Goudsche Courant, woensdag 20 juli 1887

i 1887 Woensdag 20 Juli N ï 35T5 GOUDSCHE COURANT ilMeuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Kiezers voor den Gemeenteraad Veler rerwondering wekt het dat GEMEENTEBELANG den Heer C HOOGENBÓOM zonder slag of stoot candidaat stelde hoewel zg diens oandidatuur vroeger steeds en te recht bestreed Verdient het soms overweging hem te vervangen door den Heer € Hoewel deie dei oandidatuur weigerde zou hH met groote meerderheid gekozen wordende ongetwijfeld aan de roepstem zgner Meieburgers gehoor verleenen EEN KIEZER De Kiesfi ereeniging GEÏMEEOTEBELANG heeft voor deverkiezing van zes Leden vaki den Gimeenteraad opl9 JULIa s tot Candidatenlgesteld de Peeren j JHr A a van Bl RGIi i UZEIVDÓOB J M NOOTHOVkl YAN GOORl Dr H WSSfeL dI StH EBPER § HOpGl I BOOill I i W G lUOi lIXG i i O C KI iAP I f iS ee elke zij mit jvertrouwesji den Eiefeers iaq ii e l ZIJNEN H BEOklNG LOTSM Pmningm Jij i i r j 4j st PNs z W l OU Stoointriimweg 0p ZONDAG zullen geurende de Zomermaanden op de Trammen ile 7 7 en 9 13 van ëpuda naar Bodegrave vertrekken RETODRBILLETÏEN worden afgegeWén van Gouda en van Reeutoijk naar Bodegrave die op de terugreis geldig zyn op de tramn n die 5 14 en 7 31 van Bodegrave vertrekken i Omgekeerd zullen van Bodegrave 8 10 9 6 en 11 40 alsook met dezelfde tinRe mwijh RETOÜRBILLETTEN worden afgegeven op de terugreis geldig m de trammen die 8 45 en 9 40 s avonds van Gouda naar Bodegrave vertiekken De tram e 9 40 vertrekt is 10 20 in Bodegrave vertrekt 10 25 van Bodegrave en is 11 5 in Gouda Retourbilletten 1 kl 2 kl Vm Gouda naar Bodegrave en terug of omgekeerd 0 75 0 50 id Reeuieijk id id 0 27 id id Oouda id 0 22V Stoomtramweg Maatschappij Gouda UB DIBECTEUB ZLIVERË KA SCHK WIJNEN De bekende BORDEAOX k f 27 per 48 Flessohen met accijns franco taols geheel Nederland ook per proefnesch kwart en half ankers belegen Ferkrijgbaar Voorts alle MEUKEN Fniscouranten gratig en franco Van alle merken zijn proemesschen verkrijgbaar Adres WIJDSTRAAT A 172 GOUWE C 13 Gouda Eenig Depot van Wellens JBoonekainp Elizter THE SINGER M41FACTURIPi6 GOMPAM IW ÏORL Eenige Fabrikanten der echte Siiij er IVaaimacIiines IXIELWSTE CJlTVI Dll G OE Mww mm UAoniNEs met osoilleerend ringspoeltje en hoogen arm Op de Internationale Tentoonstelling te EDINBUUGH in October 1886 ontvingen van alle geëxposeerde Naaimachines slechts de ORIGINEELE SINGER den hoogsten pr s De Gouden Medaille enig Depot te GOUDA Dubbelde Buurt B i o 4 W Schalekamp Jr HAVEN 17 heeit dagelgks VERSCH voorhanden Diverse Confituur Gebakjes RooH Amandel Schuim enz KATTENTONGKN EPINÈS PRANSCH BANKET OESTERTJES WELLINGTONS BOTERKOEK enz enz HEDEN AVOND Boomhorens aangeaneden Taart Xompouces Chtpolata a LANDBOÏÏW ZOÏÏT te verkrggen hy de Firma E C LANGERAK te Oudewater a contant tegen 2 per 50 Kilogram inbegrepen de zak Zonder Consent biljet van den Ontvanger onder wiens kantoor de verbruiker behoort mag dit ZODT niet worden afgegeven De hevigste Kies Hoofd Oor en Aangezichtspgn wordt terstond verdreven k 30 Ct Depot Drie Hoekstraat 10 en te Gouda bg i Joh B vas WIJK hoek Bogen Goudsohe Cricket en Foot ball Club Beschermheer Dr H IJSSEL db SCHEPPER Bovengenoemde clnb is voornemens op as ZOl DAG 17 JULI te éa n ure éen WEDSTRIJD te geven op t Exercitieterrein aan den Rotterdamschen djjk Donateurs en Knnstlievende Leden hebben op vertoon van hun diploma met Dames vrnen Toegang HET BESTUUR LEOIf IT van PRAAG SIGARENPABRIKAf T Speeiaal Handw erk OÖTJ± A jKING BUM BUM 0 p X Verkrögbaar Korte Tteiideteeg D 12 llpKiiming ép proef Soidenlsarn Treeznolen franci onder JNo I Sl aan het Brie ea i reaq van dit Ml mm m uil de Bierl rouwerij Dfe POStflOOki te Rotllerdiitii APrfls per Flesch 12 ct per V Flesch Sj ct naar buiten in kisten van en of Flesschen bit BIER onderscheidt zich ze r door r k Extract gehalte en weinig alcohol en wordt als zoodanig voor gezond en voedend TAFELBIER aanbevolen Chemische analyse op franco aanvrage gratis verkrijgbaar Aanbevelend J E EOODE Zeugfstraat 80 Agent voor Gouda en Omstrekenj De zoo zeer gerenommeerde u Amerikaansclie BOENWAS voor Meubel Marmer en gevernist Hout lwerk van y I w wm 200N Handelen in Mwaren en Vensterglas § te 8 Hertogenbosch g is aldaar steeds verkrggba r in Pleschjes van Jr Cent en verder alom p Fabrieksmerk gedeponeerd 90 Men wachte ich voor ni maak Voor GOUDA alleen verkoop b den Heer Ph J van der STOK Ii MAAK Mieuw Nieuw INMAAKBUSSEN welke niet dicht gesoldeerd behoeven te worden zgn verkrögbaar bjj C YAN BEKKEL KLEIWEG Alles wordt met garantie geleverd Snelpersdrnk van A BRINKMAN te Gonda HNNENLAND GOUDA XO JuU 1887 K H Prins Albrecht van PruUen bezocht ferdagmiddag onïe gemeente Aaniraakelijk was i that zijn voornstnen de geschilderde kerkglaien te b i htigen maar hoewel een gedeelte van zgn i gsvotg in de kerk is geweest hooft de Frids zelf bjMa don geheelen ti d vanf zijn verblyf alhier in h fj porceleinmagazijn van den heor A C 1 van de Pavoordt vertoefd waar hg eenige aankoopen deed Mot 1 September e k wordt aan de Koniaklijke Militaire Ai damie te Breda ala cadet geplaatst Jhf P A C M Van Haeften voor cavalerie hier teMnde r et afdeelings onderzoek in zake jhel door Gedeputeerde Staten van Zuid HoUand bif de Staten dier proviride ingediend voorstel tot verbetering van dei waterweg tusschen den IJsael en de ringvaart vaa den Haarlemmormeerpolder heeft do Oommissie van rapporteurs tot de volgende voorstellen geleid Om zoodra door de Kegeering de wiiarborg zal zijn verstrekt dat bq de verhooging van de brug over de Gouwo in den Rhijnspoorweg tot eene doorraarthoogte van 3 50 M pi A P door de provincie de Nederl Khijnspoorwegmaatachappij die verlegging en verhooging van de brug en hare hellingen overeenkomstig door de Begeeriug goedgekeurde ontwerpen van Gedeputeerde Staten zal g doogen zonder eenige schade vergoeding of kosten van meerdere exploitatie of vermeerdert onderhoud in rekening te mogen brengen 1 Over te gaan tot do verbetering met omlegging waar noodig van de Gouwe van de üallegatsluis tot in den Bijn de Kijn van de Gonwosluis tot iMolenaarsbrug de Heimanswetering de Braasaemermeer en de Oude Wetering tot de ringvaart van den Haarlemmormeerpolder in dier voege o dat de waterweg in allo opzichten geschikt worde gemaakt voor do vaartuigen die de tegenwoordige Mallegatsluis en Gouweslnis passeeren kunnen nh dat mot het oog op het drukke stoomboot verkeer aan deze wateren uitgezonderd de Braas semormeer eene boderobieedte worde gegeven van 20 M beloopen van 2 op 1 en eene diepte van 3 60 M A P dat de brug in deu Bhijnspoor weg over de Gouwe bij Gouda eene doorvaarthoogte bekome van minstens 350 M A P d dat alle nieuw te maken vakken geschikt worden gesmaakt voor de langste Bqnsohepen en dus ook voor de vaartuigen waarvoor hot Merwedekanaal wordt Ingericht met eene doortvaartwydte der bruggen van minstens 11 M 2o Gedeputeerde Staten uit te noodigen zoodra de gestelde voorwaarden is vervuld i a met den Baad der Gemeente Gouda in onder handeling te treden over het door die gemeente aan de provincie jaarlijks tot 1894 uit te koeren bo drag waarvoor die gemeente by den overgang in provinciaal beheer van die doelen dor vaart met de daartoe behoorende werken van de Mallegat sluis tot den Byn welke in de verbeterde vaart zullen vallen van de op haar tot 1894 rustende verplichting tot onderhoud zal worden onthut en den uitslag dier onderhandelingen aan de goedkeu ring der Staten te onderwerpen i h voorstellen te doen omtrent den aanvang en de voortzetting van de uitvoering van het werk en de dekking der vereischto uitgaven iic van bericht on raad te dienen op het adres van den gemeenteraad van Boskoop gedagteekend Juli 1887 houdende vorioek tot wyziging van het plan der hierboven bedoelde vaartvorbotering lid do Staten voor te lichten over de vraag of en zoo ja welke redenen van billykheid zouden kun iien pleiten voor het toekennen van schadclooa stelling aan de gemeente Gouda wegens het verlies dat zg met 1894 mocht komon te lijden door het te niet gaan vaU het recht tot tolheffing voor hot gebruik van deze wateren en daartoe behooronde werken tengevolge van het in beheer nemen door het provinciaal gezag In den laatsten tijd waren bet wederom de examens die veler hoofd en hart bezig hielden De couranten bevatten allerlei aankondigingen van data I waarop het jaarlijksch onderzoek naar de gemaakte vorderingen en de verkregen kundigheden op de ver schilleude inrichtingen van onderwijs zon plaats hebben en even later den uitslag daarvan Admis sie overgang en eind examens waren aan de orde van den dag Ieder die men sprak leeraren of leerlingen ouders of kinderen volwassenen of aankomelingen ieder was vervuld van een of ander examen dat op hauden was De kansen van er door te komen worden gewikt en gewogen het voor en tegen in de schaal gelegd men hoopte of Vreesde had goeden moed of was beangst van harte al naar mate men gewoekerd had met den tijd en de gaven waarover men kon beschikken of geluierd kortom bijna ieder was vervuld met hetgeen gebeuren zou Kn toen de zekerheid verkregen was toen men het geweoschte succes behaald of hebias I gezakt was nieuwe aandrang om zgn hart te luchten len vrienden familie en kennissen Voorzeker de huitate weken waren voor onze jongelui niet de prettigste van het jaar Voortdurend met hun neus in de boeken om dit nogeens na te zien en dat eens te ropeteeren leefden zij allen in min of meer overspannen toestand Hei vak waarin men zwak was genoot de eer nog eens bijzonder onder handen te worden genomen en het zwarte examenspook leefde voortdurend voor hunne verbeelding In dien tijd ziet men ze niet op hun voordeeligst Ken jongen die voor zgn examen zit maakt zeker niet den etttgsten indruk dien hg maken kan Hi is niet zSch zelf niet natuurlijk niet vrij in zgne bewegingen I Hq is niet den jongen zooids men zich hem het lieét voorstelt Wil men hem in zijn kracht zien dan werpe men een blik op hem a het examenl Voorzeker het is noodig en nuttig dat hij een groot gedeelte van het jaar met zijn neus in de boeken zit en met het oog op zijn toekomst kan dat niet anders maar wq voor ons zien hem liever op dagen als die wg nu hebben dat hij zgne boeken in een hoek gooit en dat hg zich in de vrije natuur van harte kan bezig houden met een of ander spel ia de open lucht dat zijne zenuwen sterkt en zgne spieren staalt Zondag 11 hadden wg het voorrecht d Goudsche jongelui op die wgze in hun kracht te zien Er was nl een wedstrijd op het bekend terrein aan den Botterdamschen dijk dat voor deze gelegenheid feestelijk versierd was georganiseerd door de OomiKke CYieket e Football CM Olympta Men fiet de naam der club is sinds het vorige jaar September toen de eerste wedstrijd plaats hail iet hinger geworden en de werkzaamheden zijn eenigszins uitgebreid Opnieuwwas men in degelegenheid zich te overtuigen dat de jongelui zich flink geoefend hadden en er waren bepaald vorderingen gemaakt Het was een lust om die krachtige knapen zich te zien meten in het edele spel en van af den dgk waar een tab ke menigte had post gevat had men een aardig gezicht op den wedstrijd Om daarvan het voUe te genieten moet men eigenlijk het edele spel zelf machtig zijn en nagenoeg alle toeschouwers waren vreemdelingen op dat gebied daar de beoefening in Holland eerst van de laatste jaren dagteekent maar ook zonder het spel te kennen had men plezier in die van levenslust strelende gezichten in die lenige gestalten in die vlugge Irewegingen kortom in dat geheele tooneel van vrooiykheid en leven De loden der club zijn verdeeld in senions en juniores en beide afdeelingen hadden op het terrein hun eigen wedstrijd De seniores speelden twee innings en de juniores drie De uitslag van don wedstrijd was als volgt De topscorer van de seniores was jf van Essen met 66 punten en die van de juniores G Noothoven van Goor niet 89 punten Afdetling der Seniores Ie prijs J van Essen 56 punten een wekker aangeboden door den Beschermheer dor club Dr H IJsse de Schepper 2e prg s C Wgckhuizen 21 p zilveren ketting aangeboden door de Club 3e prijs D Jager met loting tegen F Bats 12 p een meerschuimen sigarenpijp aangeboden door de Qub 4e prgs F Bats 12 p een veldfleach aangeboden door de Clnb 5o prijs C van Egk 10 p een gUa met zilveren voet aangeboden door den president der Club B Ussel de Schepper 6e prijs W F van Essen met loting tegen A Kok 9 p twee sigarenpuUen aangeboden door den heer C Jonker 7e prijs A Kok 9 p een kistje sigaren aangelioden door den heer F Herman 8e prijs G Haeutjens Dekker met loting tegen J IJsselstein 7 p een zilveren speld jiangeboden door den heer W Begeer 9e prijs J IJsselstijn 7 p een portefeuille aangeboden door den heer A Kok Afieehng der Jtmiore Ie prijs G Noothoven van Goor 89 p een mktkoker aangeboden door de Club 2e prijs Sparnaaij 41 p een boekwerk aangeboden door den hee J M Noothoven van Goor 3e prijs W J Fortuijn Droogleever 13 p een horlogeketting aangeboden door den Beschermheer der Club Dr H Ussel de Schepper 4e prijs N van Gelder 12 p eene portefeuille aangeboden door de Club 5e prgs C Julius 11 p een schrijfcachet aangeboden door de Clnb 6e prijs G Beekenkamp 10 p een gUs aangeboden door deu heer C Jonker De Besohèrmheer der Club Dr H Ussel de Schepper belastte zich daarop welwillend op beleefde uitnoodiging van den Voorzitter namens het Bestuur met de uitreiking der prgzen Hij sprak daarbg een woord van gelukwensch tot de overwinnaars Het deed hem genoegen dat de bewezen gelevwd waren dat men vorderingen had gemaakt iuihet spel waaraan de Club zich wgdde Spr trad vervolgens in eene vergeUjking tusschen de examens die onlangs hadden plaats gehad en het feest van heden bij beiden gold het een wedstrgd daar vaji den geest hier ran het lichaam Op beiden waa eene overwiuning eervol 1 Met een hartelijk woord voor den bloei der Club in de toekomst eindigde spr 1 aama de president B J Ussel de Schepper de feestelijkheid sloot met een woord van erkentelgkheid voor de ondervonden sympathie die hg ook voor het vervolg inriep In optocht maroheerden daarop do clubleden van het terrein stadwaarts Mot welgevallen zag het talrijk publiek de jongelingen na wier lenige gestalte en flinke houding m het witte cricket costuum en versierd met de vlugge club pet goed uitkwam en dat bö velen de opmerking ontlokte dat zoo iets hun vrij wat beter staat dan de meer beerachtige kleeding die hun gewone dracht vormt Met het oog op hetgeen het vorig jaar gebeurde gebruikte wü daar een gevaarlijk woord Het woord heer werd ons toen van meer dan ééne zgde ook in het openbaar euvel geduid Welnu de Leden der club zijn waaiwhijnlijk even weinig er op gesteld dien titel te ontvangen dan wij om hem te geren Wij laten dien titel uit dit verslag weg ea eindigen met de verzekering dat zij die het feest bijwoonden het uit é u mond goed geslaagd boeten en hopen spoedig weder een cricket wedstrijd aangekondigd te zien I Gedurende de kermis zal hot tooneolgezelschap van de hh van Lier uit Amsterdam hier eene reeks voorstellingen geven Het programma van den sohietwedstrijd waarvan wij in ons vorig nr melding maakten luid als volgt Zondag 24 Juli s morgens 9 ure Wedstrijd op vhjo baan Cirkel schijf Afstand 150 meter a met Eemmington geweer Beaumont geweer klein kaliber 2 Wedstrgd op vrije baan met Flobert geweer