koninklgk Besluit van 17 Juli 1858 Gevestig d te AMSTERDAM Keizersgracht 245 Direkteuren Mr LEONARD WOLTERBEEK en Mr L 3 DUBOURCQ Verzekering bij Overlijden Verzekering bg Overleving Verzekering bij leven op een bepaalden dag Saraeng estelde g emengde Verzekering Dadelijk ingM ndè en uitgestelde Lijfrenten Studie en Uitzetverzekering Oyerlevingskassen Inliehtingen en Tarieven zy n te bekomen ai n het kantoor te Amtterdam en by de Heeren B H van de WERVE en Mr D N BROUWER te aonda J M KONING te Bodegraven Mr J J NJELSEN te Oudewater Verzekering van f 100 bij Overlijden Ouderdom 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Jaarl premie f S 2 29 2 68 3 17 3 80 4 62 5 71 7 21 ST INDIR Nederlanders die dienstuemen bij het Indische leger ontvang en bij h t aangaan van eene zesjarige verbintenis een liaiidgeld van DUIEEOITDEïlD GTJLDEK Aanbrengpremie TIEN GfULDEN Nadere inlichtingen zijn gratis te bekomen bij het Departement van Koloniën en by alle Burgemeesters EEN SPELENDE malioiüelioiiteii KLOK die cgn eigen deunen rangt met goed gaande uurwerk alsmede een QEBOOETE HAMMEÜT en GEKOOKTE HAM j eigen slacht Adres P HORIMES en een gedeelte JXUISOBGJELS worden TE KOOP aangeboden roor een ciriele prgs Adres taet firanco brieven onder No 1529 aan het Bureau dezer Courant Spekslager Gouwe C 71 alwaar geregeld viermaal in de week versch geslacht VARKENSVLEESCH tegen concurreerende prgs te bekomen is Snelpersdruk van A BRINKMAN te Gouda NIEÏÏWE BESSmSAP Volgende week LEVERING puike kwaliteit Oosthaven 19 P SAUERBIER NB Verzoeke vriendelgk spoedig toezending van FLESSCHEN mr KANDIJGBUIS voor inmaak Bierbrouwerij het Dubbele Anker Molen werf Gouda Puik ïïooitouwTjïer GERSTE DUBBEL en LAGEUBIER is steeds tegen concurreerende prjjzen voorhanden Prgscouranten op aanvraag verkrggbaar A VAN Loni PEPTOir BOUILLOIT zeer smakolgk en krachtig voor zieken en gemakkelgk voor huishondeiyk gebruik Zalm Kreeft Sardines a l Hnile Luncbtong Capres Engelsche Zuren en Sausen Champignons TruSels Soepen Sausen Groen en alle soorten Comestibles Verki gbaar bg W SCHALEKAMP Jr Haven 17 Gouda Ten Kantore van de Firma HOFFMAN Co kan een J0N6STI BEDIIHDE GEPLAATST worden DAME8 en HEEREN A van OS Az Beiveg E 73 Voor den INMAAK Beste Eozijn W naz n 15 an S5 Ct de FLESCH CEYLON PUPKANEEL T CKEBAS r 0 60 ets p Vi KG J van Sonsbeek SPECIALITEIT van de BEON De Snelle Sprong te Tegelen Depot A NOBTIER Goinre C ss UITKOMST voor Igders aan Rhnmatiek daar zg door gebruik der Abahaubbini of Anti Rhnmatische Watten zich van bovengenoemde ondragelgke pgnen kunnen bevrgden Oe zekere en doeltreffende werking dezer watten is reeds in zooverre bewezen dat het plicht is de nog onwetende hiermede bekend te maken Verkrggbaar a 30 ets per pakje bg den Hoofddepothouder A BREETVELT Az te Delft en verder bg T A 6 van Detk iC B Verheul Oudevator Nej de Wed Bosnian A Bos Berkel Gouda JJ van Dorp Zoetermeer W F J denUyl Schoonh A Prins herenhuizen M J Gondkade Boskoop O Hoogendijk Cappelle S V d Kraat Bleiswyk A Kauling Alphen Gebr Kauling Bodegraven K Oosterling Haastrecht Gebr 14 uling Woerden G v d Geur Wartdinxveen DE VERKIEZING Vóór ons volgend nummer de pers verlaag zal de stembus voor den gemeenteraad weder gesloten zgn Wg maken daarom van de thans nog voorhanden gelegenheid gebruik om de aandacht der kiezers te vestigen op hun burgerplicht Het geldt de vervulling van zes plaatsen ten gevolge der periodieke aftreding volgens de bepalingen der wet Vier der aftredende leden zgn herkiesbaar en bereid voort te gaan met het behartigen der belangen van onze gemeente zooals zg dat tot nu toe gedaan hebben Wg twgfelen er geen oogenblik aan of onze ingezetenen zullen gaarne bereid zgn aan die wtredende leden een bewgs te geven van sympathie van waardeering Met belangeloozen gver hebben allen de een korter de ander langer elk naar zgn gaven de publieke zaak behartigd zoodat zg verdienen met eenstemmigheid te worden herkozen De heer van Ikrgen IJzendoorn heeft reeds zooveel jaren mnt eer de moeilgke betrekking van burgemeester bekleed en doorzgneonpartgdige behartiging van aller belang zoozeer de algemeene achting verworven dat elk woord van aanbeveling £ zer candidatuur overbodig mag geacht worden Ook de heer Van Goor vervalt reeds geruimen tgd het tgdroovend ambt van Wethouder met zooveel ambitie en toewgding aan de zaken der stad dat elk zich zal begveren hem weder een zetel in den raad aan te bieden Oe heer de Schepper is nog jong lid doch heeft reeds gelegenheid genoeg gehad om te toonen dat hg een zeer nottur en werkzaam lid is niettegenstaande zgn dmkken werkkring heeft hg niet geaarzeld zgn tgd en krachten te wgden aan de stedelgke gasfabriek er is geen twgfel aan of de burgerg zal alles in t werk stellen om hem in den raad te be honden De heer Boogenboom ig oorspronkeIgk niet de man onzer keuze geweest zes jaar geleden stond tegenover hem iemand die meer onze sympathie had doch wg moeten eerlgk erkennen dat hg ons is medegevallea hg vervult de op zich genomen taak met gver en schoon zgne richting niet de onze is heeft hg die in zgne adviezen en stemmingen niet zóó op den voorgrond gesteld als wg vreesden Om die reden maken wg thans geen bezwaar tegen Zgne herkiezing vooral daar het ons weoschelgk voorkomt dat een zitting hebbend lid niet dan om zeer overwegende redenen uit den raad worde verwgderd De beide andere plaatsen moeten door nieuwe mannen worden ingenomen daar de aftredende leden Post van der Burg en Ilemsing de stad metterwoon verlaten hebben Het neeftoitraaal moeite gekost om twee medeburgers te vinden die men voor deze vacatures kon aanbevelen Men was het er in de kiesvereeniging Gemeentebelang spoedig over eens dat niemand beter dan de heer H W G Koning voor deze taak berekend is en gelukkig bleef deze niet bg zgn vroegere weigering volharden Doch het vervullen van de zesde plaats heeft veel voeten in de aarde gehad eene geheele reeks van achtenswaardige personen zgn gepolst genoemd of verkozen en allen bedankten Het ambt van raadslid schgnt in deze stad bijzonder zwaarwichtig of ondankbaar te zgn of wel de belangstelling in de openbare zaak is bg de gezeten burgerg zeer gering Wg gelooven het laatste en achten dit een bedenkelgk verschgnsel Hoe is gemeentelijke zelfregeering mogeigk indien ieder die de noodige bekwaamheid en ondervinding bezit om ten stadhuize den gang van zaken te contróleeren en mede de stedelgke huishouding te besturen zich verschuilt achter gebrek aan tgd of andere uitvluchten Zoodanige toestand in eene gemeente van den omvang van Gouda is niet gezonden wflEt op gebrek aan burgerzin en zedelgken moed Deze verzuchting moest ons van het hart eer wg de thans gestelde candidaturen bespreken De kiesvereeniging Gemeentebelang heeft zich verdienstelgk gemaakt door te midden van deze weinige medewerking den moed niet te verliezen Zg heeft ten slotte den practischen weg ingeslagen verder op gemaakte bedenkingen geen acht te slaan maar een geacht ingezetene candidaat te stellen en die candidatuur quand même te handhaven De heer C C Knaap werd met algemeene stemmen gesteld en mocht hg verkozen worden dan kan hg voor zich de vraag oplossen of hij verantwoord is tia hg de benoeming niet aanneemt Wg voor ons achten deze beide nieuwe mannen eene gelukkige keuze De heer Koning is sedert 20 jaren onze stadgenoot en ook even lang behalve in eigen zaken werkzaam geweest ten bate van allerlei gewichtige belangen Hg is op de hoogte van de behoeften der gemeente een onafhankelgk pb zelfstandig man die helder zgne denkbeelden weet voor te dragen Zgne verkiezing zou stellig zgn in het belang der stad De heer Knaap is een geboren Gouwenaar die nn hg zgne zaak aan kant gedaan heeft tgd b efi voor het lidmaatschap van den raad en die jaren lang b v door lid te zgn der plaatselgke schoolcommissie heeft getoond een open oog te hebben voor algemeene belangen Indien de bnrgerg hem een mandaat opdraagt ook al is het tegen zgn wensch dan gelooven wg niet dat hg van zich zal kunnen verkrggen daarvoor te bedanken de welvaart van zgn geboorteplaats zal ten slotte hem liever zgn dan zgn eigen rast Da kiwenr nanntft in uek um Diosdng hun stem uit te brengen op de genoemde heeren Zgn er onder tegen wie men persoonlgke grieven heeft men legge daaraan het atilzwggen op in het publiek belang Laat geen loutere sympathie of antipathie voor dezen of genen u leiden want men bedenke wel dat men geen raadsleden kiest om hun genoegen te doen maar omdat hun verkiezing strekt ten voordeele der gemeente Ieder onzer heeft belang bg eene goede samenstelling van den raad ter wille van die groote zaak moeten alle kleingeestige overwegingen en bedeukingen wgken Weet gg beter mannen te vinden welnu kiest die Zoo niet voegt dan uwe stem bg die der leden der kiesvereeniging Gemeentebelang die op goede gronden n aanraden te kiezen de heeren i lr A A van Bergen IJzendoorn J N Noothoven van Goor Dr H IJssel de Schepper C Hoogenboom H W 6 Koning C C BINNENLAND GOUM 16 Juh 1887 Wy vestigen de algemeene aandacht op de in dit n foorkomende kennisgeving van den Burgemeester dezer gemeente waarby bevolen wordt dat de honden van oen muilkorf moeten voorzien ïfln Ma nieuwe leerlingen voor den volgenden cursus van de E jks Hoogero Burgerschool alhier zgn lot de 1 klasse toegelaten T H J Beloiye C J J van Hottweninge C van Kekem M van Mens J T H do Koning Mnnting M Sohreuder I P de Vooys en na horexamon in enkele vakkon ook A H Beusekamp A J Hoogenboom B J J Loeff F Mynlieff M T Mynlieff en L A Schilt Voor onvolledig onderwijs in 3 en 4 klasse B Begoer Er hadden zich 25 jongens laten inschrijven waarvan 11 zyn afgewezen Morgen Zondag 17 Juli heeft des namiddagsten 1 ure op het exercitie terrein aan den Botterdam schen dijk een onderlinge wedatrgd plaats vsd de Oaudêcke Oricket m Toot bM Club die sis het weer zoo fraai is als de laatste dagen leker eeo aantal toeschouwers zal trekken Aan het examen ter verkryging der akte al hoofdonderwijzer is mot gunstig gevolg deelgenomen door Me j J de Groot a lhier Naar wy vernemen is door de Gouitcke ZwemeliA besloten behoudens nadere goedkeuring van hat Hoofd der gemeente om de zwemsohool dien dag te sluiten Woensdag 3 Augustus a st een onderlingen en nationalen gecostumeordenzwemwedstryd te orgaaiseeren Verdere bgsonderheden deelen wg Uter mede Het 20 jarig bestaan der Weerbaarheids Tereeniging Burgerplicht zal naar wij reeds mededeeldea worden gevierd met een driodaagschen schietwedstrQd al op Zondag 21 Maandag 25 en Dinsdag 26 JuU e k Het eere voorzitterschap is aangeboden en welwillend aanvaard door den Wethouder J U Noothoven van Goor Het terrein belooft er zeer feestelyk uit te zien daar plannen bestaan voor een luisterryke decoistie door het Ministerie van Oorlog zijn een 10 tal tuiten beschikbaar gesteld die detachementen van garnizoen schutterij en weerbaarheid zullen worden uitgcnoodigd te versieren Voor de meeet smaakvolle versiering wordt een prgs van f 10 uitgeloofd Zondagavond 7 i re heeft de plechtige ontvangst pUats van de deelnemws aan den Scbietwedstryd en verdere genoodigdcn welke plechtigheid opgeluiatard 2al worden door de medewerking van het moxiekcorps der dd Schutterij aangeboden door hk officieren Dit corps zal zich ook Maandag op het feest terrein doen hooren teiwgl Dinsdag het moxiakaan van hst 4e Beg IiiCaBtari l witaaai vMlMMilK aangeboden door hh OffioiereB van het BtgbMIlt Maandagmiddag ten 6 ure by genoegzame de t neming kameraadschappelyke maaltijd op het tei rein voorts Dinsdagavond ten 10 ure bal in da Sociëteit Ons Genoegen en Zondig SO Juli s aamiddags 1 ure Frijsuitdeeling met eene muie uitvoering van het corps der dd Schutterij Verdere bgzonderheden van het programma deelen wy later mede De Stads Librije alhier ontring onlangs van een onbekende een kostbaar geschenk Uit den Haag werd haar nL door tusschenkomst van een boekhandelaar aldaar toegezonden een keurig gebondea exemplaar van de uit 4 deelen bestaande bekenda dictionuaire van littré Met erkei telykheid is dU geschenk aanvaard De Ministar van binnenlandsche zaken heeft net wijziging der beschikking van zijn ambtsroorgaa ar voor zooveel aangaat de indeeling van de gemeeota Krimpen a d IJsel bij het onderkieadistrict Oudakerk a d IXsel van het hoofdkieadistrict Gouda voor de verkiezing van leden van de Tweede Kamer der Staten Generaal bepaald dat die gemeente een a onderlijk onderkiesdistrict van dat hoofdkiesdistriot zal uitmaken De heer C Den Baars te Haastrecht heeft nanuaa hem en eenige andere personen aan heeren kerkvoogden der Ned Hervormde kerk aldaar eene aanrienlijke som geschonken ten einde het gebouw dar Ned Herv gemeente te verbeteren en te verfraaien Donderdagavond is te Haastrecht door eenige kiezers van den gemeenteraad eene vereeniging opgericht die rich ton doel stelt het bespreken van de gemeentebelangen De aanstaande gemeenteraadaverkiering kwam daarna ter sprake en in de plaats van het aftredend lid den heer A van Wyngaarden werd tot candidaat gekozen de heer D Van der Grifte Aan den heer G B Lalleman hoofd der openbare school te Moordrecht is op zyn verzoek eervol ontslag verleend De Gemeenteraad heeft de jaarwedde van den te benoemen hoofdondenvyzer vastgesteld op ƒ 1360 met vrye woning en tuin benevens 50 sjaars voor het geven van herhalingsonderwys In de Standaard leest men Te Beeuwyk alwaar krachtens het ambt der geloovigen tot reformatie der kerk was overgegaan had eergisterenavoud onder leiding van Ds Winckel de verkiering plaats van den kerkeraad en weideq