Goudsche Courant, woensdag 20 juli 1887

V a voor Darnel h n Heeren b namiddags ten 3 uro sluiting van het bureau Beoordeeling van de versierde tenten Tot deelneming aan den wedstrqd in de versiering worden aitgenoodigd detachementen van Garnizoen Schutterij en Weerbaarheid Prijs ƒ 10 s avonds ten 7 i ure Ontvangst der deelnemers aan den Schietwedstrqd op het Schietterrein Muziekuitvoering aangeboden door het korps Officierea der d d Schutterg Tot deze plechtigheid hebben toegang 0 Alle deelnemers aan den wedstrgd op vertoon van de legitimatie kaarten h Genoodigden MSandag 25 Juli s mo igens 9 ure 1 Korpswedstr jd tusschen Garnizoen Schutterijen Weerbaarheid o Salvovuur waaraan kan worden deelgenomen roet een detachement van vijf onderofficieren of minderen gecommandeerd door een officier Wedstrijd met individueel vuur waaraan door een zelfde detachement kan worden deelgenomen Prijs zilveren medaille Afstand 150 meter Geweer klein Kaliber slhijf Ned Weerb bond II Personeole wedstrijd aangeboden aan alleofficieren van Garnizoen en Schutterij aan de minderen die aan de korpswedatrijd hebben deelgenomen of die daartoe door de respectieve commandantenzijn aangewe en aan alle leden der vereenigingBurgerpligt Afstand 150 meter Geweer naar verkiezing sohqf Weerb bond III Wedstryd op vrije baan vaste afstand 150 meter a met Rommington geweer i Beaumont geweer tegen betaling van ƒ 1 voor 2 serién van 5 schoten IV Wedstrijd op vrije baan Afstand 150 meter a met Bemmington geweer 1 Beaumont geweer Inleg 60 cent voor iedere serie van 5 schoten V Wedstrijd met Flobertgeweer uitsluitend voorHeeren Afstand 16 pas Inleg voor een kaart van 6 schoten 26 centen VI Wedstrijd met Flobertgeweer Uitsluitend voor Dames Afstand 10 pas Inleg voor een kaart van 5 schoten 36 centen ten 3 ure sluiting van het bureau ten 5 ure bq genoegzame deelneming Kameraadschappelijke maaltijd op het schietterrein Dinsdag 26 Juli s morgens 9 ure Voortzetting van den personeelen wedstrijd en van den wedstrijd op vrije vaste baan Vrije banen als voor 25 Juli bepaald s namiddags ten 2 ure Muziek van het 4de Beg aangeboden door de officieren Ton 4 s ure Sluiting van don wedstrijd Na afloop s avonds 10 ure bal Zondag 31 Juli s namiddags ten 1 ure Prysuitdeeling Muziekuitvoering aangeboden door h h officieren der dd Schutterij Aangaande den zwemwedstrijd alhier op Woensdag 3 Augustus kunnen wij thans het volgende mededeelen Het is een onderlinge en nationale gecostumeerde zwemwedstrijd De deelneming is opengesteld voor H H Leden en Liefhebbers De wedstrijd begint te elf uur De deelnemers moeten te half elf op het terrein aanwezig zijn en kampen in volgorde door het lot te bepalen te beginnen met de laagste nummers Do gelegenheid tot inschrijving wordt gesloten Zondag 31 Juli 1887 De loting zal plaats hebben op Maandag 1 AUGUSTUS des middags te 2 uur in de Zweminrichting Ter algemeene deelneming worden opengesteld onder Afd A no 2 Afd B no 2 en Afd C Duiken terwijl aan de overige nummers uitsluitend door H H Leden der Goudsche Zwemclub kan worden deelgenomen De mededingers begeven zich te water gekleed in zwembroek tricot met schouderbedekking en pantalon tot beneden de knie Het Programma luidt aldus Afdeeling A I Snelzwemmen op den buik Lengte der baan 80 Meter 1 keerpunt Uitsluitend voor H H Werkende Leden der Cl b prljswinners uitgesloten Prys Diploma en Luxe artikel Premie Diploma en Luxeartikel II Snelzwemmen op den buik voor H H Leden en Liefhebbers Lengte der Daan 160 Meter met 3 keerpunten 1 Prys Gouden Medaille en diploma 2 Verguld Zilveren Medaille en diploma 3 Zilveren Medaille en diploma Afdeeling B I Snehtwemmen op den rug Lengte der baan 40 Meter Uitsluitend voor H H Werkende Leden der Club pnjswmners uil Prijs Diploma en Luxeartikel Premie Diploma en Luxeartikel II Snelzwemmen op den rug voor H H Leden Lengte der baan 80 Meter met 1 keerpunt 1 Prijs Gouden Medaille en diploma 2 Vergnld Zilveren Medaille en diploma 8 Zilveren Medaille en diploma Afdeeling C Duiken voor H H Leden en Liefhebbers Ie Prijs Verguld Zikeren Medaille en diploma 2e I Zilveren MedaiUe en diploma Afdeeling D Gekleed Zwemmen Lengte der baan 80 Meter met één keerpunt Uitsluitend voor H H Werkende Leden der Club De mededingers moeten gekleed zijn met ondorkleeding pantalon en vest minstens 2 K G droog Prijs Diploma en Luxeartikel Premie Diploma en Luxeartikel Afdeeling E Tobbenwedstrijd Uitsluitend voor H H Werkende Leden der Club Prijs Luxeartikel Op den wedstrijd hebben H H Leden op vertoon van hun diploma toegang met twee Dames Van de door den Ned Ehijnspoorweg aangeboden gelegenheid om des Zondags tegen verminderd tarief naar den Haag te kunnen gaan maakten Zondag 214 personen gebruik Het laatste nr van Sgen Haard bevat o a eene beschrijving der Utrechtsche fabriek van zilverwerken van den heer C J Begeer door M Brinkgreve met verscheidene afbeeldingen Bij de dezer dagen te Moercapelle gehouden tentoonstelling van 1 en l j jarige veulens afkomstig van de hengsten Nelson en Oldenburg behoorende aan de fereeniging Tot Veredeling van het Paardenras gevestigd te Zevenhuizen zign aan de volgende eigenaars van veulens bekroningen uitgereikt 1 Vs Jafige Veulens De heer Ph van der Breggen te Waddinxveen Ie prijs de heer G P van der Meer te Ze venhuizen 2e prijs 1 Jarige afstammelingen van den hengst NeUon de heer P van Leeuwen te Zevenhuizen Ie pr js de heer I Molenaar te Zoetermeer 2e prijs 1 Jarige afstammelingen van den hengst Oldenburg de heer P van der Spek te Beuthuizen Ie pry s de heer van den Haak te Waddinxveen 2e prijs Verscheidene veulens werden ook aangegeven ter inschrijving in het Paarden stamboek waarvan een commissie uit het Bestuur op het terrein der tentoonstelling aanwezig was Toen ik zes en dertig jaar geleden in Griekenland reisde schrijft Dr G Proll in het Leipziger iiPopul ZHUchrJ vroeg ik eene boerin in wier huis wij overnachtten en bij wie nog nooit een geneesheer was gekomen wat zij dan wel deed als zij of een van haar talrijk gezin ziek werd Dan moet God helpen antwoordde zy ofhirismiddeltjes Maar ik zorg dat mijne kinderengeen keel kies of oorpijn krijgon door hen tegewennen eiken ochtend zich den hals den nek en achter de ooren vooral met een uitgewrongen natten handdoek te bevochtigen zonder af tedrogen terwijl mon gezicht mond en handen waschten afdroogt verdampt immers het water op denhals en de huid droogt van zelf in de lucht want de lucht alleen sterkt Het doeltreffende van dien eenvoudigen leefiregel is mij zoo gebleken dat zelfs heeren en dames van gevorderden leeftijd mij nog jarenlang na de mededeeling van dien raad hartelijk lieten bedanken want sedert dien tyd kwam de kies of keelpijn die hen vroeger om de twee maanden kwelde hoogstens eenmaal in het jaar voor Hetzelfde moest men zich gewennen met de borst te doen of ten minste de borst ontbloot houden terwijl men gezicht hals en armen wascht Het afdrogen dat in de weinige zeer goede koudwaterinrichtingen streng verboden is bederft al het goede dat koudwater uitwerkt want de luchtbaden zijn de beste van alle Voor maagzwakte heeft toen ik nog weinig praktijk had een oud dokter mij eens den volgenden raad gegeven A1 gij een maaglijder hebt zeide hij verbied hem dan eer gij hem medioynen voorschrijft de soep is zy krachtig dan beneemt zij den eetlust voor de andere spijzen is zij zeer dun dan voedt zü niet Maar de voornaamste oorzaak dat zy nadeelig is ligt in verslapping van de maagwanden dio niets te kneden en te verwerken hebben en dus mettertijd niet meer geschikt zijn voor de vertering Alleen vaste spijzen kunnen den grondslag leveren om de spierenhuid van de maag te versterken elke spier vereischt oefening Daarom houden kinderen niet van soep omdat bun instinct hun zegt dat zij niet genoeg voedt ten minste de gewone dunne soep niet Alleen boeren jagers enz die den geheelen dag in beweging zijn hebben genoeg aan een krachtige soep mjis er alle mogelijke vaste bestanddeelen in zijn I nderen eten ook liever het vaste in de soep balletjes enz Ook vindt ik het te bejammeren dat zoov le meuschen op den raad om melk te drinken antwoorden Die kan ik niet verdragen Ik zeg dat enkele gestellen uitgezonderd ieder mensch melk kan leeren drinken maar het is ook een kunst Eerst moet men op de punt van een mes wat keukenzout nemen en dat in de melk doen om het zuur worden te voorkomen maar vooral om dor maag de noodige kracht tot vertering te geven Het gebruik onder allo volkeren om bij een gastraaal zout op tafol te zetten bewijst reeds dat zout voor den mensch een ingeschapen behoefte is Ten tweede late men den melkhater aanvankelijk slechts melk by kleine hoeveelheden tegelijk maar dikwijls drinken Eens toen ik te Nizza bij eene aan maagverzwering bijna stervende vrouw van negen en zeventig jaar werd geroepen begon ik met melk voor te schrijven Om Godswil geen melk riep de heele familie De zieke heeft nooit in haar leven melk kunnen drinken Dan kan ik de behandeling niet op mij nemen antwoordde ik Daarover wanhopig vroeg men mij of er dan geen ander middel was Neen zeide ik want de zieke moet gevoed worden en by deze ziekte is er geen andere voeding Doch zij mag in den beginne om de 5 minuten maar een halven teelepel nemen later een theelepel vol om de 10 minuten 2 theelepels vol om de 20 minuten enz l Men bewilligde daarin en de zieke werd niet alleen gered maar binnen een maand dronk zij dagelijks met graagte 2 liters melk en dat hield zij nog drie jaar vol totdat zij van ouderdom stierf Omtrent de jongelieden die onlangs uit Transvaal hier te lande kwamen deelt de Delvenaar het volgende mede Jhr C Beelaerts van Blokland tweede zoon van ons Kamerlid den gezant van Transvaal bij de Europeesche hoven keerde na een verblijf aldaar van eenige jaren huiswaarts voor zijne studiën Met hem kwamen de kleinzoon van President Kruger Hof genaamd die onder de hoede gesteld van Prof H de Cock te Kampen bij hem inwoont en het gymnasium bezoekt maar waarschijnlijk niet voor predikant studeeren zal De tweede HoUandsche Afrikaan die voor zijne studiën naar Holland is gezonden beet Smit is neef van den vechtgeneraal en is onder opzicht van Prof J W Gunning te Amsterdam Met hen deden eohter de reis twee echte Kaffers beiden zoons van het Kafferhoofd van Mefatha die in het district Rustenburg over eene stam van ongeveer 8000 gezinnen een zelfstandig bewind voert doch onder suzereiniteit staat van do Transvaalsche regeering met welke hij op goeden voet staat Deze hoofdman zond indertijd zijn twee oudste zonen Diederik en Ruben naar de Kaapstad om daar hun een opvoeding te doen geven doch het schijnt wel dat hij meer HoUandsch gezind is geworden althans hij vertrouwde hen eigener beweging aan Pres Kruger toe en deze is het die hen naar zyn oude vaderland zond om hen een Christelijke beschaafd HoUandsche opvoeding te doen geven zoo werden zij toevertrouwd aan de zorgen van den heer D L V d Valk to Delft De knapen dragen de namw van Bloemhof en Paul en zijn 16 en 12 jaren oud al kan bij gebreke van een burgerlijken stand onder de Kaffers die ouderdom niet bewezen worden Het doel van hunne komst is niet hier te studeoren maar wel de HoUandsche beschaving deelachtig en in den Christelijken godsdienst opgevoed te worden Wanneer zij onze taal machtig zijn zullen ze te Delft de school bezoeken doch aanvankelijk is dit nog onmogelyk en ontvangen ze onderwijs vau den heer J van der Valk die aan de Vrije Universiteit in de letteren studeert doch thans tehuis is en die reeds vrucht van zijn werk ziet vooral de oudste der twee knapen U zeer leergierig De jongste is vroolijker van aard doch beiden natuurkinderen als ze zijn maken een goeden indruk en schijnen zich ook in de voor hen zoo geheel vreemde omgeving want ze komen rechtstreeks uit hun vaderhind reeds tamelyk op hun gemak te gevoelen Hoe jammer dat zü zich niet vry op straat bewegen kunnen en deze wilden reeds nu een slechten indruk krijgen moesten van de Hollandsche beschaving De onbeschaamdheid van een aantal opgeschoten knapen heeft het hen zóó lastig gemaakt dat de politie zo moest beschermen Is het geen schande En als de politie niet flink was tusschenbeide gekomen dan waren onzo twee gaston niet ongemoeid gebleven is het niet meer dan ergerlijk Reeds jaren geleden heeft men in de omstreken van Butzke in Pommeren by het branden van turf gestoken in het veen aldaar de opmerking gemaakt dat deze brandstof een zeer aangenamen geur verspreidde De plattelandsbevolking die van deze inheemsche turf gebruik maakte en aan wie deze toevallige bate heel goed beviel bekommerde zich echter niet het minst om de oorzaak daarvan Een toevallige omstandigheid verschafte licht in dezen zonderlingen toestand Eenigen tijd geleden zoo bericht de Votz Zeitmig vond men bij het steken van turf in het veen kleine lensvormige stulges barnsteen Dit kwam ter kennis van den voorzifter der oudheidkundige vereeniging te Stettin die een onderzoek op de plaats van herkomst dier voorwerpen instelde Weldra was hij in het bezit van ruim 800 barnsteenen lensvormige koralen verschillend in grootte en vorm vele oude wapenen van glas emaU enz van Bomeinsche afkomst gepsen eu andere sieraden van brons gouddraad Romeinsche munten uit de dagen van Vespasianus derhalve uit do tweede eeuw onzer tijdrekening en andere voorwerpen Hiertoe behoorden o a stukken ruwe bamsl en en andere welke reeds sparen van bewerking vertoonden mrerendeels reeds doorboord en evenals de genoemde lensof schrijfïormig afgewerkte koralen bestemd als snoeren bü wijze van sieraad te worden gedragen Ook trof men er koralen aan rond en langwerpig van vorm zoomede van andere gedaante benevens scherven van huisraad van gebakken aarde palen van voormalige moeras of paalwoningen zoodat de verklaring van het zeldzame verschynaal nu was gevonden Ien had hier namelijk de overblijfselen eener aloude werkplaats van barsnsteensieraden ontdekt dagteekenende uit de eerste eeuwen onzer jaartelling Vele honderden voorwerpen bevinden zich in het museum te Stettin en in het museum te Berlijn Verdere nasporingen zullen vermoedelijk worden gedaan die meer licht kunnen verspreiden over deze merkwaardige zooveel eeawen oude werkplaats Een correspondent van U Temps geeft de volgende beschrijving van do terechtstelling van vijf Annamieten die ter dood veroordeeld waren wegens het ontnemen van stukken geschut aan de Pranschen Er waren weinig of geen Annamieteu onder de toeschouwers bijna alleen Europeanen Toen de treurige stoet voorbijtrok werden slechts enkele deuren van de bamboezen huiïen op een kier geopend om dra weder zoo zacht mogelijk te worden gesloten De schuldigen liepen met iangzamen tred voort zonder dat hun gelaat de minste aandoening verried Hunne bloedverwanten vrouwen vaders moedors en broeders geleidden hen en droegen onder den arm de matten waarna zij n de terechtzitting do lijken naar huis zouden biongen Mn van de schuldigen hield in de eene hand een stift van bamboe in de andere een vel zacht zyden papier en schreef onder het loopen terwijl hij tusschen eiken volzin even nadacht als iemand die een brief over zaken opstelt Men verklaarde mij dat die man zijn testament moakte en werkelijk gaf hy ook toen hij gereed was het schrijfgereedschap en het beschreven stuk papier aan een zijner bloedverwanten die gehuld was in rouw kleederen met een witten tulband en een eveneens wit omgezoomd kleed tusschen naderden wy het doel van den tocht Het oogenblik van afsoheidnemen was daar Reeds verspreidden de vijf beulen voor eiken reroordeeldenj eene mat uit Nu traden de vrouwen moedors en overige bloedverwanten op de veroordeelden toe en ernstig begonnen zij hun met natte doeken het gebat de voeten en het overige lichaam te wasschen zalfden hun het haar en brachten hunne kleederen in orde als moesten zy eekleed worden voor een groote plechtigheid de broedverwanton maakten het toilet vau den doode en toen alles gereed was de veroordeelde er keurig genoeg uitzag om te sterven toen wendde hij zich tot zijne betrekkingen wierp zich op het aangezicht nedor en maakte met dezelfde statigheid alsof hij lAch op eene audiëntie bij zijnen koning bevond de vijf lai die gebruikelijk zijn bij Chineesche zoowel als Annamitische plechtigheden vouwde de handen over het hoofd samen en raakte bij elke beweging met het voorhoofd den grond aan Een der veroorden die vond dat men zich wat te lang met hem bezig hield en bemerkte dat men op hem stond te wachteii stiet zacht de vriendenhand terug die hem den laatsten dienst bewees en zeide ntoi toi genoeg genoeg en knielde evenals zijn medeschuldigen neder op de mat om den beul zijn hoofd aan ie bieden Het werktuig waarmede de scherprechter zijnen arbeid verricht is een zware roestige sabel en dikwijls zelfs slechts een gewoon snoeimes Bultenlandsch Overzicht Het Engelsche Hoogerhuis heeft de lersche Crime BiU sneller afgehandeld dan bet Lagerhuis In één zitting liep de geheele commissiorale behandeling ten einde zonder dat een amendement werd voorgesteld Namens de oppositie spraken lord Granville en lord Rosebery tegen de wet Gisteren begon reeds de laatste behandeling In het Lagerhuis zijn daarentegen op de lersche landwet weer 130 amendementen ingediend waarvan 29 door den heer John Morley De lilieralen in België zijn zeer vertoornd ovor de verwerping van het ontwerp d Oultramont door de clericale meerderheid der Kamer het werk van den heer Woeste den boozen goest der clericale partij gelijk een der bhulen hem noemt De vraag is wat er uu zal gebeuren De meerderheid dar bevolking verlangt den persoonlijken algemeenen dienstplicht in het belang van Belgie s weerbaarheid en ook koning Leopold is er voor De ministers zyn verdeeld sommigen van hen tevens leden der Kamer stemden met de minderheid voor het beginsel van het ontworp d Oultremont maar de regeering dnrft de clericale meerderheid niet te trotaeeren Vandaar dat de heer Beernaert de president minister zich namens de regeering tegen het ontwerp verklaarde maar er toch vódr stemde Verschillende geruchten zyn over de zaak in omloop Men kondigt het ontslag aan van generaal Fontus den minister van oorlog die persoonlijken dienstplicht verlangt en spreekt er van dat koning Leopold zich in navolging van prins Biamarck tot den Paus wil wenden om de lericale meerderheid te bedwingen Natuurlyk zijn dit niet meer dan geruchten maar toch dragen zy bij tot kenmerking van den toestand De prins van Coburg heeft op zijn kasteel Ebenthal de Bulgaarsche deputatie ontvangen Het antwoord van den prins luidde dat hij zijn reis naar Bulgarije afhankelijk maakte van de toestemming der Mogendheden Hierdoor krijgt de verkiezing een platonisch karakter Na de overhandiging van de oorkonde der verkiezing werden de heeren Bulgaren een voor oen aan den Prins voorgesteld en gendo digd op een diner De heeren hadden een tolk meegebracht omdat de Prins nog geen Bulgaar h kent Heel opgewekt was dus de conversatie rMf Te Straatsburg heeft een kieevai gadering plaats gehad van de Duitsche partij om te voorzien in de vacature in den Rijksdag Na levendige discussie verwierp de meerderheid dor vergadering de door het bestuur aanbevolen candidatunr van den gematigden Elzasser Petri en steUle als candidaat veldmaarschalk Moltke Men kan hieruit afleiden dat er onder de Dnitschers in het Rijksland na het procesKlein een niet geringe mate van verbittering ontstaan is TWEEDE CORRESPONDENTIE PARTIJtusschen Gouda en Utrecht Positie na den 26 zet van zwart Wit Koning G 1 Kosteelen B 3 en F 1 Raadsheeren A 4 en B 4 Pionnen A 6 B 2 E 6 F 2 F 3 en H 2 Zwart Koning G 8 Kasteelen B 8 en F 8 PaardD 6 Pionnen A 6 C 4 D 6 F 7 G 7 an H 7 Vervolg Gouda Wit Utrecht Zwart zet B 4 A 3 27 zet C 4 X B 3 F 1 D 1 28 D 6 B 4 E 6 X B 29 F 8 D 8 D 6 D 7 30 G 7 G D 1 D 2 31 G 8 G 7 D 2 E 2 32 B 4 C 2 A 3 € 5 33 B 8 B 7 LIJST van brieven geadresseerd aan onbekenden Movr 8 de Weel Arasterdam M de Korne Amsterdam Koster Boskoop J Zimmerman Haarlem C J C Hoogendyk s Hertogenbosch van Bergen Oudshoorn Van het hulpkantoor MOORDRECHT R van Linschoten Kralingen Van het hulpkantoor REEUWIJK L van lier Wolden Oudewater Van het hulpkantoor WADDING8VEEN C du Chartinon s Gravenhage Van het hulpkantoor ZEVENHUIZEN Smit Gouda BRIEFKAARTEN Mq Masselman Amsterdam BRIEVEN verzonden geweest naar Amerika Mej M de Jong Huisman Roseland Van het hulpkantoor HAASTRECHT L H M Hartogh Heijs New York De Directeur van het Postkantoor SIMONS Kantongerecbt te Gouda Terechtzitting van Woensdag 13 Juli 1887 Kantonrechter Mr J IL van MIEROP Ambtenaar van het Openbaar Ministerie Mr W C A SCHÖLTEN te Rotterdam Veroordeeld wegens dronkenschap B S sjouwer te Gouda tot 3 boeten van 3 gulden of 9 dagen Dezelfde is daarenboven veroordeeld tot i goldenof 1 dag wegens beschadigen van boomeewaste Gouda e 6 J 8 sjouwer te Gouda tot 3 boeten Van 3 gulden of 9 dagen A van U werkman te Gouda tot 3 boeten van 3 gulden of 9 dagen M J T sjouwer te Gouda tot 3 gulden of 3 J J sjouwer te Gouda tot 1 gulden of 2 dagen J M muzikant te Gouda tot 1 gulden of 2 dagen F V d H sjouwer te Gouda tot 1 gulden of 2 dagen Dezelfde is daarenboven veroordeeld tot i gulden of 1 dag wegens liggen in een boomperk van het Plantsoen te Gouda A B sigarenmaker te Gooda tot 3 gulden of 3 dagen A L koopman te 6ouda tot l j gulden of 2 dagen J 8 stoffeerder te Gouda tot 1 gulden of 2 P van de W schilder te Gouda tot 1 gulden of 2 dagen J J smidsknecht te Gouda tot gulden of 1 dag H J sigarenmaker ta Gouda tot 1 gulden of 2 dagen J C K touwspinner te Gouda 1 gulden of 2 dagen W H sjouwer te Gouda tot 1 gulden of 2 dagen P V d B pijpmaker te Gouda tot 1 gulden of 2 dagen C S touwslager te Gronda tot 1 gulden of 2 C K touwslager te Moordrecht tot 3 gulden of 3 dagen E L H rentenier te Haastrecht tot 5 gulden of 3 dagen J D wiebaas te Moercapelle tot gulden of 1 dag J A U arbeider te Zevenhuizen tot l j gulden of 2 dagen J V Z koopman te Ouderkerk tot j guldeb of 1 dag tiurgerlljke Stand GEBOREN 15 Jdü Jicobas Aatoaios oaderi P Hooingt eo J i Sptroaaij 16 Hendrik oodera J lUngerur en A Logthtrt Oertrdt Hermina ooders J StegemsB en B A Bail Zeger ooderg D tsd Harten cd M vso Voortbagzeo 17 CithariDS oaden J Determia en G Kluuen OVKRLEUEN i 18 Juli A vin Uiuweu 4S j 11 m 17 J M de Bu liai r vae S H vas der Knati 54 j F Thim 12 m 18 C J M van den Eïg 8 m Hoordreobt OVERLEDEN A Harnelwaard wrd van Stolwijk 88 j OEHCWO A Rietveld en 6 van Grieken Oouderak GEBOREN Anna Elirabetb onderi A Beüen en J de Groot Pieter ondera C Verborg en M Borger Stolwijk GEBOREN Coroelii oodera A F Vonk en 6 Anker ONDËRTSOUWU A tan Vlwt en C de Mik GEHUWD B Botb en A Anker Haastrecht GEBOREN Gernt oodera E Hol en S F Lnvia Vlist GEBOREN Mijntje oudere C van Vliet en G OraaSand GEHUWD D Merleatein en J de Jong Reeuwtjk GEBOREN Jacob oudera J van Dolkrn eo E Plak Heudnif oodera E Hagen en W J Bnsseber Trijntje ottdera É van Dijk en N de Joog