Goudsche Courant, woensdag 20 juli 1887

1887 Vrijdag 22 Jall N 357Ö PLANTSOEN D 45 Op ericlaLt lSS 4 oUxier Door het in werking stellen van eene nieowe Machine aitsluitend voor bet gebroik van vloeibaar Eóolznar de eenige hier ter stede met een zeer groot prodnctievermogen is de ondergeteekende in staat gesteld alle orders bgna onmiddelgk nit te voeren B zonder wordt de aandacht gevestigd dat al z ne Dranken met dit gas worden gefabriceerd Het eenigste wat volgens scheikundig onderzoek gebleken is volkomen zuiver te z n en verre te verkiezen boven bet tot na toe gebezigde gas hetwelk uit zwavelzuur en kryt gemaakt wordt De Dranken uit deze fabriek staan alzoo gelgk aan de natuurlgke Mineraalwateren daar deze nitsluilend dit gas bevatten De Machine is dagelgks voor belangstellenden van s morgen 6 12 unr in werking te zien U uitnoodigende tot t nemen van een proef welke ongetwgfeld Uwe goedkeuring zoowel in kwaliteit als prys zal wegdragen heb ik de eer te zyn Uw Dw Dienaar J FAAS ALLAHT Jn alle plaatsen worden AOENTEN gevraagd weder ver koopers groot rabat OOST INDIE Nederlanders die dienstnemen bij het Indische leg er ontvan gen bij het aangfaan van eene zesjarige verbintenis een handheld van DUIEHOITDEIID GULDEÜF Aanbrengpremie TIEN GULDEN Nadere inlichtingen zijn gratis te bekomen bij het Departement van Koloniën en bij alle Burgemeesters GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken aizoaaerlgjce Nonuners VIJF CE De ingeadlng Tan adirerteatiaa kan gegchleden tot één uor des namiddagg van den dag der uitgave I AANDOENmaCN GEHUWD G Fldi n F na Triat Zevenhuixen OBBOREN Cttluriu ouden W M Batgtr n A Klinr OVERLEDEN i N tu buten 5 m T Broewer 14 1 U der Strutei i m ONDERTROUWD J MerbU en P u Erk ADVERTENTffiN Heden overleed ons jongste Kindje mini één jaar ond A TBIM N THIM HiBMAii M Geooi Gouda 17 Juli 87 Heden overleed mgne geliefde Ëchtgenoote JOHANNA MAGDALEN A de BAS na een langdurig Igden van b na elf maanden S H VAM DKB KRAATS Gouda 17 Jnli 1887 VoUtrekt eenige kmnügtving Voor de vele blgken van deelneming ontvangen bg het overlgden van onze waarde Moeder en Behuwdmoeder Mejnfirouw SOPHIA SOOS betaigen wg onzen hartelgken dank C W GIESBN E A H GIESEN VAH Helden A S VAN HELDEN J A RIETVJBLD P A RIETVELD VAK Helde Gouda 19 Jnli 1887 Een zeer aanzienlijke MAATSCHAPPIJ van LEVENSVERZEKERING vraagt een voor Gouda ea Omilreken Brieven franco onder letters P B X aan het Algemeen AdvertentieBureaa van NIJGH van DITMAR Rotterdam Bg den ondergeteekende bestaat weder gelegenheid tot het ontvangen van leiding hg de Stadiën voor het Notariaats Staats Ez en zoowel alléén voor het derde gedekte als voor het geheele Examen P A VAN DER BÜRGHT Candidaat Notaris Rotterdam Juli 1887 A Böeseken s Photographie in Kooldrukportretten enz Hoogstraat schnin over de Vlasmarkt No 343 ROTTERDAM Kooldruk verbleekt of vlakt niet zelfs in het sterkste licht of in vochtige lokalen Voor vergroote Portretten reproducties ook in artistiek op cht boven elke andere bewerking te verkiezen Is niterst fijn en sappig van toon TfilGOT ONDEMMEN voor Mannen Vrouwen en Kinderen SCHEÏ K Zn f 500 betalen wg aan hem die bg het gebrnik van Ooldmann 8 Keizer Tandtoater ooit weder tandpgn krggt S GOLDMANN en Co Dresden Verkrggbaar SO cents de flacon te Gouda bö J C ZELDENBIJK Openljare Verkooping Op VRUDAG 2 JULI 1887 des morgens ten negen uur zal door den Deurwaarder B H VA DE WURVE J aan de Hooikade op de Bogen te Gouda worden verkocht een partg Deuren Ramen Kozijnen STIJGERHOÜT BINTEN DEELEN RIB PLAAT en BRANDHOUT BREDASCHË ONTBIJTKOEK Antwerpsehe Soipper en Sacadekoek HAAGSCHE PONTEKOEK verkrggbaar bg W 8CHALEKAMP Jr Conflseur Cuisinier Oost Haven 17 VEUCHTEirPEESElSr SI llJBOOi llIOLE S GROENTENSTOOMERS en andere nieuwe hnishondelgke Artikelen voorhanden bg C VAN BËRKËL KLEIWEG DAGELIJKS VERSCU VOORHANDEN AABDEEZIËN Westlandsehe Kasdruiven Zand Aardappelen Oroote Boonen JONGE WORTELEN BLOEMKOOL DOP ERWTEN PEULEN en verder alle soorten Groenten en Fruiten J GERR1T8E Groenendaal De TREKKING der 325 Staats LoteriJ begint MAANDAG 25 JüLIa s Het Kantoor wordt gehouden GOUWE C9 bg de Vischmarkt DAMES en HEEREN IP 13 A SOLS A van OS Az Eleiweg E 73 Te enJlCHT H RHUMATIER verkrggbaar te Gouda Wed Bosmah Tiendeweg Q IJsKLSTUK Blanwstraat Alphen L Vabossub Zn Bodegraven B G F Beinkkl P ViRSLOOT Boskoop 3 GODDKAOR P LOOMAS Harmeien W G Kurvkks Hateriv oude J Gaarkeoken Kamerik va ElfUWB Oudeaater J LlïrLAND Rijndijk A C Post Stolwijk A Natzijl Waarder Wed BodthoOE Woubrugge A D Wildi Op voordeelige voorwaarden worden Depots geplaatst aanvraag aan het Boofd Depot bfl M J C HAM te Utrecht Snelpersdruk van A BRINKMAN te Gouda De uitgave dezer Courant geichiedt ZONDAG WOENSDAG en VRIJDAG In de Stad geschiedt de oitjave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATBftDAG De prgs per drie maanden is 1 25 franco per posC 1 50 BINJNTENLAND GOUPA 21 JuU 1887 De Provinciale Staten van Zuid Holland hebben in hunne zitting van heden het in een rorig n medegedeelde voorstel in zake verbetering ran den waterweg tumcheu den IJasel en de Ringvaart vah den Haarlemmemieerpoldor met 72 tegon i gtemmsn aangenomen De uitslag der verkiezing voor zes leden van den Gemeenteraad op Dinsdag 19 Juli 1887 in deze gemeente is aldus Uitgebracht 367 Stemmen Van onwaarde 4 Geldige Volstrekte meerderheid 363 Stemmen 182 Stemmen Daarvan vereenigden op zich de HeereoMr A A van Bergen IJzendoom 336 Stemmen J M Noothoven van Goor 32 Dr H IJssfll de Schepper 302 C Hoogenboom 268 H W O Koning 246 G C Knaap 207 C Messeraakor 88 Zoodat herkozen zgn de hh Mr A A van Bergen IJzendoom 1 M Noothoven van Goor Dr H IJssel de Schepper en C Hoogenboom en gekozen de hh H W O Koning en C C Knaap Verder verkregen de hh H Kemp 33 stemmen J S Kampo 83 t B P M Alderwerelt van Eosenburgh 22 st G A Bouter 18 st P C v d Metilen 15 st G H G de Lange 13 st Ds J W Haverkamp Begemann 12 st H W Otto 12 et A A Kook 10 st E J v d Hegdeo 10 st terwijl verscheidene andere personen nog een on moer stemmen verkregen Oüteren reed per BuUetta aa oute aiomé t binnen de iad medegedeeld De hh Jhr C J van Cammingha en J A Smits alhier deden met succes het 3e gedeelte van het notarieel examen adelborst der Naar wij nader vernemen heeft da leerling der II Burgerschool C H Julius bü het examen voor marine No 9 behaald Dat de wedstrijden tegenwoordig aan de orde van rT y i f Jn l ewee o a ons vorig n toen eencncket sclueten zwemwedstrijd een groot gedeeltevan onze ruimte innamen 8 u kiw Over laatstgenoemden wedstrijd nog oen enkel woord en wel met het oog op de laatste zinsncle Z w P bepaling bevattende dat tot dam o l h af hetTemr iK to komen kyken naar fronstlTr J hoofd fe betroden wf f verboden terrein ohool te komen nep een blo op veler gedicht Om misverstand te voorkomen vestigen wij er vooreerst de aandacht op dat bij deze gelegenheid alleen gekleed gezwommen wordt Ie ler die te water gaat heeft behalve een zwembroek tricot aan met schouderbedekking en een pantalon tot beneden de knie De deelnemers bewegen zich voorts niet onder het publiek Daar bet hier voor Gouda een nieuwe zaak geldt doelen wij mede dat in andere plaatsen bij dergelijke zwemfeesten meestal vele dames tegenwoordig zyn In Amsterdam waren wij er meer dan eens getuigen van hoe een aantal dames uit de zeer beschaafde klasse tegenwoordig was en er is geen enkele reden waarom dat ook hier niet het geval zou zqn Natuurlijk zijn er altijd dames en heeren die preutschheid voor kieschheid aanzien en er iets in zidlen vinden dat dames zoo n waterfeeat bijwonen maar het gezond verstand en het zuiver gevoel van de meesten waarborgt ons dat het schoone geslacht bij dit feest niet zal ontbreken Voor hen die nog geen lid zijn der club deelen wij mede dat de ooatnbutie sleoht 1 bed agt en dat BM rish al Lid kau opgbven bQ deu Seeretaris H J L Kamsteeg Markt 150 De Begelings Commissie van den Schietwedstrqd op 24 25 en 26 Juli e k waarvan wy hot programma in ons vorig nr mededeelden bestaat uit de hh J M Noothoven van Goor EereVoorzitter G H G de Lange Voorzitter A van Bcedt Dortland H van Wijngaarden J i van Bemmel A C Geitel D Hoogendyk C C J van Miorop en M M Schim van der Looff secretaris De jury voor de tenten versiering bestaat uit de hh A C Geitel Bestuurslid der vereeniging n Burgerplicht O P Cherie Ie luit der infanterie J van Nymegen Schonegevel 2e luit der dd Scbuttery Oe kermis alhier zal dit jaar bezocht worden door A van Lier Schouwburg A Alber Cagliostrotheater Schuitevoerder Paardenspel Dobbelaero Panorama Schaffelaor Snelvelocipcde Vink Velocipede Leonhardt Onbegrypelijk geheim Jonkheer Menagerie Spork Apenkooi K Mullens Mechaniek In de zitting der Rotterdamsche Arr Bechtbank van Dinsdagmorgen werd J D oud 36 jaar arbeider te Haastrecht bekl van diefstal van een tabakspijp op 9 Juni gepleegd vrijgesproken Voorts werden veroordeeld G V oud 13 jaar wonende te Gouderak bekl van diefstal van 7 30 ten nadeele van C Baan to Gouda gepleegd tot 4 maanden gev M v d G koperslagor te Moordrecht bekl van zekeren Schoenmakers aldaar op 1 Juni geslagen j te hebben tot ƒ 3 boete subsidiair 8 dagen hechtenis De reuzen ballon Prime IFilhelmina waarin gisterenmiddag do knor Hendrik Louis van het Tentoonstellingsterrein te Amsterdam omhoog ging dreef ten ongeveer 6 re over deze gemoonte waar hy duidelijk zichtSnir was Ten 6 15 is hij te Bodegrave nedergedaald De beer Louis die in Amerika met Tassels verscheidene reizen deed en ook in Italic meermalen opsteeg had er de voorkeur aan gegeven om zijne eerste reis in zyn vaderland hiJ is Arasterdammer alleen to maken en daarom niet minder dan 26 aanvragen om med te reizen van de hand gewezen ADVERTENTIÉN worden geplaatst van 1 5 regels 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTB LETTERS worden berekend naar plantsraimte Bovendien worden alle Advertentien gratia opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnt Afzoaderlflke Nonuners VIJF CENTEN De uitslag der verkiezingen voor den gemeenteraad was m de volgende gemeenten aldus Ammtritol Gekozen de heeren P P Stuurman eu J P Verschoor Berkemeottde Herkozen de hh E van der Ba en W Scheer en gekozen de heer C Meerkerk in de plaats van het aftredend lul A Boer Ètrg AmbacU Uitgebracht 68 geldige stemmen Herkoz de hh J P Mahlstede met 59 en P van Wijngaarden Az met J58 stemmen Gekozen de heer C Benschop Si met 42 Stemmen BodejTwee Herkozen de heeren W P Brunt D Meurs en A Moons Gekozen de heer W van der Giesen Boikoop Herkozen de heer P O van Nes Herstemming tusschen de heer P A Ottolander C van den Berg A de Jong aftredend lid en F J Grootendorst Herstemming voor de vacature door het overlijden van den heer C W Boer tusschen de heeren A van der Willek Aj sz en C Bulk OmiJerai Uerkozeu de hh U Bron en L de Jong ÉaMlrecht Herkozen de heeren J C Muller en P van Vliet gekozen de heer D van der Gnfl Krimpen a d IJael Herkozen de heer C van der Oiessen Gekozen de heer Johs de Jong Hz Krimpen a d Lek Herkozen de heeren K van den Berg M Boogaerdt en P van der Hoog Moordrecht Herkozen de heeren G A van Houweninge Gz L Exalto en A Tom Nieuaerkerk a d IJiel Herkozen de heeren A Vis en F H van Ijange Herstemmina tusschen de heeren A van Leerdam en ï van der Ham Ouderkerk a d IJiel Herkozen de heeres J Boogaerdt J van Holst en C de Jong Mz Oudeicater Uitgebracht 166 van de 182 stemmen Gekozen de heer D Boer Jzn met 102 st Herstemming tusschen de heeren H van Wijk aftredend lid wethouder G van Ingen Schouten A C van Aelst en J de Buwe Naar wjj vernemen zal de heer A C van Aelst aangemoedigd door de verkiezing van den heer D Boer Jzn en het aanzienlijk aantal stemmen dat op hem usV werd uitgebracht het lidmaatschap wéér aannemen voor t geval hij benoemd mocht worden BeeuKyk Herkozen de bh F H Biüaeus Brack met 46 en J van Leeuwen met 46 stemmen van de 47 geldig uitgebrachte stemmen Schoonhoeen Herkozen de heeren J J Lazonder N Kooiman en C van Willomswaard C Lz Herstemming tusschen de heeren dr W Francken aftr hd en J P Niekerk Stalxijk Herkozen de heeren J C Kroon en N Zyderlaan Herstemming tusschen de heeren J Verkaik Tz aft lid en C Verburg Jz Fli t Herkozen de hh J Kasbergen J A Rookens en C Slingerland Waarder Herkozen de hh J Verlaan en J Hoogendoor Waddmijiveen Herkozen de heeren Van der Haak Rupke Jonkheid en Vergeer Voor eene vacature ontstaan door het vertrek van den heer Van Dort Kroon moet herstemming plaats hebben tusschen de heeren Th van der Breggen en Ph Verbruggen Woerden Herkozen de heeren A J P Hofman N A Swaneburg en dr V A Richelle Herstemming tusschen de heeren J H van Grafhorst en P Vermeulen Voor de buitengewone vacature moet