Goudsche Courant, zondag 17 juli 1887

üurgerlljke Stand OEBOREN 13 Joli Geertraida Cbrialina oedera P G 0 ereijiider en C QUDt 13 Johanna oadrri C M de Jong en H de Hoog Hendrik ouders J Al enaar eqj n Terbragge Mana willemina naden M van Riel e Gebotteld en per Fost verkrijebaar in het M J Begeer 14 Anlonia Geertinida onders A van Ewyk en E Krncze Jnhannea Jozef ouders G il Kroedera en P J M Sips Geertrnida Mana oudera P ran Vliet en M Snel OVKRLBUEN 13 Juli H A A tan den Akker é o U M J Welter 8 m ONDERTllOUWD ie Jali C J Tan Ham 2S j en W U Lamera Ie a Gfafenhag 20j P M M Kreijna te Bctlerdsm 4 J en S I M isn Cati 24 j G tan Ho n 24 j en W lan Leegwen 81 j Si daarvoor gekozen tot opziener J von dor Heijden ft en J M Tau Meetelon en tot armveraorgers J Heij en Joh Hagen Daarna werd door deu nieuwen kerkorand met algemoono stemmen voi r de geheola gemeente het juk der syn hiërarchie afgeworpM en de kerkenorde van 1618 1619 ingevoerd Het HoofAostuur van den ntidieustvervangings bond heeft het veraiek san de Borate Kamer gericht aan hoofdstuk VIII der gewijzigde Grondwet hare instemming niet te schenken op grond dat de n ütsvervangiug niet wordt afgeschaft en het hoofdtuur voornoemd die afschaffing meer dan ooit noodig acht vooral ten behoeve van ons Indisch leger dat geen vr wiUigers kan bekomen omdat de zoogenaamde remplacantenbazen hot dubbele dor uitgeloofde premie bieden vc r plaatsvervangers Met den hooibouw loopt het in don polder Borg Ambacht zeer ongelijk Een ruim gewas is er nergens Toch is de hooi oogst in hot Oostelijk deel der gemeente over het algemeen veel ruimer dan in het Westelijk doel En daar vele veHiouders hun vee bij gebrek aan gras in het hooiland hebben moeten brongen was de opbrengst aan hooi daanloor ook minder In een dor vergaderingen van het NijverhoidsCon gres besprak dezer dagen Dr Jorisson uit de Transvaal de verbetering onzer Handelsbetrekkingen met Zuid Afrika en Prof Van Bemmelen uit Leiden de droogmaking dor Zuiderzee Hy verklaarde de vroegere gesteldheid der Zuiderzee waaruit bleek dat de zeebodem door een lijn Enkhuizen Stavoren begrensd on verdeeld is in 108 000 H A beste klei een meter hoog en 20 000 H A liofite klei 6000 H H sabelklei 6000 H A diluvialon grond 3000 H A mulderzand en 30 000 H A zeozand Bij droogleg ing was voor zure gronden geen vrees Hij ging daarna do vroegere on latore plannen voor drooglegging na en eindigde met don wonsch dat de bodemkennis van het Noordordeel mocht toenemen In de afd Landbouw besprak Jhr Van Alphen oud rosident het groot belang voor ludié en Nederland bij uitbreiding van het besproeiings stelsol op Java en de buitenbezittingen wat hij met statistische opgaven aangaande den indigo oogst in de Vorstenlandeu en de sawavelden in de Proanger aantoonde Door besproeiing aldus was zyn ervaring warden de kansen op het mislukken van den oogst minder Allo sprekers waren het er over eens dat de regeering te dezer zake haar gedragslijn behoort ta verinderon en het resultaat was derhalve dat aan de algem oene vergadering zal worden voorgesteld den directeuren allo vrijheid to goven te beproeven V h de Regeering te verkrijgen dat de irrigatie bügado verdubbeld en aan de gewestelijke besturen maèr vrjjhoid van handelen gegeven worde Nit behandeling van nog enkele andere onderworpen word in de vergadering der geoombineorde afd van koophandel en nijverieid de rookvrije verbran ding besproken en de wensohelijkhoid om in het teekenonderw s op de lagere scholen meer eenheid te brengen en het to doen aansluiten aan hot middelbaar onderwgs en de burgeravondscholen Diuirna kwam de Nederlandsche Octrooiwet aan de orde Waarvan de heer Haaxman uit s Hage de noodzake IjjUieid dor invoering betoogde on door voorbeelden toolichfte Een conclusie word hieromtrent niet geno men dan om over te gaan wat deze zaak betrof ttJt de orde van den dag De héor Sassen besprak ton slotte Staatsinmenging op Sociftal gebiod in verband met de aanvankelijke uitkomsten onzer parlementaire enqcte waarbij hij de geschiedenis dezer enquête en den omvang barer werkzaamheden naging aantoonde dat de wet Van Houten onvolledig on onduidelijk was en or et k niet de hand aan word gehouden voorts hulde bracht aan de wijze waarop de hoor Verniers van der Looff do enquête leidde en in t lichl stelde hoe oene niouMo wet zou moeten gemaakt z jn Als conclusie stolde de heer Sassen de volgende motie voor die na discussie aangenomen werd De vergadering spreekt als haar gevoelen uit 1 dat aanvulling en uitbreiding der wet van 19 Soptombor 1874 StaaUilail No 130 noodzakelijk is 3 dat behoudens de afwijkingen door de practijk gevorderd on die hetzij de regeering zelve 4iel 9 eene door haar benoemde centrale commissie dient vast te stellen oene gelghnatige toepassing in het ganscho land hoogst wonschelijk is zoo tn het belang dor personen ten behoeve van welke men de wet in bet leven riep als met het oog op a i Kelia repen belangen der nijverheid 3 dat ten einde daartoe te geraken oen krachtig speciaal toezicht van staatswege onontbeerlijk is Balteoiandsch Overzicht De feesten te Parijs en in do andere plaatsen van Ftankrqk zyn kalm en zonder ernstige rustvorstoring fgeloopon De wapenschonwing slaagde volkomen President Grévy en alle ministors waren tegenwoordig en generaal Ferron de minister van oorlog leidde de troepen voorbij den boer Grévy De sol daten maakten een goed figuur en zelfs de oorrespondent dor KilnUche Zeitung roemt hun houding en hun raarcboeren Over do nieuwe door Bouvier ingediende begrooting wordt een gunstig oordeel uitgesproken door den bokoudon econoom Paul Leroy Beaulieu Hot budget van Bouvier schrijft hij in de Débats is een blijkbare prijsgeving van betreurenswaardige hulpmiddelen van grenzenlooze meegiMidlJ j l is een ernstige poging om het evonwicffllW Wrkrijgen hot vertoont kenmerken van oprechtheid Er is geen twijfel aan of de vroegere budgetten waren voel slechter het is oven zeker dat do tegenstanders van het kabinet tot een dergelijke krachtinspanning niet in staat zouden zijn geweest en ons integendeel vorder zouden hebben gebracht op don weg dei geldverspilling Dit is voor allo verstandige lieden voldoende om zonder de hoo op nieuwe en meer be slissende verbeteringen te laten varen hun goedkeuring te geven aan het gewijzigde begrootingsontwerp voor 1888 De Belgische Kamer hoeft Donderdag met 69 tegen 62 stommen art 1 verworpen van het ontwerp van Oultreraont tot invoering van den persoonlijken dienstplicht De voorsteller heeft daarop hot ontwerp ingetrokken Wat zalhet Ministerie nu doen Indien het alles bij het oude laat handelt het tegen den wensch des Konings en indien het op de zoo dringende horvorming terugkomt heeft zij de meerderheid van haar eigen partij tegen zich De meerderheid bij de stemming bestond uitsluitend uit leden der rechterzijde de minderheid uit iO lib lon 4 Ministors on 18 clorioalen waaronder 14 afgevaardigden v in Brussel 4 leden blevon buiten stemming Do Bulgaarsche deputatie zal heden waarschijnlijk den Prins van Coburg op zijn kasteel do oorkonde aanbieden van zijn verkiezing tot Vorst van Bulgarije Hoe meer er echter van de Bulgaren bekend wordt des te onzinniger blijken zij weer gehandeld to hebben Dat zij overleg hebben gehouden met de Porto en do verkiezing heeft plaats gehad op geheime toezegging van andore Mogendheden dat blijkt weer oen los praatje te zyn geweest waar niets van aan is De hoeren Bulgaren wilden hun zin doordrijven en den Battenborger herkiezen en eerst na do horhaalde zoowel schriftelijke als mondelinge weigering van prins Alexander hebbon zij dit laten varen en om toen toch een Vorst te hebben hebben zy don Coburger genomen Do doorgaans goed ingelichte correspondent van de Haarl Courant te Konstantinopol schrijft over de verkiezingen het volgende De algemeene indruk is hier dat dit nieuwe incident het Bulgaarsche vraagstuk nog ingewikkelder moet maken De offioicole kringen zijn over het gebeurde ontevreden en döTurkscho bladen de officieuso Tarik aan de spits doen uitkomen dat de Sobranje tegen den raad van don Suzerein is bijeengeroepen De Porto vreest dat Prins Ferdinand door Engeland gedreven een stouten slag wagen en te Sofia komen zal voordat do Mogendheden haar gevoelen hebben uitgokproken Alleen van Busland verwacht men hier een stellig weigerend antwoord on dan ook van Frankrijk nu het blijft volharden bij z jn verzet met Rusland togen doratificatio der Egyptische conventie daarom had de Porto liever de verkiezing van den Prins van Mingrolie gezien alle moeiolijkheden waren dan aan oen eind geweest terwijl men nu nog voor het onbekende staat VER6ADËRIPfGVAPËK0EMËENTER44D VRIJDAG 15 JULI Vooriiitter Mr A A van Bergen IJzendoorn Tegenwoordig 12 loden Afwezig do hoeren van Mierop van Iterson Oudyk en Post van dor Burg terwijl er ééae vacature bestaat De voorzitter deelt mode dat de hh van Mierop en Oudijk hebben kennis gegeven verhinderd te zijn deze vergadering bij te wonen De notulen der vorige vei gadering worden voorgolezoK en goedgekeurd Do voorzitter deelt mede dot p 8 Juli jl overleden is moj G W Jans cadfrwijzeres aan deTusschenschool Voorts wordt raodegodoeld dat B en W 13 Juli U de kas van den gemeente ontvanger hebben nagezien en dat de boekon in orde en het geld in kas aanwezig was Deze medodoelingen worden aangenomenvoor kennisgeving Do Voorzitter doelt daarop modo dat is ingekomende volgende missive van den hoer J Post vander Burg Gouda 11 Juli 1887 Aan den Raad dor Gemeente Gouda Ten gevolge mijnor benoeming tot SooretarisBontmoestor van Delfland de gemeente Gouda verlatende zie ik mg tot mijn leedwezen genoopt i m jn ontslag to nomen als lid van den Raad Met mijne beste wenschen voor tien bloei van Gouda de plaats waaraan voor mij zoo vele aangename herinneringen verbonden zijn heb ik de eer hoogachtend mij te noemen UEd Dw Dienaar J POST VAK DB BURG Do Voorzitter zegt na voorlozing dezer missive het volgende Mgiie hoeren Het doet ons leed dat de benoeming van don hoer Post van der Burg tot oene belangrijke en eervolle betrekking ten gevolge heeft dat wij hem verliezen als lid van den gemeenteraad en als burger dezer stad Wg zijn hem dankbaar voor de belangstelling die hij steeds getoond heeft in de belangen dezer Gemeente en voor de blijken van vriendschap zoowel als raadslid als in hot particuliere leven van hom ondervonden Wij koesteren de beste wenschen voor hem in zijn nieuwe betrokking on in zijn nieuwe woonplaats en hopen dat hot hom daar ton allen tijde wel moge gannl De vergadering betuigt haro instemming met djo woorden Ingekomen is Het rapport der Commissie belast met het nazien dor gemeento rekening over 1886 advisoerende tot goedkeuring De Voorzitter zegt de Commissie dank voor hetuitgebracht rapport en stelt voor dat met de rekening tor visie te loggen Aldus besloten Aan do orde De Rekening en Verantwoording van don Kaatier der Stedelijke Beleenbank over het boekjaar 1896 87 Wordt goedgekeurd Aan de orde De Rekeningen der gesubsidieerde Instellingen van Weldadigheid dient 1888 De Commissie in wier handen dozo rekeningen waren gesteld bestaande uit do hh Hoogonboora Straver en van der Garden had oen lijst van oanon opmerkingen gemankt die echter achtereenvolgens bleken of op schrijlfonten te berusten of van zoo weinig boteekenenden aanl te zijn dat het do moeite niet waard was daarom de rekeningen naar de respectieve Commission terug te zonden By al de gemaakte opmerkingen deed de Commissie éèa voorstel tot wijziging van eon po8t doch dit trol zij na oene opmerking van den Voorzitter onmiddelgk in Do verschillende rekeningen werden daarop allen goedgekeurd Aan do orde Do Rokoning van de dienstdoende Schuttery overhet jaar 1886 Wonlt goedgekeurd Aan de orde Hot voorstel tot het brengen van eenigo wgziging in de Geraeente bogrooting dienst 1887 Wordt goedgekeurd Aan de orde Het voorstel betreffende de aanstelling oener vierde onderwijzeres aan de 2e Burgerschool voor meisjes De hoer IJssel de Schepper wonscht naar aanleiding van dit voorstel oen enkoio opmerking te maken Het voorstel zelf juicht hg geheel toe want zooalsduidelijk blijkt uit het voorstel dorCoramissie heeft hot onderwgs op do school van mej Grotsor behoefte aan uitbreiding van personeel Als toch op die school 62 kindoren gaan tusschen de 9 en 17 jaar dan is het duidelijk dat het personeel dat daar thans werkzaam is niet voldoende kan worden geacht Spr wonscht echter te vragen of éine onderwij eres meer wel voldoende zal zijn f Voorts meent spr verband te moeten brengen tusschen dit voorstel en oene opmerking van de Commissie van Toezicht op het Lager Onderwijs in haar verslag ovor 1886 waar men het volgende leest Door B en W werd aan do Commissie advies gevraagd omtrent do middelen die zouden kunnen strekken om in de behoefte aan Middelbaar Onderwijs voor Meisjes die in de laatste jaren in deze Gemeente ontstond te voorzien Dit advies was bij het einde dos jaars nog niet uitgebracht Spr zegt dat dit hot eenigo is omtrent die zaak dat publiek geworden is en nu brengt spr verband misschien ten onrechte zegt spr tusschen het thans aan de orde zgndo voorstel en dat advies en verzoekt om dat advies indien het althfts uitgebracht is openbaar te maken hetzij in oen openbare raadsvergadering hetzij op oene andere wgzo die door B en W zal worden goedgevonden De Voorzitter beantwoordt den vorigen spr on zegt dat bedoeld advies is uitgebracht en dat dit voorstel in verband staat mot dat advies Do Commissie van Toezicht op het Lager Onderwijs zou voel uitgebreider voorstellen aangaande het onderwgs op de 2e Burgerschool voor meisjes gedaan hebben zoo zij niet geweten had naar het in hare missive luidde dat bg B en W do zaak van het Middelbaar Onderwgs voor meisjes in onderzoek was Spr verklaart zich bereid hot advies in een volgende vergadering aan don raad mede te doelen De hoor IJssel de Schepper betuigt zijn dank voor de ontvangen inlichtingen en de verkregen belofte daar hij gelooft dat èn de raad èn do burgerij er zeer veel belang in stollen hoe het mot deze zaak steat Hot voorstel van B en W wordt daarop met algemeene stommen goedgekeurd Aan de orde Het adres van J W Schouten c s betreffende de bepaling van oen vast uur voor don aanvang dor kaasmarkt alhier B on W stellen voor bg wgzo van proef do kaasmarkt te doen beginnen om 7 uur De heer Straver voreenigt zich met hot voorstel doch vraagt wanneer zal het besluit in werking treden Waarop de Voorzitter mededeelt dat het dadelijk nailat het genomen is in werking treedt De heer Fortuijn Droogleever acht 6 uur geschikter dnn 7 uur De boerenstand is vroeg op en slechts die boeren komen hier ter markt die dicht in do nabijheid wonen Zij kunnen dus best om 6 uur hier zijn De hoer van der Garden geeft de voorkeur aan 8 uur Adressanten haalden do markt te Woorden als voorbeeld aan welnu die bogint ook 8 uur Bovendien de kaaskoopors van den kant van Amsterdam en Utrecht kunnen met don trein eerst om 8 uur hier zijn Do hoer van Straaton verklaart zich tegen oen vast uur Spr wil den handel niet aan banden leggon Boeren uit de Krimpenonvaard verzekerden spr dat zg met oen vast uur niets ingenomen zijn In Bodegraven is geen vastnur en toch bloeit do kaasmarkt De kaashandelaars komen daar s avonds reeds blijven logeeren on voor de hotelhouders en onderen is dat voordoolig Waarom aan de ingezetenen hier dat voordeeltje te onthouden Do heer Jager verklaart zich voor het uur door adressanten voorgesteld doch de hoor Hoofhamer geeft de voorkeur aan 6 uur De kaas zegt spr die vaak jong geleverd wordt lijdt zeer door do warmte en als do markt om 6 nur begint kan do kaas itóór do ergste warmte t huis zijn Ten slotte wordt tot stemming overgegaan Met algemeene stemmen besluit de raad dat do markt voortaan op een vaat uur zal beginnen Daarop is aan do orde de vraag op welk uur Het voorstel van den heer van der Garden om do markt om 8 uur te doen beginnen Wordt niet ondersteund Hot voorstel van B en W om die om 7 uur te doen beginnen wordt daarop in stemming gebracht Voor stemmen de hh Hoogenboom van der Garden Straver Poet Drost Jager en de Voorzitter Tegen stemmen do hh Prince Hoef hamer IJssel do Schepper van Straaten Fortuijn Droogleever en Noothoven van Goor Daar zich dus 6 stemmen vódr en 6 stemmen tegen verklaarden staakten de stommen en wordt de beslissing aangehouden tot de volgende vergadering Daarop wordt benoemd tot Lid van de Commissie van Toezicht op het Lager Onderwijs de heer H P Schim van dor I oeff met algemeene stemmen Stads Vroedvrouw Mej L L van Borgen te Reeuwijk met algemeene stemmen Niets meer a ir He orde zijnde wordt daarop de vergadering dow den Voorzitter gesloten SCHUTTERIJ BEKENDMAKING BURGEMEESTER en WETHOUDERS der Gemeente Gouda voldoende aan Art 21 van Zgnor Majesteits besluit van 28 Juni 1828 StaaMlad No 42 brengen ter kennis van belanghebbenden dat de Commissie van onderzoek omschreven in art 16 dor Wet op de SCHUTTERIJEN van 11 April 1827 ZITTING zal houden in het RAADHUIS dozer Gemeente op Maandag den 25 Juli 1887 dos voormiddags ten H ure en roepen bij deze op alle do voor do SCHUTTERIJ dit jaar ingeschreven personen om voor genoemde Commissie te verschnnon ten einde redenen van vrgstolling hebbende die aan het oordeel der Commissie te onderwerpen Voorts worden de bolonghobbenden aangemaand om niet te verzuimen ten bepaalden tijd voor de Commissie van onderzoek te verschijnen daar zij die niet mochten opkomen gehouden worden geono redenen tot vrijstelling to hoobon en voor zooverre hun dienstplichtige nummers zijn ten deel gevallen bij de Schutterg zidlen worden ingolgfd Gouda den 14n Juli 1887 Burgemeester on Wethouders voornoemd VAN BERGEN IJZENDOORN Do Secretaris BROUWER Do BURGEMEESTER van Gouda brengt bg deze tor kennis van do belanghebbenden dat door den Hoor Provincialen Inspecteur der Directe Belastingen enz te Rotterdam op den 12 Juli 1887 isexoouteir verkhuird het Kohier no 4 van het patentrecht dienst 1887 88 Dat voormeld Kohier ter invordering is gesteld in handen van den Heer Ontvanger dat ieder die daarop voorkomt verplicht is zgnon aanslag op den bg de wot bepaalden voet te voldoen on dat heden ingaat de termijn van i i ii9 Hfaandm binnen welken do reclames behooren te worden ingediend Gouda den 14 Juli 1887 De Burgemeester voornoemd VAN BERGEN IJZENDOORN KENNISGEVING De BURGEMEESTER van Gouda brengt bij deze tor kennis van belanghebbenden dat door don Hoer Irovinoialen Inspecteur der Directe Belastingen enz te Rotterdam op den 12 Juli 1887 is executoir verklaard het Kohier no 3 voor do belasting op het personeel dienst 1887 88 Dat voormeld Kohier ter invordering is gesteldin handen van den Heer Ontvanger dat ieder diedaarop voorkomt verplicht is zijnon aanslag opden bij de wet bepaalden voet te voldoen en datheden ingaat de tormijn van rie Maanden binnenwelken de rechimos behooren te worden inoodiendGouda den 14 Juli 1887 De Burgemeester voornoemd VAN BERGEN IJZENDOORN KENNISGEVING HOi DSBOLIlEII Do BURGEMEESTER van Gouda overwegende dat blijk eus ontvangen berichten van de Burgemeesters van aangrenzende gemeenten aldaar gevallen van HONDSDOLHEID zijn voorgekomen Gelet op art 3 der Wet van 5 Juni 1875 fSlaattilad no 110 BEVEELT dat gedurende vier maanden te rekenen van don dag dezer afkondiging ALLE HONDEN die zich buiten woningen of vaartuigen geeae openbare middelen van vervoer lijnde in de gemeente bevinden en niet binnen een afgesloten erf aan een ketting liggen moeten voorzien zgn van oen MDILKORP volgens hot model door Z E den Minuter van Binnenlandsche Zaken vastgesteld Dit model is op het Bureau van Politie alhier ter bezichtiging gesteld Gouda den 14 Juli 1887 De Burgemeester voornoemd VAN BERGEN IJZENDOORN CORRESPONDENTIE De aitiprtkeu van het KntoDgerceht wordeo wegens plaatsgebrek ia het tolgend Daminer opgenomeD ADVËRTENTIÊN Door dezen betuigen wij onzen innigen dank voor de vele en hartelijke bewgzen van deelneming gedurende de ziekte en het overlyden van onzen geliefden Zoon ondervonden In het byzonder de Familie P W KAMPHUIZEN alhier 6 DB RAADT A DB RAADT V D Dool De ondergeteekende wenscht hiermede te berichten dat hy eene eveutueele benoeming tot lid van den gemeenteraad niet zou aannemeo C C KNAAP Qouda 16 Joli 1887 Openkar Onderwijs Toelating van leerlingen op de Burgerscholen Toor Jongens en Meisjes Hoofden Mej GBETSER en de hh HUBER LEOPOLD en VA y CITTERT De COMMISSIE van Toezicht op het Lager Onderwys alhier maakt bekend dat de iVSCHRIJ VINO van leerlingen wier plaatsing men na het eindigen der zomervacantie op een der bovengenoemde Scholen verlangt zal geschieden in de gchoollokalen op DINSDAG den 19 JULI 1887 des namiddags ten vyf ure De toelating van leerlingen op deste Scholen geschiedt eens per jaar Voor verdere bgzonderheden wordt verwezen naar de aanplakbilletten Namens de Commissie De Secretaris Mr J FORTUIJN DROOGLEEVER Een firma te Londen in de BOTER en KAASHANDEL zoekt connectiën in Goudsche Kaas TOOT geregelde verscheping via Amsterdam ot Rotterdam Franco brieven onder Letters M M 434 aan ALLERT DE LA NO E s Annoucenbureau Amsterdam VOORTZETTING van Opruiming alles tot zeer LAGE PRIJZEN waarbjj eene groote party DIVERSE LAPPEM Gouda BAH LM ANN Co G PUIJK Turfmarkt Wegens het vergevorderd seizoen zeer Nette COSTTJIv£ElS van af 15 het Kompleet COSTÜDM en Nette PANTALONS van f ƒ 5 Voor een DAIIIE een BOVENHUIS te HUTO KORTE TIENDEWEü No 95 OllTVAi GE eene groote NIEUWSTE SORTEERINQ Tricot TaiHes en EINDEEJUEEEir Gouda BAHLMAWJy Co Broowerij DE PÖSTHOÜRN Rotterdam Brouwerij de Amstel Amstenlam Alle mogelgke Begersch Lager en Gerate soorten nit bovenstaande Brouweryen zgn steeds Depot Zeugstraat G 85 J H ROODE Prjsconranten en Analysen gratis aanstaande wordt GE Met AUGUSTUS VRAAGD een in het Hotel en Stations Koffiehuis in de Crabethstraat W R SCHWEMMER VOOE DE INMAAK wordt aanbevolen deBMBEWIJNeoAM van J F HERNAX lïi Tienaew DAMES en HEEREN A van OS Al Kleiweg E 73a De TREKKING der 325 Staats LoteriJ begint MAANDAG 25 JüLIa s Het Kantoor wordt gehouden GOUWE 09 bij de Vischmarkt Ondergeteekenden berichten dat hunne WIJNEN en Buitenl GEDISTELEEED in Depot voorbanden zijn by den Heer J H SPIEBINGS Katteniingel te Gouda by wien Prysconranten en Proeren op aanvrage verkrygbaar zyu Groeneveld van der Kop Co SCHOONHOVEN Qeen grijs Haar meerlf De nieuwe LONDOy a de beste van alle bestaande parfumerien om het gry ze haar binnen enkele dagen te doen verdwynen Maakt het haar glansryk en xacht en verft niet Prys 85 cent per 1 50 per dubbele flacon Alleen te Gouda by J H C flUIMCK flaooa eu verkrygbaar F Hst 122 Hoogstraat 123