Goudsche Courant, vrijdag 22 juli 1887

inagelqks herstemming plaats hebben tusschen beide laatstgenoemden Zmeitiuüm Herkozen de heeren E Jongeneel A Paul Hz en W L Preuyt ZKomtnerdam Herkozen de heeren F 1 Brouwer P V Oosterom J Boer Aan een welwillend aan het N v d D toegezonden schrijren van een officier die sedert jaren in Indie en thans op Middel Java verblijf houdt en ook zign deel van Atjeh heeft gehad is het volgende ontleend Wat den toestand bij het leger betreft geloof ik dat het gehalte der soldaten tegenwoordig veel verbeterd is Wij zien hier oen groot aantal flinke Nederlandsche jongens in het soldatenpak De nieuwe uniform voldeed bijzonder alle soldaten zijn met deze belangrijke verbetering zeer ingenomen het vroegere vuile pak dat de handen onmiddellijk blauw maakte is met ingenomenheid uitgetrokken en veel fienler loopen onze braven langs de wegen W j meeneu zelfs dat het aantal dronkelui die men anders overdag langs den weg zag zeer is verminderd daar wij thans zelden meer beschonken soldaten tegenkwamen Ik kan be9t begrijpen dat er ouder het Nederlandsche rolk wdinig lust tot dienstneming bestaat De weinig opwekkende berichten uit Atjeh geven daar wel aanleiding toe nooit eens flink te mogen optreden voortdurend met ziekten te sukkelen is geen vooruitzicht dat erg aanlokkelijk is Het is mijns inziens ook dringend noodzakelijk dat in het overzeesch vervoer van mindere militairen een belangrijke verbetering worde gebracht Wat de hooge premie betreft zou het toch waarlijk verstandiger zijn in stede daarvan een betere toekomst aan den soldaat te verzekeren en vooral by reengagement hadden velen liever een goede soldij verhooging dan de gratificatie welke toch met de kameraden in een week moet verbrast zijn Ook mag men nog wel in de voeding eenige verandering brengen en in plaats van eeuwig rijst te geven don Èuropeeschen soldaat nu en dan van gouvernementswege boenen erwten enz verstrekken zoodat daarin ook wat afwisseling komt Wat het bouwen van kazernes betreft daarin is een groote verbetering gebracht wy hebben hier dan ook keurige gebouwen waar de soldaten een ruim en luchtig logies hebben voorts uitmuntende wasoh en badgelegenheden alles keurig netjes in orde overal frisch water ruime keukens enz De infanterie is zeer nieuwsgierig naar de plannen tot reorganisatie Ieder hoopt dat er toch niet zal worden overgegaan om onze stelling op Atjeh te verlaten Laat men zich voorshands eenvoudig bepalen met onze stelling nog sterker te maken en Kotta Eadja met haar voorwerken in eon flinke sterkte te veranderen nu gelykt het ginds veel op de stukken van een Neurenburger speelgoeddoos Welke veiligheid bieden o a de zoogenaamde voorwerken daar aan alleen met hekken afgesloten Wie zal in Europa een versterking noemen een emplacement waar niets ander om heen geplaatst is dan een gewoon ijzeren hek en dit zelfs nog niet eens overal Op Gedah slechts gewone paggers Zoo is men nooit veilig eu heeft drie maal meer soldaten voor nachtdienst noodig dau anders De berri berri blyft echter thans nog de grootste vijand volgens kort geleden van Atjeh aangekomen officieren was de toestand daar waarlgk zeer ernstig ook komen hier telkens geevacueerden aan die nog aan die ziekte lijdende zijn Men vreest dan ook zeer dat andere garnizoenen ook besmet zullen worden Tot nog toe genezen de meesten hier vrq wel doch de sterfgevallen te Padang en te Fort de Koek moesten zeer aanzienlijk zyn De schilderij die op de tentoonstelling te Parys wel het meest de aandacht heeft getrokken stelde den geneesheer Charcot voor die voor een gezelschap van zeer bekende Paryzenaars Claretie Naquet en anderen eenen cursus houdt over de zenuwaandoeningen by de vrouw Kone dier ongelukkige lyderosaen is door den geneesheer in slaap gemaakt en dient tot proefiiemingen voor den geleerde en voor zjjne toehoorders Dit magnetisme somnarabulisme hypnotisme braidisme of hoe men de zaak ook noemen moge is tegenwoordig sterk in de mode De aantrekking van het geheimzinnige van het onverklaarbare heeft hierin wellicht een groot deel De kwakzalverij van eenige magnetiseurs die hiervan eene geldzaak maken heeft er zeker ook haar deel in Men zoekt naar het ongehoorde naar het nooit vertoonde naar het onbereikte Toen dr Charcot de verschynselon van den zenuwslaap eenige jaren geleden ter sprake bracht voor de Academie van wetenschappen deed hij het als uiteenzetting van hysterische ziekteverschijnselen Thans wordt de laak echter van een veel algemeener standpunt bekeken en meent men bij nagenoeg ieder mensch eenen toestand te kunnen voortbrengen van lijdelykheld onder den invloed van een ander eene tijdelyke verlamming van dat deel der horsenen waarin de menschelyke wil zetelt Volgens die nieuwere beschouwing kan dus ieder gezond mensch zoowel als ieder zennwlyder in shiap gemaakt worden en gedwongen tot dingen die hy zeker niet zou doen wanneer hy niet onder dien geheirazinnigen invloed stond Dit is een feit dat veel menschen ongerust maakt en dat in sommige landen Italië en Denemarken aanleiding heeft gegeven tot het verbod van alle openbare proeven van hypnotisme Men heeft hier te Parijs de zonderlingste uitkomsten verkregen met sommige proeven Zoo heeft iu den aanvang van dit jaar een geneesheer aan de Academie van geneeskunde eene mededeeling gedaan van proeven die hij op een jong mensch van negentien jaar in bet Hotel Dieu genomen heeft Hij bracht dezen jongeling in slaap en beval hem den volgenden ochtend den horlogeketting weg te nemen van eenen der andere geneesheeren van het hospitaal en daarna maakte hij den jongen wakker Den volgenden dag op hot aangewezen uur voldeed het slachtoffer dezer proef aon het bevel zonder in het minst er herinnering van te hebben dat hij den vorigen dag in magnetischen slaap gebracht was Hy stal den horlogekotting en toch verklaarde hij stellig en zeker geen dief te zyn toen men het voorwerp uit zijnen zak te voorschijn haalde De vrouwen hospitalen zyn de ware plaats voor deze zonderlinge proeven Er is mij door eenen geneesheer verzekerd dat een zijner collega s aan eene vrouw die hij in slaap gebracht had bevel gegeven had den volgenden dag uit de tweede verdieping te springen dat de goede ziel dit hoeft gedaan en dientengevolge haar been gebroken heeft Men ziet de wetenschap gaat ver tegenwoordig Het is dus niet niet te verwonderen dat bij iedere misdaad gemoedelijke menschen zich afvragen Heeft de misdadiger niet gehandeld als gehypnotiseerde P Stond hy niet onder den Invloed van een ander die hem de misdaad had opgelegd Het zeuuwlyden is de hedendaagsche kwaal der beschaafde wereld Zucht naar geld zucht naar roem zucht naar genot overspanning der hersenen door een ontzaglijk aantal indrukken van allerlei aard dat alles sleept de hedendaagsche samenleving naar een reusachtig gekkenhuis dat het Europa der toekomst zal zyh Men verslindt niet alleen het genot der tijdelyde omgeving men wil zelfs zyn aandeel genieten van het onstoffelijke en daartoe neemt men kunstmiddeltjes in die de hersenen wiegelen op eene zee van droomerij Dit is een nieuw soort van dronkenschap die ons uit Azië is overgebracht Sedert onheugelijke tijden namelyk eten de Mahomedanen het gebrande zaad van hennep dat bekend is onder den naam van haichkh en don verbruiker een soort van gelukzaligheid geeft die hy later bekoopt met een neerslachtigheid evenredig aan den genoten voorsmaak van het paradijs Het opium en de morphine zijn diergelyke kunstmiddeltjes van genot die tegenwoordig met den dag een grooter gebruik vinden Voorheen las men als eene groote bijzondorheid in de MyaÜrei de Pari dat iemand een dezer vergiften had beproefd Thans is het een mode artikel geworden om morphine of ha chieh te gebruiken Dit is het absint van de Arabieren Toen veertig jaren geleden de groote geneesheeren Moreau dit recept medebracht uit Azië vermoedde hij zeker niet dat hij eenen zoo slechten dienst zou bewijzen aan zijne landgenooten De verloting van voorwerpen der Tentoonstelling van voedingsmiddelen te Amsterdam bestaat in ten hoogste 250 000 loten verdeeld in 10 sorieén elke serie van 1000 prijzen De commissie heeft tot voorzitter de heer Joon Schmidtz en tot secretaris baron De Salis De prys per lot is 25 cent Het getal der prijzen zal in evenredigheid staan tot dat der verkochte loten Voor elke uitgegeven serie zullen de gorsto prijs en premie voorwerpen zijn van aanzienlyke waarde Ook de andere prijzen zullen zooveel mogelyk bestaan uit voorwerpen van kunst of goeden smaak Elke serie trekt afeonderlyk Op het eerst uitkomende nummer valt de eerste prys op het laatot trekkende de premie Bij de trekking wordt eerst door het lot bepaald welke prijzen grootere eu andere en welke premien in elke serie zullen vallen terwijl daarna de nummers van elke serie getrokken worden De trekking zal plaats hebben na afloop der tentoonstelling in het openbaar ten overstaan van eenen te Amsterdam resideerend notaris nadere tijds en plaatsbepaling worden later in de dagbladen bekend gemaakt De lysten van den uitslag dor trekking worden na afloop der verloting tegen betaling van 10 cent verkrijgbaar gesteld De prijzen worden niet afgegeven dan tegen afgifte van het aandeel waarop zy gevallen zyn De afhaling der prijzen geschiedt binnen 14 dagen na den laatsten zittingdag der trekking De binnen dien termijn niet afgehaalde pryzen zy n verbeurd Men hoeft in do katste dagen den bekenden oud kapitein van het Indisch leger den heer Willink Ketjen die zich onlangs een minder parlementaire aanmaning om teruggaaf van stukken tegenover den Minister van Koloniën veroorloofde aan de schandelijkste spionage onderworpen zegt de schrijver der Haagsche kroniek in de N Gr Ct Waar de man zich vertoonde wprd hij op den voet gevolgd dooi een agent van politie in uniform die zich zelfs vlak voor hem posteerde toen hy zich aan de Witte Sooiteit neerzette Ik acht dit in strijd zoowel met recht als welvoegelijkheid Een politietoezicht op iemand die niet van misdaad verdacht wordt en die alloen lastig is voor zekere hooggeplaatste personen is bij ons te lande niet bekend en het ia van groot belang er tegen te waken dat zulk een preventief toezicht een wapen kunne worden in handen van een minister om lieden die hij ongaarne op zijn weg ontmoet het leven ondraaglijk te maken Heeft de heer Willink Ketjen iets misdreven waarvoor hij strafwaardig is dat men hem dan vervolge maar een fatsoenlijk man als een gesignaleerd booswicht steeds door een politieagent te doen achtervolgen is iets zoo onbetamelijks dat t in Nederhind niet moest kunnen v oorkomen Of legt men het er op toe den mishandelden persoon zoover te brengen dat hy zich vergeet en in handen der politie valt Zulk een tactiek ware zoo onwaardig dat ik er voorshands nog niet aan gelooven wil Voor nieuw reukwerk geeft en Haard het volgende recept I e glycerine waarmede gij s winters uwe handen inwryft om de verwoestingen te koeren van het springen en scheuren der huid kunt gij s zomers gebruiken om er reukwerk van te maken De glycerine heeft de eigenschap dat zij zeer gemakkelijk den geur van allerlei bloemen tot zich trekt Leg uwe geliefkoosde reaeda of heliotrope in de glycerine en het gulzige vocht zal zich te goed doen aan het fijne aroma en het gretig bewaren Een andere eigeiisohap van de glycerine in dit geval mede van het hoogste nat is deze dat zij zich gemakkelijk met water laat verbinden zoodat zy zonder veel moeite uw eigen reukwater kunt vervaardigen Gy moet echter niet te haastig zijn daar er wel een drietal weken noodig zijn om de glycerine in de gelegenheid te stellen de bloemgeuren rustig in zich op te nemen Sedert een half jaar ongeveer is op het gebied der lederindustrie een nieuwe bewerking in zwang gekomen nl het inbranden van teekeningen op licht gekleurd kalfsleder waarvan wij de resultaten in eiken winkel van luxe artikelen kunnen aanschouwen Tot voor korten tyd werd deze nieuwe kunst de aandacht nauwelijks waardig gekeurd maar sedert zij eenige verbeteringen heeft ondergaan zal zij zegt de Locomoiiel misschien een schoone tookomst hebben daar de producten vooral in Engeland en Frankrijk zeer gewild zijn Het toeken instrument bestaat uit metaal en is voorzien van een platinaspits waarmede de teekeningen worden ingebrand Daortoe wordt die spits met benzinegas verhit hetwelk door een gummislang uit een reservoir aangevoerd wordt De aanvoer van het gas kan zoodanig geregeld worden dat men de platinaspits al naar men wil meei of minder warm kan maken Zoodoende is men in staat da teekoningeu op het leder te schaduwen en er allerlei nuanoeeringen in te brengen hetgeen vooral op wit kalfsleder prachtige resultoten geeft Door diepere inbrandingen van de donkerste plekken kan bovendien aan de teekening een relief gegeven worden Vroeger was het gebrek dat de temperatuur van de spitst steeds op dezelfde hoogte blijven moest omdat men den aanvoer van gas niet naar willekeur kon regelen Daardoor had men immer het gevaar dat men het leder zou verbranden of verschroeien Ook kon men geen verschil van tint in de schaduw brengen zoodat men zich by t teekenen ran omtrekken moest bepalen Deze bezwaren zijn nu opgeheven In Be Zandtaam komt voor hot parlementair portret van mr J E Corver Hooft Wij lezen daarin o a Het orgaan van den heer Corver Hooft ia klankloos hy spreekt niet maar loeit En de leden zoowel als het publiek hebben groote moeite hem te veiïtaan Gewoonlijfc scharen zijn collega s zich in zijn onmiddelijke nabijheid om de woorden op te vangen voordat zü zich door de ruimte verspreid en oen gedeelte van hun klankkracht verloren hebben En men luistert naar zijn redevoeringen als naar het ernstig verstandig woord van een bezadigd man Hij als een van de laatst overgebleven mannen aan 1848 heeft bij zijn medeleden het recht verkregen politieke klaagliederen aan te heffen te wijzen op de wolvaart en den voorspoed van vroeger tijdon en op het verval van den huldigen dag jeremiaden van een geschokt gemoed Als hy spreekt over het geluk van vorige politieke geslachten een lofzang aanheft op de verloren Indische baton zijn ideaal ran een belastingstelsel uiteenzet of zijn vertrouwen in het kiesstelsel predikt komt men van aUe zijden tooloopen om naar den zwanezang van een gnjs politiek dichter te luisteren Men knikt niet ongeloovig metihet hoofd maar blijft zwijgend stilstaan het is een stem uit het verleden die zich tot hen richt een gedachtenwereld van 48 die opnieuw tot het leven wordt geroepen een stroom van waarschuwingen afkomstig van een man van ondervinding een brok politieke geschiedenis van NederUnd die haar vrijheidsboom in een feerbiedwaardigen grijsaard gevonden heeft Wee wee klinkt hot hun in de ooren bezint eer ge begint Ge staat voor een gapenden afgrond Ge duizelt reeds maar klemt u vast aan mijn redmiddelen om niet naar beneden te storten Zoo roept hij zijn jongeren en ouderen leden toe zoo richt de grijsaard profetieën tot de Kamer zoo staat hij met zijn holle looiende stem schommelend op zijn lange magere boenen waarschuwend den vinger der rocliterhand heen en weer bewegend een donkeren politiekeu hemel te voorspellen met ingenomenheid ingetogenheid op een zonnig verleden wyzond H de stem van hot geslacht van 48 van do manneuVit één stuk die staan of vallen met hun overtuiging en alles rond zich zien veranderen en verjongen terwijl zij zelven grijs worden te midden van een heilig geestdriftvol enthusiasme voor hun eigen geloof Eerbiedwaardige oprechte grijsaard schoone traditie van ons verleden zoo zult gij in uw politiek graf dalen den vinger waarschuwend opgeheven hel oog schitterend van een vurige overtuiging met een jong hart in een oude borst en een degely k verstandig woord voor het jeugdige nageslacht In de Kamer zal men uw persoon en uw raadgevingen missen de afdeelings vergaderingen zullen u als hun kalmen geeenien voorzitter menigmaal moeten ontberen nw vrienden zuUen uw weinige spraakzaamheid meerdere waarde ontleenen u niet meer hooreu en met uw verdwijnen gaat het laatste prachtige type van den conservatieven staatsman van het Binnenhof weg Nog een lange welverdiende rust gij laatste der Mohikanen Buitenlandsch Overzicht De Fransohe Kamer van afgevaardigden heeft de tweede afdeeling van de legerwet regelende den toestand van de onderofficieren die na volbrachten diensttijd zich opnieuw verbinden met algemeeno stemmen goedgekeurd Xer volgens kwam in behandeling bet ontwerp om bij wijze van proef een legercorps in den aanstaanden herfst te mobiliseeren De heer Cavaignao bestreed de voordracht Aan de proef die meu nemea wil kleeft naar hü leide het groote gebrek dat er openbaarheid wordt gegeven aan de plannen van mobilisatie zonder dat er voor de practy k eenige leering is uit te putton Waarom du eene storing gebracht in de dagelyksche werkzaamheid van duizenden menschen De generaal Perron minister van oorlog antwoordde dat hü alle vertrouwen heeft in het welslagen der proef Waar het oene zoo belangrijke zaak gehlt kan hij aU minister van oorlog zich niet laten terughouden door de overweging dat de mobilisatie een voor duizenden ongelegen maatregel is Wat den tijd betreft vereisoht tot uitvoering van van den maatregel deze is niet te kort wat de hoofdcommissie voor de spoorwegen gezegd hebbo De mobilisatie zal den 1 September ten uitvoer kunnen worden gebracht Nadat de voordracht spoedvereisohend was Terklaard werden de artikelen achtereenvolgens aangenomen eu het ontwerp in zijn geheel met 829 stemmen tegen 118 De Kamer zal in deze week worden gesloten Voor dirn tyd moeten nog eenige wetsontwerpen van minder gewicht worden behandeld In een der laaUte zittingen kwam het bijna tot een botsing tuaechen de radicalen en de BonapartUten daar de heer Paul de Cassagnac een blauw aanpUkbiljet ontplooide waarop een industrieel aankondigde dat by hem Bou langer bitter wordt verkocht Overigens wordt het incidentBoulanger als geëindigd beschouwd De Porte heeft reed van de meeste mogendheden antwoord ontvangen op haar nota betreffende de verkiezing van den prins van Saksen Coburg tot vorst van Biügarije Duitschland Oostenrijk eu Italië verklaarden dat ze niet het minste bezwaar hebben togen den vorst en bereid zijn elke oplossing der Bulgaarsche quaestie goed te keuren mits deze niet in strijd is met het Beijlijnscho tractaat De Russische regeering daarentegen antwoordde dat zij geen besluiten der tegenwoordige Sobranje als wettig kon erkennen Overigens had ook Rusland geen bezwaar tegen den prins van Saksen Coburg al vorst van Bulgarije De verkozen vorst blijft echter weigeren om naar Bulgarije te gaan tegen den wil der mogendheden De Weener correspondent van de Timet had een onderhoud met prins Ferdinand te Ebenthal waarin de prins dit nadrukkelijk op den voorgrond stelde De prins ontkende dat hij er ooit over had gesproken tegen Rusknds wil de vorstonkroon te aanvaarden In dit geval zou hij evenals prins Alexander spoedig het land weer moeten verlaten Van den beginne had hij dan ook den heer Stoiloff gezegd dat hij aUeen met eerbiediging der tractaten en dus met toestemming van alle mogendheden naar Sofia zou komen De prins vertrouwde echter dat hij deze toestemming zou verkrijgen waarvoor hij desnoods zelf naar Petersburg zou willen gaan Deze raad is den prins ook gegeven doorSadul lahPacha den Turksohen gezant te Weenen en door prins Alexander van Battenberg met wien prins Ferdinand op het kasteel Adelhof een langdurig onderhoud had Bureau voor gevonden voorwerpen geopend van s namiddags 1 8 uur Gedeponeerd Een Schaar met ketting twee Rozenkransen twee Portemonnaie en een Beursje met geld een Kindorarraban ije een Werkmaildje een Muilkorf voor een hond een Onderstuk van een goudon Oorbel een halve gouden Medaillon en een zilveren Broche RECLAME VOOR DOVEN Een persoon die door een eenvoudig middel van doofheid is genezen zendt gratis de beschrijviog daarvan aan oen ieder die er om aanvraagt dres A L SMUPSOX 4 Rue Dronot PARIJS INRICHTINGEN WELKE GEVAAR SCHADE OF HINDER KUNNEN VEROORZAKEN BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda Gezien art 8 der Wet van den 2n Juni 1875 StaaMlad no 95 Doen te weten Dat zü vergunning hebben verleend aan Hendrik Cornells van Oudenallen on zyne reohtverkrygenden tot het oprichten eener slachterü inhet perceel gelegen aan de Spieringstraat geteekendF no 52 kadaster sectie C no 472 Pieter Jacobus van Gent en zyne rechtverkry genden tot het oprichten eener sigarenmakerij metdrogery in het perooel gelegen aan de Nieuwe Haven geteekend N nb 134 kadaster sectie Bno 1752 Gouda den 20n Juli 1887 Burgemeester en Wethouders voornoemd VAN BERGEN IJZENDOOEN De Secretaris BROUWER MARKTBERICHTEN Gouda 21 Juli 1887 Van de graanmarkt valt heden niet veel te zeggen daar de aanvoeren gering zün Alleen in Tarwe ging een en ander om tot ruim vorige pryzen Zeeuwsohe Tarwe 8 40 a ƒ 9 30 Mindere 8 40 a ƒ 8 70 Polder Tarwe 8 20 a ƒ 8 40 Mindere ƒ 7 80 k 8 Afwükende ƒ 7 25 i 7 50 Roode niet aangeboden Zeeuwsche Rogge ƒ 6 10 a 6 60 Polderrogge ƒ 4 60 a ƒ 4 90 Buitenlandsche per 70 KG 4 10 a 4 60 naar kwaliteit en droogte Wintergersl ƒ 4 80 a ƒ 4 60 Zomergerst 4 i f 4 30 Cbevaliergerst ƒ 6 a 6 60 Haver per Heet 8 a ƒ 4 en per 100 kUo ƒ 6 50 a 7 Hennepzaad InlandscV 6 76 a ƒ 7 Buitenlandsch ƒ 4 75 ii ƒ 5 Erwten Inlandsche blauwe mesting ƒ 6 15 n ƒ 6 80 Buitenlandsche voererwten ƒ 5 60 a ƒ 6 10 Kanariezaad ƒ 10 a ƒ 10 50 Duivenboonen ƒ 6 76 a ƒ 7 26 Paardenboonec zonder handel Mais Boute Amerikaansche Mixed ƒ 6 66 è 6 75 Odessa ƒ 6 80 a ƒ 6 40 en Ciquantine ƒ 6 75 a ƒ 5 90 Alles per 100 kilo De veemarkt met goeden aanvoer vette varkens 17 a 20 ct varkens voor Londen 17 a 18 ct per half Kilo magere varkens en biggen traag biggen ƒ 0 80 a ƒ 1 20 per week Schapen en Lammeren traag Schapen ƒ 20 a ƒ 27 en lammeren ƒ 9 a ƒ 16 per stuk Nuchtere kalveren ƒ 4 i ƒ 8 Aangevoerd 145 partyen Kaas eerste kwaliteit ƒ 25 a ƒ 27 50 tweede kwaliteit ƒ 21 a a ƒ 24 Zware tot ƒ 28 Noordhollandscho ƒ 22 a ƒ 26 Goeboter ƒ 1 20 a ƒ 1 30 Weiboter ƒ 1 00 a ƒ 1 10 Bargerlijke Stand GEBOBEN 19 Joli Gerird Lnaard ouden C O Uagenar eu C i Mgolieff Chriftiuu Wilhelm ouden H P Souffrra eu L deu Holkuder Gyibertui ouden k 1 Verluir eu A de Loo 20 Pielertjo ouden P Verwtd eo J Loeve OVEHLEDBN 18 Juli L M Grootenbnie 1 m 19 T van Hofwegen 56 j Qouderak GEBOREN Neellje ouden K Vinit eo N Kalkman OVBBLEOEN C Vertnel 16 m Stolw k GEBOREN Uaria ouden J Stoppelenburg en J Noomen johanuet ouden K Blonk en W Koosbeek Dien Eliiabetfa ouden F K Koot ea A M Bonter OVERLEDEN M Dekker 59 j K de Uik 1 j Reeuwijk GEBOREN Alida Fredrika ouden A Stoutbart en J van Dooselaar OVERLEDEN L Verboef 90 j C Blouk geb Bunnik 61 j K Jongeneel Il j Ondertrouwd JACOBDS J PRINS SN DELIANE B ta db WEG Gouda Dordrecht 20 Jali 1887 ADVERTENTIEN OeiroDwd D F H G vAic ITERSON en JonkV J M GRAAFLAND welke hnnnen bartelgken dank betuigen voor de vele bewgzen van belangstelling bg htm Havrelgk ondervonden Jia 21 Jnü 1887 Voorspoedig bevallen van een Jongen C J LANGEBAAR MuHLuiT Gouda 19 Juli 1887 Heden overleed onze jongste lieveling ALBERT JS in den aanvalligen leeftgd van bgna 20 maanden W K SCeULING J H SCHÜLING Gouda 21 Jali 1S87 Latibke Aan allen die loowel bg het leven alsna het overlgden van onze onvergetelgke DochterOEERTRDIDA WILLEMINA zoowel tgdenshare smartelgke ziekte als bg hare aandoenigkeen eervolle b rafenis ons de treffendste bewgzen hnnner oprechte deelneming en belangstelling hebben gegeven aan al hare harteIgke en tronwe vrienden en vriendinnen in enom Gouda betnigen wg mede namens onzeovergebleven kinderen onzen innigen diepgevoelden dank A G JANS C F JANS VAN Haftk Wettzaan 20 JnU 1887